പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

നായർ സമുദായവും സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രവും

ഹിന്ദുമതത്തിലെ പുരാതന ജനവിഭാഗമായ നായന്മാരുടെ വ്യക്തമായ ഒരു ചരിത്രം എഴുതുക എളുപ്പമല്ല. വർണ്ണ വിഭാഗങ്ങളിൽ നായർ സമൂഹങ്ങൾ ചാതുർ വർണ്ണ്യത്തിനു പുറത്തുള്ളവരെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ വരവോടെ ഇവരെ സവർണ്ണരായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. സത് ശൂദ്രന്മാരെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ചരിത്ര ചിന്തകരുടെ നായന്മാരെപ്പറ്റിയുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ വെറും അനുമാനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അവരുടെ പഴങ്കാല മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചരിത്രകാരുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ അധികമൊന്നുമില്ല. അവരെപ്പറ്റി പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വരവിനു മുമ്പുള്ള ചരിത്ര വസ്തുതകൾ അവ്യക്തവും അപൂർണ്ണവുമാണ്. 

നായന്മാരിൽ അനേകം ഉപാന്തരവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പൊതുവായി അവരെ കിരിയത്തുനായർ, ഇല്ലത്തുനായർ, സ്വരൂപത്തു നായർ, പാദമംഗലം നായർ എന്നിങ്ങനെ നാലുതരങ്ങളായും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിരിയത്തു നായന്മാർ മലബാറിലും കൊച്ചിയിലും കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുമായി സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ വർഗശുദ്ധി ഇവർ പാലിച്ചിരുന്നു. രാജാവിനു വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷത്രീയ വർഗങ്ങളായി ഇവരെ കരുതുന്നു. ഇല്ലത്തു നായന്മാർ നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൃഷിയും സൈനിക ജോലിയുമായി ഇവർ ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നു. സ്വരൂപത്തുനായന്മാർ രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും സഹായികളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരേക്കാൾ കൂടിയ നായർ ജാതിയായ ഇല്ലത്തു നായന്മാരും രാജസേവ ചെയ്തിരുന്നു. പാദമംഗലം നായന്മാർ തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്ന് വന്നവരാണ്. ഇവരെ നായന്മാരായി നാട്ടു നായന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവർ വിവാഹ സമയം വരൻ വധുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് ദേവന്റെ സന്നിധാനത്തിലായതുകൊണ്ടാകാം പാദ മംഗലം നായന്മാരെന്നു വിളിക്കുന്നത്.

'നായർ' എന്നുള്ളത് സംസ്കൃത വാക്കായ നായകനിൽനിന്നു വന്നുവെന്നു വ്യഖ്യാനിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം നേതാവെന്നാണ്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നായകനെന്ന വാക്ക് പല വിധത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. നായകൻ, നായ്ക്കർ, നായക് എന്നെല്ലാം പദങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പദങ്ങളുമായി നായർ എന്ന വാക്കിനു എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതായി സ്ഥിതികരിച്ചിട്ടില്ല. നായന്മാരുടെ എല്ലാ ഉപവിഭാഗങ്ങളും പേരിന്റെ കൂടെ ജാതിപ്പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടാണ് അവർ കുലനാമം പേരിന്റെകൂടെ ചേർക്കാറുള്ളത്. ഫ്യൂഡൽ മനസ്ഥിതി ചിന്തകളാണ് പേരിന്റെ കൂടെ ജാതിപ്പേരും കൂട്ടി ചേർക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും. അടിയോടി, ഇളയിടം, കൈമൾ, കർത്താ, കുറുപ്പ്, മന്നാഡിയാർ, മേനോൻ, നമ്പിയാർ, നായനാർ, നെടുങ്ങാടി, പണിക്കർ, പിള്ളൈ, തമ്പി, ഉണ്ണിത്താൻ, വല്യത്താൻ, വാഴുന്നോർ, എന്നിങ്ങനെ അനേക കുലനാമങ്ങളിൽ നായന്മാരെ അറിയപ്പെടുന്നു. 

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ തന്റെ പ്രാചീന മലയാളത്തിൽ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നായന്മാരുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നായന്മാരുടെ ആരംഭ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അനുബന്ധമായി ഒരു തമിഴ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻറെ കൃതികളിലില്ല. നായന്മാർ സർപ്പാരാധനക്കാരായിരുന്നെന്നും ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും നെടുനീളം സ്വാമിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിക്കവകാശികൾ നായന്മാർ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.  

തമിഴ് നാട്ടിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സർപ്പാരാധനയുണ്ട്. പ്രാകൃത ജാതികളും സർപ്പത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് സർപ്പാരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നായന്മാരുടെ ചരിത്രം നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ സർപ്പാരാധനയിൽ ഒപ്പം പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളും നാടൻ പാട്ടുകളുമുണ്ട്. അത് വേറിട്ട മറ്റൊരു ജാതിയായ പുള്ളുവരാണ് പാടുന്നത്. നായന്മാരല്ല. സർപ്പാരാധന നടത്തുമ്പോൾ അമ്പലത്തിനുള്ളിലോ പുറമെയോ നായന്മാർക്കുള്ള പങ്ക് വ്യക്തമല്ല. ഈ സ്ഥിതിക്ക് സർപ്പാരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നായന്മാരുടെ ചരിത്രം എഴുതുന്നവർ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ചരിത്രമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. നാഗന്മാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നുവെന്നും നായന്മാർ നാഗന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുമാണ് മറ്റൊരു തത്ത്വം. എന്നാൽ നാഗാലാൻഡിൽ ഉള്ളവർ മംഗോളിയൻ വർഗക്കാരാണ്. ചൈനയിൽ മംഗോൾ രാജവംശം നശിച്ചപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുടിയേറിയവരാണ് നാഗന്മാർ. അവർക്ക് സർപ്പത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യവും ഇല്ല. വാസ്തവത്തിൽ നാഗന്മാർ എന്നത് ഒരു വർഗ്ഗമല്ല.

കേരളത്തിൽ സർപ്പാരാധനയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കഥകളിൽ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. സർപ്പാരാധന, 'രാഹുവും കേതുവും' എന്ന ജ്യോതിഷ ഭാവനകളിലുള്ള രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് സൂര്യഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. സൂര്യഗ്രഹണ സമയം രാഹു, ചന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങുന്നുവെന്ന് ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവരുടെയിടയിലുള്ളത്. ചന്ദ്രനെ സർപ്പം വിഴുങ്ങുന്നുവെന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ഭയംകൊണ്ട് രാഹുവിൽനിന്നും സംഭവിക്കാവുന്ന വിനാശ കാലം ഒഴിവാക്കാൻ സർപ്പാരാധന നടത്തുന്നു. സർപ്പത്തെ അവർ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം.

സാമൂഹിക വിജ്ഞാനികളായ ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നായന്മാർക്ക് തദ്ദേശജന്യമായ ഒരു  സംസ്ക്കാരത്തെ ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അവരെ, പാരമ്പര്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. നായന്മാർ നേപ്പാളിലെ 'നേവാർ' വർഗക്കാരെന്ന ഒരു തത്ത്വമുണ്ട്. അവരുടെ തനതായ ഭവന നിർമ്മാണ കലാശൈലിയും ചാതുര്യവും അതിനു തെളിവാണ്. മരുമക്കത്തായം നായന്മാർക്കും നേപ്പാളിലെ നേവാർ സമൂഹത്തിനും പൊതുവിലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ സ്വത്തവകാശവും 'അമ്മ വഴികളിൽ മരുമക്കൾക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്നു. 

പരിശുരാമൻ എന്ന ഐതിഹ്യ കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നായന്മാരെപ്പറ്റി പരാമർശനങ്ങളുണ്ട്. നായന്മാരുടെ പൂർവിക വംശം ബ്രാഹ്മണരെന്നാണ് ഒരു കഥ. പരിശുരാമന്റെ ക്ഷത്രീയ വിരോധം മൂലമുള്ള ശാപമോചനത്തിനായി ബ്രാഹ്മണരായിരുന്ന ഇവർ പൂണൂൽ പൊട്ടിച്ചു തെക്ക് താമസം തുടങ്ങിയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുടെ നാഗാരാധനയും കളരിപ്പയറ്റും അഭ്യാസങ്ങളും പൂണൂലു ധരിക്കാത്തതും ഈ തത്ത്വങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകുന്നു. പഴയ തമിഴ് പുസ്തകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തിരുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാഗന്മാർ നാഗ പ്രഭുക്കളായിരുന്നുവെന്നും ചേര രാജ്യത്തിലെ ജന്മികളായിരുന്നുവെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നായന്മാർ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ക്ഷത്രിയന്മാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും പിന്തുടർച്ചക്കാരെന്നുമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 

വിദേശത്തുനിന്നു വന്ന ചില യാത്രക്കാരുടെ രേഖകളിൽ നിന്നും നായന്മാർ വളരെ കുലമഹിമയുള്ള യോദ്ധാക്കളായിരുന്നുവെന്നു എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രീക്ക്സഞ്ചാരിയായ മേഗസ്തീനോസ് എന്ന യാത്രികന്റെ രേഖകളിൽ മലബാറിലെ നായന്മാരെപ്പറ്റിയും ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള പരാമർശനം ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതെന്നും കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നായന്മാരുടെ ഉത്ഭവകഥ തികച്ചും അനശ്ചിതത്വത്തിലും പരസ്പ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ സംഭാവ്യകതകൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. 

വർണ്ണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് നമ്പൂതിരിമാരുടെ വരവിനുശേഷമാണ്. രണ്ടാം ചേരവംശ രാജാവായിരുന്ന രാമ വർമ്മ കുലശേഖര രാജാവിന്റെ കാലത്ത് (1020-1102) ചോളന്മാർ ചേര രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. നായന്മാർ ചാവേറുകളായി ചേര രാജാക്കന്മാർക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു. ചേരന്മാർ നായന്മാരായിരുന്നോ, അതോ നായന്മാർ ചേരരാജാക്കന്മാരുടെ യോദ്ധാക്കളോയെന്നത്, ചരിത്ര രേഖകളിൽ അവ്യക്തമാണ്.

'ശ്രീ നാഗം അയ്യ' 1901-ൽ എഴുതിയ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൽ നായന്മാരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവാന്മാരായ നായന്മാരും നായർ സ്ത്രീകളും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം ശുചിത്വ ബോധമുള്ളവരാണ് നായന്മാർ. അവരുടെ വേഷങ്ങളിലും ലാളിത്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണ രീതികളും ജീവിത രീതികളും വ്യത്യസ്തവും സസ്യാഹാരികളുമായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ തലയിൽ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന തലമുടി കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു കുടുമ വെച്ചിരിക്കും. 'കുടുമ' തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുടെ രീതിയിൽ വലതു ഭാഗത്തോ ഇടത്തു ഭാഗത്തോ ആകാം. സ്ത്രീകൾക്ക് നീണ്ട തലമുടി കാണും. അവർ അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടെ കൂടെ കുളിക്കുകയും തലമുടിയിൽ എണ്ണ പെരട്ടിയും തലമുടി ചീപ്പുകൊണ്ട് ചീകിക്കൊണ്ടുമിരിക്കും. തലമുടി ബണ്ണുപോലെ ഉച്ചിയിലോ സൈഡിലോ കെട്ടി വെക്കും. അവരുടെ അന്നുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്കൃതമായ രാജ്യങ്ങൾക്കും മാതൃകയായിരുന്നു. 

നായന്മാരിലെ പുരുഷന്മാർ കൗപീനം ധരിച്ചിരുന്നു. നാലടി നീളത്തിലുള്ള ഒരു മുണ്ടും അരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉടുത്തിരിക്കും. തോളിൽ ഒരു തുകർത്തുമുണ്ടായിരിക്കും. ഉടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ടു വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ കാലിനോട് ചേർത്തു താറു പാച്ചുന്നതുപോലെ നായന്മാർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പാദം വരെ എത്തുന്ന മുണ്ടായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. തോളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനെ നേര്യത് എന്ന് പറയുന്നു. പുറത്തു പോകുന്ന സമയം നേര്യതു തലയിൽ ചുറ്റിയിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും പട്ടുകരയുള്ള മുണ്ടുകൾ ഉടുത്തിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ റൗക്ക വേഷങ്ങളായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ധരിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലില്ല. ആധുനിക വേഷങ്ങൾ പാടെ പഴയ സാംസ്ക്കാരിക വേഷങ്ങളെ  പരിപൂർണ്ണമായും മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. പുരുഷന്മാർ കഴുത്തിൽ മന്ത്രതകിട് കെട്ടുന്നതുകൂടാതെ കാതും കിഴിച്ചു കമ്മലിട്ടിരുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ളവർ വിലകൂടിയ മുത്തുകൾ പതിച്ച കമ്മലുകൾ ധരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ കഴുത്തു നിറയെ ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ചിരുന്നു. ധനികരായ സ്ത്രീകൾ വജ്ര രത്നം പതിപ്പിച്ച മുക്കുത്തിയും വെള്ളി, സ്വർണ്ണ പാദസ്വരങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. 

ധനികരായ നായന്മാർക്ക് നാലുകെട്ട് വീടുകളും ചിലർക്ക് എട്ടുകെട്ടു വീടുകളും പടിപ്പുരകളുമുണ്ടായിരുന്നു. മരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ഓരോ കുലത്തിനും സർപ്പക്കാവുകളും കാണും. ചുരുക്കം ധനികരായ നായന്മാർക്ക് സർപ്പക്കാവിനടുത്ത് അമ്പലവും ഉണ്ടായിരിക്കും. സർപ്പാക്കാവിൽ താന്ത്രിക മന്ത്രങ്ങളടങ്ങിയ ആരാധനയ്‌ക്കൊപ്പം പൂജാവിധി അനുസരിച്ചുള്ള സ്നാനവും എടുക്കാറുണ്ട്. ശുദ്ധ ജലം നിറഞ്ഞ കുളവും വീടിനോടു അനുബന്ധിച്ചു കാണും.

നായന്മാരുടെയിടയിൽ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായം സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇന്ന് മരുമക്കത്തായവും വൈകൃതങ്ങളായ നായന്മാരുടെ മറ്റു ആചാരങ്ങളും ചരിത്രത്തിന്റെ നീർക്കുഴിയിൽ വെറും കൊമളകളായി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. സാംസ്‌കാരികവും സാമൂഹികമായുള്ള മുന്നേറ്റത്തോടെ മരുമക്കത്തായം പാടെ ഇല്ലാതായി. ആധുനിക വിദ്യാഭാസത്തോടെ സാമൂഹിക നിലപാടുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. നായന്മാർ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രാദായത്തിൽ നിന്ന് മക്കത്തായ സമ്പ്രദായം തിരഞ്ഞെടുത്തു. മാതാപിതാക്കളുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്നും മാറി മക്കൾ വെവ്വേറെ വീടുകളിൽ മാറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജന്മിത്വം അവസാനിക്കുകയും നാലുകെട്ടും എട്ടുകെട്ടും വീടുകൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും ചില പുരാതന കുടുംബങ്ങളിൽ ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലുള്ള പണിപ്പുരകളും നാലുക്കെട്ടും കാണാം. 

വടക്കൻ കളരിപ്പയറ്റ് നായന്മാരുമായി ബന്ധിതമാണ്. പുരാതനകാലത്ത് കളരിപ്പയറ്റ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായി അനുബന്ധിതമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ ചെറുപ്പം മുതൽ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുകയും യുദ്ധം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച പാടവം രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. കളരിപ്പയറ്റിൽ 'മർമ്മം അടി' വികസിതമായ ഒരു വിദ്യയാണ്. മർമ്മ ശാസ്ത്രം വശത്താക്കിയവർക്ക് താൽക്കാലികമായി ശത്രുവിനെ ബലഹീനനോ വികലാംഗനോ ആക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഞരമ്പിൽ ഒരു വിരൽ അമർത്തി ഒരാളെ കൊല്ലാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. മർമ്മത്തിൽ അടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചൈനാക്കാരുടെ മർമ്മ ചീകത്സയുടെ തത്ത്വം പോലെയായിരുന്നു. ഇന്ന് മർമ്മ ശാസ്ത്രം രോഗ ചീകത്സയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. നായർ വിഭാഗത്തിലുള്ള കുറുപ്പുമാരും പണിക്കർമാരും കളരിപ്പയറ്റ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. 

മദ്ധ്യകാല സമൂഹത്തിൽ നായന്മാരുടെയിടയിൽ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ സൂചനകളുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ്കാർ വരുന്നതിനുമുമ്പ് അവർ മിലിട്ടറിയിലും സർക്കാരിലും പ്രധാന ജോലികൾ വഹിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നായന്മാർ ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു ഭീക്ഷണിയായിട്ടായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്. അവരുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയും അഭ്യാസങ്ങളും കളരിപ്പയറ്റും യുദ്ധ സാമർഥ്യവും കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. 1793-ൽ കളരിപ്പയറ്റും നായന്മാരുടെ ആയുധം കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരവും ബ്രിട്ടീഷ്കാർ നിയമം മൂലം ഇല്ലാതാക്കി. അങ്ങനെയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് നായന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അഭിമാന ക്ഷതത്തിനും കാരണമായി. 1950-ൽ ഭൂനിയമം വന്നത് ജന്മിമാരായ ഭൂ ഉടമകൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും ബാധിച്ചത് നായന്മാരെയായിരുന്നു. ജന്മിമാരായ നായന്മാർക്ക് വൻതോതിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് പലരും ദാരിദ്ര്യത്തിലുമായി. അങ്ങനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ നായന്മാരുടെ അധഃപതനവും തുടങ്ങി.  

കെട്ടുകല്യാണം, തിരണ്ടുകല്യാണം എന്നീ ആചാരങ്ങൾ നായർമാർക്കിടയിലും ഈ അടുത്ത കാലം വരെ പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പെൺക്കുട്ടി ഋഗുമതിയാകുന്നതിനു മുമ്പുമുതൽ താലികെട്ടെന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ പെൺക്കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ താലികെട്ടുന്നത് സ്വന്തം അമ്മാവന്റെ മകൻ മുറചിറക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പൂതിരിയോ ആയിരിക്കും. അവർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരാവുന്നെങ്കിലും വൈവാഹിക ജീവിതമോ ലൈംഗിക ബന്ധമോ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. നായരാണ് കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവരെ ഇണങ്ങന്മാരെന്നു പറയുന്നു. ഈ കല്യാണത്തിനെ കെട്ടുകല്യാണമെന്നു പറയുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി ആദ്യമായി ഋഗുമതിയായ ശേഷം തിരണ്ടു കല്യാണമെന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. ഈ ആചാരം ഈഴവരുടെയിടയിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഋഗുമതിയാകുന്ന ദിനം മുതൽ പെൺക്കുട്ടിയെ വീടിനു പുറത്തുള്ള ചാവടിയിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളോ, വസ്ത്രങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ പാടില്ല. പെൺക്കുട്ടിയ്ക്ക് തൊട്ടുകൂടാ എന്ന അയിത്തം കൽപ്പിക്കുന്നു.

ആർത്തവ ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞശേഷം അഞ്ചാം ദിവസം പുലർച്ചേ, മറ്റു സ്ത്രീകളോടൊപ്പം സംഘമായി പെൺക്കുട്ടിയെ വീടിനു സമീപത്തുള്ള കുളത്തിലോ പുഴയിലോ കൊണ്ടുപോയി 'തീണ്ടാരിക്കുളി'യ്ക്കായി പ്രത്യേകം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുളിക്കടവിലിറക്കി തേച്ചുകുളിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം, സമീപക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ 'പുണ്യാഹം' കൊണ്ടു് തീണ്ടാരിപ്പുരയും വീടും തളിച്ചു ശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം, പെൺക്കുട്ടിയെ പുതിയ വസ്ത്രവും അലങ്കാരങ്ങളും ധരിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുകയും സമീപവാസികൾക്കു് സദ്യ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെണ്ടകൊട്ടും വാദ്യമേളങ്ങളും സഹിതം തീണ്ടാരിക്കല്ല്യാണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. ചട്ടമ്പി സ്വാമി മുതൽ നായന്മാരുടെയിടയിലുണ്ടായിരുന്ന പരിഷ്‌കാരവാദികൾ യുക്തിഹീനമായ ഇത്തരം ആചാരങ്ങളെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്തിരുന്നു. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി, അപ്രായോഗികവും സാമൂഹ്യനീതിയനുസരിച്ച് വിവേകശൂന്യവുമായ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കവാറും കാലഹരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. 

നായന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള വിവാഹരീതികൾ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ശ്രമം മൂലവും പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്വാധീനം മൂലവും പരിവർത്തന വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തീണ്ടാരിക്കല്യാണം പോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ തികച്ചും നിലവിലില്ലാതായി. 1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹമനുസരിച്ചുള്ള നിയമം നായന്മാർ പാലിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. സാംസ്ക്കാരികപരമായി വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ച നായന്മാർ വിവാഹ ചടങ്ങുകളും വളരെ ലളിതമാക്കി. എങ്കിലും വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന വധുവരന്മാരുടെ ജാതക പൊരുത്തം നോക്കാറുണ്ട്. ഇന്നും യാഥാസ്ഥിതികരായ നായന്മാർ ജാതകപൊരുത്തം ഒത്താലെ  വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തുള്ളൂ. ജ്യോതിഷം തീർപ്പുകല്പിച്ചാൽ വധുവരന്മാർ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ കല്യാണം നടത്താനുള്ള അനുയോജ്യമായ ശുഭ മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയിക്കും. ആഘോഷങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുമുണ്ട്. വധുവും വരനും പ്രധാന പന്തലിൽ ഹാജരാകുമ്പോൾ അവരുടെ തലയിൽമേൽ വരന്റെയും വധുവിന്റെയും ആൾക്കാർ 'അരി' വിതറി വർഷിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയായി വധുവിന്റെ ഗൃഹത്തിലാകും വിവാഹവേദി ഒരുക്കപ്പെടുന്നത്. വിവാഹമണ്ഡപത്തിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർക്ക് മുറുക്കാനും പണവും ചേർത്തു് ദക്ഷിണ നല്കുന്ന ചടങ്ങും പതിവായിരുന്നു.

ശ്രീ രാമകൃഷ്‌ണനെപ്പോലെയോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെപ്പോലെയോ ആദരിക്കുന്ന മഹാനായ ഒരു ഗുരുവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമി 1853 ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ണാമലയിൽ ജനിച്ചു. അധഃകൃതരായ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ ലക്ഷ്യം. പഴയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും അമ്പലങ്ങളിൽനിന്നും വേദങ്ങളുടെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ശേഖരിച്ചു ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നു. 1892-ൽ സ്വാമിജി കൊച്ചിയിൽവെച്ച് വിവേകാനന്ദനെ സന്ദർശിച്ചതും ചരിത്രമായി ജ്വലിക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഉയർന്ന ജാതികളിലുണ്ടായിരുന്ന ഐത്യാചാരങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്നു. യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിത യാത്രകളുടെ തുടക്കം. സ്ത്രീകൾക്കും വേദം പഠിക്കാമെന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സമർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ അടിച്ചുപൊളിച്ചെഴുതിയതായിരുന്നു സ്വാമിജിയുടെ പ്രസക്തി. 'ഐത്യം' അറബിക്കടലിൽ താഴ്ത്താൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 

സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു, "നായന്മാർ കേരളത്തിന്റെ നേതൃ നിരയിലുള്ളവരായിരുന്നു. കേരളമെന്നു പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണർ ഇവിടെ കുടിയേറി നായന്മാരുടെ വസ്തു വകകളും സ്വത്തുക്കളും തട്ടിയെടുത്തു. പിന്നീട് നായന്മാരെ ബ്രാഹ്മണരുടെ അടിയാളന്മാരാക്കി." സ്വാമിജി എഴുതിയ 'വേദാധികാര നിരൂപണം' വേദങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുത്തകയല്ലെന്നും വേദങ്ങൾ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഉള്ളതെന്നും' തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഐത്യം' കല്പിച്ചിരുന്ന വീടുകളിൽപ്പോലും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കാവി വസ്ത്രമില്ലാത്ത ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു. വേദങ്ങൾ, ജ്യോതിഷം, വ്യാകരണം, യോഗ, തർക്ക ശാസ്ത്രം, ആയുർവേദം, സിദ്ധം, എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സ്വാമികൾ,പ്രാവിണ്യം നേടിയിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരേ ജാതിയിൽ, ഒരേ മതത്തിൽ ജനിച്ചുവെന്നും മതങ്ങളിൽ 'മാനവികത' എന്ന  മതം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും ഒരുവനും വർഗ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജനിച്ചുവെന്നു ഒരു വേദ ഗ്രന്ഥത്തിലുമില്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ സാമൂഹിക, സാമുദായിക, രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും സ്വാമികൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 1924 മെയ് അഞ്ചാം തിയതി സ്വാമിജി സമാധിയടഞ്ഞു. സമാധി പീഠത്തിൽ ശിവന്റെ ഒരു അമ്പലവുമുണ്ട്.

ഭാരതകേസരി ശ്രീ മന്നത്തു പത്ഭനാഭൻ ആധുനിക നായർ സമൂഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനാഭ്യുദയ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനും കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനുമായിരുന്നു. 

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരപോരാട്ടത്തിൽ നായന്മാർ കേരളത്തിലെ മറ്റേതു സമുദായങ്ങളേക്കാൾ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ ദളവായായിരുന്ന വേലുത്തമ്പി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പോരാടിയ ആദ്യത്തെ പോരാളിയും രക്തസാക്ഷിയുമായിരുന്നു. സർ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്കു മുമ്പു തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡണ്ടായി ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധിജീവിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരപോരാളിയുമായ വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലേബർ പാർട്ടി അംഗവും ഇന്ത്യ ലീഗിന്റെ പ്രസിഡണ്ടുമായിരുന്നു. പാലക്കാടുകാരിയായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ 'ലക്ഷ്മി സെഗാൾ' സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളി കെ. കേളപ്പനെ കേരള ഗാന്ധിയെന്ന് വിളിക്കുന്നു. മാതൃഭൂമി എഡിറ്ററായിരുന്ന കെ.പി.കേശവമേനോനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം സി. കൃഷ്ണൻ നായർ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ ജപ്പാൻ വ്യവസായ പ്രമുഖനായിരുന്ന 'നായർ സാൻ' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മാധവൻ നായർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ അംഗമായിരുന്നു. ജപ്പാൻ പട്ടാളത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു. 'കുതിര പക്കി'യെന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വൈക്കം പത്ഭനാഭ പിള്ള തിരുവിതാംകൂർ പട്ടാളത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു. ടിപ്പു സുൽത്താനെ തോൽപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി സേവനമർപ്പിച്ച നൂറു കണക്കിന് ധീര ദേശാഭിമാനികളായ നായന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ പ്രശോഭിതമാക്കുന്നു. 

Read more

കണ്ണന്താനം പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമോ

അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി. ഒരു മലയാളിയും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോ ഗസ്ഥനുമായിരുന്ന കണ്ണന്താന ത്തിന്റെ ഈ സ്ഥാനലബ്ദിയില്‍ കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാം. മോദി മന്ത്രിസഭയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യമന്ത്രിയായ കണ്ണന്താനം ബി.ജെ.പി. മുന്നണിയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മന്ത്രിയാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്. വാജ്‌പേയ് മന്ത്രി സഭയില്‍ മൂവാറ്റുപുഴ എം.പിയാ യിരുന്ന പി.സി. തോമസ് ആയിരുന്നു ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം നല്‍കിയ എന്‍.ഡി.എ.യിലെ ആദ്യമന്ത്രി. പിന്നീട് ഒ.രാജഗോപാല്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി. പി.ടി.തോമസ് മുന്നണി അംഗമെന്ന നിലയിലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒ. രാജഗോപാല്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ബി.ജെ.പി. മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗമായിക്കയറിയത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍, കേരളത്തില്‍ നിന്നും ബി.ജെ.പി. മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗമാകുന്ന ആദ്യ ബി.ജെ.പി.ക്കാരന്‍ എന്ന ബഹുമതി ഒ.ആറിനാണ്.

അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ ഈ സ്ഥാനലബ്ദിയില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് കേരള ജനത. കോട്ടയം കളക്ടറായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കോട്ടയം ജില്ലയെ കേരളത്തിലെ മികച്ച ജില്ലയാക്കി മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചദാര്‍ഢ്യത്തിന്റെയും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന്റെ കരു ത്തുറ്റ ഭരണ നൈപുണ്യത്തിന്റെ യും ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണ മാണ് കോട്ടയം പട്ടണം ഇന്ത്യ യിലെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സാക്ഷ രത പട്ടണമാക്കി മാറ്റിയത്. അന്ന് അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനം എന്ന ഐ.എസ്.എസ്സുകാരന്റെ കഴിവ് എത്രമാത്രമെന്ന് കേരള ജനത കണ്ടതാണ്. അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനം എന്ന കളക്ട റുടെ കഴിവുകൊണ്ടും മികവാര്‍ന്ന പ്രവര്‍ത്തനം കൊണ്ടും മാ ത്രമാണ് അന്ന് കോട്ടയം പട്ടണം സമ്പൂര്‍ണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയത്. അതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇ.കെ. ഭരത്ഭൂഷണ്‍ കളക്ടറായിരുന്നപ്പോള്‍ എറണാകുളം ജില്ലയെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സാക്ഷരത ജില്ലയാക്കി ഇന്ത്യയില്‍ മാറ്റിയത്. അത് കേരളം സമ്പൂര്‍ണ്ണ സാക്ഷരതാ സം സ്ഥാനമായി മാറി. ഇതിനൊക്കെ കാരണം അന്ന് അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മികവ് തന്നെ.

ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഓഫീസുകളുടെ നാല് അതിരുകളില്‍ നിന്ന് പ്രവ ര്‍ത്തിക്കാതെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരില്‍ ഒരാളായി അവ രുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും നാടിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തി ച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനമെന്ന ഐ.എ.എസ്സുകാരന്‍. അതിന്റെ നന്ദി ജനം അദ്ദേഹത്തെ കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി നിയമസഭ മണ്ഡ ലത്തില്‍ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു.

ഡല്‍ഹി ഡവലപ്‌മെ ന്റ് അതോറിറ്റി കമ്മീഷണറായി രുന്നപ്പോള്‍ കര്‍ക്കശക്കാരനും രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വങ്ങള്‍ ക്കു മുന്നില്‍ മുട്ടുമടക്കാത്ത വ്യ ക്തി എന്നും തെളിയിക്കുകയു ണ്ടായി. അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹ രണമായിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലെ അനധികൃതമായി പതിനായിര ത്തോളം കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റിയത്. ആ കെട്ടിടങ്ങള്‍ എ ല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ അവരുടെ പിണിയാളുക ളായ വ്യക്തികളുടെയോ ആയി രുന്നു. അതില്‍ ബി.ജെ.പി.ക്കാ രും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയ പ്പെടുന്നു. ആ ബി.ജെ.പി.ക്കാരുടെ മന്ത്രിസഭയില്‍ ഇന്ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയുമായതാണ് രാഷ് ട്രീയം.

ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നി ലയില്‍ മികവാര്‍ന്ന പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവച്ച കണ്ണന്താനം ജനപ്ര തിനിധിയായി ഏറെക്കുറെ തി ളങ്ങിയെന്നു പറയാം. കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നിയ മസഭയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അവത രിപ്പിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് നിയമസഭാംഗം എ ന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ക്കൂടി മനസ്സി ലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെന്ന നില യ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സം ശയമാണ്.

ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് നിയമസഭാംഗ മായ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാക്കാത്ത തിന്റെ പേരില്‍ ആ കൂടുവിട്ട് ബി.ജെ.പി. പാളയത്തിലേക്ക് പോയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹവും ഒരു അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാത്രമെ ജനം കണ്ടിരുന്നുള്ളുയെന്നതാണ് ജനസംസാരം. ജനസേവകന്‍ എന്നതിലപ്പുറം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുപ്പായമണിഞ്ഞ ഒരു അധികാരമോഹിയാ യിപ്പോലും പലരും അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിച്ചപ്പോള്‍ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താവായി മറ്റു ചിലര്‍ കരുതി. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനസമ്മിതി കുറച്ചു വോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരി ക്കുന്നു. അത് അറിയണമെങ്കില്‍ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരി ക്കണം.

കണ്ണന്താനത്തെ മന്ത്രി യാക്കിയതിനുപിന്നില്‍ എന്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തി ലെ ജനത അദ്ദേഹത്തില്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷ അര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഉന്നത ഉദ്യോഗം രാജിവച്ച് രാഷ്ട്രീയ ത്തിലിറങ്ങി കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്ന നാലാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനം. വിദേശ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവിയിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിവരെയായ വ്യക്തി യായ കെ.ആര്‍. നാരായണനും, ഐ.എ.എസ്. പദവി രാജിവച്ച എസ്. കൃഷ്ണകുമാറും, യു. എന്‍. അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി പദവി രാജി വച്ച ശശി തരൂരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായപ്പോള്‍ ജനം തുട ക്കത്തില്‍ വളരെ പ്രതീക്ഷ പുല ര്‍ത്തിയിരുന്നു. കെ.ആര്‍. നാരാ യണന്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഏറെ ക്കുറെ ആ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്തു യര്‍ന്നത്.

കണ്ണന്താനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവിയിലും ആ ജനത പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് എത്രമാത്രമെന്ന് അറിയാവുന്ന തുകൊണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍ കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വകുപ്പുക ളും ടൂറിസവും ഐ.ടി.യും കേര ളത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലയാണ്. ദീര്‍ഘവീക്ഷണ ത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവച്ചാല്‍ കേരളം ടൂറിസം മേഖലയില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കി ല്‍ മികച്ച സംസ്ഥാനമാകും. കേരളത്തില്‍ ടൂറിസം വകുപ്പുണ്ടെ ങ്കിലും അത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും വിദേ ശയാത്ര നടത്താനുള്ള ഒരു ഏ ണിപ്പടി മാത്രമാണ് കേരളത്തി ലെ ടൂറിസം. ഓണത്തിന് ഒരു ഓണ വാരാഘോഷമോ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഒരു ടൂറിസം വാരമോ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ തീര്‍ന്നു ടൂറിസത്തിന്റെ ഒരു വര്‍ ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനം.

ടൂറിസത്തിന്റെ അക്ഷ യഖനിയായ കേരളം എന്തുകൊ ണ്ട് അതില്‍ പിന്നില്‍ പോകുന്നു യെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളു. കാര്യപ്രാപ്തി യോടെ മുകള്‍തൊട്ട് താഴെ വരെ യുള്ളവര്‍ ആരും പ്രവര്‍ത്തിക്കു ന്നില്ല. ഐ.ടി.യും അതു തന്നെ യാണ്. തിരുവനന്തപുരവും എറ ണാകുളവും കഴിഞ്ഞാല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞാല്‍ തീര്‍ന്നു നമ്മുടെ ഐ.ടി. വ്യവ സായം. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം ഐ.ടി. മേഖലയുടെ കാര്യം.

കാണുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങളും മറ്റും കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മു തല്‍ മറ്റേ അറ്റം വരെയുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്താനും വികസിപ്പിച്ച് ലോകര്‍ക്കു മുന്‍പില്‍ കാട്ടിക്കൊ ടുക്കാനും അതു വഴി നാടിന് വളര്‍ച്ചയുണ്ടാക്കാനും കഴിയും. കേന്ദ്രമന്ത്രിയെന്ന നിലയ്ക്ക് ക ണ്ണന്താനത്തിന് വളരെ വലിയ സംഭാവന കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തിന് നല്‍കാന്‍ കഴിയും. കേ ന്ദ്രം നേരിട്ടോ സംസ്ഥാന ഭരണ കൂടം വഴിയോ വിവിധ പദ്ധതി കളില്‍ക്കൂടി അതിന് കഴിയും. തന്റെ പുതിയ സ്ഥാനം കൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തില്‍ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.

ഒ.രാജഗോപാല്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ റെയില്‍വേയുടെ സ ഹമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ കേരളത്തിന് ചെയ്തപോലെ. ബി. ജെ.പി.ക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും ഒ. രാജഗോപാല്‍ കേരളത്തിലേ ക്ക് നിരവധി ട്രെയിനുകള്‍ അനുവദിപ്പിച്ചു. പാതകള്‍ പലതും ഇരട്ടിപ്പിച്ചു. അന്ന് കേരളം ഭരി ച്ചത് വലതു മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞ് അദ്ദേ ഹം കേരളത്തിനുവേണ്ടി കൈ നിറയെ തന്നു. അതുപോലെ യാകണം എന്നു ചുരുക്കം. അ താണ് കേരള ജനത അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. അഭിന്ദനങ്ങള്‍.

ബ്‌ളസന്‍ ഹൂസ്റ്റന്‍ Blessonhouston@gmail.com

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

ഈഴവ സമുദായത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും ചരിത്രാന്വേഷണങ്ങളും

ഈഴവർ കേരളത്തിലെ  പ്രബലമായ ഒരു സമുദായമായി അറിയപ്പെടുന്നു. കേരള ജനസംഖ്യയിൽ നാൽപ്പതു ശതമാനത്തോളം ഈഴവരാണ്. നീണ്ടകാലം സമൂഹത്തിൽനിന്നും വിലക്കുകൽപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവരെ പുറം ജാതികളായി വർണ്ണജാതികൾ കരുതിയിരുന്നു. അതേ സമയം നായന്മാരോട് ജാതിയിൽ കൂടിയവർക്ക് വിവേചനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ മറ്റെല്ലാ ജാതികൾക്കുമുമ്പേ ആദ്യമായി കുടിയേറിയവരും ഈഴവരെന്നു അനുമാനിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ അവർ ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിക്കുകയും ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. സമുദായ ഉയർച്ചക്കായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും ഈഴവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തമായി സ്‌കൂളുകളും തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അവർക്ക് മലബാർ സിവിൽ സർവീസ് നിയമനങ്ങൾ നൽകിയും മറ്റു സമുദായ പുരോഗതികൾക്കും സഹായിച്ചിരുന്നു. അനേകർ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഉയർച്ചകൾ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ഈഴവരും മാർക്സിറ്റ്‌ പാർട്ടിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും രാഷ്ട്രീയ ഉയർച്ചകളിലും ഈഴവർ വളരെയേറെ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നവർ ഹിന്ദു സമുദായത്തിന് പുറത്തുള്ളവരല്ല. സാമൂഹികമായ അന്തസ്സ് പൂർണ്ണമായും നേടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈഴവർ ഇന്ന് ബലവത്തും സാമ്പത്തികമായി പുരോഗമിച്ച ഒരു സമുദായവുമാണ്.

ചേര രാജവംശം സ്ഥാപിച്ച 'വില്ലവർ' സമൂഹത്തിലെ അനന്തരഗാമികളാണ് ഈഴവർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദ്രാവിഡ വംശജരായ ചേര രാജാക്കന്മാർ ഒരിക്കൽ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നു. അവരുടെയിടയിൽ ആയുർവേദ വൈദ്യർ, യുദ്ധപ്പോരാളികൾ, കളരിപ്പയറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, കൃഷിക്കാർ, സിദ്ധന്മാർ, കച്ചവടക്കാർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ തുറകളിലും ജോലിചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു. മദ്യം വിൽക്കുന്നവരും തെങ്ങും പനയും ചെത്തി മദ്യം എടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇവരുടെ ഉപവിഭാഗമായ ചേകവർ രാജ്യം പരിരക്ഷിക്കുന്ന പോരാളികളായിരുന്നു. പേരു കേട്ട കളരിപ്പയറ്റുകാരും അവരുടെയിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിദ്ധ സർക്കസ് കമ്പനികളും നടത്തിയിരുന്നത് ഈഴവരായിരുന്നു.

ഈഴവരുടെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയെന്ന് ദുരൂഹതകളിലും ഐത്യഹ്യ കഥകളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന വടക്കൻ പാട്ടുകളിൽ 'ആരോമൽ ചേവകർ തങ്ങളുടെ പൂർവികർക്ക് ലങ്കായെന്ന സ്ഥലത്ത് പുരാതനമായ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു' പാടുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്യം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിച്ചതല്ലെന്നും രചിച്ചത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെന്നും വാദങ്ങളുമുണ്ട്.  ഈഴവരുടെ പൗരാണിക കാലം അറിയാൻ വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് തെളിവല്ലെന്നും വാദിക്കുന്നു. തെങ്ങും പനയും ചെത്തുന്ന തൊഴിലുകളിൽ ഈഴവർ ഏർപ്പിട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് തെങ്ങിൻ തൈകളും പനയുടെ തൈകളും അവർ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

വടക്കേ മലബാറിൽ അവരെ തീയ്യന്മാർ എന്നും തെക്ക് അവരെ ഈഴവരെന്നും ചൊവോന്മാരെന്നും  പറയുന്നു. തീയ്യരും ഈഴവരും ഒന്നാണെന്ന് തീയ്യ സമുദായം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തീയ്യർ ഒരു പ്രത്യേക വംശമാണെന്നും ഈഴവ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരല്ലെന്നും അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്. തീയ്യരുടെ 'ഇല്ലം ' സമ്പ്രദായം അതിനൊരു തെളിവാണ്. 'എട്ടു ഇല്ലങ്ങൾ' ചേർന്നതാണ് തീയ്യ വംശം. ഗോത്രീയതമായ ഈ സമ്പ്രദായം ഈഴവരുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. 'ഈഴവ' എന്നാൽ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത പല ജാതികൾ കൂടിയതാണ്. ചൊവോൻ, പണിക്കർ, ചാന്നാർ, ഇരുവ, ഈഴവ, കാരണവർ എന്നിങ്ങനെ അനേക ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഈഴവരിൽ കാണാം. എന്നാൽ തീയ്യന്മാരിൽ തനതായ സാംസ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അവർ വ്യക്തമായ ഒരു വംശമാണ്.

ഈഴവരും തീയ്യരും വിവാഹബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറില്ല. ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് തീയ്യർക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയപ്പോൾ ഈഴവർക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല. തീയ്യർ മരുമക്കത്തായം പിന്തുടരുമ്പോൾ ഈഴവർ മക്കത്തായം പിന്തുടരുന്നു. തീയ്യർക്കിടയിൽ സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം ഇല്ല. എന്നാൽ ഈഴവർക്കിടയിൽ സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായമുണ്ട്. തീയ്യർക്കിടയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശമുണ്ട്. പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ അമ്മയിലൂടെ മാത്രം. അതേ സമയം ഈഴവർക്ക് പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് അച്ഛനിൽക്കൂടി മാത്രവുമാണ്. ഈഴവരുടെയും തീയ്യന്മാരുടെയും ഗ്രഹ നിർമ്മാണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലെന്നും കാണാം.

ഈഴവർ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ തീയ്യർക്ക് അങ്ങനെയൊരു പാരമ്പര്യമില്ല. തീയ്യർ മെഡിറ്ററേനിയൻ ജനിതകം അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഈഴവർ ശ്രീ ലങ്കൻ വംശാവലിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. മലബാർ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന 'തീയ്യർ' ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന ജോലികൾ നോക്കിയിരുന്നവരും പ്രബല വിഭാഗവുമായിരുന്നു. ശൈവാരാധനയും വൈഷ്ണാരാധനയും അവരുടെയിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ കാലത്ത് അവരെ ഉന്നത ജാതികളായി കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആർ. ശങ്കറുടെ കാലത്ത് 1960-ൽ അവരെ ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളാക്കി. പിന്നീട് തീയ്യരും ഈഴവരും ഒന്നാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആരംഭിച്ചു. തീയ്യന്മാർ ഇൻഡോ ആര്യന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഈഴവർ ശ്രീ ലങ്കയിലെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് കോരപ്പുഴയ്ക്ക് അക്കരെ ജീവിച്ചിരുന്ന വിഭാഗമാണ് തീയ്യർ. എന്നാൽ ഈഴവർ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്തും. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇത്രമാത്രം വിദൂരതയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന  ഈഴവരും തീയ്യരും തമ്മിൽ സാംസ്‌ക്കാരികപരമായി യാതൊരു ബന്ധത്തിനും സാധ്യതയില്ല. തീയ്യരുടെ വിവാഹ, മരണ ആചാരങ്ങളും ഈഴവരുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണാം. ഇന്ത്യ സർക്കാരിന്റെ രേഖകളിലും തീയ്യന്മാരെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശബ്ദോത്ഭത്തി ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് 'ഈഴവൻ' എന്ന വാക്ക് 'ഈഴം' എന്ന വാക്കിൽനിന്നും ലോപിച്ചതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ലങ്കയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ്.   ചൊവോൻ എന്ന പദം 'സേവകൻ' എന്ന് അർത്ഥം ധ്വാനിക്കുന്നു. ഈഴവർ കേരളത്തിലെ മറ്റേതു ജാതികളെക്കാളും ഏറ്റവും അതിപുരാതനമായ വംശമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള തരിശാ പള്ളി ചെപ്പേടിലും തഞ്ചാവൂർ ചെപ്പേടിലും ഈഴവരുടെ പേര് ലിഖിതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ തൊഴിൽ തെങ്ങു ചെത്തും പനചെത്തും മാത്രമായിരുന്നില്ല, കൃഷിക്കാരുമായിരുന്നു. തൊഴിലനുസരിച്ച് അവർ രാജാവിന്റെ സുരക്ഷിതാ സൈന്യകരുമായിരുന്നു.

കേരളം മുഴുവൻ നാഗാരാധന ഈഴവരുടെ ഇടയിലുമുണ്ട്. വീടിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ കാടുകളിലായി സർപ്പക്കാവുകളും നിർമ്മിക്കുന്നു. സർപ്പത്തിന്റെ ബിംബം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വയനാട്ടു കുളവൻ, കതിവന്നൂർ വീരൻ, പൂമാരുതൻ, മുത്തപ്പൻ എന്നീ ദൈവങ്ങളെ ഈഴവർ പൂജിക്കുന്നു. ഈഴവരും ബുദ്ധന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ചും ചരിത്രത്തിലെ ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാണ്. 'ഈഴവരുടെ ദൈവങ്ങളായ ചിറ്റനും അരത്തനും ബുദ്ധന്മാരുടെ സിദ്ധനും അർഹതനുമെന്നു' സി.വി. കുഞ്ഞുരാമൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈഴവരുടെ ആരാധന കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്ന പണ്ടാര സമൂഹങ്ങൾ ബുദ്ധ സന്യാസികളെന്നും പറയുന്നു.

ഈഴവർ പൊതുവെ പൂജകളിൽ വലിയ താല്പര്യമോ ദൈവ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമോ കല്പിക്കാറില്ല. അത് അവരുടെ ബുദ്ധപാരമ്പര്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. ഈസ്റ്റ് യൂറേഷ്യൻ സമതലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന മംഗോളിയൻ ജനിതകമായി സാമ്യമുണ്ടെന്നും അവരുടെ ജെനറ്റിക്ക് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈഴവരുടെ ആചാരങ്ങൾ വളരെ പ്രാചീനമായതുകൊണ്ടു അവരുടെ ഉത്ഭവം സംഘ കാലത്തു മുമ്പുള്ള തമിഴകത്ത് നിന്നുമാവാം. മുരുഗനെയും കാളിയെയും ആരാധിക്കുന്നത്  തമിഴു പാരമ്പര്യത്തെ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. ഈഴവർ പൂജിക്കുന്ന ചാത്തൻ, ചിത്തൻ, അരത്തൻ ദൈവങ്ങൾ തമിഴ്‌നാട്ടുകാർ ആചരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുംകൂടിയാണ്.

ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ എഴുതിയ ടി.കെ.വേലുപ്പിള്ള വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് 'തുളു ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഈഴവർ ധനികരായിരുന്ന ഒരു വർഗ്ഗവും അധികാരികളിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരെന്നുമായിരുന്നു. കൂട്ടമായി ഇത്രമാത്രം ഈഴവർ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരെന്നു വിശ്വസിക്കാനും പ്രയാസമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഈഴവർ, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും മദ്ധ്യേ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും കുടിയേറിയ 'മുണ്ടക ദ്രാവിഡ'രെന്നും ചരിത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അവർ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ടു ഓടി വന്നവരായിരുന്നു. 

ഈഴവരുടെ പൂർവിക തലമുറകൾ രാജ സേവനത്തിലും രാജാക്കന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്ര രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലും സൈന്യ സേവനത്തിനായി ഈഴവർ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'ഈഴവ' എന്ന വാക്ക് ആദ്യം കണ്ടത് ബി.സി.മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള മധുരയ്ക്കടുത്തുളള അരിട്ടപ്പറ്റി കൊത്തുപണിയിൽ നിന്നാണ്. അതിൽ നെൽവേലി തലവനായിരുന്ന ഒരു 'ഈലവ പെരുമാളിനെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി.സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കിളവളവ് (Kilavalavu) ജൈനന്മാരുടെ ഗുഹയുടെ പരിസരങ്ങളിലും ഒരു ഈഴവൻ അവിടെ ബുദ്ധന്മാരുടെ ആശ്രമം പണിതുവെന്നു കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി.സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അലകർമലൈ കൊത്തുപണിയിൽ 'ഒരു ഈഴവ തേവൻ' വസ്ത്ര കച്ചവടക്കാരനെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കർണ്ണാടകയിലെ 'നരസിംഹൻ' എന്ന രാജാവ് 'ആലി' എന്ന് പേരുള്ള പാണ്ഡിയൻ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യ കഥയുണ്ട്. രാജകീയ ദമ്പതികൾ സിലോണിൽ താമസമാക്കുകയും അവിടെ പ്രഭുക്കളെപ്പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാലശേഷം ബന്ധു ജനങ്ങളും ആരാധകരും വീണ്ടും ജന്മസ്ഥലത്ത് മടങ്ങി വന്നു. ഈ രാജകീയ വംശാവലി ഈഴവരുടെ പൂർവികരെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. രാജകീയ പരമ്പരകൾക്ക് പിൻബലം നൽകിക്കൊണ്ട് തെക്കേ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ഈഴവരെ മുതലിയാറെന്നു വിളിക്കുന്നത് കാണാം. പുലയരും അതിൽ താണവരും ഈഴവരെ രാജാക്കന്മാർക്കു തുല്യമായി മൂത്ത തമ്പുരാനെന്നും നാനാരെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു.

മലയാളത്തിലെ ചില നാടോടി പാട്ടുകളനുസരിച്ച് ഈഴവർ ശ്രീ ലങ്കയിൽനിന്ന് അവിടുത്തെ രാജാവയച്ച നാലു യുവാക്കളുടെ സന്തതി പരമ്പരകളെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാസ്ക്കര രവി വർമ്മ എന്ന ചേര രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചായിരുന്നു അവർ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുമതലകൾ വഹിക്കാൻ വന്നത്. ഇവരെ തെങ്ങു കൃഷിയുടെ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു കഥ ചേര രാജാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തു ക്രമസമാധാനം പരിപാലിക്കാനും ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനും ശ്രീ ലങ്കൻ രാജാവ് കളരിപ്പയറ്റിലെ വിദഗ്ദ്ധരെ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചുവെന്നാണ്. ഈഴവർ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നു വന്നെത്തിയ ഈ വിദഗ്ദ്ധരുടെ  സന്താന പരമ്പരകളായി കരുതപ്പെടുന്നു.

ചേരവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകർ 'വില്ലവർ' ഗോത്രക്കാരാണെന്ന് അനുമാനങ്ങളുണ്ട്.  വില്ലവരെ ഈലവർ എന്നും  തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. വില്ലവർ യോദ്ധാക്കളായി രാജാക്കന്മാർക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു. മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ കവിതകളായ നളിനി, ലീല, കരുണ, ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എന്നീ കവിതകളെല്ലാം ശ്രീലങ്കൻ ബുദ്ധന്മാരുടെ മഹത്വമാണ് കുറിക്കുന്നത്. കവി വിശ്വസിച്ചിരുന്നതും ശ്രീ ലങ്കയിലെ ബുദ്ധന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പൂർവികരുടെ ഗോത്ര
പരമ്പരകളിലുള്ളവരെന്നായിരുന്നു. ബുദ്ധമത പാരമ്പര്യം ഉപേക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ബ്രാഹ്മണർ അവരെ ജാതിക്കു പുറത്തുള്ളവരായി കരുതിയിരുന്നു. ശ്രീ ലങ്കയിലെ ഈഴം, ഈലം എന്നീ പദങ്ങളും അവരുടെ ഉത്ഭവം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുമെന്ന തെളിവുകൾക്കു ബലം നൽകുന്നു.

പൗരാണിക വടക്കൻ പാട്ടുകളിലും ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റു ദർശനങ്ങളിലും ഈഴവരെ യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ രണവീരന്മാരായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലും സാമൂതിരിമാരുടെ കീഴിലും ഈഴവർ പട്ടാളക്കാരായി സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. അനേകർ തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും കൊട്ടാരം സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്നു. ചിലർ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ശബരിമല അയ്യപ്പൻ ഈഴവ കുടുംബമായ ചീരപ്പാഞ്ചിറ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കളരിപ്പയറ്റ് പഠിച്ചുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കുളത്തൂരുള്ള ഒരു ഈഴവ തറവാട്ടിലെ പണിക്കർമാർ എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരെ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ പിന്തലമുറകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് 'തൊഴുവൻകോഡ്' കളരി ദേവതയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധ യുദ്ധ വീരരായ ഉണ്ണിയാർച്ചയും ആരോമൽ ചേവരും ഈഴവരായിരുന്നു. ചേകവർ അഥവാ ചോവോന്മാർ രാജ്യത്തിലെ പട്ടാള വിഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

ആയുർവേദത്തിലും ഈഴവരിൽ അനേകർ പാണ്ഡ്യത്യം നേടിയവരുണ്ട്. 1675-ൽ ഒരു ഡച്ചുകാരൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നായ 'ഹോർട്ടസ് ഇൻഡിക്കസ് മലബാറിക്കസ്' എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആലപ്പുഴ 'കരപ്പുറം കടക്കരപ്പള്ളി സ്ഥലത്തുള്ള കൊല്ലാട്ട്‌ വീട്ടിൽ, ഇട്ടി അച്യുതനെന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഈഴവ ആയുർവേദ വൈദ്യൻ ഈ പുസ്തകം എഡിറ്റു ചെയ്യുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയുർവേദ പുസ്തകമായ 'അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ' ആദ്യം തർജ്ജിമ ചെയ്തത് കായിക്കര ഗോവിന്ദ വൈദ്യരെന്ന ഒരു ഈഴവനായിരുന്നു. ഈഴവ പ്രമുഖരുൾപ്പെട്ട തൃശൂരുള്ള കുഴിപ്പള്ളി കുടുംബവും കോഴിക്കോടുള്ള പൊക്കാഞ്ചേരി കുടുംബവും ആയുർവേദത്തിലെ പാരമ്പര്യ ആചാര്യന്മാരുള്ള കുടുംബമായിരുന്നു. അതുപോലെ ചോലയിൽ കുടുംബവും പ്രസിദ്ധ ആയുർവേദ വൈദ്യ കുടുംബമാണ്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും കൊല്ലത്തുള്ള ചാവർക്കോട് കുടുംബം തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ഭിഷ്വഗരന്മാരായിരുന്നു. വെണ്മണി കുടുംബ വൈദ്യന്മാർ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആയുവേദ പഠനം കൂടാതെ പാളി ഭാഷയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ആയുർവേദത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്നു.

കോട്ടയ്ക്കൽ കെളിക്കൊടൻ അയ്യപ്പൻ വൈദ്യർ മർമ്മ ചീകത്സയിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യനായിരുന്നു. ചന്ദ്രികയുടെ സ്ഥാപകനായ സി.ആർ കേശവൻ വൈദ്യർക്കു വൈദ്യരത്‌നം അവാർഡ് 1953-ൽ കോഴിക്കോടുള്ള മാനവിക്രമൻ സാമൂതിരി നൽകി. അതുപോലെ ഈഴവ വൈദ്യന്മാർ നടത്തുന്ന അനേക ആയുർവേദ ഹോസ്പ്പിറ്റലുകൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിദ്ധ ആംഗ്ലേയ പണ്ഡിതനും മലയാളം ഡിക്ഷ്ണറിയിലെ രചയിതാവുമായ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിനെ ഈഴവ ഗുരു 'ഉരച്ചെരിൽ ഗുരുക്കൾ സംസ്കൃതവും ആയുർവേദവും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈഴവനായ 'ഉപ്പൊട്ട് കണ്ണൻ' യോഗാമൃതം വ്യഖ്യാനം എഴുതി. അത് സംസ്കൃതത്തിൽ അഷ്ടവൈദ്യന്മാർ ആയുർവേദത്തെപ്പറ്റി രചിച്ച പുസ്തകമായിരുന്നു. ഈഴവരിൽനിന്നും അനേകർ വിഷചീകത്സയ്ക്കും പ്രസിദ്ധരായിരുന്നു. പാമ്പ്, തേള് മുതലായ വിഷജീവികളുടെ കടികളിൽ നിന്നും ചീകിത്സ നൽകുന്ന വിഷചീകത്സ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈഴവ വൈദ്യന്മാരുടെ മേൽനോട്ടങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ വളർച്ചയോടെയും നിയമം അനുവദിക്കാത്തതിനാലും പല കുടുംബങ്ങളും വിഷ ചീകത്സ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിറുത്തൽ ചെയ്തു.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഈഴവരും ചാന്നാർമാരും വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടുകൾ, തെയ്യം അഥവാ കളിയാട്ടം മുതലാവകൾ അമ്പല ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വടക്കേ മലബാറിൽ 'തെയ്യം' എന്ന നൃത്തം  പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ഈ നൃത്തത്തെ കാളിയാട്ടമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈഴവരിലെ പുരുഷന്മാരായവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാട്യകലകളിൽ ഒന്നാണ് 'അർജുന നൃത്തം'. അതിനെ മയൂര നൃത്തം എന്നും പറയും. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭഗവതി അമ്പലങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് സാധാരണ ഈ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. മയിൽത്തൂവലുകൾ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേഹം മുഴുവൻ അലംകൃതമാക്കിയിരിക്കും. കൂടുതലും നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കളരിപ്പയറ്റ് സാങ്കേതികത്വത്തോടെയായിരിക്കും. ഈ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മുഖം പച്ചനിറമുള്ള ചായംകൊണ്ടു പൂശുന്നു. രണ്ടുപേരു കൂടിയോ ഒറ്റയ്ക്കോ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

പൂരക്കളി സാധാരണ മീനമാസത്തിലുള്ള ഈഴവരുടെ ഒരു തരം നാടകീയ നൃത്തമാണ്. മലബാറിലെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഈ ആചാരങ്ങൾ കൂടുതലുമായുള്ളത്. പാരമ്പര്യ നിലവിളക്കും സമീപമുണ്ടായിരിക്കണം. പൂരക്കളി അവതരിപ്പിക്കാൻ നല്ല പരിചയമുള്ളവർക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഈ കല അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് കളരിപ്പയറ്റ് പരിചയവും ആവശ്യമാണ്. നല്ല വ്യായാമവും നടത്തണം. 'പരിച മുത്തു' കളിയിലും കളരിപ്പയറ്റ് അഭ്യസിച്ചിരിക്കണം. നൃത്തം ചെയ്യുന്നവർ വാളും പരിചയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാളുകൊണ്ടുള്ള പയറ്റും 'പരിച' രക്ഷാ കവചമായി തടയലും, പ്രതിരോധിക്കലും വട്ടം കറങ്ങലും, ഓട്ടവും ആട്ടവും നൃത്തകലയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

സർപ്പ നൃത്തങ്ങളും ഈഴവരുടെ ഒരു പ്രാചീന കലയായിരുന്നു. രണ്ടു പേരുകൂടി പാമ്പുകളെപ്പോലെ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്തു നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. നെറ്റിയിൽ ചന്ദനവും ചുവന്ന ടൗവ്വൽ തലയിലും കെട്ടിയിരിക്കും. അരയിൽ ചുവന്ന സിൽക്കും കെട്ടിയിരിക്കും. കാൽ ചിലങ്കകളും ധരിച്ചിരിക്കും. വടികൊണ്ട് പയറ്റുകളും പ്രകടിപ്പിക്കും. ഈ കല സർപ്പാരാധനയുടെയും കളരിപ്പയറ്റിന്റെയും സമ്മിശ്രിതമായ ഒരു രൂപമാണ്. അതുപോലെ പുരാണത്തിലെ പാണ്ഡവ കളി, കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങളിലുള്ള മറ്റൊരു ആചാരമാണ്. മഹാഭാരതത്തിലെ പഞ്ച പാണ്ഡവരായിട്ടായിരിക്കും ഈ കളി. നിലവിളക്ക് വെച്ച് അലംകൃതമായ ഒരു പന്തലിൽ വെച്ചായിരിക്കും കളികൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അവരുടെ നേതാവിനെ കാളിയച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പൂജാ വിധി പ്രകാരമുള്ള കുളിയും കഴിഞ്ഞു നെറ്റി ത്തടത്തിൽ ചന്ദനവും പൂശി വെളുത്ത മുണ്ടും ഉടുത്തു, തലയിൽ ടൗവ്വലും കെട്ടി ഇവർ കളിക്കുന്നു. ആശാരി, മൂശാരി, തട്ടാൻ, കല്ലാശാരി മുതലായ സമൂഹങ്ങൾ മൊത്തമായി കളികളിൽ പങ്കു കൊള്ളുന്നു.

ഈഴവരുടെ സാംസ്ക്കാരിക സമ്പ്രദായങ്ങളിലും തറവാട് സമ്പ്രദായം പിന്തുടർന്നിരുന്നു. 'അമ്മ, അമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരികൾ, അവരുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരുമൊത്ത് ഒരേ മേൽക്കൂരയിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏറ്റവും മൂത്തയാളിനെ കാരണവർ എന്നും മൂത്ത സ്ത്രീയെ കാരണവത്തിയെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. വീടിന്റെ ചുമതലകൾ മുഴുവൻ വഹിക്കേണ്ടത് അവരായിരുന്നു. കുടുംബ വക സ്വത്തുക്കളും പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ തറവാടും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. മലബാറിലും തിരുവിതാംകൂറിലുമുള്ള ഈഴവരെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും തറവാടുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നത് അമ്മ വഴികളിലുള്ള  പേരിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ ഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങളും അപ്പൻ വഴികളിലുള്ള  പേരുകളിലറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

നായന്മാരെപ്പോലെയും ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെയും ഈഴവർ സാധാരണ പേരിന്റെകൂടെ ജാതിപ്പേര് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ അവർ പേരിന്റെ കൂടെ വെക്കാറുണ്ട്. പണിക്കർ, ആശാൻ, ചാന്നാർ, വൈദ്യർ, മുതലാളി, ചേകോൻ, പണിക്കത്തി, കാരണവർ, എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ കൂട്ടി ഈഴവരെ വിളിച്ചിരുന്നു. 'ഈഴവ' എന്ന പദം വേദങ്ങളിലെ പദങ്ങളുമായി യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല. ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആചാരരീതികളുമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ സാമ്യം. ഈഴവരുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ചാന്നാർ. ചാന്നാർമാർ ഈഴവരേക്കാളും കൂടിയ ജാതിയായി കരുതുന്നു. ഈഴവരിലെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 'ഇല്ലം' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈഴവരുടെ വീടെന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നീട് കേരളത്തിൽ 'ഇല്ലം' നമ്പൂതിരിമാർക്ക് മാത്രമായി അവകാശപ്പെട്ടു.

അമ്പല പൂജാരികളും രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നവരും ഈഴവരെ അവർണ്ണരായി കണക്കായിരുന്നു. അവരുടെ പൂർവികർ ക്ഷത്രിയരായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത സവർണ്ണർ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവരെ അവർണ്ണരായി കണക്കാക്കാൻ കാരണം അനേകർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് ഹിന്ദുമതത്തിൽ മടങ്ങി വരുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു. സവർണ്ണ ജാതികൾ ഈഴവരെ എക്കാലവും താഴ്ത്തി കെട്ടാനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈഴവ സ്ത്രീകളെ മാറിടം മറയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ആഭരണങ്ങളോ ചെരിപ്പുകളോ ധരിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരുന്നു. ധനികരായ ചേകവർക്കോ, ചാന്നാർമാർക്കോ പണിക്കർമാർക്കോ താണ്ടാൻ സ്ത്രീകൾക്കോ മാറിടം മറക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്കായി ഹിന്ദുത്വ പ്രവർത്തകർ തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈഴവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം അത് എതിർക്കുന്നത് കാണാം. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സവർണ്ണ വാദികൾക്ക് പരിപൂർണ്ണമായും എതിരായിരുന്നു. 1934 ല്‍ 'ഇ മാധവന്‍' എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സ്വതന്ത്രസമുദായം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്നും ദേശീയ മതമായിരുന്ന ബുദ്ധ മതക്കാരായിരുന്നുവെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സർ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ ഈ പുസ്തകം നിരോധിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും മലബാറിലും ഒന്നുപോലെ മാധവന്റെ ബുക്കിന് നിരോധനമുണ്ടായിരുന്നു. 2011-ൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി മാധവന്റെ വിപ്ലവകരമായ ഈ പുസ്തകം വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മാധവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, "നമ്മുടെ വിശ്വാസം നാം ഹിന്ദുക്കളെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാം ഹിന്ദുക്കളാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ജാതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിമുകൾക്കും നമ്മുടെ ശുദ്ധിയിൽ പ്രശ്നമില്ല. അവരുടെ മോസ്ക്കിലും പള്ളിയിലും കയറുന്നതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാൽ നാം ഹിന്ദുക്കളെന്നു പറയുന്ന ഈഴവർ അമ്പലത്തിൽ കയറിയാൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പുരോഹിതൻ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് നിർത്തൽ ചെയ്യും. ഈഴവസ്പർശനമേറ്റ മന്ത്രപൂജാരിക്ക് പൂജകൾ ഇടയ്ക്കുവെച്ചു നിറുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ല. പൂജകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈഴവർ സന്നിഹിതരായാൽ അവർ കുപിതരാകുന്നു. സ്‌കൂളിൽ പോയാൽ വർണ്ണജാതിക്കാർ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കും. വഴികളിൽക്കൂടി നാം യാത്ര ചെയ്‌താൽ അവർ ആ വഴി യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കും. അവരുടെ അമ്പലത്തിൽ നാം പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും വിഡ്ഢിത്തരമല്ലേ? അമ്പല നടയിൽനിന്നും അനേകം പാദങ്ങൾ മാറി നടക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ പട്ടികളെപ്പോലെ ക്ഷണിക്കാതെ നാം എന്തിനു അവരുടെ അമ്പലത്തിൽ കയറണം? നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കാൻ വർണ്ണ ജാതികൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നത് അവർ നമ്മളെ അടിമകളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്!"

ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം ഈഴവരെ സാമൂഹികമായും ബൗദ്ധികമായും ഉന്നത നിലകളിൽ എത്തിച്ചു. വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്താൻ ഈഴവർക്കായുള്ള അമ്പലങ്ങൾ തുറക്കാൻ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരായി ഇരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ക്രിസ്ത്യാനികളായി മതം മാറുന്നതെന്നും ഈഴവർ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. മതം മാറുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നപ്പോൾ ദിവാൻ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മനസിലാക്കി. അദ്ദേഹം ശ്രീ ചിത്തിര തിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിനെ ഈഴവർക്കും മറ്റു അവർണ്ണരായവർക്കും അമ്പല പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യകതയെ ബോധിപ്പിച്ചു. 1924-25 കാലങ്ങളിലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ 'തൊട്ടുകൂടാ നയത്തിനും ജാതി വ്യവസ്ഥക്കും' എതിരായുള്ളതായിരുന്നു. ഈ നീക്കം വൈക്കത്തുള്ള ശിവ അമ്പലത്തിലായിരുന്നു നടത്തിയത്. എസ്.എൻ.ഡി.പി. (SNDP) യോഗം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. ഈഴവരുടെ ഈ സംഘടന നാരായണഗുരുവിന്റെയും ഡോ.പൽപ്പുവിന്റെയും ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയും സന്മാർഗ ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയും ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Read more

ബുദ്ധമതവും ബ്രാഹ്മണരുടെ ആധിപത്യവും നിഷ്ഠുരതകളും

ആര്യ ബ്രാഹ്മണരുടെ ചരിത്രം അവലോകനം ചെയ്‌താൽ ഭാരതത്തിൽ ഉദയം ചെയ്ത ബുദ്ധമതത്തെ സമൂലം ഇല്ലാതാക്കിയത് അവർ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന മതമായിരുന്നുവെന്നു കാണാം.  അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബൻകാർക്ക് തുല്യമായ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ ബുദ്ധമതത്തോടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്കാലവും  ഹൈന്ദവ മതത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വ മുന്നണികൾ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബൻകാർ ബുദ്ധമത വിഹാരങ്ങൾ തകർത്തപ്പോൾ വിമർശിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ പൂർവിക തലമുറകൾ ബുദ്ധ മതക്കാരുടെ പ്രതിമകൾ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അനേകായിരം ബുദ്ധമതാനുയായികളെ കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ബുദ്ധമതം കൃസ്തുവിനു മുമ്പും കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായ തെളിവുകൾ ചരിത്രകാർ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നിരവധി നാട്ടു രാജാക്കന്മാരുടെ ശാസനങ്ങളും സംഘകാല കൃതികളും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പൗരാണികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അശോകന്റെ കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ച ചില ലിഖിതങ്ങളും കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ബുദ്ധമതം പ്രചാരണത്തിനായി ബുദ്ധ സന്യാസികളെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും അയച്ചിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ കേരളത്തിൽ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അശോകന്റെ സൈന്യക ബലത്താലോ കേരളത്തിലെ ചേരമാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ മതസഹിഷ്ണതയാലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദപരമായി തന്നെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

ഹൈന്ദവ തത്ത്വങ്ങളായ സമത്വം, സാഹോദര്യം സഹാനുഭൂതി, അഹിംസ, എന്നിവകൾ ബുദ്ധ മതക്കാരിൽ നിന്നും പകർത്തിയെടുത്തതാണ്. സത്പത ബ്രാഹ്മണം പറയുന്നു, 'ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മന്ത്രമാണ്. മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉള്ളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണരാണ് ഭൂമിയിലെ ദൈവം.' ബ്രാഹ്മണരെ അനുസരിക്കാൻ, താഴ്ന്നവരിൽ ഭയം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർ മന്ത്രവും ശാപവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധമതക്കാർ നാം കാണുന്ന സത്യങ്ങളിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനും ഉപദേശിച്ചു. കാര്യ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ഭയമരുതെന്നും ബുദ്ധമതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. നന്മ മാത്രം ചെയ്യാനും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി രാജാവിനെ സഹായിക്കാനും വേണ്ടവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ബുദ്ധമതം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പൊതുനന്മ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് തങ്ങൾക്കുമാത്രമെന്നും വാദിച്ചു. അങ്ങനെ പരസ്പ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയ സംഘട്ടനങ്ങൾ ബുദ്ധമതക്കാരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിലാരംഭിച്ചു.

കേരളത്തിൽ 'പള്ളി' കൂട്ടി അനേക സ്ഥലനാമങ്ങൾ കാണാം. കരുനാഗപ്പള്ളി, കാർത്തികപ്പള്ളി, പള്ളിപ്പുറം, ഇടപ്പള്ളി ഇങ്ങനെ സ്ഥലനാമങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു. പള്ളിയെന്ന അർത്ഥം ബുദ്ധ വിഹാരമെന്നാണ്. കേരളത്തിൽ 1200 വർഷങ്ങളോളം ബുദ്ധ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. സ്‌കൂളിനെ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് എഴുത്തുപള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കൂടമെന്നായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിമുകളും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ പള്ളിയെന്നു വിളിക്കുന്നു. ബുദ്ധമത വിരോധിയായിരുന്ന 'കുമാരില ഭട്ട ' യുടെയും ശങ്കരാചാര്യരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബുദ്ധന്മാരുടെ  പള്ളികളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. 1200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ബുദ്ധസംസ്ക്കാരത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചാതുർവർണ്യം നടപ്പാക്കി. ഈഴവരും അതിൽ താണവരും ചാതുർ വർണ്യത്തിനു പുറത്തുള്ള അടിമകളായിരുന്നു. ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളായി മാറ്റി. ഭൂരിഭാഗം ജനതയ്ക്ക് അമ്പലങ്ങളിൽ തീണ്ടൽ കല്പിച്ചിരുന്നു. 'കേരള' എന്ന വാക്കുപോലും ദ്രവീഡിയൻ ബുദ്ധമത പദമായ 'ചേരള' എന്ന പദത്തിൽ നിന്നു വന്നതാണ്. പിന്നീട് കേര വൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടെന്ന അർത്ഥത്തിൽ സംസ്കൃതീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബുദ്ധ മതക്കാർക്കുണ്ടായ അതേ വിധിയാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ജൈനമതത്തിനും ഉണ്ടായത്. എ.ഡി.  300-400 കാലങ്ങളിലുള്ള ജൈനന്മാരെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് പ്രൊഫ. ബഹാഹുദ്ദിന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ക്രിസ്തുവർഷം 470 AD യിൽ ജൈനമതം വളർന്നുവെന്നും അഞ്ചും ആറും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജൈനമതം സർവ്വയിടങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ കുമാര സ്വാമി അയ്യങ്കാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ആചാരം പോലെ ജൈനന്മാരും അവരുടെ വിശുദ്ധരെ ബിംബങ്ങളായി ആരാധിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ജൈനന്മാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ നീക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമായിരിക്കണം ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലങ്ങളുടെ തുടക്കം. ജൈനന്മാരെ നശിപ്പിച്ച 63 സന്യാസിമാരുടെ ബിംബങ്ങൾ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഏതാനും അമ്പലങ്ങളിൽ ഇന്നും പൂജിക്കുന്നുണ്ട്. ജൈന ബിംബങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തമിഴ് നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തകർക്കപ്പെട്ട ഓരോ ജൈന വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും. മധുര മീനാക്ഷി അമ്പല ഭിത്തികളിൽ ജൈന രാജാക്കന്മാരുടെ ഛായാ പടങ്ങൾ കാണാം.

ബുദ്ധന്മാർ ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്തകളിലും സന്യാസിമാരുടെ ജീവിതത്തിനും മാത്രമേ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായുള്ള സ്വാധീനം ഇല്ലാതാകുകയും സാമ്പത്തികമായുള്ള അധഃപതനവും കാരണങ്ങളാൽ ബുദ്ധമതം ക്ഷയിക്കുകയുണ്ടായി. അശോകനെപ്പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരും ജനങ്ങളും ബുദ്ധന്മാരുടെ ആശ്രമങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പിന്തുണ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധമതത്തിനു ക്ഷീണം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അശോകന്റെ അഹിംസാ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അലക്‌സാണ്ടർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചത്. സന്യാസവും പരിത്യാഗവും കഠിനമായ വൃതവും പാലിക്കുന്നവർക്കു മാത്രം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു. ആശ്രമ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ മാത്രം ജനങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമായിരുന്നു.

ബുദ്ധമതം അവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നു. ആശ്രമ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവിടെ ബുദ്ധമതവും ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു. ബിഹാറിലെ 'ഉത്തന്ധപുര' ആശ്രമം നിറുത്തേണ്ടി വന്നത് മുസ്ലിം ആക്രമണ ശേഷമായിരുന്നു. നളന്ദയിലെയും വിക്രമശിലയിലെയും കൂട്ടക്കൊലകളും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലുകളായിരുന്നു. വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും വിചാരങ്ങളും ആശയങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും ബുദ്ധമതം പകർത്തിയിരുന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പലവിധ ആത്മീയ പരിശീലനവും ഐതിഹ്യ കഥകളും ബുദ്ധമതത്തിൽ വന്നുകൂടി. ഉദാഹരണമായി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചില ബുദ്ധമതക്കാർ താന്ത്രിക്ക് സാധനകൾ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ടു സ്വയം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ആത്മീയതയെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു. താന്ത്രിക്കിലെ അറിവ് അവർക്ക് ദഹിക്കില്ലായിരുന്നു. താന്ത്രിക ബുദ്ധമതം അതുമൂലം അധഃപതിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഹിമാലയൻ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക നേതാവായ 'പണ്ഡിറ്റ് രാജ്മണി ട്യുഗുനൈറ്റോ (Rajmani Tugnait൦) എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 'അഞ്ചു മുതൽ പത്താം നൂറ്റാണ്ടു വരെ ബുദ്ധമതത്തിൽ വജ്രയാന, സിദ്ധയാന, സഹജയാന, എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു സ്‌കൂളുകൾ വടക്കു കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേപ്പാളിലും, സിക്കിമിലും ടിബറ്റിലും സ്‌കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. വലിയ ജ്ഞാനികളായ ഗുരുക്കന്മാരും യോഗികളുമായിരുന്നു ആ സ്‌കൂളിന്റെ സ്ഥാപകർ. എന്നാൽ അനുയായികൾ സ്‌കൂളിന്റെ തത്ത്വങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അസാന്മാര്‍ഗ്ഗികമായ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.' പലരും അദ്ധ്യാത്മികതയ്ക്കുപരി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സന്യാസിമാരാകാൻ തുടങ്ങി. അതുമൂലം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സന്യാസികളെ തീറ്റി പോറ്റേണ്ട കടമ സമൂഹത്തിനു വന്നു. കാര്യങ്ങൾ വഷളായപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യരും കുമാരില ഭട്ടായും ബുദ്ധമതത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാതാക്കി.

കേരളമുൾപ്പടെ ഇന്ത്യയൊന്നാകെ സാമൂഹികമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിനു കാരണക്കാർ ബുദ്ധമതക്കാരായിരുന്നു. ജൈനന്മാരും പരിവർത്തനത്തിന് കൂട്ടാളികളായിരുന്നു. ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള പണി ആയുധങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കൃഷി ചെയ്യാനാരംഭിച്ചതും ബുദ്ധമതക്കാരായിരുന്നു. അത് കൃഷിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിച്ചു. കൃഷി ഉത്ഭാദനവും വർദ്ധിച്ചു. ഒപ്പം വാണിജ്യവും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നവീകരിച്ച റോഡുകളും റോഡുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പ്പരം ബന്ധിച്ചും നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടാൻ  തുടങ്ങി. ആവശ്യത്തിനു മാത്രം ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ വിഭവങ്ങൾ മിച്ചവുമായി. ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൂടുതൽ ദൃഢമുള്ളതായി തീർന്നു. ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്റ്റോറുകളും നിലവിൽ വന്നു. കൃഷിയുൽപ്പന്നങ്ങളും കന്നുകാലികളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ബാർട്ടർ സംവിധാനമായിരുന്നു അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുമൂലം വാണിജ്യമേഖല ഏതാനും പേരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുമായി തീർന്നു. ഒരേ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ മനുഷ്യർതമ്മിൽ പലതരം വർഗങ്ങളായും തിരിയാനിടയായി.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുടെയിടയിൽ വേറിട്ട ചിന്താഗതിക്കാരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ കഥ മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. കൃഷി ചെയ്യുകയോ കച്ചവടം ചെയ്യുകയോ ഇല്ലായിരുന്നു. ധർമ്മം മേടിക്കുന്നവരും കൊടുക്കുന്നവരും ദൈവത്തോട് അടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കൃഷിക്കാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും അവർ താണ ജാതികളിലുള്ളവരായി കരുതാൻ തുടങ്ങി. മനുസ്മ്രിതി അനുസരിച്ച് ഒരു ശൂദ്രൻ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. അവന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ബ്രാഹ്മണന് യാതൊരു സന്ദേഹമില്ലാതെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണനു ദാനം കൊടുക്കാത്തവനെ കൊല്ലാനും പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേ സമയം കൃഷി ഉത്തമമെന്ന് ബുദ്ധന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ ചെറുതാക്കുന്നതും ബുദ്ധമത പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നു.

ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വൈഭവം തെളിയിച്ചത് വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിപുണതയിൽ കൂടിയായിരുന്നു. വൈദ്യവും മരുന്ന് നിർമ്മാണവും അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു. മന്ത്രവാദവും കാട്ടു മരുന്നുകളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെയിടയിൽ അവർ വിജ്ഞാനത്തിന്റ വേരുകൾ പാകിയിരുന്നു. അശോക മഹാരാജാവ് തന്നെ നിരവധി ഔഷധ തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അറിവുകൾ നൽകാൻ പഠന ശാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മരുത്വമല അവകളിൽ ഒന്നാണ്. ആയുർവേദത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാരണക്കാരും ബുദ്ധ സന്യാസികളായിരുന്നു.

'രാസവൈശേഷിക സൂത്ര' എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ബുദ്ധസന്യാസിയായ നാഗാർജുനന്റെ ശിക്ഷ്യനായ നരസിംഹനായിരുന്നു. നരസിഹന്റെ പ്രയത്ന ഫലമായിട്ടാണ് കേരളീയ ജനതയ്ക്ക് ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. വാസ്തു ശിൽപ്പ ശാസ്ത്രവും ബുദ്ധമതക്കാരുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു. ബുദ്ധ മതക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ പൗരാണിക ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം പണി തീർത്തത്. പിന്നീട് ബുദ്ധമത ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോഴും ബുദ്ധന്മാരുടെ ശിൽപ്പകല ഹിന്ദുക്കൾ പിന്തുടർന്നു. ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളും വെടിക്കെട്ടും പൂരവും രഥോത്സവവും ബുദ്ധന്മാരുടെ പകർപ്പാണ്. 'അമര കോശം' രചിച്ചയാൾ മാവേലിക്കരയ്ക്കടുത്ത് തകഴിയിലാണ് ജനിച്ചത്. അമരകോശം രചിക്കാൻ ഇരുപതു വർഷങ്ങൾ എടുത്തു. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ശ്രീ ലങ്കയിൽ പോയി സിംഹൻ എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചു. വിക്രമാദിത്യ കൊട്ടാരത്തിലെ നവരത്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പണ്ഡിത സദസിൽ 'അമര സിംഹ'നുമുണ്ടായിരുന്നു. അമരകോശം രചിച്ചത് ബുദ്ധമതക്കാരനാണെങ്കിലും ഇത് ബ്രാഹ്മണരുടെയും ജൈനന്മാരുടെയും  ആധികാര ഗ്രന്ഥംകൂടിയാണ്.

കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ 'മേത്തല ഗ്രാമത്തിൽ' തൃക്കണാമതിലകം തെക്കായി ബുദ്ധന്റെ സ്തൂപങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളുടെ വളരെയേറെ നാശനഷ്ടങ്ങളും കാണാം. 'സത്യപുത്രൻ' എന്ന ചേര രാജാവിന്റെ കാലത്ത് 'മഹിഷ്മതിപട്ടണം 'ചേരരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. 'മണിമേഖല' എന്ന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശൂരുള്ള വടക്കുംനാഥ അമ്പലവും കൊടുങ്ങലൂരുള്ള കുറുമ്പ അമ്പലവും ബുദ്ധന്മാരുടെ അമ്പലങ്ങളായിരുന്നു. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, മാവേലിക്കര, കറുമാടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം ബുദ്ധന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാനസിക രോഗികളെ ചീകത്സിക്കുന്ന തിരുവാടി അമ്പലവും കുഷ്ഠ രോഗികളെ ചീകത്സിക്കുന്ന തകഴി അമ്പലവും ബുദ്ധന്മാരുടെ അമ്പലങ്ങളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മാനുഷിക സേവനങ്ങൾ സാധാരണ ഹൈന്ദവ അമ്പലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതല്ല. A.D. 900-ത്തിൽ ബുദ്ധ മതവും ജൈന മതവും തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായും നിർമ്മാജനം ചെയ്തിരുന്നു. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാണ്ഡിയൻ രാജാക്കന്മാരുടെ പിന്തുണയോടെ ബ്രാഹ്മണർ കൂട്ടത്തോടെ കേരളത്തിൽ കുടിയേറാൻ തുടങ്ങി. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഈ കുടിയേറ്റ പ്രവാഹം കേരളത്തിലുള്ള ബുദ്ധ മതക്കാരെ പലായനം ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കാം.

സാമൂഹിക തലങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായി ബുദ്ധസന്യാസികൾ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആദിമ ദ്രാവിഡരുടെ മൃഗബലിയും മനുഷ്യ ബലികളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. ഇന്നു കാണുന്ന കേരളത്തിലെ അമ്പല ഉത്സവങ്ങൾക്ക് കാരണവും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലമായിരുന്നു.  കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതികളും കലപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ബുദ്ധമത സന്യാസികളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. പള്ളിക്കൂടങ്ങളും നിരവധി ചീകത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളും അവരുടെ സംഭാവനയാണ്. അതുവരെ മന്ത്രവാദവും പ്രാകൃത ചീകത്സകളും പരിശീലിച്ചിരുന്ന കേരള ജനതയ്ക്ക് ബുദ്ധമതക്കാർ പുത്തനായ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളിലുള്ള പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

സംഘകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രസിദ്ധരായ രാജാക്കന്മാർ ബുദ്ധ മതക്കാരായിരുന്നു.  തമിഴ് കൃതിയായ 'ചിലപ്പതികാരം' അക്കാലത്തെ ബുദ്ധമത സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. തമിഴിലെ മറ്റൊരു കൃതിയായ മണിമേഖല എഴുതിയത് 'ചിത്തലൈ ചാത്തനാർ' എന്ന ബുദ്ധ സന്യാസിയായിരുന്നു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധ പണ്ഡിതനാണ് ആര്യദേവൻ അഥവാ ആര്യഭട്ടൻ. നാഗാർജുനയുടെ അനുയായി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം 'ചാത്തൂസ്സിക' എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതി. അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങലൂരിൽ  ജീവിച്ചിരുന്നു. പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്യഭട്ടൻ ആണ്.

ബി.സി. 483-273 മുതൽ ബുദ്ധന്റെ മരണശേഷം അശോകന്റെ കാലം വരെ ബുദ്ധമതത്തിൽ ബ്രാഹ്‌മണരുടെ ചിന്താഗതികളും ആശയങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധമതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത തുടങ്ങി. ബുദ്ധ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെതിരെ  കൊല്ലും കൊലയും ആരംഭിച്ചു. അവരുടെ തത്ത്വങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഫലമായി ബുദ്ധമതം പതിനെട്ടു ഉപവിഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞിരുന്നു.  അതിൽ ഹീനയാനവും മഹായാനവും പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി കരുതുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം വളർന്നപ്പോൾ ബുദ്ധമതക്കാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടങ്ങി. തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജൈനന്മാരെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ക്രിസ്തു വർഷം  700-1100 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ ആധിപത്യം നേടിയിരുന്നു. എ.ഡി. 1100-1400 മുതൽ കർണ്ണാടകയിലും കേരളത്തിലും പരിപൂർണ്ണമായും ബുദ്ധമതം നശിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവണ്ണം ആധിപത്യം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു.

എ.ഡി.830-നും 966 നുമിടയിൽ ഹിന്ദു നവോത്ഥാനത്തിൻറെ മറവിൽ ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമകളും സ്തൂപങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്വൈത വേദാന്തികളുടെ വർഗീയതമൂലം കണക്കില്ലാത്ത ബുദ്ധമതാനുയായികളെ കൊന്നതായി പുരാതന  ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യ കൃതികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരുക്കളും ശങ്കരാചാര്യരും രാജാക്കന്മാരും ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളെയും അവരുടെ സംസ്‌കാരങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതായ ചരിത്ര കൃതികളുമുണ്ട്. ഇന്ന് അവരുടെ അനുയായികൾ ബാബ്‌റി മസ്ജീതും തകർത്തു. ഭാവിയിൽ തകർക്കാനുള്ള മുസ്ലിം ദേവാലയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

'പുഷ്യമിത്ര സംഗ' എന്ന ഹിന്ദു രാജാവ് '84000' ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. അവകളെല്ലാം അശോക ചക്രവർത്തി പണി കഴിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ബുദ്ധന്മാരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും അനേകായിരം ബുദ്ധ ഭിഷുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 'ജലാലുക' എന്ന രാജാവ് അയാളുടെ രാജ്യാതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി. ബുദ്ധഗീതങ്ങൾ പാടുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം രാജാവിന്റെ ഉറക്കത്തിനെ തടസപ്പെടുത്തിയെന്നത് കൊലകൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. കാശ്മീരിൽ 'കിന്നാര' എന്ന രാജാവ് ആയിരക്കണക്കിന് ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ബ്രാഹ്മണരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഗ്രാമങ്ങളും കൈയ്യടക്കി. ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അവകളെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്പലങ്ങളായും മാറ്റപ്പെടുമായിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ താണവർക്കും തൊട്ടുകൂടാ ജാതികൾക്കും അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നൽകിയിരുന്നില്ല. ബുദ്ധന്മാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അമ്പലത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അർത്ഥ സത്യങ്ങളായ ചരിത്രങ്ങളോ കെട്ടുകഥകളോ,പുരാണങ്ങളോ എഴുതുമായിരുന്നു. തിരുപ്പതിയും എല്ലോറയും പൂരിയും ബദരീനാഥും അയോദ്ധ്യായും ശൃംഗരിയും ബോധി ഗയയും സാരനാഥും നളന്ദയും ശബരി മലയും  ബുദ്ധന്മാരുടെ അധീനതയിലുള്ളതായിരുന്നു. ഓരോ കാലത്തും ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രേരണമൂലം അവകളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നു പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു.

ശങ്കരാചാര്യരുടെ വർഗീയ വിദ്വെഷത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ജയപ്രകാശ് നൽകുന്ന വിവരണം, "കേരളത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് കുമാരില ഭട്ടയെന്ന സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ കടുത്ത ബുദ്ധമത വിരോധിയുമായിരുന്നു. ബുദ്ധമതക്കാരെ അയാളുടെ ഭീകര സംഘടന ഇല്ലായ്‌മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ വിശ്വസമില്ലാത്തവരെ തീയിലിട്ടു കൊല്ലുന്നത് അയാളുടെ വിനോദമായിരുന്നുവെന്ന് 'ശങ്കര ദിഗ്‌വിജയ' എന്ന കൃതിയിലുണ്ട്. 'കുമാരിലഭട്ട' ഉജ്ജയിനിലെ രാജാവായിരുന്ന 'ശുദ്ധൻവാനെ' പ്രേരിപ്പിച്ച് ബുദ്ധമതക്കാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിരുന്നു. ബുദ്ധ സന്യാസികളെ കാളകളോടൊപ്പം കഴുത്തിൽ വളകളിട്ടു വണ്ടികളിൽ ബന്ധിച്ചും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധമതം ഇല്ലാതാക്കിയ 'കുമാരില'യുടെ ക്രൂരമായ നശീകരണങ്ങളുടെയും കൂട്ടക്കൊലകളുടെയും വിവരങ്ങൾ കേരളോൽപത്തിയിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡോ. ജയപ്രകാശിന്റെ ഗവേഷണപ്പണിപ്പുരയിലെ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് അമ്പലപ്പുഴ, കരുനാഗപ്പള്ളി, പള്ളിക്കൽ, മാവേലിക്കര, നീലം പേരൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബുദ്ധന്റെ അനേക ബിംബങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അവകളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഉടച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞതോ ആവാം. ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭന്റെയും ബിംബങ്ങൾ ബുദ്ധന്റെ സാദൃശ്യത്തിലെന്നും കാണാം. പത്മനാഭ വിഗ്രഹത്തെ വിഷ്ണുവായി ആരാധിക്കുന്നു. ആലുവാ നദിയുടെ തീരത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ബുദ്ധമതക്കാരെ കൊന്നടുക്കിയ ചരിത്രവുമുണ്ട്. 'ആലവൈ' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ത്രിശൂലം എന്നാണ്. ഈ ആയുധം വെച്ചാണ് ഹിന്ദു വർഗീയ വാദികൾ ബുദ്ധന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയത്. അതുപോലെ തമിഴ് നാട്ടിലെ 'വൈഗൈ' നദിയുടെ തീരത്ത് വൈഷ്ണവർ ആയിരക്കണക്കിന് ബുദ്ധമതക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കി. ക്രൂരമായ ഈ കൊലകളെപ്പറ്റി തമിഴിലെ പ്രാചീന കൃതികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ് നാട്ടിൽ ചുവടുറച്ച ശൈവ മതവും വൈഷ്‌ണവ മതവും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനു കാരണമായി. ഈ രണ്ടു മതങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ചരിത്ര രേഖകളുണ്ട്. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തഞ്ചാവൂരിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംബന്ധ മൂർത്തിയുടെ കിങ്കരന്മാർ ബുദ്ധ മതക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നു. 'കുമാരീല ഭട്ടന്റെ' അനുയായി ആയിരുന്നു അയാൾ. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിച്ച തമിഴിലെ 'ആലവൈപതികം' എന്ന കൃതിയിൽ ഇയാൾ '8ooo' ബുദ്ധസന്യാസികളെ കൊന്നൊടുക്കിയതായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്ത്രീകളെ അമ്പല കൂത്തച്ചികളായും വെപ്പാട്ടികളായും സംബന്ധ മൂർത്തിയുടെ കിങ്കരന്മാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വേദങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മതവും 'കുമാരില ഭട്ടൻ' സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു. ബുദ്ധ മത പ്രചാരണം അയാൾ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ബുദ്ധമതം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. വാഗ്‌വാദങ്ങളിൽ ബുദ്ധസന്യാസിമാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധഃപതനം കാരണമെന്തെന്ന് യുവാക്കളായ ബുദ്ധമത അനുയായികളോട് അംബേദ്ക്കർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'ജഡികങ്ങളായ ലോകത്ത് ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിയെന്നു തോന്നാം. എങ്കിലും ബുദ്ധമതത്തിലെ അദ്ധ്യാത്മികത ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധന്മാരുടെ ചില ആരാധന രീതികളും പരിപാലനവും വൈഷ്‌ണവർക്കും ശൈവ മതക്കാർക്കും രുചിക്കിന്നില്ലായിരുന്നു. അവർ ബുദ്ധ മതത്തിനെതിരായി തീവ്രമായ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ടു ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷയിക്കാൻ കാരണമായി.' അലാവുദിൻ കില്ജിയുടെ ആക്രമത്തിലും ബീഹാറിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ബുദ്ധ മതാനുയായികൾ മരണപ്പെട്ടു. അനേകർ ടിബറ്റിലേയ്ക്കും നേപ്പാളിലേയ്ക്കും ചൈനയിലേക്കും പലായനം ചെയ്തു. ഭൂരിഭാഗം ജനവും ഹിന്ദുമതത്തിൽ ചേർന്നു. മറ്റൊരു കാരണം ബുദ്ധ മതം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദു മതത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതികൾ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല.

അമേരിക്ക ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വെളുത്തവരായവർ വലതു കൈയിൽ തോക്കുകളുമേന്തി ഇടതു കൈയിൽ ബൈബിളുമായി റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംസ്‌കാരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചെങ്കിൽ കിഴക്കിന്റെ ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതർ അധരങ്ങളിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ഇടതുകൈകളിൽ ത്രിശൂലവുമായി ബുദ്ധന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചും കൊന്നും അവരുടെ മതം ഇല്ലാതാക്കി.  കൂടാതെ ബുദ്ധ,ജൈന  സംസ്‌കാരങ്ങളെ കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 

Read more

ഒരു സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന്റെ ഓർമ്മക്കായി (വാൽക്കണ്ണാടി)

അന്നത്തെ തെളിഞ്ഞ നീലാകാശത്തിനു അപൂർവ്വ ശോഭയായിരുന്നു. മേഘങ്ങൾ എത്തിനോക്കാത്ത ആ തെളിഞ്ഞ ശരത്കാല പ്രഭാതത്തിനു വല്ലാതെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന വശ്യത തുടുത്തു നിന്നിരുന്നു. ടെൻ ടെൻ ന്യൂസ് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടു ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറു വിമാനം മൻഹാട്ടനിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ വന്നിടിച്ചു എന്ന വാർത്ത പറഞ്ഞയാൾ കുറച്ചു തമാശയോടെയാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് മറ്റൊരു ചെറു ഒറ്റയാൾ വിമാനം മൻഹാട്ടനിലെ ഒരു അംബരചുംബിയിൽ ഇടിച്ചുകേറി എന്ന് കേട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് ഒരു വലിയ വാർത്തയായി കരുതിയതുമില്ല. എന്നാൽ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങക്കു ശേഷം റേഡിയോ അവതാരകന്റെ ശബ്ദത്തിനു അൽപ്പം കടുപ്പം കൂടി, ചെറു വിമാനമല്ല അത് എന്ന് തോന്നുന്നു, ഇടിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നും പുകപടലങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു.

നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭ്രാന്തമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിന്നു. രാജ്യം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന നഗ്‌നസത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ കയറിയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തെ ഭയം ശരത്കാല സന്ധ്യപോലെ നിഴൽവിരിച്ചുനിന്നു. ന്യൂയോർക്കിലെ ലോങ്ങ് ഐലന്റിലെ നാസുകൗണ്ടി ഗവൺമെന്റിൽ, സ്വതന്ത്ര ബജറ്റ് വിശകലന വകുപ്പിൽ, ധനകാര്യ വിശകലനവിദഗ്ദ്ധന് എന്ന നിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. അമേരിക്കയിൽ 3,007 കൗണ്ടികൾ , ബോറോകൾ, സിറ്റികൾ, ഡിസ്ട്രിക്ടുകൾ ഉൾപ്പടെ 3,142 സ്വയംഭരണ സർക്കാരുകൾ നിലവിലുണ്ട്. മിക്കവക്കും സ്വതന്ത്രമായ നിയമ നിർമ്മാണ സഭകൾ, ബജറ്റ് ,വിവിധ നികുതിപിരിവുകൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ,കൺട്രോളർ ,പൊലീസ്, ജയിൽ , പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് സുപ്രീം കോർട്ട്, സിവിൽ സർവീസ് തുടങ്ങി എല്ലാ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനും അനുയോജ്യമായ ചട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ധനകാര്യ വിശകലനവിദഗ്ദ്ധന് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ രാഷ്രീയ ചർച്ചകളും നേരിൽ വീക്ഷിക്കയും, വകുപ്പ് മേധാവികളുമായി വിഷയ വിവരങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു സ്വതന്ത്രമായ റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പാർട്ടികൾക്കും മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം സ്വതന്ത്ര ബജറ്റ് വിശകലന വകുപ്പിനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ആകാംക്ഷകളും തൊട്ടറിയാൻ ഈ ലേഖകന് അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു.

നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ നേതാവ് ജൂഡി ജേക്കബ്‌സ് തന്റെ മുറിയിൽ ഉള്ള ടി വി യിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ദ്രശ്യങ്ങൾ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. നിയമസഭയുടെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. രാജ്യം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി വീടുകളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ ആരും വീടുകളിൽ പോകാനുള്ള മാനസീക അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. ഓരോ കൂട്ടമായി അടുത്ത പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. വകുപ്പ് സീനിയർ മേധാവി എറിക് അടുത്ത ഒരുകാലത്തും പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി മുട്ട് മടക്കി, പള്ളി നിറയെ ആളുകൾ! എങ്ങും ഭീതി നിഴലിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ, ശ്മശാനമൂകത തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. എറിക്കും സ്റ്റെഫനിയും ഹെലനും കൈകൾ കൂപ്പി മുട്ടുമടക്കി കണ്ണടച്ചുനിൽക്കുന്നു, സ്റ്റെഫനിയുടെയും കാണിയുടെയും കണ്ണിൽനിന്നും കുടുകുടാ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നത് കണ്ടു. അടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല. വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്ന സ്റ്റീവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പള്ളിയിൽ വന്നു, അകത്തു കയറി ഇല്ല എങ്കിലും പുറത്തു താഴേക്ക് മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റീവൻ ഒരു പ്രതിമപോലെ തോന്നിച്ചു.

പിന്നെയങ്ങോട്ട് പ്രവഹിച്ച വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ആർക്കും മറക്കാനാവില്ലല്ലോ. അതിശക്തരായ ഒരു സാമ്പ്രാജ്യത്തിനു താങ്ങാവുന്നതിലേറെ ക്ഷതം ഏറ്റിരുന്നു. മുറിവേറ്റ സിംഹം എന്ന പ്രയോഗം അക്ഷാർത്ഥത്തിൽ അനാവൃതമായി. പാളിച്ചകളും വീഴ്ചകളും ചർച്ചചെയ്യുന്നതോടു ഒപ്പം രാജ്യം ഒരു മനസ്സോടെ പ്രശ്‌നത്തെ ഉൾകൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പക്വത എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം വീടിനു അടുത്തുള്ള ആ ജോലി മാറി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ജോലി ചെയ്യേണ്ട കെട്ടിടം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന് തൊട്ടടുത്ത ഫെഡറൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ ആയിരുന്നു. നൂറു വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ആ കെട്ടിടം മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കിഴവൻ അമ്മാവനെപ്പോലെ ആഘാതത്തെ അതിജീവിച്ചു നിന്നത്. മാസങ്ങളോളം ആ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എരിഞ്ഞ എല്ലിൻകഷണങ്ങളും ചിതാഭസ്മവും നിറയെ പൊതിഞ്ഞു നിന്ന ആ പഴയ മൺനിറമുള്ള കിഴവൻ കെട്ടിടത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മാസങ്ങളോളം വേണ്ടിവന്നു. തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടമായിരുന്നതിനാൽ അവിടെ നടന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഏറെക്കുറെ അവിടെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഭയപ്പാടോടെ കീറി മുറിവേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ആളിപ്പടരുന്ന തീജ്വാലയിൽ, മറ്റൊന്നും ഓർക്കാനാവാതെ സ്വയം എടുത്തെറിയേണ്ടി വന്നവരെ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പലർക്കും. ഉറങ്ങാനാവാത്ത രാത്രികളും ആത്മസംഘർഷങ്ങളുടെയും തോരാത്ത കഥകൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

ഒരു വലിയ ഇടവേളയിലെ ശുചീകരണവും തയ്യാറെടുപ്പുകളും കഴിഞ്ഞുമാത്രമാണ് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ പണി ആരംഭിച്ചത്. ഒച്ചിഴയുന്ന പോലത്തെ പണികളുടെ ആദ്യ ഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ധരിച്ചുപോയി. പകൽ അവിടെ അധികം ജോലിക്കാരെ കാണാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കഠിനമായ തണിപ്പിലും മഞ്ഞിലും പണി പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ വലിയ കൂട്ടം പണിക്കാരെ കാണാറില്ലായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണ് തുറന്ന വേഗത്തിൽ പണി പുരോഗമിച്ച തുടങ്ങിആറാം നിലയിലുള്ള ജനാലയിൽകൂടി കാണുകവഴി ദിവസവും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി മാറി. ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്ന ആഘാതത്തോടെ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുന്ന ചില വൻ പ്രകമ്പനകൾക്ക് നേരത്തെ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ചില വിറപ്പിക്കുന്ന ബോറിംഗുകൾ ജോലിചെയ്യുന്നിടം മുഴുവൻ കുലുങ്ങികൊണ്ടിരുന്നു , ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ നിന്ന് പോലും താഴെപ്പോകുമെന്നു തോന്നിയിരുന്നു ചില നിമിഷങ്ങളിൽ.

പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ബഹളങ്ങൾ ഒക്കെ ദിവസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി അലോരസപ്പെടാതായി. ഏതാണ്ട് പതിനാലു ഏക്കറോളം വരുന്ന ട്രേഡ് സെന്റർ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന ശുദ്ധീകരങ്ങൾക്കു വര്ഷങ്ങളോളം എടുത്തു. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, ഒരു എല്ലിൻ കഷണം പോലും, ഒരു പൊടിപോലും വിശുദ്ധമായി കരുതി അടയാളപ്പെടുത്തി, ഓരോ ശേഷിപ്പും അതീവ കരുതലോടെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ച വര്ഷങ്ങളെടുത്ത പുനഃപ്രാപ്തി അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു. ' പൊറുക്കും, പക്ഷെ മറക്കില്ല ' എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി അടുത്തുള്ള ഫയർ സ്റ്റേഷനലിൽ നിന്നും കെട്ടിത്തൂക്കിയ കൂറ്റൻ ബാനറുകൾ മുറിവേറ്റ അമേരിക്കൻ ആത്മാവിന്റെ തുകിലുണർത്തുകൾ ആയി മാറി.

ലോക നേതാക്കളും രാജാക്കന്മാരും ഇടതടവില്ലാതെ വന്നു അഭിവാദനം നേരുന്നതു ജനാലയിൽ കൂടി കാണാമായിരുന്നു. ഓരോ വാർഷീക ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും മുഖമില്ലാത്ത ശതുവിനോടുള്ള പല്ലിറുമ്പലായി മാറുകയായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിനെ കണ്ടെത്തി പകരം വീട്ടിയില്ലങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അമേരിക്കക്കാരന്റെ മാനസീക അവസ്ഥക്ക് അൽപ്പമെങ്കിലും ശമനം ഉണ്ടായതു ഇറാക്ക് യുദ്ധവും , സദ്ദാംഹുസൈൻ വധവും ആയിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന അമേരിക്കൻ സുഹൃത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന ബിൻലാദനെ മുട്ടുസൂചിയുടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വധിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരന്റെ നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ആത്മാഭിമാനം സടകുടഞ്ഞു എഴുനേറ്റു.

ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം, ഒരു വേനലിലെ പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ നിന്നും ഓഫീസിനു തൊട്ടടുത്ത സെന്റ് പോൾസ് ചാപ്പലിന്റെ പിറകിലുള്ള ശ്മശാനത്തിലെ ചാരുബെഞ്ചിൽ മരത്തണലിൽ ഇരുന്നു ന്യൂ യോർക്ക് ടൈംസ് മറിച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നു. കാലത്തെ അടക്കം ചെയ്ത ഓർമ്മകളുടെ ചെപ്പിനോടൊപ്പം ഈ ചാപ്പലിനു ചുറ്റും അടക്കം ചെയ്ത അമേരിക്കയുടെ വീരയോദ്ധാക്കളുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ മൗനമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.1766 ൽ പണിത ഈ മനോഹരമായ ചാപ്പൽ അനര്ഘമായ ഓർമ്മകളുടെ നിമിഷങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു പേടകമാണ്. 1789 ഏപ്രിൽ 30 നു അമേരിക്കയുടെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റായ ജോർജ് വാഷിങ്ങ്ടന്റെ ഇടവകപ്പള്ളിയായി കരുതിയ ഈ ചാപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി സത്യപ്രതിഞ്ജ എടുത്ത ശേഷം നടന്നു വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത്. 250 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈ ചാപ്പൽ 1776 ലെ വൻ തീപിടുത്തത്തെയും വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തെയും അതിജീവിച്ചു അത്ഭുതകരമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ ചാപ്പലിനെ ' ദി ലിറ്റിൽ ചാപ്പൽ ദാറ്റ് സ്റ്റൂഡ് ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് . സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നു ആക്രമണത്തിനുശേഷം ആദ്യ രക്ഷാ വീണ്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രമായി ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും ഈ ചാപ്പൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

കുടചൂടി നിൽക്കുന്ന ഇടതൂർന്ന മരങ്ങൾ കാറ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ മൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇടയ്ക്കു തലയുയർത്തി ഗ്രൗണ്ട് സീറോയെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴച അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യകാലമായിരുന്നു അത്. 600 അടിയിലേറെ താഴ്ചയിൽ പാറകൾ തുരന്ന് അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ശബ്ദവും ബഹളവും ഒരു നിമിഷം നിലച്ചതുപോലെ. ഒരു വലിയ വെളുത്ത മേഘം ഗ്രൗണ്ട്‌സിറോയെ മൂടി, ഭൂമിയുടെ നിരപ്പിൽ ചേർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല ആ കാഴ്ച, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാകത്തിൽ അപ്പോൾ ചെറിയ ഫോണിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല . അത്ര അദ്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച. ദിവസവും അവിടേക്കു നോക്കി പോകുന്ന എനിക്ക് അതുപോലെയൊരു മേഘപ്പകർച്ച അതിനു മുൻപും പിൻപും കാണാൻ ആയിട്ടില്ല. മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന രക്തസാക്ഷികൾക്ക് മേഘങ്ങളായി പറന്നിറങ്ങാനാവുമോ അറിയില്ല . മരുഭൂയാത്രയിൽ മോശെ കണ്ട അത്ഭുത മേഘമാണോ ഇത് ? 'അങ്ങനെ മോശെ പർവ്വതത്തിൽ കയറിപ്പോയി; ഒരു മേഘം പർവ്വതത്തെ മൂടി. യഹോവയുടെ തേജസ്സും സീനായിപർവ്വതത്തിൽ ആവസിച്ചു. മേഘം ആറു ദിവസം അതിനെ മൂടിയിരുന്നു' (പുറപ്പാട് 24 : 15 ) . 'പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും' (1 തെസ്സലോനിക്ക 4 :17 ). ഇത്തരം ആകുലങ്ങൾ അറിയാതെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി. പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കയില്ല എന്ന തോന്നലിൽ ഈ സംഭവം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വച്ചിരുന്നു.

ആർക്കിറ്റെക്‌റ് ഡാനിയേൽ ലീബെസ്‌കിൻഡ് വിഭാവനം ചെയ്ത പുതിയ മാസ്റ്റർപ്ലാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നാലു ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവാക്കി ഒന്നാം ഗോപുരം പണിതുയരുന്നത് ചിതൽക്കൂട്ടങ്ങൾ മൺകൂര പണിയുന്ന വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ആയിരുന്നു. വൻ ക്രെയിനുകൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആകാശവിതാനം ആധുനീക മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തങ്ങളുടെ മികവും മിഴിവും ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയായിരുന്നു. നാലു ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവാക്കി നിർമ്മിച്ച 'ഒക്കല്‌സ്' അല്ലെങ്കിൽ 'പീലിക്കണ്ണ്', ഒരു വെളുത്ത ഗരുഡൻ പറന്നു വന്നിരിക്കുന്നപോലെ തോന്നും. അത്യാകർഷകമായ നിർമ്മാണ അത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, അത്ര വിശാലവും,പ്രശാന്തവും ആണ് അതിന്റെ അകത്തളം. അസഹനീയമായ ചൂടുള്ള ദിനങ്ങളിലും കഠിന തണുപ്പ് ദിനങ്ങളിലും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ഇതിലുള്ള നടപ്പാതയിലൂടെ മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഈ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ കേന്ദ്രത്തിനു ഒരു ബലികൊടുപ്പിന്റെ പിന്നാമ്പുറം ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ ആവുമോ?.

ഏതാണ്ട് 60 മില്ലിയണിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. തകർന്നു വീണ രണ്ടു ഗോപുരങ്ങളുടെ അസ്തിവാരത്തിലും നേർത്തൊഴുകി വീഴുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ മർമ്മരം തോമസ് ജെഫേഴ്‌സന്റെ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതോ മൂക ഭാഷയിൽ സംവേദിക്കുന്നു 'സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കാൻ നിതാന്ത ജാഗ്രത കൂടിയേ കഴിയൂ' . എരിഞ്ഞുഭസ്മമായ മൂവായിരത്തോളം പേരുടെ, കല്ലിൽ കൊത്തിവച്ച പേരുകളിലൂടെ കൈവിരൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ, കാറ്റിൽ അടിച്ചുയരുന്ന ജലകണങ്ങൾ മുഖത്തു വന്നുപതിക്കുന്നത് ആത്മാക്കളുടെ കണ്ണീർ കണങ്ങളാണോ എന്ന് അറിയില്ല.

ആക്രമണത്തിൽ മനസ്സ് തകർന്ന അമേരിക്കകാരോട് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ബുഷ് പറഞ്ഞു ' നക്ഷത്രങ്ങളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം, തീവ്രവാദികൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അസ്ഥിവാരം കുലുക്കാമായിരിക്കും, അവർക്കു അമേരിക്കയുടെ അടിത്തറയെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല, അവർക്കു ഉരുക്കു തകർക്കാമായിരിക്കും , പക്ഷെ അമേരിക്കക്കാരന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാനാവില്ല'. ഓരോ ജോലിദിനത്തിലും ആറാം നിലയിലെ ജനാലയിൽകൂടി കാണുന്നത് ഫീനിക്‌സ് പക്ഷിയുടെ ഉയർത്തെഴുനേൽപ്പാണ്, ..'പൊറുക്കും ഞങ്ങൾ മറക്കില്ലൊരിക്കലും'.

'Eternal vigilance is the price of libetry.' Thomas Jefferson

Read more

Murder of Gauri Lankesh; an ominous sign for India’s flailing democracy!

Gauri Lankesh, a prominent Kannada journalist and a vehement critic of communal politics of the BJP government, was gunned down at her doorstep in Rajarajeswari Nagar in Bangalore by some unknown assailants.  She worked as an editor in Lankesh Patrike, a Kannada weekly started by her father P. Lankesh and ran her own weekly called Gauri Lankesh Patrike.

She was known as a fearless journalist and activist who opposed communalization of politics, casteism, and marginalization of minorities in the society. Her forceful advocacy on behalf of  Rohingya people is a true manifestation of her deeply held convictions. Death threats or intimidation from any quarters never stopped her from confronting the ever increasing challenges to the freedom of expression by the media, the fourth estate.

Undoubtedly, journalists, opinion makers, and reporters are being increasingly targeted by Hindu nationalists who are on a crusade to promote their hateful agenda. In the last few years, journalists who appear to be critical of Hindu nationalists have been threatened, berated on the social media, while many women journalists have been threatened with rape and assault.

India has just celebrated its 70th anniversary of its independence. The Democratic Institutions that were created under the Nehruvian vision are increasingly under threat from right-wing forces that are closely aligned with BJP. The fundamental right to express one’s opinion is under assault as either sedition charges are filed against the individuals or the institution that exercise those rights or the law enforcement mechanism is being manipulated to intimidate and silence those voices.

Gauri Lankesh’s death appears to be a meticulously planned and executed to silence a powerful voice. The opposing forces could not match her rationale pointing up the dangers of right-wing politics and its possibly disastrous effect on the secular fabric of the nation. Her harsh criticism of prevailing casteism in the society was often directed at Institutions that still harbor those sentiments and made her more of a passionate activist who had little patience for the status-quo.

This is not the first murder of a rationalist and thinker after the ascension of BJP to the power at the Center. A rationalist professor and thinker M M Kalburgi was murdered in the quaint town of Dharwad. In the neighboring state of Maharashtra, rationalists Govind Pansare and Narendra Dabholkar were also shot, and the one thing that united them all was their strident voices against intolerance and hatred of the right wing ideology.

It is no more an exaggeration to say that India is governed under a ‘simulated emergency’ without truly declaring it. Shani Prabhakaran, a television reporter from Kerala, spoke candidly about the treatment of the media by the BJP government at a recent seminar in Chicago sponsored by the India Press Club. According to her, as soon as she finished a television segment analyzing the last three years of the governance by the Modi regime, a questionnaire from Delhi had arrived with a number of questions asking her to substantiate each criticism! Commenting on the recent raids, NDTV’s Prannoy said the following ‘our fight is not against the CBI, I-T or the ED but against politicians who were using these Institutions and ruining and destroying our country.'

The basic responsibility of a journalist is to inform the public free of hype and bias. The fourth estate, as the media is often dubbed, acts as a mirror and a watchdog for the good of the public. However, most of the media in India today are controlled by big corporations whose professional responsibilities of the news outlets they own are intertwined with their business interests. The result is an abject failure in reporting the news with fairness and balance that could prove to be detrimental to a vibrant democratic society.

Never in the history of India, a governing party had made such blatant attempt to eliminate an opposition party (Congress Mukhta Bharat), intimidated and scared Media houses from reporting factual news, invoked colonial-era sedition laws to silence student activists from speaking out or created a hostile environment where these killings go unabated.

Through her sacrifice, Gauri Lankesh has woken up our conscience once again. She had recognized the fact that our hard fought freedom and liberty, once again is in danger. In her death, our flailing democracy will be missing one of its strongest defenders. May I salute this brave soul for her true grit and passion for justice!

‘The power to question is the basis of all human progress’ – Indira Gandhi

(The writer is a former Chief Technology Officer of the United Nations and Chairman of the Indian National Overseas Congress, USA)

Read more

സഭയുടെ നവീകരണവും ടെലി കൂടിയാലോചനകളും

കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നവീകരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു ടെലി യോഗം 2017 ഓഗസ്റ്റ്  ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിയതി ശ്രീ ചാക്കോ കളരിക്കൽ, ശ്രീ ജോസ് കല്ലിടുക്കൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുകയുണ്ടായി.  യോഗത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള എഴുപതോളം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.  അവരിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചു പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ യോഗത്തിൽ സജീവമായി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സഭയുടെ ഇന്നത്തെ പോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. സഭയുടെ ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള അതൃപ്തിയും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. പുരോഹിതരെയും അവരെ മാത്രം അനുസരിക്കുന്ന അല്മായരെയും ഒഴിച്ചുനിർത്തി സഭയുടെ നവീകരണാശയങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും യോഗത്തിൽ പൊന്തി വന്നിരുന്നു. ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയമെല്ലാം അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവർക്കെതിരെ ശത്രുക്കളെപ്പോലെ പെരുമാറാനാണ് സഭാധികാരികൾ നാളിതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. യാഥാസ്ഥിതിക വലയത്തിൽ നിന്നും സഭയെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഫ്രാൻസീസ് മാർപാപ്പാ പോലും ശ്രമിക്കുന്നത്. മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സഭാ മക്കളുടെ ഒത്തുരുമയും നവീകരണ ചിന്തകൾക്ക് ധാർമ്മിക പിന്തുണയാകും. 

കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പൗരാഹിത്യ മേൽക്കോയ്മയിൽ ക്രിസ്തു ചൈതന്യം പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നു വിളിക്കാൻ പോലും ഇതര സഭകൾ തയാറാവുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സഭകളുടെ ഏകീകരണം  ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിൽക്കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സഭയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മീയത വീണ്ടെടുക്കണം. പൗരാഹിത്യ മേഖല മുഴുവനായും ആഡംബരവും ധൂർത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുരോഹിതർ ലളിതമായി ജീവിക്കണമെന്ന ഫ്രാൻസീസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് കേരളത്തിലെ സീറോ മലബാർ സഭ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകാറില്ല. കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ മുടക്കിയുള്ള പള്ളികൾ മേടിക്കലും ആഡംബര കാറുകളും പുരോഹിതർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ പാർപ്പിടങ്ങളുമാണ് സഭയെ നയിക്കുന്നവർക്ക് താൽപ്പര്യം. കേരളത്തിലെ ദരിദ്രന്റെ കുടിലിനെപ്പറ്റിയോ വിശന്നു വലയുന്ന ദരിദ്രന് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സഹായിക്കാനോ സഭാനേതൃത്വം താൽപ്പര്യപ്പെടാറില്ല.

കേരള കത്തോലിക്ക നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം (Kerala Catholic Reformation Movement) കേരളത്തിലെ പാലാ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. കെ.സി.ആർ.എം എന്ന് ചുരുക്കിപ്പറയും.   ഈ സംഘടന സഭയിലെ പുരോഹിതരുടെയും മെത്രാന്മാരുടെയും  അഴിമതികൾക്കും അനീതികൾക്കുമെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോടതികളിൽക്കൂടി നീതി തേടിയും സമരം ചെയ്തും നിരാഹാരം ഇരുന്നും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയും കെ.സി.ആർ.എം. സംഘടന വളരെയേറെ നേട്ടങ്ങളും കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു മനഃസാക്ഷിയുമില്ലാതെ ദളിതന്റെ ശവ സംസ്ക്കാരം  നിഷേധിക്കലും അവരെ പീഡിപ്പിക്കലും  പുരോഹിതർക്ക് പതിവായിരുന്നു. കെ.സി.ആർ.എമ്മിന്റെ ധീരമായ പോരാട്ടങ്ങളെ ഭയന്ന് അത്തരം നീതി നിഷേധത്തിന്റെ കഥകൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പുരോഹിതർ ആവർത്തിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല.

സീറോ മലാബാർ സഭയുടെ പുരോഹിതരിൽ നിന്നും ശിങ്കടികളിൽനിന്നും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും,  കന്യാസ്ത്രികൾക്കെതിരെയും പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. പാപ പൊറുതിക്കും നിത്യരക്ഷയ്ക്കും കവാടങ്ങളായി കരുതുന്ന കുമ്പസാരക്കൂടുകൾ സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിനും ഭീഷണിയാവുന്നു. മഠങ്ങളിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പണവും സ്വാധീനവും കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്ത ലോകം കേസുകൾ മായിച്ചു കളയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എവിടെ അസമത്വം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം കെ.സി.ആർ. എം. എന്ന സംഘടന ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. രക്തശുദ്ധീകരണ വാദത്തിൽ ക്നാനായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനെതിരെയും കെ.സി.ആർ.എം പ്രതികരിക്കുന്നു. മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ആസൂത്രിതമായ നയമാണ് പുരോഹിതർ പള്ളികളിൽ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. പൗരാഹിത്യം ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ  സംഘടനയും കെ.സി ആർ.എം. നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർക്ക് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും പാർപ്പിടവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സംഘടന തീവ്രമായുള്ള ശ്രമത്തിലുമാണ്.

അധികാരവും പണവും പുരോഹിതരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആപത്തായിരിക്കുമെന്ന് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുടെ ചരിത്രം ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചാൽ മനസിലാകും. ഒരു പുരോഹിതൻ കൊലക്കേസിലോ പീഡനങ്ങളിലോ അകപ്പെട്ടാൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച്   കേസുകൾ തേച്ചുമായ്ച്ചും കളയും. അഭയാക്കേസിന് കോട്ടയം രൂപത എത്ര കോടികൾ മുടക്കിയെന്നതിനും കണക്കില്ല. മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പരേതനായ കൃഷ്ണയ്യർ  തയ്യാറാക്കിയ ചർച്ച് ആക്റ്റ് നടപ്പാക്കാൻ മാറിമാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ പോലും ഭയപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിമുകളുടെയും മതപരമായ സ്വത്തുക്കൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. എന്നാൽ അല്മായർ നേർച്ചകളായി  നൽകിയ സഭാവക സ്വത്തുക്കളിൽമേൽ അധികാരം അതാത് രൂപതാ ബിഷപ്പുമാർക്കാണ്. അതിനെതിരെ ഏകീകൃതമായ ഒരു നിയമത്തിനായി കെ.സി.ആർ.എം. മുറവിളികൾ കൂട്ടിയിട്ടും ഈ ബില്ലിനെ നാളിതുവരെ നിയമമാക്കിയിട്ടില്ല. പുരോഹിതർക്ക് അല്മെനികളുടെ മേൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അവർ ഒരുക്കവുമല്ല.

ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പള്ളികളോടനുബന്ധിച്ച സംഘടനകൾ എല്ലാംതന്നെ പുരോഹിതരുടെ നേതൃത്വത്തിലും തീരുമാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  പുരോഹിതരും അല്മായരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ അത്തരം സംഘടനകൾ പുരോഹിതരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊപ്പമേ നിൽക്കുള്ളൂ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിലെ മാമ്മോദീസാ, കല്യാണം, വിവാഹം, മരണം മുതലായ ചടങ്ങുകളിൽ നിസ്സഹകരിക്കാൻ പുരോഹിതർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. പള്ളികളുടെ മാസക്കുടിശിഖ  മുടക്കുന്നവർക്കോ, പള്ളിപണിക്കുള്ള വീതം കൊടുക്കാത്തവർക്കോ   പള്ളിയിൽ നിന്നും മുടക്കു കല്പിക്കുന്നതും സാധാരണമാണ്.

അല്മായനെന്നു പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതരുടെ മുമ്പിൽ നാക്കിറങ്ങി പോയ ഒരുതരം വർഗ്ഗമെന്നും കരുതണം. സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന മട്ടിലാണ് അല്മായരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ബിഷപ്പുമാരും പുരോഹിതരും സഭയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മെത്രാനെന്നു പറഞ്ഞാൽ കൈമുത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു  എഴുന്നള്ളിച്ചു നടക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും സാധാരണക്കാരുടെയിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരെന്നും അവരെ മനസിലാക്കേണ്ടതായുണ്ട്.  അല്മായൻ പുരോഹിതരുടെ വളർത്തു നായയെന്ന മനോഭാവമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽക്കൂടിയും സംഘടനയുടെ ബലത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ. ബൗദ്ധികമായി ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സഭാ പൗരന്മാരുടെ ഒരു സംഘടനയുടെ ആവശ്യവും ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്.

കെ.സി.ആർ.എം സംഘടന, സഭയുടെ അനീതിക്കും അഴിമതിക്കുമെതിരെ എന്നും ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.  പള്ളികളുടെ  ഗുണ്ടകളും പോലീസുകാരും പ്രതിക്ഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കെ.സി. ആർ. എം.പ്രവർത്തകരെ വിരട്ടുകയും ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുരോഹിതരും മെത്രാന്മാരും  സഭാപൗരന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടത്തിൽ യാതൊന്നും അറിയാത്തവരെപോലെ നിശബ്ദരായി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യും. അമേരിക്കയിലും പുരോഹിതർ വിശ്വാസികളെ കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കി കോടതികളിൽ കയറ്റിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനും അമേരിക്കൻ മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരം എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ എ.സി.ജോർജായിരുന്നു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിനെ നയിച്ചിരുന്നത്. മോഡറേറ്ററെന്ന നിലയിൽ സദസിനെ ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രീ ജോർജിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്. നല്ലയൊരു വാഗ്മിയെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ സദസിനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം ബൗദ്ധിക തലങ്ങളിൽ നാനാതുറകളിൽ പ്രാവിണ്യം നേടിയവരും എഴുത്തുകാരും ഉയർന്ന തൊഴിൽ നിലവാരമുള്ളവരും സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരുമായിരുന്നു. അവർ പങ്കുവെച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രിയാത്മകവും വിജ്ഞാനം പകരുന്നതുമായിരുന്നു. ഈശ്വര പ്രാർഥനയോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു. അതിനുശേഷം വീഡിയോയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ പലരും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

സഭാ ചരിത്രകാരനും   സാമൂഹിക സാംസ്ക്കാരിക പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ശ്രീ ചാക്കോ കളരിക്കലിന്റെ ആമുഖത്തോടെയാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത്. ശ്രീ ചാക്കോയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

"പ്രിയപ്പെട്ട സഭാ പൗരന്മാരെ! എന്നെപ്പോലുള്ള പഴയകാല കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാ ജാതികളിലും മതങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്നവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പുതിയ പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാരും അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന ജാതിയും മതവും പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. സാമൂഹിക ചിന്താഗതികളിലും സാഹോദര്യത്തിലും മത മൈത്രിയിലും ആചരിച്ചു വന്നിരുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ ഓരോ മതക്കാരുടെയും കുത്തകയായി മാറ്റപ്പെട്ടു. വിഭാഗീയ സങ്കുചിത ചിന്താഗതികളോടെ മിക്ക സമ്മേളനങ്ങളും ഇന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിലും മതമൈത്രിയിലും കുടിയേറ്റക്കാർ ഒന്നിച്ചുകൂടിയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിലിന്ന് വൈറ്റ് സുപ്രമസിസ്റ്റ് ( White Supremacist) ആശയം തലപൊക്കി മെൽറ്റിംഗ് പോട്ട് (melting pot) എന്ന അമേരിക്കൻ വീക്ഷണത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിറത്തിൻറെ പേരിലും കൂടാതെ വിദേശീയരോടുള്ള വേർതിരിവിൻറെ പേരിലുമുള്ള വിവേചനങ്ങളും  അമേരിക്കൻ മുഖ്യ ധാരയിലുമുണ്ട്.   ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള കലാപങ്ങൾ നിത്യസംഭവങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ലത്തീൻ, സീറോമലങ്കര, സീറോമലബാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുറീത്തുകളാണുള്ളത്. ലത്തീൻറീത്തിൽ പല സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്സിലുള്ളവരുണ്ട്. സീറോമലബാർ സഭയിൽ തെക്കുംഭാഗ/വടക്കുംഭാഗ/പുതുക്രിസ്ത്യാനി വേർതിരുവുകളുണ്ട്. മൂന്നുകോടതികൾ കോട്ടയം രൂപതയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായി വിധിച്ചിട്ടും ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീലിന് പോയിരിക്കയാണ്. എന്തിനുവേണ്ടി? ക്രിസ്തീയതയ്‌ക്കെതിരായി ജാതിവ്യവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ!"

ശ്രീ ചാക്കോ തുടർന്നും പറഞ്ഞു, "ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മതം, ജാതി, രാഷട്രീയം, നിറം, രക്തം, ലിംഗം തുടങ്ങിയവകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിവേചനാത്മകചിന്ത വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭാപൗരന്മാരെന്ന നിലയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ന് പ്രവർത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കെല്പുള്ള, ചിന്താശക്തിയുള്ള, പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള കുറെ സുമനസ്കരെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും എന്നുവേണ്ട ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പള്ളിയോടും പട്ടക്കാരോടും സഭാമേലധ്യക്ഷന്മാരോടും വഴക്കടിക്കാനല്ല; വഴക്കടിച്ചിട്ടുകാര്യവുമില്ല. മറിച്ച്, ചർച്ച് സിറ്റിസൺസ് ഫ്രറ്റേർണിറ്റി (Church Citizens Fraternity ) - യെ ഊട്ടിവളർത്താനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംഘടനയെ കാണുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആദരവോടെയും തുറന്ന മനസോടെയും ഞാൻ കാണുന്നു."

ശ്രീ ചാക്കോയുടെ പ്രസംഗത്തിനുശേഷം സദസിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽപ്പരം പേർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ  സുചിന്തിതാഭിപ്രായങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വീഡിയോ കോൺഫെറെൻസിൽ വന്ന ഏതാനും പേരുടെ  അഭിപ്രായങ്ങൾ  താഴെ അക്കമിട്ടു വിവരിക്കുന്നു.

(1) 'സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോവാനും സഭയ്ക്കുള്ളിൽനിന്ന് എന്തിനു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെന്നും' ചോദ്യമുണ്ടായി.

(2)'സഭയെന്നാൽ പുരോഹിതന്റെ തറവാട് സ്വത്തല്ല. ഓരോ അല്മായന്റെയും പൂർവികർ സ്വരൂപിച്ച സ്വത്തുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതർ മാത്രം ആഡംബരമായി ജീവിക്കുന്നത്. പുരോഹിതരുടെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ പുറത്തു പോവണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് കീഴടങ്ങി പുറത്തു പോവുന്നവർ ഭീരുക്കളെന്നു മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നിശബ്ദരായിരിക്കരുത്, നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതും ചെയ്യുക, സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതികരിക്കുക തന്നെ വേണമെന്നുള്ള' അഭിപ്രായത്തിനായിരുന്നു കോൺഫെറെൻസിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നത്.

(3)'സമുദായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്മായരാണ്, പുരോഹിതരല്ല. അല്മായരുടെ അദ്ധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത പള്ളി സ്വത്തുക്കളിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ പുരോഹിതരെ അനുവദിക്കരുത്. നേർച്ചപ്പണത്തിന്റെ മുഴുവനായി കണക്കുകൾ അല്മായരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.'

(4)സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കൃഷ്ണയ്യർ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ചർച്ച് ആക്റ്റ് പാസാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പുരോഹിതന്റെ കൈകളിൽനിന്നും കൈ വിട്ടുപോവുമെന്ന ഭയമാണ് അവർ ചർച്ച് ആക്റ്റിനെ എതിർക്കുവാനുള്ള കാരണമെന്നും' അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിരുന്നു.

(5)'ഷിക്കാഗോയിൽ രൂപത സ്ഥാപിച്ചശേഷം രൂപതാധികാരികൾ പഴയ തലമുറയെയും ഇവിടെ ജനിച്ച പുതുതലമുറയെയും പരിപൂർണമായി അവഗണിച്ച ചരിത്രമാണുള്ളത്. ആത്മീയ ചിന്താഗതികളോടെയല്ല പുരോഹിതർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലും എത്തിയോപ്പിയയിലും സേവനം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് മനസ് വരില്ല. ഇറാക്കിലും സിറിയായിലും പോയാൽ തല പോകുമെന്നും അറിയാം. അമേരിക്കയിലെ  കുടിയേറിയവരുടെ മടിശീലയിലാണ് പുരോഹിതരുടെ നോട്ടം മുഴുവനും. ജോലി ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. ജോലി ചെയ്യുന്നവന്റെ അദ്ധ്വാനഫലം പിടിച്ചെടുക്കുകയും വേണം. ഇടവകകൾ സ്ഥാപിച്ച് സ്വത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമേ രൂപതയ്‌ക്കുള്ളൂ.

(6)ഒരു ക്ലർക്കിനു ചെയ്യാനുള്ള ജോലിക്കു മാത്രം കൊച്ചുമെത്രാൻ, വലിയ മെത്രാൻ, ചാൻസലർ, മോൺസിഞ്ഞോർ, വികാരി എന്നിങ്ങനെ പദവികൾ രൂപതയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആഘോഷപരമായ പോസ്റ്റുകൾ അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികപ്പറ്റാണ്. ദരിദ്രരരെ സഹായിക്കേണ്ടതിനുപകരം വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സഭയിലുള്ളത്.

(7) 'രൂപത സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്  കൂടുതൽ എക്യൂമെനിക്കൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ പരസ്പ്പരം ഒരു വിവേചനം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. പല കുടുംബങ്ങളും സൗഹാർദത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സീറോ മലബാറിലെ പുരോഹിതരെ ഈ നാട്ടിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ശേഷം അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതായി. ക്രിസ്തു തന്നെ പലതായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇടപെട്ട്‌ പളളി ഭരിക്കേണ്ട പുരോഹിതർ കുടുംബം കലക്കികളായും മാറി.'

(8) 'പുരോഹിത ലോകം അല്മായരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ കള്ളങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.  സത്യസന്ധമായ ബോധവൽക്കരണം വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ആവശ്യവും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. വിശ്വാസികളുടെയിടയിൽ സഭയോടുള്ള ആത്മരോഷം മൂലം വേറെയും സംഘടനകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സംഘടനകളെല്ലാം അതാത് ഇടവകയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു സംഘടന എന്തുകൊണ്ടും മാറ്റം വരുത്തും.'

(9) 'അല്മായരുടെ പണം സ്വീകരിക്കുന്നതൊഴിച്ച് പുരോഹിതരും മെത്രാന്മാരും അല്മായരെ ശ്രവിക്കാറില്ല. ഭൂരിഭാഗം പുരോഹിതർക്കും മെത്രാന്മാർക്കും ഇന്റെർനെറ്റുമായി പരിചയമില്ല. അല്മായർ ഒരു കത്തയച്ചാൽ കർദ്ദിനാൾ മുതൽ താഴോട്ടുള്ളവർ മറുപടിയും അയക്കില്ല. മുത്തുക്കുടകളുടെ കീഴെ കൈകളിൽ കുരിശു പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു മാത്രം നടന്നാൽ ആത്മീയതയാവില്ല. ആടുകളുടെ പിന്നാലെ നടന്നിരുന്ന  ഇടയന് ഇന്ന് മുന്നാലെ നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം.'

(10) 'അമേരിക്കയിൽ പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും വന്നതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എത്ര പണം കൊടുത്താലും ആർത്തി പിടിച്ച പുരോഹിതർക്ക് തൃപ്തി വരുകയില്ല. പള്ളിയോട് ഒത്തൊരുമിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങൾപോലും അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം പുരോഹിതരുടെ വിശുദ്ധ നുണകൾ അത്രമാത്രം ശക്തിയേറിയതാണ്.'

(11)'അനാചാരത്തിലും അഴിമതിയിലും മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കേരള കത്തോലിക്ക സഭ അമേരിക്കയിൽ അടുത്ത തലമുറവരെ നിലനിൽക്കില്ല. ലോകം മുഴുവനും തന്നെ അനേകായിരം പള്ളികൾ പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പള്ളികളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തീയേറ്ററുകളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം തലമുറയ്ക്ക് മലയാള ഭാഷയോ ആരാധനയിലെ മംഗ്ളീഷ് ഭാഷയോ മനസിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല.'

(12)  'അമേരിക്കയിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, വത്തിക്കാൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം. ഒരു പെരുന്നാളിന് പോയാൽ മൂന്നു കൊടികളും പിടിക്കണം. കൂടാതെ ക്രിസ്ത്യനും കത്തോലിക്കനും സീറോമലബാറും ഒരേ സമയത്ത് ത്രിത്വം പോലെ ആചരിക്കണം. ഇതിൽ ക്രിസ്തു എവിടെയെന്നും വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ. വേദപാഠം ക്ലാസ്സിൽ പുരോഹിതരുടെ മംഗ്‌ളീഷും പഠിക്കണം. വിശുദ്ധ തോമസ് കേരളത്തിൽ വന്നുവെന്നും കേരള ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്പൂതിരിമാരുടെ തലമുറകളെന്നും വിശ്വസിക്കണം. വളരുന്ന പിള്ളേരെ കേരള സംസ്ക്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ പുരോഹിതർ ശ്രമിക്കും. പെൺകുട്ടികൾ അമേരിക്കൻ രീതിയിൽ വേഷങ്ങൾ ഇട്ടാൽ അൾത്താരയിൽ നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. സാരി ചുറ്റിയും കപ്പ തിന്നും ജീവിച്ചിരുന്ന മുതിർന്ന തലമുറകളുടെ സംസ്ക്കാരവും വേഷവും അമേരിക്കയിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വസവും കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസവും പോരാ, കുട്ടികളെ സീറോ മലബാറെന്നു വേർതിരിക്കണം. പെൺകുട്ടികളുടെ സാരികളേക്കാളും കണ്ണ് മഞ്ചിക്കുന്ന വേഷങ്ങളാണ് ഓരോ മെത്രാനും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജകീയ വേഷം ധരിച്ചാൽ അല്മായരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ബഹുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും അഭിഷിക്തർ ചിന്തിക്കുന്നു. കാലം മാറിയിട്ടും യാഥാസ്ഥിതികരായ പുരോഹിതരുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് മാത്രം മാറ്റം വരുന്നില്ല.'

(13) 'അമേരിക്കയുടെ ഏതു സ്ഥലങ്ങളിലും റോമ്മായുടെ കീഴിലുള്ള കത്തോലിക്ക പള്ളികളുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആത്മീയത തേടി സ്വന്തം റീത്തെന്നു പറഞ്ഞു പള്ളിതേടി പോവേണ്ടതുമില്ല. സ്ഥലത്തുള്ള ലത്തീൻ പള്ളികളിൽ കുർബാന കണ്ടിട്ട് സീറോ മലബാർ പള്ളികളിൽ കൊടുക്കേണ്ട പണം കൊണ്ട് ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ദരിദ്രരാജ്യങ്ങളിലെ പാവങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ ‌ ക്രിസ്തീയതയായിരിക്കും.'

(14) സീറോ മലബാർ പള്ളികളുടെ രീതികളും ആചാരങ്ങളും മുഴുവനായും ബൈബിളിനെതിരെയാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതരുടെ പുതിയ പതിപ്പാണ് സീറോ മലബാർ പുരോഹിതർ. മനുഷ്യകല്പനകളെയല്ല ദൈവകല്പനകളെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് സഭയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരി ഭാഗവും. അതിനു നവീകരണം ആവശ്യമാണ്. നവീകരണത്തിനായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(15)മനുഷ്യത്വവും മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും സഭയ്ക്കാകെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്മായരുടെ നേർച്ചപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് വക്കീൽ നോട്ടീസുവരെ അല്മായർക്കെതിരെ പുരോഹിതരും ശിങ്കടികളും നൽകുന്നു.  വലിയൊരു അല്മായ വിഭാഗം പുരോഹിതർ പറയുന്നതുമാത്രമേ ശ്രവിക്കുള്ളൂ. തെറ്റാണെങ്കിലും ചതിയാണെങ്കിലും പുരോഹിതനിൽ ഭൂരിഭാഗവും അമിതവിശ്വസം പുലർത്തുന്നതു കാണാം.  അതിനൊരു മാറ്റം വരണം.

(16) ലോകം മുഴുവനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്തീയ സഭകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കായിരിക്കുന്നത്. ആദിമ സഭയിൽ പൗരാഹിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദിവ്യ ബലിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആചാരങ്ങൾ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കുത്തകയായപ്പോൾ പൗരാഹിത്യ മേൽക്കോയ്മ അതിനുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി. പുരോഹിത മതം വന്നപ്പോൾ മുതൽ ക്രിസ്തുമാർഗവും സത് ഗുരുവും സഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു.

(17) അമേരിക്കയിൽ കത്തോലിക്കരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നു പോലും ഭൂരി ഭാഗം ജനത അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. കത്തോലിക്കരെന്നും മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരേ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സഭകൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. സീറോ മലബാറും ലത്തീൻ സഭയും, ക്നാനായും തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരത്തിലും വിദ്വെഷത്തിലും ചിലപ്പോൾ ശത്രുതാ മനോഭാവം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

(18) ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനമാണ്. അത് ക്രിസ്ത്യാനിയറ്റിയല്ല വാസ്തവത്തിൽ ചർച്ചിയാനിറ്റിയെന്നു വിളിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടത് പൗരാഹിത്യത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയുള്ള ഒരു മതമല്ല ആദിമ സഭകളുടെ ചൈതന്യം വീണ്ടെടുത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാണ് വേണ്ടത്.

(19) നമ്മുടെ ഉദ്യമം വെറുപ്പിൽ നിന്നുമായിരിക്കരുത്, സ്നേഹത്തിൽനിന്നുമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സഭയെ നശിപ്പിക്കുകയെന്നല്ല സഭയെ നന്മയുടെ പന്ഥാവിൽ നയിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം. പൂർണ്ണമായ ക്രിസ്തുമാർഗം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.

കേരളത്തിൽ പാലാ കേന്ദ്രികരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.സി.ആർ.എം. എന്ന സംഘടനയുടെ ആശയങ്ങളുടെയും തത്ത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ  ഈ യോഗം തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കൻ സാംസ്ക്കാരിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്‌കാരവുമായി വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവുമെങ്കിലും പുതിയ തലമുറകളെ  വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കരുതലുകളും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരിക്കണം സംഘടന പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാനും ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കാനും സഭാപൗരന്മാർ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാംതിയതി ഷിക്കാഗോയിൽ സമ്മേളിക്കുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോർട്ട് ' ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് ' ക്കിനെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചതിൽ ജഡ്ജിമാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം  ടെലികോൺഫെറൻസിൽ ഐകകണ്ഡേന  പാസാക്കി.  ശ്രീ ജോസ് കല്ലിടുക്കിലാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ ശ്രീ ചാക്കോ കളരിക്കൽ പറഞ്ഞു, "നാം രൂപീകരിക്കാൻ പോവുന്ന സഭാപൗരന്മാരുടെ ഈ സംഘടന ക്രൈസ്തവ മാതൃകയനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ആഗോളവ്യാപകമായി പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുകയും വേണം. സഭയുടെ നവീകരണം സംബന്ധിച്ച ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സമാനമായ മറ്റു സംഘടനകളുമായി യോജിച്ച് സഭയിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങളുടേതായ ഒരു പുതുയുഗം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കണം.  പവിത്രവും പരിപാവനവുമായ ഒരു സഭയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം."

ചോദ്യോത്തര വേളകൾക്കു ശേഷം വീഡിയോ കോൺഫെറൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും മോഡറേറ്റർ ശ്രീ എ.സി. ജോർജ് യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

Read more

നമുക്കു പാര്‍ക്കാന്‍ വൃദ്ധസദനങ്ങള്‍


'മംഗളം' ദിനപത്രത്തില്‍ വന്ന ഒരു വാര്‍ത്ത:

'കുമരകത്ത് കള്ളുകുടിച്ചു പൂസായ കുരങ്ങന്റെ വിളയാട്ടം; നാട്ടുകാര്‍ ഭീതിയില്‍'.

കള്ളടിച്ച് ഫിറ്റായി പരാക്രമം കാണിക്കുന്ന കുരങ്ങ് കുമരകം വാസികള്‍ക്ക് തലവേദനയാകുന്നു. കുമരകം ബോട്ടു ജെട്ടി ഭാഗത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്ന കുടിയനായ കുരങ്ങനാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്.

പ്രദേശത്തെ തെങ്ങുകളില്‍ കയറി കുടം പൊക്കി കള്ളു കുടിക്കുന്നതാണ് കുരങ്ങന്റെ പ്രധാന വിനോദം. കള്ളുകുടി കഴിഞ്ഞാല്‍ സമീപത്തെ കടകളില്‍ കയറി പഴം തിന്നുകയും ചെയ്യും. കള്ളിന്റെ ലഹരിയറിഞ്ഞതോടെ ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്'.

മറ്റൊരു കുരങ്ങന്‍ വാര്‍ത്ത: 

ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ മന്ദിരത്തില്‍ കുരങ്ങു കയറി

നിയമസഭാ സാമാജികരെ കാണാന്‍. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിര്‍മ്മിച്ച അതീവസുരക്ഷയുള്ള വിധാന്‍ സഭയിലാണു കുരങ്ങു കയറിയത്. 

 പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ പിന്‍ഭാഗത്തെ വാതിലിലൂടെയാണ് ക്ഷണിക്കാത്ത അതിഥിയായി കുരങ്ങു കയറിയത്. (പണ്ടു കെ.എം.മാണി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ പിന്‍വാതിലിലൂടെ കയറിയത് ഓര്‍മ്മ വരുന്നു). മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രിവാളും, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ഇരിക്കുന്ന സമീപം വരെ കുരങ്ങ് കയറി വന്നു. (മിക്ക നിയമസഭ സാമാജികരും പലപ്പോഴും കുരങ്ങന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്.)

കുരങ്ങന്റെ കാര്യം അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. ഇനി കഴുതകളുടെ കാര്യത്തിലേക്കു കടക്കാം.

കഴുത നമ്മള്‍ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ വെറു കഴുതയല്ല  അതിനു നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടെന്നാണ് 'കഴുത ഫാം' നടത്തുന്നവര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അതു ചുമടു ചുമക്കുമെങ്കിലും, അധിക ഭാരമായാല്‍ എത്ര അടിച്ചാലും മുന്നോട്ടു പോകില്ല. രാവിലെ തീറ്റയ്ക്കായി അഴിച്ചുവിട്ടാല്‍, വൈകുന്നേരം തനിയെ അതാതിന്റെ ഇടങ്ങളില്‍ സ്വയം വന്നു ചേരും.

ഒരു ലിറ്റര്‍ കഴുതപാലിനു പതിനായിരം രൂപയോളം വില വരും. കുട്ടികള്‍ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത്, അവര്‍ക്കു കഴുതപാല്‍ കൊടുത്താല്‍ ബുദ്ധി വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഏറ്റവും വിലകൂടിയ സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധക സാധനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാനും കഴുതപ്പാല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കഴുതപാലിന്റെ ലാഭം, കഴുതയ്ക്കല്ല, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥര്‍ക്കാണു ലഭിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യ മറക്കാതിരിക്കുക.

(കഴുത, കാമം കരഞ്ഞാണ് തീര്‍ക്കുന്നത് എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളത് സത്യമല്ല. വേണ്ട രീതിയില്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും കഴുതക്കുട്ടികള്‍ ജനിക്കുന്നത്.)

--------------------------------------------------------------

ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് കൂവള്ളൂര്‍ എന്റെ സ്‌നേഹിതനാണ്. Justice For All (JFA) എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. അന്യായമായി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക്, ന്യായമായ നീതി നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത്. 'അന്യന്റെ വഴക്കില്‍ ഇടപെടുന്നവന്‍ വഴിയെ പോകുന്ന നായയുടെ ചെവിക്കു പിടിക്കുന്നവനു തുല്യന്‍' എന്ന വേദവാക്യമൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനു ബാധകമല്ല.

'കേരളാ ക്രിസ്ത്യന്‍ അഡല്‍റ്റ് ഹോംസ്' എന്ന ഓര്‍നൈസേഷനില്‍ നടക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകളെപ്പറ്റി കൂവള്ളൂര്‍ ഈയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളുടെ ചുരുക്കം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു:

വയസ്സന്മാരായ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുവാന്‍ സൗകര്യമുള്ള വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് 'ക്രിസ്ത്യന്‍ അഡല്‍റ്റ് ഹോംസ്' 25,000 ഡോളറായിരുന്നു ഒരു ഷെയറിന്റെ വില.

എഴുന്നൂറിലധികം വീടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. 150 മെമ്പറന്മാര്‍ 25,000 ഡോളര്‍ വീതം തുടക്കത്തില്‍ മുതല്‍ മുടക്കി. എന്നാല്‍ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും വെറും 17 വീടുകള്‍ മാത്രമേ നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതില്‍ത്തന്നെ പത്തില്‍ താഴെ വീടുകളിലെ ആളുകള്‍ താമസമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കില്‍പോലും വളരെയധികം പണം മുടക്കി ഒരു പള്ളി അവിടെ പണിതുയര്‍ത്തി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിശയകരമാണ്.

ആകെ 436 ഏക്കര്‍ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നതില്‍ 406 ഏക്കര്‍ ഭൂമി, രണ്ടു പണവ്യാപാരികള്‍ക്ക് പണം കൊടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍, എല്ലാവിധ അധികാരത്തോടും കൂടി സര്‍ക്കാര്‍ അവര്‍ക്കു കൈമാറി. ഇതിന്റെ സൂത്രധാരനും, പ്രസിഡന്റും കോര്‍എപ്പിസ്‌ക്കോപ്പാ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ്.' കൂവള്ളൂരിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ അങ്ങനെ നീളുന്നു.

തലയില്‍ ആളുതാമസമുള്ള ആരെങ്കിലും, ഒരേ സഭാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 700 കുടുംബങ്ങള്‍ താമസിയ്ക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്‍ താമസത്തിനു പോകുമോ? ഒരു പള്ളിയില്‍ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. വികാരിയുടെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടര്‍. വികാരിയെ എതിര്‍ക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടര്‍. വെറും നോക്കു കുത്തികളായി നില്‍ക്കുന്ന മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം.

ചിലരുടെ മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ മയങ്ങി ഇത്തരം തട്ടിപ്പുപ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചെന്നു ചാടാതിരിക്കുവാന്‍ നോക്കണം. മറ്റുള്ളവര്‍ അദ്ധ്വാനിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വരൂപിച്ച സമ്പാദ്യം സ്വന്തം കീശയിലാക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ഏതു വളഞ്ഞ വഴികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ചിലര്‍ക്ക് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ല. വയസു കാലത്ത്, മറ്റുള്ള വയസന്മാരോടൊപ്പം സഹവസിച്ചാല്‍, നമ്മുടെ ശരീരവും മനസും ഒരു പോലെ തളര്‍ന്നുപോകും എന്ന കാര്യം ഓര്‍ത്താല്‍ നല്ലത്.

ഏതായാലും തോമസ് കൂവള്ളൂര്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ കാര്യങ്ങള്‍ സത്യമാണെങ്കില്‍, കാശു മുഴുവന്‍ കോര്‍ എപ്പിസ്‌ക്കോപ്പായുടെ കീശയിലായിട്ടുണ്ട്. തൃശൂര്‍ ഭാഷയില്‍ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ 'ക്രിസ്ത്യന്‍ അഡല്‍റ്റ് ഹോംസി'നു വേണ്ടി പണം നിക്ഷേപിച്ചവര്‍ 'ഞ്ചിമൂ'!

Read more

എഴുപതാമാണ്ടില്‍ ലോകശക്തി എങ്കിലും വര്‍ഗീയതയില്‍ ശോഭമങ്ങുന്ന ഭാരതം

ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകത്തെത്തിയിട്ട് 7 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിന്റെ ഇരുണ്ട ലോകത്തുനിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തുറന്ന ലോകത്തേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ജനതയെത്തിയത് പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും ബഹിഷ്ക്കരണ നിസ്സ ഹകരണസമരമാര്‍ക്ഷങ്ങളിലൂടെയുമായിരുന്നു. ആയുധമേന്തിയ സമരങ്ങളും ഒളിപ്പോരുകളെന്ന ശത്രുസംഹാരയുദ്ധങ്ങളും കണ്ട ലോകത്തിന് ആശയങ്ങളും ആദര്‍ശങ്ങളും മുറുകെ പിടിച്ചുള്ള സത്യാഗ്രഹ നിസ്സഹകരണങ്ങളെന്ന അഹിംസാ സമരമാര്‍ ക്ഷങ്ങള്‍ പുതിയ ഒരനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നു പറയാം. അതുമാത്രമല്ല ഒരു മാ തൃകയും അതില്‍ക്കൂടി ഇന്ത്യ ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടു ത്തപ്പോള്‍ ആ സമരത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമുള്ളതായിത്തീര്‍ന്നു. വ്യാപാരത്തിനു വന്നവരുടെ കച്ചവട കണ്ണുകള്‍ അധികാര കസേരയുടെ കാലുകളില്‍ പതിച്ചപ്പോള്‍ അത് ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാ യി മാറി.

അടിമത്വത്തിന്റെയും അടിച്ചമര്‍ത്തലിന്റെയും അതിഭീകരതയില്‍ നിന്ന് വിമോചന ശബ്ദം ഇന്ത്യന്‍ ജനതയില്‍ അലയടിച്ചപ്പോള്‍ അടിമകളാക്കിയവരോടുള്ള എതിര്‍പ്പ് അതിശക്തമായി. അത് ആവേശവും അതിലേറെ അഭിമാനവുമുളവാക്കിയപ്പോള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് ജന തയുടെ അനിവാര്യതയാക്കി. ആദ്യസ്വാതന്ത്ര്യസമരം അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ തുടക്കമായി. മൃഗക്കൊഴുപ്പുമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വദേശി കളായ സൈനീകരെ അപമാനി ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ അഭിമാനി കളായ സ്വദേശികളായ സൈനീകര്‍ എതിര്‍പ്പുമായി രംഗത്തുവ ന്നു. അവര്‍ക്ക് ശക്തിപകരാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാക്കളും രം ഗത്തു വന്നതോടെ അതിന്റെ അലയടികള്‍ രാജ്യമൊട്ടാകെ ഉണ്ടായി. ആ അലയടികള്‍ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയെന്നതാണ് സത്യം. ആയുധമേന്തിയ ബ്രിട്ടീ ഷ് പടയെ നേരിടാന്‍ കഴിയാതെ അശരണരായി അശക്തരായി മാറിയെങ്കിലും അതില്‍ നിന്ന് ആ വേശമുള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ജനത അതിശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു. അവര്‍ക്ക് ആവേശം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് മഹാത്മജിയും പണ്ഡിറ്റ്ജിയും തുടങ്ങി ശക്തരായ ഒരു നേതൃത്വനിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയുധമേന്തിയ പടയ്ക്കു മുന്നില്‍ ആയുധമില്ലാത്ത സമരക്കാര്‍ സഹനത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മാര്‍ക്ഷത്തില്‍ക്കൂടി സമരവുമായി രംഗത്തു വന്നപ്പോള്‍ ആ സൈന്യം മുട്ടു മടക്കി.

സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് ദിവാസ്വപ്നമായി കരുതിയ ജന തയ്ക്കു മുന്നില്‍ അതൊരു യാ ഥാര്‍ത്ഥ്യമായി തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ അ തില്‍ ഒരു ജനതയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെയും അര്‍പ്പണത്തിന്റെ യും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെയും ക ഥയുണ്ട്. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമെന്ന് ചരിത്രത്തില്‍ തങ്കലിപികളില്‍ എഴുതി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ഇന്നും അത്ഭു തത്തോടെ ലോകം നോക്കു മ്പോള്‍ അഭിമാനത്തോടെ തല യുയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്ര മേ ഓരോ ഇന്ത്യന്‍ പൗരനും ലോകത്തെവിടെയായാലും നി ല്‍ക്കുകയുള്ളു. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ത്തിന്റെ പൊന്‍പുലരിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയ പതാക പാറിപ റത്തുമ്പോള്‍ ആ അഭിമാന ആകാശത്തോളം ഉയര്‍ന്നുപോകാറുണ്ട്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലുമുള്ള ജനത്തിനുമില്ലാത്തത്ര ആവേ ശം ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്കുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലായാലും വിദേശത്തായാലും. ഒരു ചരിത്രമല്ല മറിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരപോരാട്ടം. 7പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ ആവേശം ഇന്നും ജനങ്ങളുടെ സിരകളില്‍ തിളച്ചു മറിയുന്നത് അതിനുദാഹരണമാ ണ്. കാലം കഴിയുന്തോറും അത് വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നുയെന്നത് നിഷേ ധിക്കാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്വാ തന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ മഹത്വം.

ഓരോ ഇന്ത്യക്കാര ന്റെയും സിരകളില്‍ക്കൂടി ഒഴു കുന്ന രക്തത്തില്‍ ഈ രാജ്യസ് നേഹം അലിഞ്ഞുചേര്‍ന്നുയെ ന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. അത് വേര്‍തിരിക്കുകയെന്നത് അവന്റെ പ്രാണനെ വേര്‍തിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നു പറയാന്‍ മടിയില്ലാത്തവരാണ് ഇന്ത്യക്കാര്‍. കടല്‍കടന്നുപോലും ഇന്ത്യാക്കാ രന്റെ ദേശസ്‌നേഹം വ്യാപിക്കു ന്നതിന്റെ രഹസ്യം അതാണ്. ഇ ന്ത്യ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഔദാര്യത്തില്‍ കിട്ടിയതല്ല. അവരോടു പൊരുതി അവരില്‍ നിന്ന് നേടിയെടു ത്തതാണ്. അവരില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചതല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ ശക്തിക്കു മുന്നില്‍ മുട്ടുമടക്കി അവരുടെ രാജ്യം തിരികെ ഏല്‍പ്പിച്ചതാണ്.

ആ ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ രാജ്യസ്‌നേഹത്തിനും സംഘടി തശക്തിക്കു മുന്നില്‍ ശത്രുരാജ്യ ങ്ങള്‍ മുട്ടുമടക്കിയ ചരിത്രമെയുള്ളു. ശത്രുവിന്റെ ശത്രുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കുനേരെ പോരാട്ടം നടത്താന്‍ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അയല്‍രാജ്യവും ശത്രു രാജ്യമെന്ന മറ്റൊരു വിശേഷണ വുമുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ പോരാ ട്ടം തന്നെ അതിനുദാഹരണ മാണ്. ഇടക്കിടെ ഇന്ത്യയെ ചൊ ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാക്കിസ്ഥാന്‍ നടത്തുന്ന പ്രയോഗങ്ങള്‍ പല പ്പോഴും വടികൊടുത്ത് അടിവാ ങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

ആദ്യ ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധം മുതല്‍ ഈ അടുത്തകാ ലത്തു നടന്ന കച്ച് പോരാട്ടങ്ങള്‍ വരെ അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സേന കാശ്മീരില്‍ പു റംതിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അവ ര്‍ തിരിഞ്ഞു വന്നാല്‍ വാലും ചുരുട്ടി മാളത്തിലൊളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഈ പ്രവര്‍ത്തി ഒരിക്കലും വിജയിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. അസൂയയില്‍ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതു മാ ത്രമാണ് ഈ പ്രവര്‍ത്തി. ഇന്ത്യ യ്‌ക്കൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വളര്‍ച്ച താഴോട്ടുപോകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ വ ളര്‍ച്ച അങ്ങ് ചന്ദ്രനില്‍ വരെയെ ത്തി നില്‍ക്കുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനി ല്‍ ഭരണ അട്ടിമറികള്‍ പലതു നടന്നു ഇക്കാലമത്രയും. 75-ല്‍ നടന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയൊഴിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധി പത്യ സംവിധാനത്തിന് ഒരു കോട്ടവും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചി ട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ജെ.ഡി.പി. 2016 7.1 ആയപ്പോള്‍ പാക്കിസ്ഥാന്റേത് 5 മാത്രമാണ്. പേ രിനെ ജനാധിപത്യഭരണ സംവിധാനമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പറയുന്നെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം സൈന്യത്തിനും വിദേ ശശക്തികള്‍ക്കുമാണ്. എന്നാല്‍ ആ സ്ഥിതിയല്ല ഇന്ത്യയില്‍. ജനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു വി ടുന്ന സര്‍ക്കാരാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. അവരാണ് ഭരണത്തില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല. തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാം നടപ്പാ ക്കണമെങ്കില്‍ സൈന്യവും മറ്റും അനുമതി നല്‍കണം.

മൂന്നാം ലോകരാഷ്ട്രമെന്ന് അവഹേളിച്ചവര്‍ക്കൊപ്പം ഇന്ന് ഇന്ത്യയെത്തി നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വളര്‍ച്ചയില്‍. ഇതില്‍ ഇന്ത്യയെ നയി ച്ചവരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാ ണ്. അവരുടെ ദീര്‍ഘവീക്ഷണ വും ജനത്തിന്റെ കഠിനാദ്ധ്വാനവും ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ ഇവിടെയെ ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ലായ്മ യില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇവിടം വരെയെത്തിയെങ്കില്‍ അതിന്റെ കാര ണം അതുമാത്രമാണ്.

എന്നാല്‍ നാം പല കാര്യങ്ങളിലും പൂര്‍ണ്ണത കൈവരി ച്ചിട്ടില്ലായെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നഗര വികസനം ഇന്ന് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമവികസനം അത്ര കണ്ട് ഉണ്ടോയെന്നു സംശയമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കു കയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെ യ്തിരുന്ന മഹാത്മജിയുടെ സ്വ പ്നം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകണമെ ങ്കില്‍ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനം പൂര്‍ണ്ണമാകണം. യാത്രാസൗകര്യങ്ങള്‍ പോലുമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഇന്നും ധാരാളം ഇന്ത്യയെന്ന മ ഹാരാജ്യത്തിലുണ്ട്. പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങള്‍പോലും പൊതുനിര ത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങ ളിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത തു തന്നെയാണ്.

ദാരിദ്ര്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം പൂര്‍ണ്ണമായി നടപ്പാക്കാന്‍ ഇത്രയും കാലംകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം. അത് ഏറെക്കു റെയൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടി ട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ഇന്ത്യയെ ന്ന മഹാരാജ്യം ദാരിദ്ര്യരേഖ മറികടന്നിട്ടില്ല. 1.21 ബില്യണ്‍ ആ ളുകള്‍ ഇന്നും ഇന്ത്യയില്‍ ദാരിദ്ര്യരേഖക്കു താഴെയാണെന്ന് 2012-ലെ കണക്കില്‍ പറയുന്നത്. അതില്‍ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസ മൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല. 1.25 ദിവസ വരുമാനമാണ് ഒരു ഇന്ത്യാക്കാ രന്റെ ശരാശരി വരുമാനം. ഇത്ര യും കാലംകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വളര്‍ ച്ചയുടെ പടവുകള്‍ ധാരാളം പി ന്നിട്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ പൂ ര്‍ണ്ണത കൈവരിച്ചിട്ടില്ലായെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങള്‍ പോലുമില്ലാത്ത ആശുപത്രികള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് യു.പി.യിലെ സംഭവം.

വളര്‍ച്ചയുടെ അളവു കോല്‍ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നോ ക്കുമ്പോള്‍ ഗ്രാമങ്ങളുടെ തളര്‍ ച്ചകള്‍ കാണാതെ പോകുന്നു. ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലും ശോഭയോടെ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ തളര്‍ത്തുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത ജാതിയുടെയും മത ത്തിന്റെയും പേരില്‍ ഭാരത്തിലെ ജനത്തിനെ വേര്‍തിരിക്കുന്നതാ ണ്. ദേശീയപതാകയുടെ നിറ ത്തിനുപോലും വര്‍ഗീയത ചാര്‍ ത്തുന്ന വര്‍ഗീയ ചുവയുള്ള രാ ഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാര്‍ക്ക് ലക്ഷ്യം അധികാ ര കസേരയാണെങ്കിലും അതില്‍ ശോഭ മങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ മതേ തരത്വത്തിന്റെ മുഖമാണ്. അതു ണ്ടാകാതെയിരിക്കാന്‍ നാം ഒറ്റ ക്കെട്ടായി ഈവര്‍ഗീയതയെ എതിര്‍ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.ഇല്ലെങ്കില്‍ വിദേശാധിപത്യത്തിനു മുന്‍പുള്ളപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതം ചിന്നഭിന്നമായിത്തീരും.

ബ്‌ളസന്‍ ഹൂസ്റ്റന്‍ blessohoustongmail.com

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

ആശങ്കയുടെവക്കില്‍ പ്രവാസിക്ക് വറുതിയുടെ ഓണവും ബക്രീദും

പ്രവാസം എന്ന വാക്കിന് അല്ലെങ്കില്‍ പ്രവാസി എന്ന വാക്കിനു ഞാന്‍ കാണുന്ന അര്‍ത്ഥം പ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പ്രയാണം നടത്തുന്നവന്‍ എന്നാണ്. പ്രവാസം ഒരു പ്രയാണം തന്നെയാണ്. ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം. കഷ്ടതകളെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയും ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ ബലിത്തറയില്‍ കുഴിച്ചു മൂടി, ചുണ്ടില്‍ ഒരു പുഞ്ചിരി ഫിറ്റ് ചെയ്തു ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവനാണ് പ്രവാസി! പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കല്യാണത്തിനും പാലുകാച്ചലിനും സമ്മാനങ്ങളും കാശും അയച്ചു കൊടുത്തു ഫോണിലൂടെ ബിസി വിത്ത് വര്‍ക്ക് എന്ന ഒറ്റ വാക്കില്‍ ആശംസകളും നെടുവീര്‍പ്പലുകളും ഒതുക്കുന്നവനാണ് പ്രവാസി.

കനലായി എരിയുന്ന സൂര്യനോട് പടവെട്ടുമ്പോഴും ഒരു മഴ പെയ്‌തെങ്കില്‍ എന്ന് അറിയാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍. മരുപ്പച്ചകള്‍ അഥവാ സമാധാനം തേടി തളരാതെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടെയിരിക്കുന്ന പഥികന്‍. ചൂടില്‍ ശരീരത്തിലെ ചോര വറ്റിപ്പോകുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും പൊരിവെയിലില്‍ കവറോളും ഇട്ടിറങ്ങുന്ന ഓരോ പ്രവാസിയും പോരാളികളാണ്. ചെസ്സ് ബോര്‍ഡില്‍ തന്റെ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാജാവും മന്ത്രിയും അടങ്ങുന്ന രാജ്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ജീവന്‍ കൊടുക്കുന്ന ചാവേര്‍. നരച്ചും കൊഴിഞ്ഞും കഷണ്ടി സമ്മാനിക്കുന്ന തലയും വെയില് കൊണ്ട് വരണ്ട മുഖവും ദിനദിനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രത്യുല്പാദന ശേഷിയുമായി ജീവിതം നേടുകയാണ് പ്രവാസികള്‍. പച്ചപ്പ് നഷ്ടമാകാത്ത ജന്മനാട്ടില്‍ സ്വപ്നം വിതക്കുന്നവര്‍.

ഓരോ പ്രവാസിയും ഈശ്വരനാണ്. അവന്‍ വിതക്കും, അവനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്‍ കൊയ്യും. അവനു നന്ദിവാക്കുകളും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഉണ്ടാകും. ഒടുവില്‍ ഒരു നാള്‍ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു നരച്ച മുടിയും തെളിച്ചം നശിച്ച മുഖവുമായി അവനും നാട്ടിലെത്തും. നാടിനെ കാണാന്‍. കുടുംബത്തെ കാണാന്‍. അന്ന് കാണുന്നവരൊക്കെ അവന്റെ ചങ്ക് തകര്‍ക്കുന്ന രണ്ടു ചോദ്യങ്ങള്‍ അവനു സമ്മാനിക്കും; എന്നാ വന്നെ? എന്നാ പോകുന്നത് ? വീണ്ടും കുറെ നാള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ഉത്തരക്കൊലായില്‍ ചാരിക്കിടക്കുന്ന അവനോടു വീണ്ടുമവര്‍ ചോദിക്കും. കുറേക്കാലം അറബി നാട്ടില്‍ കിടന്നതല്ലേ, എന്തുണ്ടാക്കി എന്ന്? അവിടെയാണ് അവനിലെ ഈശ്വരന്‍ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴും അവന്‍ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അയച്ച കാശിന്റെ കണക്കു സൂക്ഷിക്കാന്‍ മറന്നു പോയ, ആഴിയിലും അളന്നു കളയാന്‍ മറന്നു പോയ വിഡ്ഢിയായ തന്നോട് തന്നെ പുച്ഛിച്ച് അവന്‍ ചിരിക്കും.ഈ ചിരിയിലാണ് അവന്‍ സന്തോഷിക്കുന്നത് ദുഖിക്കുന്നത് അതിനിടയില്‍ കടന്നുപോകുന്ന ആഘോഷങ്ങള്‍ ഓണം വിഷു ,പെരുന്നാള്‍ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങള്‍ പ്രവാസി കഷ്ട്ടപാട് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കാന്‍ തുനിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കില്‍ തന്നെ ആര്‍ക്കാ ഇത് കേല്‍ക്കാന്‍ താല്പര്യം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം

പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രവാസം ജോലി പ്രശനം സ്വദേശി വല്‍ക്കരണത്താല്‍, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാല്‍ ജോലി നഷ്ട്ടപെട്ടവര്‍, ശംബളം ലഭിക്കാത്തവര്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ചുമത്തിയ പുതിയ നികുതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവമൂലം വലിയൊരു ഒഴിഞ്ഞു പോക്കും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പേറി നില്‍ക്കുന്ന പ്രവാസിയുടെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടുമൊരു ബക്രീദും ഓണവും കടന്നുവന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രെയൊക്കെ ബാധ്യതഉണ്ടായാലും ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയായി ഓണവും ബക്രീദും മലയാളികള്‍ കൊണ്ടാടുക തന്നെ ചെയ്യും ഓണം ബക്രീദ് ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ആളുകള്‍ പിറന്ന മണ്ണില്‍ എത്തികഴിഞ്ഞു, പതിവ് പോലെ വിമാനകമ്പനികള്‍ ഈ അവസരം പ്രവാസികളെ ചൂക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ്.

മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ മുതല്‍ ഒരു ലക്ഷം വരെയാണു വിവിധ കമ്പനികളുടെ നിരക്ക്. അതായത് കേരളത്തില്‍നിന്ന് ഗള്‍ഫ് നാടുകളിലേക്കുള്ള വിമാനടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ആറിരട്ടിവരെ കൂട്ടിയെന്നു സാരം. സാധാരണ സീസണില്‍ 15,000 വരെയായിരുന്നു റിയാദിലേക്കുള്ള നിരക്കെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത് 50,000 മുതല്‍ 85,000 വരെയായി. കുവൈത്തിലേക്കു പറക്കണമെങ്കില്‍ 30,000 മുതല്‍ 88,000 വരെയും ബഹ്റനിലെത്താന്‍ 75,000 വരെയും കൊടുക്കണം. 5000 മുതല്‍ 10,000 രൂപ വരെയായിരുന്ന ദുബായ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് എത്തിനില്‍ക്കുന്നത് നാല്‍പ്പതിനായിരത്തിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നിരക്കീടാക്കുന്നത് എയിര്‍ ഇന്ത്യയിലും. അബുദാബിക്കു പോകാന്‍ 30,000 മതല്‍ അറുപതിനായിരം വരെയാകുമ്പോള്‍ ഷാര്‍ജയിലെത്തുന്നതിനു നാല്‍പതിനായിരമാകും. ജിദ്ദ യാത്രയാണ് ഏറ്റവും കഠിനം. എത്തിഹാദ് വിമാനത്തില്‍ ഒരു ലക്ഷമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഗള്‍ഫ് നാടുകളിലിപ്പോള്‍ അവധിക്കാലമാണ്. അവധിയും ആഘോഷിച്ച് ഓണവും കൂടി മലയാളികള്‍ മടങ്ങുന്ന സമയമാണ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ചാകരക്കാലം. അത് പരമാവധി മുതലാക്കുകയാണ് വര്‍ദ്ധനവിന്റെ ലക്ഷ്യം. കുടുംബം പോറ്റുന്നതിനുള്ള യാത്രയില്‍ പ്രവാസി കടം മേടിച്ചും കുടുംബത്തെ കാണാന്‍ എത്തുമ്പോള്‍ സാമ്പത്തികഭാരം അവനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നത് ഒരു പുഞ്ചിരിയില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയില്‍ പടര്‍ത്തി എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി അവന്‍ സ്വയം ഉരുകി തീരുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഓണം മലയാളിക്ക് അവന്‍റെ ഹൃദയത്തോട് ചേര്‍ന്നതാണ്

നാട്ടില്‍ പോകാന്‍ കഴിയാത്തവരായ ബഹുഭുരിപക്ഷം വരുന്ന ലോക പ്രവാസികള്‍ എന്നും ഐതീഹ്യങ്ങളുടെ ചിറകിലേറി മാവേലി മന്നനെ വരവേല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ ഓണവട്ടത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്.ഓരോ പ്രവാസിയും ആഘോഷങ്ങള്‍ എന്തെന്ന് അറിയാത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രവാസികള്‍ മണലാരണ്യത്തില്‍ ജീവിതം തളക്കപെട്ടവരെ ഹോമിക്കപെട്ടവരെ ഈ അവസരത്തില്‍ ഓര്‍ക്കുകയാണ് നാട്ടിലേതുപോലെയോ അതിനേക്കാള്‍ കേമമായോ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നവരാണ് പ്രവാസികള്‍. ഓണത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആറു നാട്ടില്‍ നൂറു ഭാഷ എന്നു പറഞ്ഞപോലെ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകള്‍ മുതല്‍, മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രിയ സംഘടനകള്‍ ഗ്ലോബല്‍ കൂട്ടായ്മകള്‍ വരെയുള്ള വലിയ അസോസിയേഷനുകള്‍ വരെ വിപുലമായ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഓണത്തിന് ശേഷവും നാലഞ്ചു മാസത്തോളം ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്‍ മലയാളികള്‍ ഓണാഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കാരണം പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഴ്ചയില്‍ ഒരുദിവസം മാത്രമേ അവര്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒത്തുകൂടാന്‍ അവസരം കിട്ടാറുള്ളൂ. അത് വെള്ളിയാഴ്ചകള്‍ ആയിരിക്കും. അഥവാ ഓണം ആഴ്ചയിലെ മറ്റുദിവസങ്ങളില്‍ ആയാലും പ്രവാസികള്‍ അത് അവരുടെ സൗകര്യാര്‍ത്ഥം മാറ്റാറുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഓണത്തിന്റെ പെരുമ ഓണം കഴിഞ്ഞാലും പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മനസില്‍നിന്ന് മായുന്നില്ല.ഓണം മാത്രമല്ല ഈദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും ഈ വര്‍ഷവും ഈദ് ഓണം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഗള്‍ഫില്‍ എല്ലാവര്ക്കും ഈദ് അവധി കിട്ടുന്നതും ഓണവും ഈദും ഒന്നിച്ചു ആഘോഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതില്‍ പ്രവാസികള്‍ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ്

ഒണവിപണി പൊടിപൊടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗള്‍ഫ് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ് ,സൗദി എന്നിവിടങ്ങളില്‍. മലയാളികളുടെ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിലേത്പോലെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്. പ്രവാസലോകത്തിന്റെ ഓണാഘോഷത്തിന് കൊഴുപ്പേകാന്‍ സ്റ്റേജ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളും പുതുമയുള്ള കലാപരിപാടികളുമായി കടല്‍കടന്നെത്താറുണ്ട്.ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലായിടങ്ങളിലും ജാതി മത ഭേദമന്യേ ആളുകള്‍ ഒത്തുകൂടും. ആട്ടവും, പാട്ടും, മാവേലിയും, പുലിക്കളിയും ഒക്കെയായി അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ഓണം വരെ മറക്കാനാവാത്ത ഓര്‍മകളും സമ്മാനിച്ചാണ് അവര്‍ പിരിയുക. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണാഘോഷം കൊഴുപ്പിക്കാന്‍ സംഘടനകളും, അസ്സോസ്സിയേഷനുകളും പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് എറെ ഉത്സാഹത്തില്‍. സാധാരണ കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠിക്കാനും, ഹോംവര്‍ക്ക് ചെയ്യാനും വരെ സമയം തികയാതിരിക്കുമ്പോള്‍, ഇല്ലാത്ത സമയം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികള്‍ ആഘോഷപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു.

പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ തുലനാവസ്ഥയ്ക്കായ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് സ്ത്രീകളിലധികവും. അതിനാല്‍ തന്നെ അവധി ദിവസത്തിന്റെ ആലസ്യമുപേക്ഷിച്ചാണ് സ്ത്രീകളിലധികവും ഓണാഘോഷത്തില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നത്. മാവേലി മാന്നന്റെ പേരും പെരുമയും അറബി നാടുകളില്‍ പോലും കൊട്ടിഘോഷിക്കാന്‍ മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മകള്‍ കാണിക്കുന്ന ആവേശം എല്ലാ വര്‍ഷത്തേതുപോലെ ഈ വര്‍ഷവും പൂര്‍വാധികം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് 2017 ലെ ഓണം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിനില്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

മലയാളികളുടെ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളള്‍ക്കും ഓണം വിഷു, ഈദ് തുടങ്ങിയ ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉള്ളവരും രാജ്യകാരും നല്‍കിവരുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളും, സഹായങ്ങളും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. വലിയൊരു തിരിചുപോക്കിന്റെ അവസ്ഥയിലും ജോലിസംബന്ധമായ പ്രശനങ്ങള്‍ക്ക് നടവിലും എല്ലാം മറന്ന് ഒന്നായി ആഘോഷത്തിന്‍റെ മൂടിലേക്ക് കടന്നടുക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളി പ്രവാസികള്‍ക്കും എല്ലാഅര്‍ത്ഥത്തിലും ഈ വര്‍ഷത്തെ, 2017 ലെ ഓണവും ബക്രിദും ആഘോഷത്തിന്‍റെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കാട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.ഏല്ലാവര്‍ക്കും നല്ലൊരു ഓണം ബക്രീദ് ആശംസ നേരുന്നു

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

സാം പിട്രോഡയും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും

ഭാരതത്തെ ആധുനിക ടെക്കനോളജി യുഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ പ്രസിദ്ധ  പ്രവാസി ഇന്ത്യനായ സത്യനാരായൻ ഗംഗാറാം പിട്രോഡയെ (Satyanarayan Gangaram Pitroda) അറിയപ്പെടുന്നത് 'സാം പിട്രോഡ'യെന്നാണ്. അമേരിക്കക്കാർക്ക് തന്റെ പേര് ഉച്ഛരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകാരണം പൗരത്വം എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തം പേര് ഔദ്യോഗികമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ടെലികമ്മ്യുണിക്കേഷൻ എൻജിനിയർ, ടെക്കനോളജികളുടെ നൂതന ആവിഷ്ക്കാരകൻ,  കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, വ്യവസായിക പ്രമുഖൻ, സംഘാടകൻ, രാജ്യകാര്യങ്ങളിലെ നയരൂപീകരണങ്ങൾക്കായുള്ള ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രീ സാം പിട്രോഡ തന്റെ വ്യക്തി മാഹാത്മ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നു.  ടെലിക്കോം കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇന്ത്യൻ വിവര സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സർവ്വ ചുമതലകളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാന മന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശകനാവുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളർത്താനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്.

ഒറീസ്സായിലുള്ള ഒരു ഗുജറാത്തി കുടുംബത്തിൽ പിട്രോഡ 1942 മെയ് നാലാം തിയതി ജനിച്ചു. ഏഴു സഹോദരിൽ മൂന്നാമനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നു ഒറിസ്സായിൽ  സ്ഥിരതാമസക്കാരായി വന്നവരായിരുന്നു. ഈ കുടുംബം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയിലും ഗാന്ധിയൻ തത്ത്വങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പിതാവിനെ ഒരു ഗാന്ധിയനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിട്രോഡായെയും സഹോദരനെയും ഗാന്ധിസം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുജറാത്തിൽ അയച്ചു. പിട്രോഡ ഗുജറാത്തിലുള്ള വല്ലഭ് വിദ്യാനഗർ സ്‌കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി. വഡോദരയിൽ മഹാരാജാ സായാജിറാവു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫിസിക്സിലും ഇലൿട്രോണിക്സിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി നേടി. അതിനുശേഷം അമേരിക്കയിൽ ഇല്ലിനോയി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീറിംഗ് വിഷയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്  ഡിഗ്രിയെടുത്തു. പിട്രോഡ, കുടുംബമായി ഷിക്കാഗോയിൽ താമസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു മക്കളുമുണ്ട്‌. ഇന്ത്യയിലെ സേവന കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുകയുണ്ടായി.

ഷിക്കാഗോയിൽ പഠനം കഴിഞ്ഞ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ടെക്കനോളജി ഗവേഷണത്തിലായിരുന്നു. ഷിക്കാഗോയിൽ 1966-ൽ അദ്ദേഹം ജി.ടി.ഇ യിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. 1975-ൽ ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഡയറി കണ്ടുപിടിച്ചു. നാലു വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഡി.എസ്.എസ്.സ്വിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. 1978-ൽ അത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി. വെസ്കോമിന്റെ ആ കമ്പനി 'റോക്കവേൽ' എന്ന ആഗോളവ്യാപകമായ ഒരു കമ്പനി വാങ്ങിക്കുകയും 1980-ൽ പിട്രോഡ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റാവുകയും ചെയ്തു. നാലു പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തെ എൻജിനീയറായി ജോലിചെയ്ത കാലയളവിൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷനിൽ അനേക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ അവകാശപത്രങ്ങൾ (പേറ്റന്റ്) കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. മൊബൈൽ ഫോൺ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ടെക്‌നോളജിയുടെ അവകാശവും (പേറ്റന്റ്) അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുമൂലം സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികമല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടി ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലും യുറോപ്പിലുമായി പിട്രോഡ നാനാവിധ ബിസിനസ്സുകളും ആരംഭിച്ചു. വെസ്‌കോം സ്വിച്ചിങ്, ലോണിക്സ്, എംടിഐ മാർട്ടെക് വേൾഡ് ടെൽ, സി-സാം മുതലായവ കമ്പനികൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

1964-ൽ പിട്രോഡ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നവരെ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയോ ആരുമായും ഒരിക്കലും ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അനേക വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വരുകയും ഭാര്യയെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുകയും ചെയ്തു. 1980-ൽ പിട്രോഡ ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഫോൺ വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. 1987-ൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടെലി കമ്മ്യുണിക്കേഷൻസ്, ജല പദ്ധതി, ലിറ്ററസി, ക്ഷീരോത്‌പന്നങ്ങൾ (ഡയറി ആൻഡ് ഓയിൽ സീഡ്‌സ്) എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ടെക്കനോളജിപരമായ ചുമതലകളുണ്ടായിരുന്നു. യുണൈറ്റഡ് നാഷനിലും ടെക്കനോളജി വികസനമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

വിവര സാങ്കേതിക ടെക്നൊളജിയോടൊപ്പം ആശയ വിനിമയ ടെക്‌നോളജിയും നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാം പിട്രോഡ ഭാരതത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ട്ടിച്ചു. ദേശീയ വിവര കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം കേരള സർക്കാരും ടെക്കനോളജി വികസനത്തിനായി തേടിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രസിദ്ധമാണ്. നിരവധി ടെക്കനോളജി സംബന്ധമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റും അതിന്റെയെല്ലാം അവകാശ പത്രങ്ങളും (Patent) അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ മേധാവിയായിരുന്നു. 2009-ൽ ഭാരത സർക്കാർ പത്മ ഭൂഷൺ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു.  

2005 മുതൽ 2009 വരെ നാഷണൽ ടെക്നോളജി കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം നാഷണൽ ടെക്നോളജി കമ്മീഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴു സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട 300 ടെക്കനോളജിക്കൽ ശുപാർശകൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 2010-ൽ പിട്രോഡ നാഷണൽ ഇന്നൊവേഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചു. ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുടെ പദവിയോടെ പബ്ലിക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫ്രാ സ്ട്രച്ചറിൽ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും ചുമതലയിൽ നിയമിതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി-സാം (C-SAM) കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫിസ് ഷിക്കാഗോയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അതിന്റെ ഓഫിസുകൾ സിംഗപ്പൂർ, ടോക്കിയോ, പൂനാ, മുംബൈ, വഡോദര, എന്നിവടങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

സാം പിട്രോഡ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ (Non Profit Organisation) പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവും നിയന്ത്രകനും കൂടിയാണ്.  ബാംഗ്ളൂരിലുള്ള ഹെൽത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്കനോളജിയിൽ ആയുർവേദവും ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത ഔഷധങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ആയുർവേദ തോട്ടം ബാംഗ്ളൂരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ മേല്നോട്ടത്തിലുണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 7000 വിവിധതരം ഔഷധച്ചെടികൾ വളർത്തുന്നു. അതുകൂടാതെ ഔഷധങ്ങൾ വളരുന്ന മറ്റു തോട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. അഞ്ഞൂറോളം ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ആയുർവേദ തോട്ടങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ സാം പിട്രോഡായാണ്.  

2009-ൽ സാം പിട്രോഡ 'ദി ഗ്ലോബൽ ക്‌നോളഡ്ജ് ഇനിഷിയേറ്റിവ്' (The Global Knowledge Initiative) എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളും ഒന്നിച്ചാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹെഡ്ഓഫീസ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സിയാണ്. സയൻസും ടെക്‌നോളജിയും മുഖ്യ വിഷയങ്ങളായി ഗവേഷണം നടത്തുകയെന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ടാൻസാനിയാ, എത്തിയോപ്യ, കെനിയ, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്കാ എന്നിങ്ങനെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൃങ്കലകൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. 2010-ൽ 'ഇന്ത്യ ഫുഡ് ബാങ്കിങ് നെറ്റ് വർക്ക്' (IFBN) സ്ഥാപിച്ചു. ഭക്ഷണം ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിക്കലും വിതരണം ചെയ്യലുമാണ് ഈ മിഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇന്ന് ഫുഡ് ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോംബെയിലും ബാഗ്ലൂരിലും ഡൽഹിയിലും കൽക്കട്ടായിലും ഇതിന്റെ ശാഖകൾ ഉണ്ട്.   

പിട്രോഡയുടെ ശ്രമഫലമായി പീപ്പിൾ ഫോർ ഗ്ലോബൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ (PGT) എന്ന പ്രസ്ഥാനം 2012-ൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് ചിന്തകരുടെ ഗ്രുപ്പാണ്. ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള ചിന്തകർ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗവേഷണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ തന്നെ അവിടെ നടത്താറുണ്ട്. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടെകനോളജിയെ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്നും പരസ്പ്പരം കൂടിയാലോചിക്കുന്നു. ബൗദ്ധിക തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗ്രുപ്പ് (Think Tank) അതിനുള്ള ശുപാർശകളും നൽകുന്നു. 

പിട്രോഡാ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഡസൻ കണക്കിന് കമ്പനികളുടെ സാരഥ്യവും  വഹിക്കുന്നു. വിക്രം സാരാഭായി കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് സെന്റർ ചെയർമാൻ, വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഫൗണ്ടേഷൻ മെമ്പർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഐ.ഐ.ടി, ഷിക്കാഗോ മുതലായ കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഗവേഷണപരമായ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുകൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ എല്ലാ ബുക്കുകളും വെബിൽ നിന്നും വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഡ്രീമിങ് ബിഗ് (Dreaming Big) എന്ന പുസ്തകം ആഗോള പ്രസിദ്ധമാണ്. കൂടാതെ മായങ്ക് ച്ഛയാ എഴുതിയ (Mayank Chhaya) പിട്രോഡായുടെ ജീവചരിത്രവും ഉണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും സേവനത്തിന്റെയും അംഗീകാരമായി ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നും നിരവധി അവാർഡുകളും ഹോണററി ഡിഗ്രികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തന്റെ ആത്മകഥ 'ഇക്കണോമിക്സ് ടൈംസിന്റെ' ലിസ്റ്റുപ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടത്തിയ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു. 

പിട്രോഡയുടെ ഓഫിസിൽ ആരെയും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായ കൊളോണിയൽ സംസ്ക്കാരം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സി-ഡോട്ട് കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ സംസ്ക്കാരം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്ന ഓഫിസിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയോ 'സർ' എന്ന് വിളിക്കുകയോ പാടില്ലായിരുന്നു. പരസ്പ്പരം പേര് മാത്രം വിളിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം. മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നിർഭയമായി സംസാരിക്കുകയും വേണ്ടി വന്നാൽ പിട്രോഡയെപ്പോലും കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എഞ്ചിനീയർമാർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും വേണമായിരുന്നു. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടെല്ലാം സഹോദരരെപ്പോലെയായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത്. അവരുമായി നർമ്മ സംഭാഷണങ്ങളും ടെന്നീസു കളിച്ചു നടക്കാനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവിടെ ജോലിചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർക്കെല്ലാം കമ്പനി ക്വാർട്ടേഴ്സും കാറും അനുവദിച്ചിരുന്നു. സന്തുഷ്ടരായ അദ്ദേഹത്തിൻറെ സഹപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കമ്പനിയുടെ പുരോഗതിക്കായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. അഴിമതി വീരന്മാരായ സർക്കാർ ചുവപ്പുനാടകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശത്രുവിനെപ്പോലെ കണ്ടിരുന്നു. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാര വെക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. 

ഇന്ന് എഴുപതിൽപ്പരം ഫാക്റ്ററികൾ അദ്ദേഹം കുടുംബ വകയായി നടത്തുന്നുണ്ട്. മുപ്പതു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ സേവനകാലത്ത് ഒരിക്കലും ശമ്പളം മേടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ തന്നെപ്പറ്റി ജനം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് വരുമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും അമ്പത്തിനാലാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും അമേരിക്കയിൽ വരേണ്ടി വന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഫോൺ ടെക്കനോളജി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു മില്യൺ ടെലിഫോൺ മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ പത്തുകൊല്ലം കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു. ഇന്ന് രാഷ്ട്രം മുഴുവനായി ബില്യൺ കണക്കിന് ടെലഫോൺ ഉണ്ട്. രാജ്യം നൂറ്റിയമ്പതു ബില്യൺ ഡോളർ തുകയ്ക്കുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയർ പുറം നാടുകളിൽ അയക്കുന്നു.  ഐ.ടി. യുടെ വികസനം മൂലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഗോള നിലവാരത്തിൽ അംഗീകാരവും കിട്ടി. അതുമൂലം ധനവും ധനികരും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ടെക്കനോളജി ഇന്ത്യയിൽ വിപുലപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും വളരെദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായുണ്ടെന്നും സാം പിട്രോഡ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശരിയായ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഇന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആധാർ കാർഡുകൾ ഐറ്റിയുടെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ബാങ്കിംഗിലും പെൻഷനിലും ജോലിക്കും ആധാർ കാർഡ് കൂടിയേ തീരൂ.

ഇന്ത്യയിൽ കോടതികളിലെ കേസ്സുകൾ കെട്ടുകെട്ടായി നോക്കാൻ സാധിക്കാതെയാണ് കിടക്കുന്നത്. മുപ്പത്തി രണ്ടു മില്യൺ കേസുകൾ ഫയലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിലെ പേപ്പർ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് പത്തു വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും. ഇങ്ങനെ കെട്ടികിടക്കുന്ന കേസുകൾ സ്പീഡിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഐറ്റി എന്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും ശ്രീ പിട്രോഡ ചോദിക്കുന്നു. മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ ഫയലുകളിൽ നിന്ന് മൂന്നുലക്ഷമായി കുറയ്ക്കാനും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കത്തക്ക സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ടെക്‌നോളജി അവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി വേണമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനായി ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റം തന്നെ പരിപൂർണ്ണമായും മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നുള്ള ടെക്‌നോളജി മുഴുവൻ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. അമ്പതും നൂറും കൊല്ലം മുമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ്. പഴങ്കാല രീതികൾ മാറ്റി ഇന്ത്യ മുഴുവനായും കംപ്യുട്ടർവൽക്കരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. 

സോഷ്യൽ മീഡിയായുടെ ദുരുപയോഗം ഒരു ദേശീയ വിപത്തായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. കള്ളവും വെറുപ്പും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി മോത്തിലാൽ നെഹ്രുവിനു അഞ്ചു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നെന്നും അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിൻറെ മകനായിരുന്നുവെന്ന കഥകളുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിൽക്കൂടി പ്രചരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു മില്യൺ ലൈക്കുകളാണ് ആ സന്ദേശത്തിനു ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത്തരം അസത്യങ്ങൾ ചരിത്രമായി മാറും. ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മീഡിയാ കമ്പനികളാണ്. കാരണം, കൂടുതൽ ക്ലിക്കിനു കൂടുതൽ പണം അവർ നേടുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയാ ഇന്ന് ഗോസ്സിപ്പിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുതയും സാം പിട്രോഡ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്.  

ഫേസ് ബുക്കിലെയും ഗൂഗിളിലേയും കള്ളത്തരങ്ങൾക്കും ഏഷണികൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ, വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ പാരീസിൽ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ (Non Profit) പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിലെ ഒരു ഡയറക്റ്ററുമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിൽ ആർക്കും ഒളിച്ചിരുന്ന് എന്തും എഴുതാമെന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. അതിനു പരിഹാരം കണ്ട് സത്യവും എത്തിക്‌സും പാലിക്കുന്ന സംവിധാനം സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിൽ കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഫേസ് ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ വഴി വെറുപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമെതിരെയാണ്. എല്ലാത്തരം വൃത്തികെട്ട മാന്യതയില്ലാത്ത വാക്കുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ സർക്കാർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഗവേഷണത്തിനായി ചെലവഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ശ്രീ സാം പിട്രോഡ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. നഷ്ടത്തിലാകുമെന്നു ഭയന്ന് പണം മുടക്കാൻ കഴിവുള്ള പല കമ്പനികളും അതിനു തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബിസിനസിലേക്ക് പണം മുടക്കി ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് ആരും ഒരുമ്പെടുകയില്ല. എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായ ലാഭം വേണം. മുടക്കിയ മുതൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ പെട്ടെന്ന് ലാഭം കൊയ്യുകയും വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികളിൽ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഗവേഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ യു.പി.എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും മുതൽ മുടക്ക് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനായി അയ്യായിരം കോടി രൂപായുടെ ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് സർക്കാരാണ് ഫണ്ട് മുഴുവൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. നഷ്ടം വരാവുന്ന (risk) മുതൽ മുടക്കോടെയുള്ള ബിസിനസിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ല. അവർക്കതിനുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനവുമില്ല. വ്യവസായങ്ങളിൽ മുതൽമുടക്കിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുഭവിച്ചിട്ടുമില്ല. ഈ ജോലി ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. "സർക്കാർ മുടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കമ്പനികളിൽ പണം മുടക്കി ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ചവരെയും അതിൽ പരിശീലനം ഉള്ളവരെയും നിയമിക്കണമെന്നും" ശ്രീ സാം പിട്രോഡയുടെ ഒരു നിർദേശമാണ്. 

പിട്രോഡ പറയുന്നു, "താൻ ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ആരോടും മത്സരിച്ചുകൊണ്ടല്ല. ടെക്കനോളജിയുടെ പുരോഗമനം എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും. ഏറിയൽ ഇന്റലിജൻസ് (Aerial Intelligence) എന്ന കമ്പനിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചു. കൃത്രിമമായ സാറ്റലൈറ്റ് ബുദ്ധി വൈഭവം വഴി 'ഡേറ്റാകൾ' (Datas) ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ഗോതമ്പ്, പഞ്ചസാര, സോയാബീൻ, കോഫീ, തേയില പൊട്ടറ്റോ എന്നിങ്ങനെ എത്രമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ സാങ്കേതിക ടെക്കനോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ ശേഖരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശരിയായ (algorithms) അല്ഗോരിതംസ് വികസിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ടു കൊല്ലം എടുത്തു. സ്റ്റാൻഡ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയത്." ബിഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്‌സ് (Big Data and analytics) എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ അവസരങ്ങൾ എന്തെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 'അവ്യക്തമായ കാരണങ്ങളാൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും അതിനു തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും' അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 

ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ വൻകിട കമ്പനികൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അവകളൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാന്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ സുലഭത അനുസരിച്ചാണ് കമ്പനികളുടെ നിലനിൽപ്പുതന്നെ. ശ്രീ പിട്രോഡ ഐ.റ്റി. സേവനത്തിനായി പതിനായിരം പേരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഒരു സാഹസിത. യൂറോപ്പ്യൻമാരുടെ ബിസിനസ്സ് പകർത്തി പുതിയ കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയതും അദ്ദേഹത്തിൻറെ മറ്റൊരു വ്യാവസായിക സാഹസികതയായിരുന്നു. യുവജനങ്ങളോട് രാജ്യത്തിലെ വ്യവസായ അവസരങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട കാർ ഉത്ഭാദനം ഉദാഹരണമായി എടുത്തു പറഞ്ഞു. "നമുക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കത്തക്ക വികസനത്തിന് പറ്റിയ ഇന്ത്യൻ കാറുകൾ നിലവിലില്ല. അതിനു വിദേശ കാറുകളുടെ ടെക്കനോളജി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടു സ്വദേശിവൽക്കരണം എന്ന മനോഭാവം മാറ്റി മാനസികമായ ഒരു പരിവർത്തനം ആവശ്യമാണ്." അങ്ങനെ പുതിയ അവസരങ്ങളോടെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നു അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. 

ഇന്ന് നാം വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. അതിൽ ഐ.റ്റിയുടെ പങ്കും ചിന്തിക്കണം. ആധുനികതകളിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ തുറസായ ഒരു പുസ്തകം പോലെയാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വെബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. മതം, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്ത്, ആരോഗ്യം അങ്ങനെ പലതും ടെക്കനോളജി യുഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. പ്രൊഫസർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വയം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികളിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു. ടെക്‌നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ക്ലാസ്സ് മുറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു. അവിടെ പഴങ്കാലത്തിൽനിന്നും ഇന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ക്ലാസ് മുറികളുടെ സഹായങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയും ഐ.റ്റി. യുടെ പരിവർത്തനങ്ങളിൽക്കൂടി ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.  

യുവജനങ്ങളോടായും ശ്രീ സാം പിട്രോഡ സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതും പതിവാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "വികസനത്തിനായി താൻ സമൂലം ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. വമ്പിച്ച അവസരങ്ങളാണ് ഈ തലമുറയ്ക്കുള്ളത്. നാമിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകം തന്നെ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിച്ചാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും, ആരോഗ്യ മേഖലകളിലും, ഗതാഗതത്തിലും ഊർജത്തിലും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും ഒരു തലമുറയുടെ വിത്യാസത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. വ്യവസായങ്ങളിലെല്ലാം നഷ്ടം വരുകയോ വരാതിരിക്കുകയോ ആവാം. അതുകൊണ്ടു ശരിയായ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങി എവിടെയാണ് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നു ചിന്തിക്കണം. എന്നാൽ അതത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കണം. തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ അനേക വ്യവസായങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതിനു തയാറാകുന്ന മനസ്ഥിതിയുള്ളവർ വളരെ കുറവേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ വിജയിക്കാത്തത്." 

പിട്രോഡാ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ സദസുകളിൽ പറയാറുണ്ട്, "ഞാനൊരു ആശാരിയുടെ മകനായിരുന്നു. യേശുവും ആശാരിയുടെ മകനായിരുന്നു. അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു." യുവാക്കൾക്കായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശമുണ്ട്. "ഒരു കാർപ്പന്ററിന്റെ മകന് ഇത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ടെക്കനോളജി യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏഴു ദിവസം കഠിനമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബൗദ്ധിക തലങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം ഉയരാമെന്നും" അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതം വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന യുവാക്കൾക്ക് മാതൃകയാണ്. "താൻ സാധാരണ സാമൂഹികമായ പാർട്ടികളിലൊന്നും സംബന്ധിക്കാറില്ലെന്നും, പാഴായ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു സമയം കളയാറില്ലെന്നും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് പ്രധാനമെന്നും" പിട്രോഡ യുവാക്കളോട് പറയുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ സാങ്കേതിക വിപ്ലവതരംഗങ്ങളിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ മനുഷ്യനു സാധിച്ചു. സാം പിട്രോഡയുടെ ഹൃദയാവര്‍ജ്ജകമായ യാത്ര, ടെക്കനോളജി യുഗത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതയെ അഭിമാനഭരിതരാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതം ഭാരതത്തിലെ ജനതയുടെ തുടിപ്പുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമരുളുന്ന വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുടെയും മാതൃകയുമാണ് അദ്ദേഹം. 

Read more

കർമ്മഭൂമിയും ജന്മഭൂമിയും മലയാളിയുടെ രൂപാന്തരീകരണം (വാൽക്കണ്ണാടി)

'കൊച്ചിയിലെ ലുലുമാളിൽകൂടി ഒന്ന് നടന്നാൽ മാത്രംമതി ഫ്രോഡുകളുടെ ചൂരടിക്കാൻ, നാട് മുഴുവൻ ഫ്രോഡുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരുത്തനും നേരെ ചൊവ്വേ സംസാരിക്കില്ല, മടുത്തു, നാമൊക്കെ ഇത്രയും കാലം ഓടി ഓടി ചെല്ലാൻ വെമ്പി നിന്ന നാട് ഒത്തിരി മാറിപ്പോയി എന്ന് വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് . വഞ്ചിയുടെ ഗതി തെറ്റുന്നു എന്ന് കരയിലുള്ളവർ വിളിച്ചുപറയുമ്പോഴെങ്കിലും വഞ്ചിയിലുള്ളവർ അറിയുമോ എന്തോ? അറിയില്ല. അവിടെയുള്ളവർക്കു അത് പെട്ടന്ന് മനസ്സിലാകില്ല, ഇടക്ക് നാട്ടിൽ ചില്ലറ ബിസിനസ് ഒക്കെയായി എത്തുന്ന നമുക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടന്ന് പിടികിട്ടും'. നാട്ടിൽനിന്നു എത്തിയ സണ്ണി വികാരാധീനനായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വെറുപ്പും വിഷമവും വേദനയുമാണ് തോന്നുന്നത്, കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് കുറെയേറെ അനുഭവങ്ങൾ! ഇത്രവേഗം നാട് ഇതുപോലെ മാറുമെന്ന് കരുതിയില്ല.

പള്ളിക്കാർ മാതാപിതാക്കളുടെ കല്ലറ പണിയിക്കുവാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, നാട്ടിലുള്ള ഡോക്ടറും ധനികനുമായ മകൻ പിതാവിനോട് പറയുകയാണ്, ഏതായാലും അത് അങ്ങ് കൊടുത്തേര് അപ്പച്ചാ ഗൾഫിൽനിന്നും അമേരിക്കയിൽനിന്നു ഒക്കെ സജിയും സാറയും വന്നു പണം അടക്കാൻ താമസം വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ സ്വന്തം കല്ലറക്കു ഫീസും അടച്ചു കാത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ!. രാത്രി എട്ടുമണി കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ കാണാൻ വരാവൂ എന്ന് കർശ്ശനമായി പറഞ്ഞ അപ്പാപ്പനെത്തേടി രാത്രി കാറും പിടിച്ചു കുഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ 'പരസ്പരം' എന്ന ടി വി സീരിയൽ സമയമായതു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കുറെ ബെൽ അടിച്ചു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കയറിയിരിക്കു, അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു സംസാരിക്കാം, ഇതൊന്നു കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ടി വി നോക്കിയിരുന്ന അപ്പാപ്പൻ. പിന്നെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ തന്നിട്ട് വേഗം ടി വി ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപ്പാപ്പന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ നിൽക്കുന്നു. നേരത്തെതന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ഒരു കേക്കും ചൂടാക്കി തന്നു ഡിന്നർ സമയത്തു ഹായ് ബൈ പറഞ്ഞു വിടുന്ന സഹോരൻ, അയാളുടെ ഉറക്കം തൂങ്ങി കോട്ടുവാ ഇടുന്ന മുഖം ഇപ്പോഴും ഒരു നടുക്കം പോലെ ഓർക്കുന്നു.

വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്നവർ ഏന്തേ എത്ര പെട്ടന്ന് അകന്നു പോകുന്നു? സ്വന്തം സഹോദരരെ പോലെ കരുതി, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന സന്ദര്ഭങ്ങള്ക്കും സാക്ഷികളായ സ്‌നേഹിതർ അവരെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോളും അകൽച്ച വർധിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു, അവരുടെ വാക്കുകളിലെ വർഗ്ഗബോധവും, വേഷത്തിലെ ഭാവപ്പകർച്ചയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറ്റില്ല. നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ പണ്ട് ഒന്നിച്ചു കളിച്ചു നടന്നവർ പോലും മിണ്ടാൻ കൂട്ടാക്കാതെ കാറിലോ ബൈക്കിലോ കയറി പെട്ടന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കുകയാണ്. എല്ലാവര്ക്കും വല്ലാത്ത തിരക്ക്. .

അമേരിക്കയിൽ മുപ്പതു വര്ഷത്തോളം താമസിച്ചതിനു ശേഷം പിറന്ന നാട്ടിൽ കുടുംബക്കാരോടൊത്തു താമസിക്കുന്ന ബേബിച്ചായന് വലിയ പരാതികളില്ല, ആരുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഇടപെടാറില്ല. ടി വി സീരിയൽ കണ്ടു സമയം കളയുന്നു. ഭാര്യ കുട്ടികളോടൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ തന്നെ. ഇടയ്ക്കു കുറച്ചു മാസങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും, അമേരിക്കയിലെ തണുപ്പ് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല അതാണ് നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന കാര്യവും രാത്രിയിൽ എന്തെകിലും സംഭവിച്ചാൽ ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ആരും ഇല്ല എന്ന ഒരു ഉൾഭയവും ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ അച്ചായൻ എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്കുകൾ വരുന്നത്. എന്നാലും അത്ര വലിയ ഒരു ഭാരമായി തോന്നുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കു ചിലർ അത്യാവശ്യത്തിനു കടം ചോദിച്ചു വരും. തിരിച്ചുകിട്ടില്ല എന്ന ഉറപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ തുക അങ്ങ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർ കൃത്യമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുത്തരും. പതിനായിരം രൂപ രണ്ടു തവണ ഇതുപോലെ കൃത്യമായി തിരികെ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ തുകയാണ് ചോദിക്കുക. വിശ്വാസം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ തുക കൊടുത്താൽ ആ പാർട്ടിയെ പിന്നെ ആ വഴിക്കു കാണില്ല.

കേരളത്തിൽ മദ്ധ്യവർഗം അൽപ്പം സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയിലായി എന്നത് നിരത്തിലൂടെ ഓടുന്ന വിലകൂടിയ ജർമ്മൻ കാറുകൾ നോക്കിയാൽ മതിയാവും . ഏറ്റവും പുതിയതും മെച്ചമായതുമായ ജീവിത ആഡംബരങ്ങൾ ഇന്ന് സുലഭമാണ്. ഭക്ഷണവും വിനോദവും സൽക്കാരങ്ങളും വളരെ പെട്ടന്ന് ഉയർന്ന മാനങ്ങൾ കൈവരിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അനിവാര്യത ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പഴയ നാടും തപ്പി കുറെകാലത്തിനു ശേഷം നാടുകാണാൻ വരുന്ന അമേരിക്കകാരന് അത്ഭുതം തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് അവന്റെ അറിവുകേടാണ് എന്നേ നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളൂ. രണ്ടുപേരും പെൻഷ്യൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരിക്കയാണെകിലും ഒരു ദിവസം പോലും തിരക്കില്ലാത്ത വരില്ല എന്ന് പരിതപിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു സുഹൃത്ത്. ദിവസവും കല്യാണം, ചാത്തം, സംസ്‌കാരം, പുരവാസ്തൂലി തുടങ്ങി ഒഴിച്ചുകൂട്ടാനാവാത്ത ഷെഡ്യൂളിങ്ങാണത്രെ. കല്യാണത്തിന് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, പങ്കെടുത്താൽ മാത്രം മതി, അതും ഒരു ഭാരമല്ലത്രെ. മദ്ധ്യതിരുവിതാങ്കൂറിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ബാങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലേറെ രൂപ ആവശ്യക്കാരില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ലോക്കറിൽ ഉള്ള സ്വർണവും ആവശ്യക്കാരില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ, ഒക്കെ കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെത്തന്നെ കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ആവശ്യക്കാരില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന പണം എത്രയുണ്ട് എന്നുപോലും വയോധികരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിശ്ചയമില്ല. മൂന്നിൽ ഒരു വീട്ടിൽ താമസക്കാരേ ഉണ്ടാവില്ല, ഒക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ വയോധികരായ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അടുത്ത വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ആരും അറിയുകയില്ല.

വിരൽത്തുമ്പിൽ വിസ്മയം ഉണ്ടാകൂന്ന വാട്‌സപ്പ്, ഫേസ്‌ബുക്ക് ഒക്കെ ഏതു നിരക്ഷര കുക്ഷിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കയ്യടക്കാൻ ഒക്കും. താരതമ്യേന അമേരിക്കയേക്കാൾ വിലക്കുറവാണ് ടെലിഫോൺ കാര്യങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ടു മിക്കവർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ ലൈനുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു മോട്ടോർ ഇരു ചക്രംപോലും ഇല്ലാത്ത പിച്ചക്കാരൻ പോലും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇന്ന് പുരുഷന്മാരെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാം എന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്, അതുകൊണ്ടു ഒക്കെ തന്നെ പുനർ വിവാഹവും, തനിച്ചുള്ള ജീവിതവും ഒക്കെ അത്ര വാർത്തകൾ അല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു. മരിച്ചുവീഴാൻതുടങ്ങുന്ന 'മുരുകന്മാരെ' തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികൾ, മാനസീക പീഠനംകൊണ്ടു ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർ, കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലിറങ്ങിയിട്ടു കാടേത്, നാടേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ തപ്പിനടക്കുന്ന അവസ്ഥ!, ഗോസംരക്ഷകരുടെ നാട്ടിൽ ജീവശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികൾ!, എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ പിശക് കാണുന്നുണ്ട്.

മുപ്പതു വര്ഷങ്ങളായി ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളുമായി ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിയടിക്കുന്ന സണ്ണി എന്നും കേരളത്തെപ്പറ്റി വളരെ വാചാലനായി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ഇത്ര കാലം താമസിച്ചു്, എന്നാലും കൃത്യമായി രണ്ടു പ്രാവശ്യത്തിലേറെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്ന സണ്ണിയുടെ മാറ്റം അമ്പരപ്പിച്ചു. ഒരു വലിയ ഇന്ത്യൻ പാസ്സ്‌പോര്ട്ടും എടുത്തു ലോകം ഒക്കെ കറങ്ങാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ഇനിം അത് ഉപേക്ഷിക്കണം, അമേരിക്കൻ പാസ്സ്‌പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കണം, പെട്ടെന്നൊരു സ്‌കോച്ചു വലിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് മിഴികൾ ഉയർത്തി സണ്ണി പറഞ്ഞു, ഇപ്രാവശ്യം തിരിച്ചു ന്യൂ യോർക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ..ഇത്..ഒരു ഫീലിങ്..

യു എ ഇ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അമേരിക്ക. അടുത്ത പത്തിരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഈ വൻകുടിയേറ്റത്തിന്. കർമ്മ ഭൂമിയിൽ ജന്മഭൂമി സൃഷ്ട്ടിക്കാൻ ഏറെ ശ്രമിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളിക്ക് എന്നും കേരളത്തിലെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സ്വകാര്യ അഹങ്കാരങ്ങളായി മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നു. ഒരു ശരാശരി അമേരിക്കക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിലേറെ അവൻ കൂടുതൽ മലയാളി ആകാൻ അറിയാതെ വെമ്പിയിരുന്നു. മുണ്ടും സാരിയും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല, ഓണവും വിഷുവും ക്രിസ്മസും അവർ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ആഘോഷിച്ചു. അടച്ചിട്ടാലും ഒരു ഫ്‌ലാറ്റ് കേരളത്തിൽ എവിടെങ്കിലും അവൻ സ്വന്തമായി കരുതി, പെരുനാളുകൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളടത്തോളം അവൻ ഓടി ഓടി എത്തിയിരുന്നു. മലയാളം സിനിമയിലെ സ്ത്രീ പീഠനവും, രാഷ്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും വിട്ടുമാറാത്ത അഴിമതികോഴ കഥകളും ഒട്ടൊന്നുമല്ല അവനെ വേദനിപ്പിച്ചത്. സുഖകരമായി സ്വസ്ഥമായി ഒരു ഭൂമി അവകാശമായി അവനു കിട്ടിയപ്പോഴും ജന്മഭൂമിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രേമം അവനെ വല്ലാണ്ട് ഭ്രമിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതാണ് അവനു അറിയാതെ നഷ്ട്ടമായിത്തുടങ്ങിയത്.

രാഷ്രീയക്കാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും മതനേതാക്കളും മുറ തെറ്റാതെ എത്തിയിരുന്നു, എല്ലാ സ്വന്ത സൗകര്യങ്ങളും ബലികൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും പൂജിതരായി അവരെ എവിടെയും കൊണ്ട് നടന്നു. അത് അവനു സ്വന്തം നാട്ടിൽ നഷ്ട്ടപ്പെട്ട അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ പെറുക്കി ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ കണ്ടു, ചർച്ചചെയ്തു, വഴക്കിട്ടു, ഉപ്പും മുളകും മുതൽ എല്ലാ ചാനൽ ചർച്ചകളും വിടാതെ അവൻ കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പനും അമ്മയും കടന്നുപോയതുമുതൽ മണ്ണിനോട് ഉള്ള ഒരു പിടി അയഞ്ഞു. നാട്ടിലുള്ള കൂടപ്പിറപ്പുകൾ അത്യാവശ്യത്തിനു അതിഥികളായി മാത്രം എത്തിത്തുടങ്ങി , ബോഡി സ്‌പ്രേയും, വിറ്റാമിന് ഗുളികകളും സ്‌ക്കോച്ചും ഉണ്ടോ എന്ന്‌ചോദിച്ചു എത്തി തനിയെ തപ്പി എടുത്തു കൊണ്ട് അപ്രത്യകഷമാകുന്ന ആത്മമിത്രങ്ങൾ, വെറും ചടങ്ങുപോലെ കണ്ടു മടങ്ങിത്തുടങ്ങി. എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അറിയാതെ പോയി. മലയാളിയുടെ സാമ്പത്തീക സ്വാതന്ത്ര്യവും, സഞ്ചാര സൗകര്യങ്ങളും, വികാരപരമായ വിമോചനവും (ഇമോഷണൽ ഡെലിവെറിൻസ്) ആരോടും ഇന്ന് 'കടക്കു പുറത്ത് ' എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എല്ലാവര്ക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മാറിവരുന്ന സംസ്‌കാരം.

അമേരിക്കയിലും അവനു അറിയാതെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു . സ്വന്തം കുട്ടികൾ അമേരിക്കകാരായി തന്നെ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഒട്ടൊന്നുമല്ല അവനെ നടുക്കിയത്. കുറെ മലയാളം ഒക്കെ പള്ളിയിൽകൂടിയും മറ്റും അടിച്ചു കയറ്റി എങ്കിലും അത് അവർക്കു എപ്പോഴെങ്കിലും കൈവിട്ടു പോകേണ്ടതാണെന്ന സത്യവും നടുക്കി. ഗുജറാത്തികളും പഞ്ചാബികളും പിന്നിട്ട പ്രവാസത്തിന്റെ തീവ്രത പെട്ടന്ന് മലയാളി സമൂഹത്തിൽ അരിഞ്ഞുകയറി . ഗുജറാത്തികളും പഞ്ചാബികളും വീട്ടിൽ അവരുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അവരുടെ സംസ്‌കാരം കുറച്ചു പിടിച്ചു നിർത്താനാവുന്നുണ്ട്. മലയാളി എന്നും ഒരു ബോറൻ ആസ്വാദകനായതുകൊണ്ടാകാം അവന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഒക്കെ അരോചകമായി മാറുന്നത്. മറ്റു ഭാഷക്കാരും സംസ്‌കാരക്കാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംസ്‌കാരമായി നില നിന്നതുകൊണ്ടാകാം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ ക്‌നാനായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്നത്. വിരക്തിയും നിരാശയും കുത്തി നിറച്ച മുഖ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളിക്ക് എന്നാണ് മോക്ഷം കിട്ടുകയെന്നറിയില്ല. കേരളത്തിലെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ബാറുകൾ മുഴുവൻ തുറന്നാലും അവനു സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടെ ഇമ്മിഗ്രേഷന്റെ വാതിലുകൾ എത്രകാലം തുറന്നിടും എന്നും അറിയില്ല. അമേരിക്കയിലെ വർണ്ണവെറിയന്മാരുടെ വീണ്ടുവിചാരവും വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിലേറെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഫ്രാൻസ് കാഫ്കയുടെ 'മെറ്റമോർഫസിസ് ' എന്ന പ്രശസ്ത കൃതിയിലെ ഗ്രിഗർ സംസാ എന്ന കഥാപാത്രം മലയാളിയുടെ പരിണാമ ചക്രത്തിലെ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന കഥാപാത്രമാവുകയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. തനിക്കു തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴും, സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഓരോ ആളുകളുടെയും സന്തോഷം മാത്രമായിരുന്നു ഗ്രിഗറിന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ. തന്നെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രം കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിൽ ഓരോ ചെറിയ കാര്യവും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം, അതിനുവേണ്ടിവരുന്ന ത്യാഗം ഒക്കെ അയാളെ അർഥമുള്ള വ്യക്തിയാക്കി. പെടുന്നനെ ഒരു രാതിയിൽ അയാൾ ഒരു വികൃത കീടമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. പിന്നെ താൻ സ്‌നേഹിച്ചിരുന്നവരിൽ നിന്നും ഏൽക്കേണ്ടിവരുന്ന വെറുപ്പും, നീരസവും, ഒന്നുംപ്രതികരിക്കാനോ പറയാനോ കഴിയാതെ വരുന്ന മാനസീകപീഠനം, ഒരു സന്തോഷത്തിലും പങ്ക്‌ചേരാനാവാത്ത ക്രൂരമായ ഒറ്റപ്പെടൽ ഒക്കെ അയാളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അയാളുടെ മരണം കുടുംബത്തിനു വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാകുകയാണ്.

അൽപ്പം മാറിനിന്നാൽ ശൂന്യത ഉളവാക്കാത്ത ബന്ധങ്ങൾ അർത്ഥമില്ലാത്ത കബന്ധമാണ്. ആരൊക്കെയോ എവിടെയോ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ജീവിതങ്ങൾ മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അത് ദൂരംകൊണ്ടു ഇല്ലാതെ പോകരുത്.

'I cannot make you understand. I cannot make anyone understand what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.' ? Franz Kafka, The Metamorphosis

Read more

വേദനിക്കുന്ന കോടീശ്വരന്‍

നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പു മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയും, രാജ്യസഭ ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി. ജെ. കുര്യന്‍സാറും ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ്, തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘ലേക്ക് പാലസ് റിസോര്‍ട്ടി’ന്റെ വരാന്തയിലിരുന്ന് സൊറ പറയുകയായിരുന്നു. തിരക്കുകളില്‍ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് റിലാക്‌സ് ചെയ്യുന്നത് കുര്യന്‍സാറിനു ഇഷ്ടമുള്ള വിനോദമാണ്.

അപ്പോഴതാ ദൂരെ നിന്നും ഒരു സാധുസ്ത്രീ ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെയും എടുത്തു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുന്നു. കുഞ്ഞിന് ഏതോ അസുഖമാണ്. അവരുടെ വീട്ടില്‍ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷാ പോലും എത്തുവാന്‍ വഴിയില്ല. കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ആ സാധു സ്ത്രീയുടെ നൊമ്പരമോര്‍ത്തപ്പോള്‍ കോടീശ്വരനായ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ മനസു വേദനിച്ചു. ചാണ്ടി സാറിന്റെ വേദന കണ്ടപ്പോള്‍ കുര്യന്‍ സാറിനും വേദനിച്ചു.

ദരിദ്രവാസികളായ വോട്ടര്‍മാര്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു റോഡ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ചിന്ന എം.എല്‍.എ. ഫണ്ടും പെരുത്ത എം.പി. ഫണ്ടും റോഡ് പണിക്കായി അനുവദിച്ചു. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പണി തുടങ്ങി. വിശാലമായ രാജവീഥി- സാധുക്കളുടെ കഷ്ടകാലം അല്ലാതെന്തുപറയുവാന്‍ ‘ലേക്ക് പാലസിന്റെ റിസോര്‍ട്ടി’ന്റെ അങ്കണത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫണ്ടു തീര്‍ന്നു. (“ഓണം പിറന്നാലും, ഉണ്ണി പിറന്നാലും ഓരോ കുമ്പിളില്‍ കണ്ണീര്”- എന്ന ഗാനം പശ്ചാത്തലത്തില്‍)

തോമസ് ചാണ്ടി ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്‌നേഹിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടനാട്ടുകാര്‍ക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിനെ തുടര്‍ച്ചയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

യോഗമുള്ളവനു തേടിവെയ്ക്കണ്ട എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ, ഏതോ കുരുത്തക്കേടു കാണിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ശശീന്ദ്രന്‍ സാറിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിച്ചപ്പോള്‍, പകരം വയ്ക്കാന്‍ തോമസ് ചാണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊരു എം.എല്‍.എം-എന്‍.സി.പി. എന്ന പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുവരെ തമാശ പറഞ്ഞ് പാട്ടും പാടി നടന്നിരുന്ന ഉഴവൂര്‍ വിജയന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒന്നുമല്ലാതായി- പാടിപ്പാടി ഉഴവൂര്‍ വിജയന്‍ ചങ്കുപൊട്ടി മരിച്ചു.

കുവൈറ്റിലെ വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ബന്ധുക്കളെ ഏല്പിച്ചിട്ടാണ് ബഹു. തോമസ് ചാണ്ടി കേരള ജനതയെ ഉദ്ധരിക്കാനായി ഇങ്ങോട്ടു വെച്ചുപിടിച്ചത്. കേരള ടൂറിസം, പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴയിലെ ടൂറിസ വികസനത്തിനാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പത്തു നാല്പതു കൊല്ലം മരുഭൂമിയില്‍ കിടന്നു സമ്പാദിച്ച 150 കോടി ലേക്ക് പാലസ് റിസോര്‍ട്ടിനുവേണ്ടി മുടക്കിയത്. അതു താന്‍ കാണിച്ച മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയില്‍ പ്രസ്താവിച്ചത്.

ദോഷം പറയരുതല്ലോ, ലേക്ക് പാലസ് റിസോര്‍ട്ട് ആലപ്പുഴക്കു മാത്രമല്ല, കേരളത്തിനു മൊത്തം അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. പല അമേരിക്കന്‍ ദേശീയ സംഘടനകളുടെയും സമ്മേളനങ്ങള്‍ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ചാണ്ടി സാറു കൂടെക്കൂടെ പല കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കല്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റിനായി അമേരിക്ക സന്ദര്‍ശിക്കാറുണ്ട്- അവസരമൊത്തു വരുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഫോമാ, ഫൊക്കാനാ, പ്രസ്ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയവര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സുകളില്‍ പ്രസംഗിക്കാറുമുണ്ട്- കേള്‍വിക്കാരില്‍ ഒരു ബോറടിയും ഉണ്ടാക്കാത്ത നല്ല പ്രസംഗം- പിന്നെ പ്രസംഗ വേദിയിലും, അസംബ്ലിയിലും മറ്റുമിരുന്നു ഉറങ്ങുന്നത് ക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കും

പക്ഷേ, ഇതിനിടയ്ക്കു ചില കുബുദ്ധികള്‍ വിവരാവകാശ നിയമമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ചില രേഖകള്‍ സമ്പാദിച്ചു- കായല്‍ നികത്തല്‍-കായല്‍ മാന്തിയെടുത്ത ചെളിമണ്ണു തന്റെ പാടശേഖരത്തില്‍ ഇടുവാന്‍ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത വലിയ തെറ്റ്. ചെളിയവിടെ കിടന്നുറച്ച് കരയായി. അതിന് ആരാണുത്തരവാദി?

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കുണ്ടായി. റിസോര്‍ട്ടിന്റെ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതു കൂടാതെ മറ്റു പതിമൂന്നു കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യവും- അതിത്ര വലിയ ആനക്കാര്യമാക്കണമോ?

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും, മന്ത്രി സുധാകരനുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനു സപ്പോര്‍ട്ടായി രംഗത്തുണ്ട്- എന്‍.സി.പി. പാര്‍ട്ടി നേതാവ് ശരത് യാദവ് ഇപ്പോള്‍ ചാണ്ടിച്ചായന്റെ വലിയ കീശയിലാണു അന്തിയുറങ്ങുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയ ബി. കെ. വിനോദിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി. എന്‍.സി.പിയുടെ കേരളഘടകം പിരിച്ചുവിട്ടു പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുവാനൊരുങ്ങുകയാണ്. വേദനിയ്ക്കുന്ന ആ കോടീശ്വനെ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കരുതേ!

ചിന്താവിഷയം: ധനവാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യത്തില്‍ കടക്കുന്നതിലും എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കഴയിലൂടെ കടക്കുന്നതാണ് (ബൈബിള്‍) 

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

സനാതന ചിന്തകളും മതപരിവർത്തനവും വാദമുഖങ്ങളും

ലോകം മുഴുവനും ക്രൂരമായ മതപീഡനം വിളയാടിയിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഭാരതം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അഭയം നൽകിയിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് മതസഹിഷ്ണതയും മറ്റു മതസ്ഥരോട് സൗഹാർദ്ദ ബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്ഥിതിയും  പ്രകടമായിരുന്നു. യഹൂദർക്ക് ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പുമുതൽ ഈ രാജ്യത്ത് സിനഗോഗുകളും കച്ചവടങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ യഹൂദ പാരമ്പര്യം ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. ജറുസലേമിൽ റോമാക്കാർ യഹൂദരെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ രാജ്യം അഭയം കൊടുത്തു. കേരളത്തിലെ പഴയ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ ചരിത്രമെടുത്താൽ ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാർ ആ പള്ളികൾക്കെല്ലാം സ്ഥലം ദാനം കൊടുത്തിരുന്നതായി കാണാം. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും വിദേശ മിഷണറീസ്മാർ ഗോവയിലും മംഗളൂരിലും കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്നും മതപീഡനം കാരണം സൊറാസ്ട്രിയരും ഇന്ത്യയിൽ വന്നെത്തി. ടാറ്റാ പോലുള്ള വൻ വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് അവരാണ്. ഫീൽഡ് മാർഷൽ ആയിരുന്ന മനുക്ഷയും സൊറാസ്ട്രിയൻ മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു. ചൈനാ, ടിബറ്റ് കീഴടക്കിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബുദ്ധമതക്കാരായ അഭയാർഥികൾക്ക് അഭയം നൽകിയത് ഈ രാജ്യമാണ്. ദലൈലാമയുടെ അഭയ രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ്. ഇറാനിലെ പീഡനം മൂലം 'ബാഹായി' മതക്കാരും അഭയം തേടിയതും ഭാരതത്തിലായിരുന്നു. റോമ്മായിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സിംഹക്കൂടുകളിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ പരിലാളനയിലും പരിപാലനത്തിലുമായിരുന്നു. പൗരാണിക കാലങ്ങളിലെ ചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്ന ഏക രാജ്യം ഭാരതമെന്നു കാണാൻ സാധിക്കും.

വൈവിദ്ധ്യങ്ങളാർന്ന വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ. ഹിന്ദു മതം, ബുദ്ധ, ജൈന, സിക്ക് മതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ലോകത്തിലെ നാലു പ്രധാനമതങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലും ചില പ്രദേശങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷങ്ങളായുമുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ മുസ്ലിമുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷം. പഞ്ചാബിൽ സിക്കുകാരും നാഗാലാൻഡ്, മേഘാലയ, മിസോറം എന്നിവടങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് ഭൂരിപക്ഷം. ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളായ സിക്കിമിലും ഡാർജലിംഗിലും ലഡാക്കിലും, അരുണാചല പ്രദേശത്തിലും ബുദ്ധമതക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കുന്നുമുണ്ട്. ന്യൂന പക്ഷങ്ങളിൽ ഇസ്‌ലാം മതമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മതം. മുസ്ലിമുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. പൗരാണിക കാലം മുതൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം തന്നെ സഹിഷ്ണതയുടെ നാടായിരുന്നു.

ഇന്ത്യ ഉപ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പീഡനങ്ങളുടെ ചരിത്രവുമുണ്ട്. ബുദ്ധമതക്കാരെയും ജൈനന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിൽ ചില രാജാക്കന്മാർ പീഡിപ്പിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ബി.സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 'പുഷ്യമിത്ര ഷുങ്ക' എന്ന രാജാവ് ബുദ്ധ മതക്കാരെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഹിരകുലയുടെ കാലത്ത് കാശ്മീരിൽ ബുദ്ധമതക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നതായ ചരിത്രവുമുണ്ട്. പല്ലവ തമിഴ് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് വൈഷ്ണവർ ശൈവ മതക്കാരെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. പാണ്ഡിയൻ രാജാക്കന്മാർ ജൈനന്മാരെ ഇല്ലായ്‌മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. . അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലും സിൻഡിലും പഞ്ചാബിലുമുള്ള മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരും ഹിന്ദുക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഔറങ്ങസീബിന് ഹിന്ദുക്കളോടും ജൈനന്മാരോടും സഹിഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോവയിൽ വിദേശ മിഷിണറിമാർ  ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നൂറു കണക്കിന് അമ്പലങ്ങൾ തകർത്തു. അമ്പലങ്ങളിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു.

ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പൗരനും യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശം  ഭരണഘടന ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറു വകുപ്പുപ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത്  മൗലികസ്വാതന്ത്ര്യമാണ്‌. ഇന്ത്യ മതേതരത്വ രാജ്യവുമാണ്. സമാധാനപരമായി ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മതസഹിഷ്‌ണതയില്ലായ്മ ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1984-ലെ സിക്ക് കലാപം, 2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപം, കാശ്മീരിലെ പണ്ഡിറ്റുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന വർഗീയ വംശീകരണ നിഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. 1984-ലെ സിക്കുകാർക്കെതിരെയുള്ള കലാപങ്ങളിൽ നാളിതുവരെ അന്ന് ബലിയാടായവർക്ക് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്നുണ്ടായ കൂട്ടക്കൊലകൾ ഇന്നും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

സനാതന മതത്തിൽ ധർമ്മം എന്തെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആരെയും സനാതനത്തിലേയ്ക്ക് നിർബന്ധിക്കാറില്ല. സനാതനത്തിൽ ശാസ്തങ്ങളുണ്ട്, സംഗീതവും നൃത്തവുമുണ്ട്. ജ്യോതിർ വിദ്യയും, ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രവും, വൈദ്യ ശാസ്ത്രവും, ഗണിത ശാസ്ത്രവും, സനാതനത്തിന്റെ പഠനങ്ങളാണ്. കൂടാതെ ജീവശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികം, കൃഷി, രാഷ്ട്രീയം, യോഗ, വസ്തു ശാസ്ത്രം, ഇങ്ങനെ നൂറായിരം ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട് വേദങ്ങൾ സമ്പന്നമാണ്. വേദകാലങ്ങളിൽ മനുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ മാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ അതിരറ്റു പുരോഗമിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളും അജ്ഞേയമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. നാമായിരിക്കുന്ന ഈ സത്ത നാം നേടിയതും ഇനിയും നേടാൻ പോവുന്നതും നൂറായിരം പുനർജന്മങ്ങൾ തരണം ചെയ്തായിരിക്കുമെന്നും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളിൽ സസ്യഭുക്കുകളും മാംസാഹാരികളുമുണ്ട്. എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നു വൈദിക മതം നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നില്ല. പ്രേരണയും ചെലുത്തുന്നില്ല. വേദങ്ങളിൽ മാംസം നിഷിദ്ധങ്ങളെന്നു പറയുന്നുമില്ല.

സനാതന ധർമ്മം ഇസ്‌ലാമികളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ധർമ്മങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ബൈബിളും മുസ്ലിമിന് ഖുറാനും അടിസ്ഥാന വേദഗ്രന്ഥമാക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയൊരു ഗ്രന്ഥം നിർബന്ധമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസിക സ്ഥിതിയനുസരിച്ചും ശാരീരിക നിലവാരമനുസരിച്ചും ബൗദ്ധികത കണക്കാക്കിയും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തത്ത്വങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വൈദിക മതങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. മതപരിവർത്തനം എന്നുപറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള വിശ്വസങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചു മറ്റു മതങ്ങളുടെ വിശ്വസങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയെന്നുള്ളതാണ്. അത് സനാതനം അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായാലും ഇസ്‌ലാമായാലും ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെയെന്ന വിശ്വാസവും ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരുവൻ മതം മാറുന്നത് പല കാരണങ്ങളാലാകാം. വിശ്വസിച്ചുവന്നിരുന്ന മതത്തോടുള്ള വിശ്വാസവും കൂറും നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം. സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം മൂലം മനം മാറ്റം വന്നതാകാം. മരിക്കുന്ന സമയം ഒരുവന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഭയ വ്യതിചലനങ്ങളാകാം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ  മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ നിന്നും വിവാഹം കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭീക്ഷണി കൊണ്ടോ പ്രേരണകൊണ്ടോ മതം മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ചിലർ സാമ്പത്തിക ലാഭം മനസ്സിൽ കാണുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ നല്ല സ്‌കൂളിൽ ചേർക്കാനായി മതം മാറിയവരുമുണ്ട്. സാമൂഹികമായി കൂടുതൽ അന്തസ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലർ മതം മാറുന്നു. വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ മതം സ്വീകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. താല്പര്യമില്ലാതെ നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനത്തിൽ  മതം മാറുന്ന ഒരാൾ താൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്ന വിശ്വാസം മനസ്സിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പുറമെ പുതിയ മതത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അമിത വിശ്വാസം കൊണ്ട് മതം മാറിയ ചിലർ അവരുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ പുതിയ മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ  പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിൽ 80 ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇന്ത്യ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മതവുമാണ്. രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ടു ശതമാനമാണുള്ളത്. നാഗാലാന്റിലും മിസ്സോറിയയിലും മേഘാലയത്തിലും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രേരണ ചെലുത്തിയും സ്വാധീനിച്ചും മത പരിവർത്തനം നടത്തുന്നുവെന്ന് ഹിന്ദു യാഥാസ്ഥിതികർ പ്രചരണം നടത്തുന്നു. തീവ്ര ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ മതപരിവർത്തന രീതികളിൽ കുറച്ചു സത്യമുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുവേണ്ടി സത്യമല്ലാത്ത പ്രചരണങ്ങളും ഹിന്ദു മതത്തിലെ തീവ്ര വാദികൾ നടത്താറുണ്ട്. സഹസ്രാബ്ധങ്ങളായി ഇന്ത്യ പുലർത്തിയിരുന്ന മതസൗഹാർദം അവർ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായൊന്നും അവരുടെ പ്രചരണങ്ങൾ ഫലവത്താകുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള ഏതൊരാക്രമവും അന്തർദേശീയ വാർത്തകളായി പൊലിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം പറ്റുമെന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം.

മതം മാറാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിയമത്തിന്റെ പ്രസക്തികളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇഷ്ടവുമാണ്. ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവകാശസ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ്. ഹിന്ദുവിന് മുസ്ലിമാകാനോ മുസ്ലിമിന് ഹിന്ദുവാകാനോ അവകാശമുണ്ട്. അവിടെ നിയമത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മതം മാറാൻ പാടില്ലായെന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാലും ഇന്നത്തെ ഭരണഘടനയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വെറുമൊരു പരിഹാസം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനം വ്യത്യസ്തവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്. അത്  രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയവുമായി കരുതുന്നു.

നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം രാജ്യത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും അവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കൈകടത്തലായിരിക്കും. മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സ്വന്തം വിശ്വാസം തുടരാനും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഓരോ പൗരനുമുണ്ട്. ഒരുവന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽക്കൂടി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു തരം മാനുഷ്യക പീഡനം തന്നെയാണ്. അതിനെയാണ് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമെന്നു പറയുന്നത്. നിർബന്ധിതമായ മതപരിവർത്തനം പൗരാണികമായി ആർജ്ജിതമായ നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരത്തിനും യോജിച്ചതല്ല. അനേക മതങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ് ഭാരതം. സ്വന്തം പൈതൃക വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നതിനൊപ്പം വിദേശ മതങ്ങളെയും ഈ രാജ്യം സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന വസ്തുതയും നാം മറക്കരുത്.

മതങ്ങളെ വളർത്തേണ്ടത് പിടിയരി കൊടുത്തും ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭനം വഴിയും ആയിരിക്കരുതെന്നാണ് നിർബന്ധിത മത നിരോധന ബില്ലുകൾകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വന്തം മതം വളർത്താനായി അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബലപ്രയോഗങ്ങളോടെയും അധികാര ഗർവുകളുടെ തണലിലും മത പരിവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ ചില ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ദേവന്മാരുടെ ബിംബങ്ങളെയും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ഹൈന്ദവ ജനങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണതകൾക്ക് മുറിവേൽക്കാനും അത്തരം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിവരമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

 ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, "എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ മതപരിവര്‍ത്തനം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു. ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ഒരു മിഷിനറിയുടെ ആഗമനോദ്ദേശ്യം ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരികതയെ നശിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ്. ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ഭാഷയും ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾവരെയും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നും അവർ നിഷ്ക്രിയമാക്കും."

രണ്ടു തരം പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയിടയിലുണ്ട്. അത് അവരുടെയിടയിലുള്ള വാദ വിവാദങ്ങളിലും പ്രകടമായി കാണാം. ആദ്യത്തെ വാദം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഒരിക്കൽ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമുള്ള രാജ്യമെന്നായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വാദം മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അവരുടെ ആദ്യമതത്തിലേയ്ക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുകയെന്നതാണ്. പരസ്‌പരമുള്ള മത വിശാസം എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനായി മത പരിവർത്തനത്തിനെതിരായി ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കണമോയെന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഘർ വാപസിയെന്ന പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ന്യുനപക്ഷങ്ങളെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോട് വിധേയത്വമുള്ള പാർട്ടികൾ അപ്പോഴെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളുടെ മതപരിവർത്തന സംരംഭങ്ങൾ  സ്വമേധയാ എന്ന് പറഞ്ഞു നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും. ബലമായിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനം നിരോധിക്കണമെന്നും അതിനായി പാർലമെന്റിൽ നിയമസംഹിതകൾ രചിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പാർലമെന്റിൽ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പ്രമുഖരായ നിയമജ്ഞരും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞരും അത്തരം ഒരു തീരുമാനം മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിത്തറ മാന്തുമെന്നും വാദിക്കുന്നു.

ഒറിസ്സാ, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്,ചണ്ഡീഗർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, അരുണാചൽ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനത്തിനെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ ബില്ലുകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്തെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. രാജസ്ഥാനിലും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബില്ല് പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം നിയമം ഏതാണ്ട് ഒരു പോലെ തന്നെയാണ്. 'ബലം പ്രയോഗിച്ചോ, പണം കൊടുത്തോ, മറ്റു പ്രേരണകൾ നൽകിയോ മതം മാറ്റം നടത്തിയാൽ' കുറ്റകരമായിട്ടാണ് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. ദേവികോപം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകോപമുണ്ടാകുമെന്നല്ലാം പേടിപ്പിച്ചു മതം മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ള  ക്രിമിനൽ നിയമം പ്രേരണ കൊണ്ടും ബലം കൊണ്ടും മതപരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വിലക്കു കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നിയമമനുസരിച്ച് അത്തരം നിർബന്ധപൂർവമുള്ള മതപരിവർത്തനം ശിക്ഷാർഹമാണ്. ബി.ജെ.പി. അത്തരം ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നുവെങ്കിൽ അതിലൊരു പുതുമയൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമം മാത്രമാണ്.

ഗുജറാത്തിലും ചണ്ഡീഗഡിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഒരാൾക്ക് മതം മാറണമെങ്കിൽ മതം മാറുന്നതിനു മുപ്പതു ദിവസംമുമ്പ് സ്ഥലത്തെ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ അനുവാദം മേടിച്ചിരിക്കണം. ഒറിസ്സായിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും മതം മാറ്റത്തിന് മുപ്പതു ദിവസം മുമ്പ് അറിയിച്ചാൽ മതി. മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ അനുവാദമാവശ്യമില്ല.1960-ൽ ഒറിസ്സായിലും മദ്ധ്യപ്രദേശിലും നിയമം പാസ്സായെങ്കിലും മതമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മദ്ധ്യപ്രദേശിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മജിസ്ട്രെറ്റിനെ വിവാഹം ചെയ്ത വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ അനുവാദം വേണമെന്നുള്ള നിയമ കുടുക്കുകൾ ബിജെപി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മത പരിവർത്തനത്തിന് ആരും തയാറാവുകയില്ലെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികരായ ഹിന്ദുക്കൾ അതുമൂലം ബലം പ്രയോഗിച്ചു മറ്റു മതസ്ഥരെ ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

അടുത്ത കാലത്ത് ബി.ജെ.പി. യുടെ ഘർവാപസി നീക്കം ഇതര മതസ്ഥരിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. സ്വമനസ്സാലെ അവർ ഹൈന്ദവ മതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമുകളെ അവർ ഇതിനകം മതം മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. അഹിന്ദുക്കൾ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിയെന്നും പാരമ്പര്യവും കടമകളും മറന്നുവെന്നും അവരെ തിരിയെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്നുമാണ് ഘർ വാപസിക്കാരുടെ വാദം. ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പുനഃപരിവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു തീവ്ര മതങ്ങളുടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുണ്ടായിരുന്ന അജണ്ടയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ശക്തി കൂടിയത് അടുത്തകാലത്ത് ബി.ജെ.പി.യ്ക്ക് അധികാരം കിട്ടിയതിനുശേഷമാണ്.

നിർബന്ധിത മതം മാറ്റ ബില്ലുകൾ സ്വമനസ്സാലെ മതം മാറുന്നവരെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും നിയമത്തെ  വളച്ചൊടിക്കാവുന്ന ധാരാളം പഴുതുകളിൽക്കൂടി മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെയും ദളിതരുടെയും ജീവിതം വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കും. മതം മാറാൻ സാധിക്കാതെ എന്തിനാണ് ഒരു ദരിദ്രൻ ദാരിദ്ര്യം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ചിന്തിക്കും. സ്വന്തം പെണ്മക്കളെ വിറ്റുപോലും ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. മതം മാറ്റം സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള മറ്റൊരു ഉപാധികളുമില്ല.സ്വാഭാവികമായും ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചു സാധുക്കൾക്ക് വിശപ്പടക്കേണ്ട ഗതികേടും വരുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ പാരമ്പര്യ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരുവന്റെ മനഃസാക്ഷിക്കെതിരെ സ്വാധീനിച്ചുള്ള മതമാറ്റത്തെ അനുകൂലിക്കാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്റെ പേരിൽ അനേകം ക്രിസ്ത്യൻ സ്‌കൂളുകളും പള്ളികളും ഹിന്ദു യാഥാസ്ഥിതികർ തകർത്തിട്ടുമുണ്ട്. തെറ്റായ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ നടത്തി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലരും ജയിലിലുമുണ്ട്. ഹിന്ദുയാഥാസ്ഥിതികർ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പുലർത്തി ഇന്ത്യയെ ഹൈന്ദവ രാജ്യമായി മാത്രം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മത പരിവർത്തന നിയമങ്ങൾ സമൂലം നടപ്പാക്കി ഇന്ത്യയെ ബ്രാഹ്മണിക വൈദിക രാഷ്ട്രമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ലോബികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലപ്പോവില്ല.ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് മതം പ്രസംഗിക്കാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും അവകാശമുണ്ട്. അവിടെ ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികളെയും സാധുക്കളെ സഹായിക്കുകയുമെല്ലാം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമായി ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ കോടതികളിലെ ചില ജഡ്ജിമാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുമുണ്ട്.

മതപരിവർത്തനം കാരണം കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ തകർന്നു പോകുന്നു. മതം മാറുന്നതിനു മുമ്പുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായി അറുതി വരുമെങ്കിലും പുതിയ മതത്തിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മതം മാറിയതുകൊണ്ടു സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽനിന്നും ഒറ്റപ്പെടാം. സഹോദരങ്ങളും ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിലും പരസ്പ്പരം ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകങ്ങളും കാരണമാകുന്നു. ചിലർ മതം മാറുന്നവർക്കെതിരെ മരണ ഭീഷണികളും മുഴക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ മതം മാറിയതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളും അകന്നു പോവുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ തീവ്ര ദേശീയത വളരാൻ കാരണവും മത പരിവർത്തനമാണ്. താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രലോഭനം വഴിയും നിർബന്ധപൂർവം മത പരിവർത്തനത്തിനു ഒരുവനെ അടിമപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ വികാരങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്തലാണ്. പുതിയ മതം സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും തകർക്കും. അത്തരം സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനത്തിനെതിരായ ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

സനാതനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മതമെന്നുള്ളത് സ്വതന്ത്രമായ മനസാക്ഷിയനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമെന്നാണ്. സനാതന ധർമ്മം എല്ലാ മതങ്ങളെക്കാൾ അനാദി കാലം മുതൽ അസ്തിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നു. സർവ്വ മതങ്ങളുടെയും അമ്മയാണ് സനാതന ധർമ്മം. അതിനുള്ളിൽ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ തത്ത്വ സംഹിതകളും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. സനാതനത്തിലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സർവ്വ ശാസ്ത്രങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വൈവിദ്ധ്യങ്ങളുമായ എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും ഭാവനാ രൂപങ്ങൾ ഹൈന്ദവ മതത്തിലുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപ ഭാവങ്ങൾ ഈ ധർമ്മത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. സനാതന ധർമ്മം സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും രക്ഷയുടെ കവാടമായ വലിയൊരു തണൽ മരമാണ്. സനാതന ലക്ഷ്യ പാതയിലേക്ക് അനേക വഴികളാണുള്ളത്. ആ വഴികളിൽ രൂപമുള്ള ദൈവങ്ങളും അരൂപികളായ ദൈവങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങേയറ്റം ചിന്തനീയമായ തത്ത്വ ചിന്തകളുണ്ട്. ഏതറ്റം വരെയും അതിരുകളില്ലാതെ സനാതന മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിവാദങ്ങളും നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിനെ തേടിയുള്ള അന്വേഷി ആ സത്തയെ കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. ആത്മം തേടിയുള്ള ആ യാത്രയ്ക്ക് കഠിനമായ ഉപവാസവും ആത്മീയാചാരങ്ങളും  ധ്യാന നിരതമായ ഏകാന്തതയും ആവശ്യമാണ്. നന്മയിൽനിന്നുത്ഭൂതമാകുന്ന അനുഭൂതികളെ മനസിനുള്ളിലൊതുക്കി വൈരാഗ്യ ചിന്തകൾ പൂർണമായും ത്യജിക്കുകയും വേണം.

Read more

ജോര്‍ജ്ജ് ഏട്ടന്‍സ് പൂരം

പൂഞ്ഞാര്‍ എം.എല്‍.എ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പി.സി.ജോര്‍ജിനെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ജോര്‍ജ് ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹമൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ 28,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്, രണ്ടു മുന്നണികളേയും തറപറ്റിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പൂഞ്ഞാറിലെ ജനങ്ങള്‍ വീണ്ടും അസംബ്ലിയിലെത്തിച്ചത്. ജോര്‍ജ് ഒരു ഒറ്റയാനാണ്മദമിളകിയ ഒരു കൊലകൊമ്പന്‍!

കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസുകാരെയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കുവാനൊരു ശ്രമം ഇടയ്ക്കു നടത്തി. പിന്നീടു കെ.എം.മാണിയുടെ വിനീത ദാസനായി 'മാണിസാറേമാണി സാറേ' എന്നു പറഞ്ഞു നിഴലു പോലെ പിന്നാലെ കൂടി. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ മാണി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അയാളെ ഞാന്‍ 'സാര്‍' എന്നു വിളിയ്ക്കുവാന്‍ എന്ന ലൈനായി.

സോളാര്‍ വിഷയം കത്തി നിന്നപ്പോള്‍ സരിതാ ബന്ധമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റും പോക്കറ്റിലിട്ടു കൊണ്ടായിരുന്നു നടപ്പ് തെളിവുകള്‍ തയ്യാര്‍. അതെല്ലാം നനഞ്ഞ പടക്കമായി.ഇരു മുന്നണികളും, ജന്മം കൊടുത്ത സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയും കൈവിട്ടപ്പോള്‍, ഒരു ഒറ്റയാന്‍ പാര്‍ട്ടി തട്ടിക്കൂട്ടി അവിടെ രാജാവായി വിലസുന്നു.

എങ്ങിനെയെങ്കിലും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കണമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീക്കെനസാണ്. അരയില്‍ തിരുകിവെച്ചിരുന്ന തോക്കെടുത്ത് സ്വയരക്ഷാര്‍ത്ഥം ആകാശത്തേക്കു വെടിവെയ്ക്കുവാന്‍ വരെ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി.

പക്ഷേ ജോര്‍ജ്ജേട്ടന്റെ ശരിയായ പൂരം തുടങ്ങിയത് ഈയടുത്ത കാലത്താണ്. നടിയെ അക്രമിച്ച കേസില്‍ ആരോപണവിധേയനായ നടനെ രക്ഷിക്കുവാന്‍ ക്വട്ടേഷനെടുത്തതാണ് വിനയായത്.
ആക്രമത്തിനിരയായ നടിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് തുടരെ തുടരെ നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പ്രസ്താവനകള്‍ ബൂംറാഗു പോലെ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ലക്ഷണമാണു കാണുന്നത്.

സംഭവത്തിനു ശേഷം നടിയെങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗിനു പോയി? ഏതാശുപത്രിയിലാണ് അവര്‍ ചികിത്സ തേടിയത് എന്നാണു ജനങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നത്? (ഏതു ജനങ്ങളാണോ ചോദിച്ചത്ആവോ).

'സീതാദേവിയെ നഗ്‌നയായി ചിത്രീകരിച്ച് പടം വരച്ചുവെയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു മന്ത്രി അയാള്‍ക്കു അവാര്‍ഡു കൊടുക്കട്ടെ!'
തോക്കിനു ലൈസന്‍സുണ്ടെങ്കിലും പുലഭ്യം പറയുന്നതിന് ജോര്‍ജച്ചായന്റെ നാവിനു ലൈസന്‍സില്ല.
ജോര്‍ജിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. കമ്മീഷനെതിരായും, അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ എം.സി. ജോസഫൈനു നേരെയും ജോര്‍ജേട്ടന്‍ അധിക്ഷേപ ശരങ്ങള്‍ തൊടുത്തു.
'ഇവരു കേസെടുത്താല്‍ എന്റെ വീട്ടിലെ അരി വേവില്ലേ? വനിതാ കമ്മീഷനെന്നു കേട്ടാല്‍ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അല്പം ഉള്ളി കിട്ടിയാല്‍ കരയാമായിരുന്നു. മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങള്‍ വെറും തറപ്പെണ്ണുങ്ങള്‍ ഇറങ്ങി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അവളുമാരുടെയൊക്കെ തനിനിറം കമ്മീഷന്റെ മൊഴിയിലൂടെ പുറത്തുകൊണ്ടു വരും. എന്റെ മൂക്കു ചെത്താന്‍ വരുനനവരുടെ, പലതും ചെത്തേണ്ടി വരും' ഇവരുടെയെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തെളിവു കൈയിലുണ്ട്. സാത്വികനായ ഒരു പിതാവിന്റേയും, പ്രാര്‍ത്ഥനനിരയായ ഒരു അമ്മയുടേയും മകനായി ജനിച്ച താന്‍, അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണു വളര്‍ന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 'മോനേ! മരിച്ചിട്ടും നീ ഞങ്ങളെ വെറുതേ വിടില്ലേ' എന്ന് അവരുടെ ആത്മാവു തേങ്ങുന്നുണ്ടാവും.

ഏതായാലും കേരളത്തിലെ ഗര്‍ജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സിംഹം, അമേരിക്കന്‍ മലയാളികളുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റു വാങ്ങാന്‍ ഓണക്കാലത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കിരീടവും ഓലക്കുടയും, നെറ്റിക്കൊരു ചന്ദനക്കുറിയും ചാര്‍ത്തി കൊടുത്താല്‍ മറ്റൊരു മഹാബലിയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരില്ല. ജനങ്ങളുടെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണല്ലോ, ബഹു.പി.സി. ജോര്‍ജ്.
സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ജീവിതം ഉഴഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ വനിതകള്‍ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി താലപ്പൊലി പിടിയ്ക്കും. സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസാ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടു മൂടും!

ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നേരില്‍ കാണുവാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ആസ്വദിക്കുവാന്‍ കൈയടിക്കുവാന്‍ സംഘാടകര്‍ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കൂടെ നിന്നൊരു പടം എടുക്കുവാന്‍!

ചിന്താവിഷയം: വാക്കു പെരുകിയാല്‍ ലംഘനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല. അധരങ്ങളെ അടയ്ക്കുന്നവനോ ബുദ്ധിമാന്‍. അന്യന്റെ മുന്നില്‍ ഭോഷനാകാതിരിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി, നിന്റെ അധരങ്ങള്‍ക്കു കടിഞ്ഞാണിടുക.

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഉൽകൃഷ്ട വ്യക്തിത്വവും പൂര്‍ത്തിയാവാത്ത ജീവിതവും

രാജീവ് ഗാന്ധി, ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയും അനുയായികളെ സ്വാധീനിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയ ഒരു നേതാവുമായിരുന്നു. ചിലർ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആകാര ഭംഗിയിലും സൗന്ദര്യത്തിലുമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. മറ്റു ചിലർ  വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകളെയും സ്വഭാവത്തെയും മാനിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണനിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയക്കുറവു കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായി കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. നെഹ്രുവിനെപ്പോലെ ഇന്ത്യയുടെ സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ഭാവിക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉരുക്കുപോലെ മനസോടുകൂടിയ 'അമ്മ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം ബലവത്തായ ഒരു സ്വാശ്രയ  ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയായിരുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്ക് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി സുന്ദരനെന്ന പോലെ ഇന്ത്യക്ക് സുന്ദരൻ രാജീവ് ഗാന്ധി തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരും അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനപ്രീതിയുമാർജിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വൈരികളാൽ അവർ രണ്ടുപേരും ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സദാ പുഞ്ചിരി തൂകി ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആർക്കും വെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു.

ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളും  ചിന്താഗതികളും പരിഗണിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന് ഒരു സ്വപ്ന ഭാരതമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം!   ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ദരിദ്രരാഷ്ട്രമായിരുന്നു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കുന്നതിനും ഗോവ ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് അസ്ഥിവാരമിടാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. അടിയന്തിരാവസ്ഥ മൂലം സമൂലം അലങ്കോലപ്പെട്ട ഭരണത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മൊറാർജിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഉറങ്ങുന്ന സുന്ദരൻ ദേവഗൗഡയുടെ കാലത്തെ സാമ്പത്തിക ബഡ്‌ജറ്റ്‌ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ബഡ്ജറ്റായി കരുതുന്നു. ശാസ്‌ത്രി ഒരു ആദരണീയനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ചിരിക്കില്ലാത്ത നരസിംഹ റാവു സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായും റാവു ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. മിതമായി സംസാരിക്കുന്ന വാജ്‌പേയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി. അതുപോലെ വിദേശനയവും സാമ്പത്തികവും അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാലത്ത് മെച്ചമുള്ളതായിരുന്നു. കൂടുതലും മൗനമായി ഇരിക്കുന്ന മൻമോഹൻ രാജ്യത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി. ഗുജറാളിന്റെയും വിദേശനയം നല്ലതായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോരാടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു.1971-ലെ ബംഗ്ളാദേശ് യുദ്ധം ജയിക്കാനും ഇന്ത്യയെ ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ത്യയാക്കാനും വൻശക്തികളോടു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പെരുമാറാനും ഇന്ദിരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്ന യുവനേതാവ് ഫിറോസ് ഗാന്ധിയുടെയും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെയും സീമന്ത പുത്രനായി രാജീവ് ഗാന്ധി 1944-ൽ മുംബൈയിൽ ജനിച്ചു. മഹാനായ മുത്തച്ഛൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ കൊച്ചുമകനായി ഒരു രാജകുമാരനെപ്പോലെ വളർന്നു. ആറാം വയസ്സിൽ മുംബൈയിലുള്ള ശിവനികേതൻ സ്‌കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി. കുഞ്ഞുനാളുമുതൽ നല്ലൊരു കലാകാരനായിരുന്നു. ചിത്ര രചനയിലും പെയിന്റിങ്ങിലും വളരെയധികം ചാതുര്യം തെളിയിച്ചിരുന്നു. ശാന്തനും ഒരു നാണംകുണുങ്ങിയുമായിട്ടാണ് വളർന്നത്. പത്താം വയസ്സിൽ ഡെറാഡൂണിലെ ഡൂൺ സ്‌കൂളിൽ പഠിച്ചു സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കെയിംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേസിറ്റിയുടെ വകയായ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ എഞ്ചിനീറിംഗ് ഐച്ഛിക വിഷയമായി എടുത്ത് പഠനം തുടങ്ങി. അവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇമ്പിരിയൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വീണ്ടും പഠനം നിർത്തി. 1965-ൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങി വന്നു.

ബ്രിട്ടനിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയം സോണിയായെന്ന ഇറ്റാലിയൻ പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രേമത്തിലായി. പിന്നീട് ഇന്ദിരയുടെ അനുവാദത്തോടെ ഹൈന്ദവാചാരപ്രകാരം വിവാഹിതനാവുകയും ചെയ്തു. പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ അക്കാദമിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നോ ജീവിതത്തിൽ ഉയരണമെന്നോ വലിയ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്റെ സഹോദരൻ സജ്ജയന്റെ മരണശേഷമാണ് സ്വന്തം അമ്മയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഈ ദമ്പതികൾക്ക് 1970-ൽ രാഹുലും 1972-ൽ പ്രിയങ്കയും ജനിച്ചു. രാജീവിന് ഒരു പൈലറ്റാകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഫ്ലയിങ് ക്ലബിൽ പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എയർ ഇന്ത്യയിൽ പൈലറ്റായി ഉദ്യോഗം ലഭിച്ച രാജീവ് 5000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. സംഗീതം, കമ്പ്യൂട്ടർ, സ്പോർട്സുകാർ ഓടിയ്ക്കൽ, വിമാനം പറത്തൽ എന്നിവകളിൽ താല്പര്യവുമായിരുന്നു.

1980 ജൂൺ 23-ന് സജയഗാന്ധി ഒരു വിമാനം പറപ്പിക്കലിനിടെ മരണപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഇന്ദിരയും സീനിയർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും രാജീവിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർബന്ധിച്ചു പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എം.പി യായിരുന്ന സജ്ജയ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ രാജീവ് മത്സരിക്കുകയും വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാർലമെന്റ് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ എതിരാളി ശക്തനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ശരദ് യാദവായിരുന്നു. 1981-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച രാജീവ് പാർലമെന്റിൽ എത്തി. താമസിയാതെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് പദവിയും നേടി. അമ്മയുടെ ഉപദേശകനാവുകയും ചെയ്തു. ഒരു പൈലറ്റായി ജീവിതം തുടരാനുള്ള മോഹമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് മുഴുവൻ സമയവും രാഷ്ട്രീയത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്താനും തുടങ്ങി.

പാർലമെന്റ് അംഗമായിരിക്കെത്തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത  മത്സരാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1982-ലെ ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അവരുടെ വിജയത്തിനായി അങ്ങേയറ്റം പ്രവർത്തിച്ചു. അന്നത്തെ കായിക മന്ത്രി ഭൂട്ടാ സിംഗിനേക്കാൾ കായികമേളകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തെ  സംഘാടകർ വിലമതിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതിയിലുള്ള ഒരു അംഗവുമായിരുന്നു.

1984 ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തിയതി ഒരു സിക്കുകാരൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കൈകൾകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരിക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസ്സ് തീരുമാനിച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ മാത്രമായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിടുകയും പുതിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ചരിത്രവിജയം കോൺഗ്രസ്സ് നേടുകയും രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടുള്ള സഹതാപതരംഗങ്ങൾ രാജ്യമാകെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു. യുവത്വം അന്തർ ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഗുണപ്രദമാവുകയും ചെയ്തു.

ഇന്നു നാം കാണുന്ന ആധുനിക ഇന്ത്യ രാജീവ്ഗാന്ധിയുടെ മുപ്പതു വർഷം മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയെന്ന ഭാവനയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ യുവാക്കളുടെ ദേശമെന്നു ഇന്ന് മോദിജി പറയുംപോലെ രാജീവ് ഗാന്ധിയും പറയുമായിരുന്നു. 'യുവശക്തി രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമെന്ന്' രാജീവിന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നാം മുറവിളി കൂട്ടാറുണ്ട്. സമയത്തു മഴ ലഭിക്കാത്തതും വരണ്ട കൃഷിഭൂമികളും വിളവുകൾ നശിക്കലും മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരമായ പ്രകൃതി നശീകരണമാണ് ഹരിതകഭൂമിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് രാജ്യത്ത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നീടു വന്ന സർക്കാരുകളൊന്നും ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണങ്ങളെയും മോദി സർക്കാർ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. 'ഇന്ത്യ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ പുറകിലെന്ന്' പ്രധാന മന്ത്രി മോദിജി ചൈന സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. 'അക്കാര്യത്തിനായി രാജ്യം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും' മോദിജി പറഞ്ഞു.

രാജീവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, "ലോകത്ത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അന്ന് അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുരോഗമിച്ച രാഷ്ട്രമാക്കണം. ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കംപ്യുട്ടർ വിപ്ലവം അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല." കംപ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്കനോളജിയും ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. പിന്നീട് ഇന്ത്യയെ അത് സോഫ്റ്റ് വെയർ ടെക്കനോളജിയായി വളർത്തിയെടുത്തു. ആധുനിക ടെക്കനോളജികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരു ടെക്‌നോളജി രാജ്യമാക്കുകയും അതേ സമയം ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ ലക്ഷ്യം.

1960 നു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാർ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്നത് ഭിക്ഷയെടുക്കുന്ന  പാത്രവുമായിയെന്ന് ഒരു സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഹരിതക വിപ്ലവ വിജയത്തോടെ ആ ചിന്താഗതിയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ വിദേശത്ത് പോകുന്നത് ഭിക്ഷ യാചിക്കാനല്ല. സ്വതന്ത്ര സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാവസായിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയെന്നതായിരുന്നു രാജീവിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം. വിദേശ ഫണ്ടുകളും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും രാജ്യത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുമ്പ് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നുതന്നെ വിഭങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സ്വയം പര്യാപ്തി നേടുകയെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ ലക്ഷ്യം.   വ്യവസായ പരിഷ്ക്കരണവും ചെറിയ മുതൽമുടക്കും വഴി വ്യവസായങ്ങളെ പരമാവധി വളർത്തുകയെന്നതായിരുന്നു രാജീവിന്റെ പദ്ധതി. വിദേശ മുതൽമുടക്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുമൂലം രാജ്യത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് പണയപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. നമ്മുടെ കഴിവിനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്.

ഇന്ത്യ ഏഷ്യയുടെ വൻശക്തിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് 1988-ൽ 'മാൽദീവി'ലുണ്ടായ പട്ടാള വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ രാജീവ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ലങ്കൻ തമിഴ് പുലികളുടെയും കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെ 'അബ്ദുൽ ലുതുഫൈ' എന്ന മുൻ ഭരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടുത്തെ പട്ടാളം രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഒമ്പതു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സും പട്ടാളവും അവിടെ എത്തുകയും രാജ്യം മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാൽദീവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഗയൂമിനെ (Gayoom) ഒളിത്താവളത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റേഗനും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മാർഗരറ്റ് താച്ചറും ഇന്ത്യയുടെ മാൽദീവ്‌ ഓപ്പറേഷനെ അഭിനന്ദിക്കുകയുമുണ്ടായി.

നെഹ്രുവിനെയും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെയും തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജീവ് ഒരു പരാജിതനായ പ്രധാനന്ത്രിയെന്നു തോന്നിപ്പോവും. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നത്. ശ്രീ ലങ്കൻ ഭീകരത, പഞ്ചാബ് ഭീകരത, ബോഫേഴ്സ് അഴിമതി, വ്യാവസായിക ദുരിതം, കാശ്മീർ ഭീകരത, ബാബ്‌റി മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കങ്ങൾ എല്ലാം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ്. നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തിൻറെ യോഗ്യത കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സമാധാന സേനയ്ക്ക് യുണൈറ്റഡ് നാഷനുമായുള്ള രാജ്യാന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദരണീയമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. വിദേശത്ത് സമാധാന സേനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം ഒരിക്കലും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രത്യേകമായ മതിപ്പും ഇന്ത്യൻ  സേന നേടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നമ്മുടെ പട്ടാളം പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഒരു ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ ശ്രീലങ്കയിൽ എൽ.റ്റി.റ്റി യുടെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ അയച്ചിരുന്നു. 1200 പട്ടാളക്കാരാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപെട്ടത്. ഒപ്പം ആയിരക്കണക്കിന്‌ തമിഴരുടെയും സിംഹാളിക്കാരുടെയും ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ ഈ പരാജയം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെയിടയിൽ തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ  കോൺഗ്രസിനു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാതെ പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇടക്കാലത്തു വന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വി.പി. സിംഗാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ മുഴുവൻ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമാധാന സേനയെ ശ്രീലങ്കയിൽ അയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് രാജീവ് ഗാന്ധി, മന്ത്രിസഭയുടെയോ ഉപദേശസമിതിയുടെയോ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ദയനീയ പരാജയവും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു.

1987 വരെ കാശ്മീർ താഴ്വരകളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. പഞ്ചാബിനെക്കാളും ആസാമിനെക്കാളും അവിടം സമാധാനപരമായിട്ടായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കാശ്മീരിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത് അവിടെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ആവേശഭരിതരായിരുന്നു. അവിടെ വിഘടന വാദികൾവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കാളും അവിടം പരിതാപകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായി.  കാശ്‍മീരി ജനത അന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിരാശരായി തീർന്നു. കോൺഗ്രസ്സും കോൺഗ്രസിനെ പിന്താങ്ങുന്നവരും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചതിയും വഞ്ചനയും നടത്തിയെന്ന് കാശ്മീരിൽ എതിർ പാർട്ടികൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അസംതൃപ്തരായ എതിർ പാർട്ടികൾ മുജാഹിദീൻ എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും കാശ്‍മീരിൽ വിഘടന വാദം ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു. കാശ്മീർ ജനത അവരുടെ വോട്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ കൃത്രിമത്വത്തിൽ നിരാശരായി തീർന്നിരുന്നു. അന്നുമുതൽ മുജാഹിതീൻ പാർട്ടികൾ കാശ്മിരിൽ അസമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നും കാശ്മീരിൽ നീതിപൂർവമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടുത്തെ ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഒരു പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീ 'തലാക്ക്' ചൊല്ലിയ ഭർത്താവിൽനിന്ന് മാസം ഇരുനൂറു രൂപ ലഭിക്കാൻ  ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് അഞ്ചുകുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കണമായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും സ്ത്രീയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു. എന്നാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുകയും യാഥാസ്ഥിതികരായ മുസ്ലിമുകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് അനുകൂലമായ മറ്റൊരു നിയമമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ നിയമത്തെ മുസ്ലിം നിയമ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 (Protection of Rights on Divorce Act 1986) എന്ന് പറയുന്നു. വോട്ടുബാങ്കായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം.

സോണിയാ ഗാന്ധിയും അവരുടെ ഇറ്റാലിയൻ ബന്ധവും വലിയ ഒരു അഴിമതിയിലേയ്ക്ക് വഴിതെളിയിച്ചു. സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയായ ബോഫേഴ്സിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ മേടിച്ചതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങളായിരുന്നു അത്. ബോഫേഴ്സ് കമ്പനിയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ ആയുധം മേടിച്ചതിൽ മില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ കൈക്കൂലി മേടിച്ചെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. രാജീവ് ഗാന്ധി കൈക്കൂലി മേടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദേശീയ സുരക്ഷിതത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതകളില്ലാത്ത മുറിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു.

'ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി' ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹാദുരന്തമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സർക്കാരും യൂണിയൻ കാർബേഡുമായി നടത്തിയ രഹസ്യ ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ദുരിതമനുഭവിച്ചവരുടെ അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു.   ഗ്യാസ് ചോർന്നുണ്ടായ 'വിഷവായു' അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്ന സമയത്ത് യൂണിയൻ കാർബേഡിന്റെ ചീഫ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ രാജീവ് ഗാന്ധി  അനുവദിച്ചു. ദുരിതങ്ങൾക്കുശേഷം അതിന് ഇരയായവർക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചതുമില്ല. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പിടിപ്പുകേടും തെറ്റായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതുമായിരുന്നു കാരണം.

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകൂടം അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വംശഹത്യ സിക്ക് കലാപത്തിൽക്കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിനുത്തരവാദി ഒരു സിക്കുകാരനായതുകൊണ്ടു സിക്ക് വംശഹത്യകൾ രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 8000 സിക്കുകാർ ദൽഹി തലസ്ഥാനപ്രദേശങ്ങളിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ സിക്കുകാരുടെ ലുധിയാനയിലുള്ള ബോംബിങ്, കാനഡയിൽ നിന്ന് വന്ന എയർ ഇന്ത്യ സിക്കുകാർ ബോംബിട്ട് തകർത്തത് എന്നിവകൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാലത്തെ ദൗർഭാഗ്യകരങ്ങളായ ചരിത്രത്തിന്റെ കരിനിഴലുകളായിരുന്നു.

ശ്രീ ലങ്കയിൽ സമാധാന സേനയെ അയച്ചതും ബോഫേഴ്‌സ് അഴിമതികളും പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് പരാജയപെടാൻ കാരണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുത്തച്ഛനെപ്പോലെയോ അമ്മയെപ്പോലെയോ പാർലമെൻറിൽ ഡിബേറ്റിൽ മിടുക്കനായിരുന്നില്ല. ചോദ്യോത്തര വേളകളിൽ  മറുപടി പറയാനറിയാതെ നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുമായിരുന്നു. ബൗദ്ധിക ചിന്തകളോടെ സംസാരിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. പാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുകേടുകാരണം പാർട്ടിയും തകരാൻ തുടങ്ങി. കഴിവുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിയും നേതൃത്വത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

1987 ജൂലായ്‌ 29 നു അദ്ദേഹം 'ശ്രീലങ്ക' സന്ദർശിക്കുകയും ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജയവർദ്ധനയുമായി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗാർഡ് ഓഫ് ഹോണർ ലഭിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ തോക്കുകൊണ്ട് അടിക്കുകയും അടികൊള്ളാതെ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ബോഫേഴ്സ് ഇടപാടിൽ കോഴ മേടിച്ചുവെന്ന ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം വി.പി. സിംഗിനോട് രാജി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വി.പി.സിംഗ് രാജി വെച്ച് പിന്നീട് ബി.ജെ.പിയുടെ ഉപവിഭാഗമായ ജനതാദളിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു.

1991 മെയ് 22-ലെ പ്രഭാതമുണർന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയോടെയായിരുന്നു. നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു രക്തസാക്ഷികൂടി രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചു. ഭാവി ഭാരതത്തിന്റെ സ്വപ്‌നമായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം ഒരു ഞെട്ടലോടെയായിരുന്നു ലോകം ശ്രവിച്ചത്. ഒരവസരംകൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ അടുത്തു വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിശാഖ പട്ടണത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണശേഷം തമിഴ് നാട്ടിലുള്ള ശ്രീപെരുംബത്തുർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ എത്തിയ ശേഷം കാറ് തുറക്കുകയും ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയുമുണ്ടായി. അനേകം ജനം അദ്ദേഹത്തെ മാലയിട്ടു സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സ്‌കൂൾ കുട്ടികളുമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒളിക്കൊല ചെയ്യാനെത്തിയ ഘാതക  'ധനു' എന്ന സ്ത്രീ സമീപിക്കുകയും തല കുനിഞ്ഞു പാദത്തെ നമസ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ അടിയിലായി ബെൽറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആർ.ഡി.എക്സ് (RDX) ബോമ്പ് പൊട്ടുകയും അവരും പതിന്നാലു പേരും ഒപ്പം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കോല ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ ക്യാമറ തെറിച്ചു പോയത് ഫിലിമുൾപ്പടെ ലഭിച്ചു. അതേ സംഭവസ്ഥലത്തു  അപ്പോൾത്തന്നെ ക്യാമറാക്കാരനും മരിക്കുകയുണ്ടായി.

ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചയുടൻ രാജീവിന്റെ ശരീരം തിരിച്ചറിയാത്ത വിധം ചിതറിപോയിരുന്നു. 'ആൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിൽ' പോസ്റ്റ്മാർട്ടവും എമ്പാൾമിങ്ങും (Embalming) നടത്തുകയും ചെയ്തു. 1991 മെയ് ഇരുപത്തിനാലാം തിയതി ദേശീയ ബഹുമതികളോടെ ശവസംസ്ക്കാരാചാരങ്ങളും നടത്തി. അറുപതിൽപ്പരം രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാർ ശവദാഹ ക്രിയകൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭൗതിക ശരീരം ചിതയിൽ വെച്ച് ഭസ്മമാക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മയുടെയും സഹോദരന്റെയും മുത്തച്ഛന്റേയും ദഹിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തുതന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത്. മൂന്നു പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മാർജനം ചെയ്ത ആ സ്ഥലത്തെ വീരഭൂമിയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. രാജീവ് ഗാന്ധി  ഒരു ദേശീയ സേവകനായി ജീവിച്ചു. ദേശീയ ആരാധ്യനായി മരിച്ചു. നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമായി നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് വർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സമാധാന സേനയെ വീണ്ടും അയക്കുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അത് തമിഴ് പുലികളെ വളരെയധികം പ്രകോപനം കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ജെ.എസ് വർമ്മാ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്‌ രാജീവ് ഗാന്ധി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തുവെന്നായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.  എന്നാൽ സ്ഥലത്തെ കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ സെകുരിറ്റിയെ മുറിച്ചു കടന്ന് സുരക്ഷിത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തടസമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനുള്ള വഴിതുറന്നു കൊടുത്തതെന്നായിരുന്നു നിഗമനം. നരസിംഹ റാവു, കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും അതെല്ലാം അവഗണിച്ച് രാജീവ് ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി അവിടെയെത്തുകയായിരുന്നു.

Read more

പട്ടി പ്രശ്‌നം

തെരുവു നായ്ക്കളുടെ തേര്‍വാഴ്ച കേരളത്തില്‍ തുടങ്ങിയിട്ടു കുറച്ചുകാലമായിആവശ്യമില്ലാതെ കുരയ്ക്കുന്നുവഴിയാത്രക്കാരെ കടിച്ചു പറിയ്ക്കുന്നുചിലരെ കൂട്ടം ചേര്‍ന്നു ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുന്നു.

കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരില്‍ പലരും ഇതില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്ഥമല്ലചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ഇതു മനസ്സിലാകുംചിലര്‍ 1, 2, 3 പറഞ്ഞ് ചിലരെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു, വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു, വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു!

അത് അവിടുത്തെ കാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറപോലെ നടന്നു കൊള്ളും!

ഇന്നു രാവിലെ സ്റ്റാറ്റന്‍ ഐലന്‍ഡിലെ Clove Lakes Park- ല്‍ നടക്കുവാന്‍ പോയപ്പോള്‍(കൂടുതല്‍ സമയം ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയാണു എന്റെ പതിവ്എനിക്കു വേണ്ടി കൂടി ഭാര്യ നടന്നു കൊള്ളും) ഒരാള്‍ ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നുആളിനൊരു മലയാളി ലുക്കുണ്ട് അടുത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ആളിനെ മനസ്സിലായത് എന്റെ ഒരു അടുത്ത പരിചയക്കാരനായ ബേബി.

'ബേബീ, എന്നു മുതലാ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത്?'

'എന്തു പറയാനാ അങ്കിളേ! പിള്ളാരുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി വാങ്ങിച്ചാ! പിള്ളേരു അതിനെ പെറ്റു ചെയ്യും ബാക്കി കാര്യമെല്ലാം ഞാന്‍ നോക്കണം' ആമുഖമായി ബേബി അത്രയും പറഞ്ഞു.
'ഇവന്റെ പേരെന്താ?' പട്ടിയായാല്‍ ഒരു പേരു വേണമല്ലോ! 'ഞാന്‍ ഈ പറയുന്നതു സത്യമല്ലെങ്കില്‍, എന്റെ പേര് നിന്റെ പട്ടിക്കിട്ടോ' എന്നുള്ള പഴയ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടില്ലേ?

'ഇവന്‍ അല്ലങ്കിളേ ഇവളാമോച്ചി'
'മോച്ചിയോ അതെന്തു പേരാ?'

'അങ്കിളേ ഈ മോച്ചി കോഫിയും, ചോക്ലേറ്റും മറ്റുമില്ലേ പിള്ളേരു പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ പേരൊന്നും ഇടരുതെന്ന് അതാ 'മോച്ചി' യെന്ന പേരിട്ടത്
ബേബി വെളുക്കെ ചിരിച്ചു.
'ഇതിനെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടി?' കാണാന്‍ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ പൂര്‍വ്വ ചരിത്രം ഞാന്‍ അന്വേഷിച്ചു.

'രണ്ടായിരം ഡോളറു കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ചതാ?' ഇതിനെ പരിപാലിച്ചു നടക്കുന്നതോര്‍ത്തപ്പോള്‍, ആയിരം ഡോളറു കിട്ടിയാലും അങ്ങു വിറ്റു കളയാമെന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പെണ്ണും പിള്ളയും പിള്ളേരും സമ്മതിച്ചില്ലഇപ്പോള്‍ എനിക്കും ഇവളോടൊരു പ്രത്യേക സ്‌നേഹമാഇനിയും 'മോച്ചി' യെ കളയുന്ന പ്രശ്‌നമില്ല.

യജമാനെന്റെ ഉറപ്പു കേട്ടപ്പോള്‍ 'മോച്ചി'യുടെ കണ്ണില്‍ ഒരു തിളക്കംസ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം അവള്‍ വാലാട്ടി.

ഇപ്പം തീരെ കുഞ്ഞാ ഒരു കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോള്‍ Sterliztaion നടത്തണം മോച്ചി ഒന്നു മുറുമുറത്തു.

'എന്റെ അങ്കിളെ ഒരു ദിവസം ഇതിനെ കാണാതെ പോയി. ആ കാട്ടിലെങ്ങാണ്ടു കയറിപ്പോയതാ' മോച്ചി, മോച്ചി എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു ഞാനിവിടെല്ലാം നടന്നു. ഞാനാകപ്പാടെ വിഷമിച്ചുഅവസാനം ഒരു മദാമ്മ പറഞ്ഞു. കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ബെഞ്ചില്‍ മോച്ചി കിടക്കുന്നതു കണ്ടെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ഈ പാര്‍കകിലുള്ളവര്‍ക്കെല്ലാം ഇവളെ അറിയാം.'
മോച്ചിയുടെ പോപ്പുലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ബേബി അഭിമാനം പൂണ്ടു. ഇപ്പോള്‍ മോച്ചിയുടെ കഴുത്തില്‍ രണ്ടുമൂന്നു ടാഗുണ്ട് പേര്, വിലാസം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇനി മോച്ചിയെ കാണാതെ പോകുന്ന പ്രശ്‌നമില്ല.

ഇതേ പാര്‍ക്കില്‍ മൂന്നാലു വര്‍ഷം മുന്‍പ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ക്യാപ്റ്റന്‍ രാജു ഫിലിപ്പ് ഒരു പട്ടിയുമായി നടക്കുവാന്‍ വരുമായിരുന്നു ഒരു പൂച്ചയുടെ വലുപ്പമുള്ള പട്ടി.

എന്നെക്കണ്ടപ്പോള്‍, 'മോളെ, ഇതു നമ്മുടെ മൈലപ്രാ അങ്കിളാ!' എന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി.
'എന്റെ പൊന്നു രാജു പട്ടിയെക്കൊണ്ട് എന്നെ അങ്കിളെന്നു വിളിപ്പിക്കരുതെന്നു' പറഞ്ഞപ്പോള്‍ രാജു ഒന്നു ചിരിച്ചു 'പട്ടിയെക്കൊണ്ടല്ല വേണ്ടി വന്നാല്‍ പന്നിയെക്കൊണ്ടു നിന്നെ അങ്കിളെന്നു വിളിപ്പിക്കും' എന്നൊരു ധ്വാനി ആ ചിരിയിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊരു സംശയം.

വീണ്ടും രാജുവിനെ പാര്‍ക്കില്‍വെച്ചു കണ്ടപ്പോള്‍ പട്ടിക്കുഞ്ഞു കൂടെയില്ല.

'എന്റെ രാജു ഞാന്‍ മടുത്തു ഈ കുന്തത്തിനെ വീട്ടിലിട്ടിട്ടു എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുവാന്‍ പറ്റുമോ ഞാനതിനെയങ്ങു തട്ടി'
'എന്താ? പട്ടിയെ കൊന്നെന്നോ?'

'ഏയ് കൊന്നുമൊന്നുമില്ല നയഗ്രാ കാണാന്‍ പോയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അതിനെ കാനഡയില്‍ കൊണ്ടുവിട്ടു ഇനി തിരിച്ചു വരുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല പട്ടിക്ക് പാസ്‌പോര്‍ട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ!'
ക്യാപ്റ്റന്റെ പൊട്ടിച്ചിരിയില്‍ ഞാനും പങ്കു ചേര്‍ന്നു.

എന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ന്യൂജേഴ്‌സിയിലുള്ള കുഞ്ഞുമോനും ഒരു പട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു വലിയ വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആളൊരു പാവമായിരുന്നു. പട്ടിക്കു പ്രായമായിട്ടും കുഞ്ഞുമോന്‍ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണു വീട്ടിലൊരു അലര്‍ജി പ്രശ്‌നം വന്നത് പട്ടിയേയും, പൂച്ചയേയും, പക്ഷിയേയൊന്നും വീട്ടില്‍ വളര്‍ത്തരുതെന്നു ഡോക്ടറുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം.
നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുഞ്ഞുമോന്‍ അതിനെ കുറച്ചകലെയുള്ള ഒരു പാര്‍ക്കില്‍ കൊണ്ടു വിട്ടു. ഒരു കുറ്റബോധം കുഞ്ഞുമോന്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പാര്‍ക്കില്‍ പോയി ഒന്നു നോക്കിയാലോ?(ഇൃശാല ടരലില ലേക്കു കുറ്റവാളി മടങ്ങിവരുമെന്നാണു ശാസ്ത്രം).

അവിടെ ചെന്നപ്പോള്‍ പട്ടി അതിനെ വിട്ട സ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ തന്നെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുആകെ ക്ഷീണിച്ച്, തളര്‍ന്നു കുഞ്ഞുമോന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോള്‍ അത് ഓടിയെത്തി അതിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരുവാന്‍ കുഞ്ഞുമോനു മനസുണ്ടായില്ല.

അനുബന്ധം: ഒരു പട്ടിയേയും ആവശ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സ്‌നേഹിക്കരുത്. 

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

എഴുപത് വര്‍ഷം, അറുപത്തൊമ്പത് മാര്‍ക്ക്

ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എഴുപത് സംവത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു. നമ്മെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കാന്‍ പോന്ന പല സംഗതികളും ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനം പകരുന്ന സംഗതികളാണ് അതിനൊപ്പം കാണാനുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും വേണം.#ാ

സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ആദ്യത്തെ ഓര്‍മ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 രാവിലെ ഉണര്‍ന്നുവന്നപ്പോള്‍ എന്റെ അച്ഛന്‍ പറഞ്ഞുതന്നു : നീ ഉറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. നിന്റെ അമ്മയും ഞാനും ആ നേരത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു.'

അന്ന് ആറ് വയസാണ് പ്രായം. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആണ്. ഞാന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ പ്രജയാണ്, ഞങ്ങള്‍ പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ പാടിയിരുന്നത് വഞ്ചീശമംഗളമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ പോയതിന്റെ ഗുണം തല്‍ക്കാലം മഹാരാജാവിനാണ് എന്നൊന്നും ആ പ്രായത്തില്‍ അറിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍ അറിയുന്നുണ്ട് അന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന്.

വടക്കന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍.

പെരിയാറിന്റെ തെക്കേ കര. കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക്. പെരുമ്പാവൂര്‍ ''ടൗണി'ല്‍ മാത്രം ആണ് വൈദ്യുതി. പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ ഒരു വലിയ പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കിലെ ഒരേയൊരു റേഡിയോ. അങ്ങനെ ഒരു വാര്‍ത്താവിനിമയോപാധി ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ആ ആറുവയസുകാരന് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫോണ്‍. അതെന്താണ്? പൊടി പറക്കാത്ത ടാറിട്ട റോഡ്. അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ? വീടുകളില്‍ മണ്ണെണ്ണ വേണ്ടാത്ത വിളക്ക്. അസാദ്ധ്യം.

ആദ്യം ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളുടെ കഥ പറയാം. പെരുമ്പാവൂരിലെ നാല്‍ക്കവലയില്‍ നിന്ന് തെക്കോട്ട് കിടക്കുന്ന മണ്‍പാതയാണ് കോട്ടയത്തേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും പോകുന്നത്. എം.സി റോഡ്. വടക്കോട്ട് പാത താന്നിപ്പുഴ വരെ. ശേഷം പെരിയാറാണ്. എന്നും നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന നദി. കടത്തുവള്ളമാണ് പിന്നെ ശരണം. മറുകരയാണ് കാലടി. പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും ആയി ആലുവാ മൂന്നാര്‍ റോഡ്. ആ വഴിയിലാണ് ഗതാഗതം കൂടുതല്‍. സര്‍ സി.പിയുടെ ബുദ്ധിയാണ്. തിരുവിതാംകൂറിന് പുറത്ത് തിരുവിതാംകൂറിന് തടയാനാവാതിരുന്നതിനാല്‍ നിലവില്‍ വന്ന കൊച്ചി തുറമുഖം. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ സി.പി നിശ്ചയിച്ചതിനാലാണ് ഉദ്യോഗമണ്ഡല്‍ ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ ഒരു ബുദ്ധി ആയിരുന്നു സര്‍ക്കാരിന്റെ ലോറി സര്‍വീസ്. അടച്ചുപൂട്ടിയ ലോറികള്‍. പെലാലയ്ക്ക് തുടങ്ങും കിഴക്കോട്ട്. പെലാല ഞങ്ങളുടെ വടക്കന്‍ ഭാഷയാണ്. പുലര്‍കാലം. രണ്ടരമണി മുതല്‍ ഏതാണ്ട് ഏഴരവരെ. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് രണ്ടരയോടെ ആദ്യത്തെ ലോറി പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകും. സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് അവസാനത്തേതും പോകും. കണ്ണന്‍ ദേവന്‍ കമ്പനിയുടെ തേയിലപ്പൊടി നിറച്ച പെട്ടികളാണ് ലോറിയില്‍. ഇരുവശവും ആനച്ചിത്രം. സര്‍ക്കാര്‍ മുദ്ര. ലോറികള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാട്ടാന'യായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചിരുന്നത് ലോറികള്‍ ഉയര്‍ത്തിയ പൊടിപടലങ്ങളാണ്. മഴക്കാലത്ത് കുഴപ്പമില്ല. വേനല്‍ക്കാലത്ത് പീടികകളുടെ മുന്‍വശം തിരശീല കൊണ്ട് മറയ്ക്കും. ചാക്കുകള്‍ കൂട്ടിത്തുന്നിയാണ് തിരശീല നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വലിയ വീപ്പക്കുറ്റി. അതിന് ധാരാളം ദ്വാരങ്ങള്‍. വീപ്പ നിറയെ വെള്ളം. പിരാന്തന്‍ പൗലോസും വടക്കന്‍ കുഞ്ഞിപ്പൈലിയും ഒക്കെ ആ വീപ്പ റോഡിലൂടെ ഉരുട്ടും. വെള്ളം നനഞ്ഞാല്‍ പൊടി പറക്കുകയില്ല. ബസ്? ആലുവയില്‍ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് ഒരു ബസ് ഉണ്ട്. രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ്. മടക്കം സന്ധ്യകഴിഞ്ഞ് ആയിരുന്നിരിക്കാം. കണ്ടവരില്ല കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍. പെരുമ്പാവൂരില്‍ നിന്ന് തെക്കോട്ട് സ്വരാജിന്റെ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഒപ്പം മൂന്നാറിന് പോകുന്ന തരം ഒരു പച്ചവണ്ടിയും. അത് സര്‍ക്കാര്‍ വക. പച്ചവണ്ടിക്ക് പ്രത്യേകം പേരാണ്. എക്‌സ്പ്രസ്. ബസില്‍ കയറുന്ന സ്ത്രീകള്‍ കശുമാവിന്റെ ഇല കരുതിയിരിക്കും. മനം മറിക്കുമ്പോള്‍ അത് ഞെരടി മണത്താല്‍ ഛര്‍ദ്ദിക്കയില്ലത്രേ.

അവിടെ നിന്ന് നാം ഇന്ന് ആറുവരിപ്പാതയിലും ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിലും കൊച്ചി മെട്രോയിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു. താന്നിപ്പുഴ കടത്തിന് പകരം ശ്രീശങ്കരപ്പാലം. കാലടി, മറ്റൂര്‍, നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളം. പുലയനെന്നും മുളയനെന്നും ആരും പറയുന്നില്ല ഇന്ന്.

വിദ്യാഭ്യാസം.

സ്കൂളില്‍ എനിക്ക് ഒരു സഹപാഠി ഉണ്ടായിരുന്നു. കെ.കെ. മാധവന്‍, നിത്യവും ഒരു ചോറ്റുപാത്രവും പുസ്തകങ്ങളുമായി ഏഴും ഏഴും പതിന്നാല് മൈല്‍ ഇരുപതിലേറെ കിലോമീറ്റര്‍ നടന്നാണ് മാധവന്‍ ഫസ്റ്റ് ക്‌ളാസ് നേടി ജയിച്ചത്. പില്‍ക്കാലത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡില്‍ ചീഫ് എന്‍ജിനിയര്‍ ആയത്. ഇന്ന് മാധവന്റെ വീടിനും ഞങ്ങള്‍ പഠിച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നാലാണ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളുകള്‍. കഴുത്തില്‍ കോണകം കെട്ടുന്ന കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സി.ബി.എസ്.ഇ വേറെയും.

ആരോഗ്യം. കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കില്‍ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് എല്ലെമ്പി ഡോക്ടര്‍മാര്‍. എല്ലെമ്പി എന്നുവച്ചാല്‍ എന്‍ജിനിയറിംഗില്‍ ഇക്കാലത്തെ ഐ.ടി.ഐ കണക്കെ ഒരു പ്രയോഗം. ദാമോദരന്‍പിള്ള ഡാക്കിട്ടര്‍ സര്‍ക്കാരാശുപത്രിയില്‍. തോമ്പ്ര ഡോക്ടറും കോച്ചേരി ഡോക്ടറും സ്വന്തം ആശുപത്രികളില്‍. ഇന്നോ?

ഇങ്ങനെ നോക്കിയാല്‍ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്രഭാരതം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഇക്കാലത്ത് നെഹ്‌റുവിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായം ഇല്ല, കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്കൊഴികെ. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോവിയറ്റ് ആഭിമുഖ്യം നമുക്ക് ഘന വ്യവസായങ്ങളുടെ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ റാഫി അഹമ്മദ് കിദ്വായി മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ട് കൃഷി വകുപ്പ് നയിച്ചവര്‍ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തത ഉണ്ടാക്കാന്‍ വഴിയൊരുക്കി. സാരാഭായിയും അമുല്‍കുര്യനും എം.എസ്. സ്വാമിനാഥനും നമ്മെ വളര്‍ത്തി. സര്‍ദാര്‍പട്ടേലും വി.പി. മേനോനും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ആഫ്രിക്കയെപ്പോലെ കൊച്ചുറിപ്പബ്‌ളിക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡം നിറയുമായിരുന്നു. റുവാണ്ട ഉറുണ്ടി, ബുര്‍ക്കീനോ ഫാസോ. തിരുവിതാംകൂര്‍, മൈസൂര്‍, ഹൈദരാബാദ്, പട്യാല ,. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്കുകള്‍ ദേശവല്‍ക്കരിച്ചത് മൊറാര്‍ജിദേശാശിയെ വെട്ടിലാക്കാനാവാം. എന്നാല്‍ ഇരുപത്തിയൊന്നും നൂറ്റാണ്ടില്‍ അമേരിക്കന്‍ സമ്പദ്&്വംിഷ;വ്യവസ്ഥ കുലുങ്ങിയപ്പോഴും നാം പിടിച്ചുനിന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാന്‍ ഏറെ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം വിശേഷണങ്ങള്‍ കൂടാതെ ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു. നമുക്കൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ കോളനികള്‍ പട്ടാളഭരണത്തിലും സിവിലിയന്‍ ഏകാധിപത്യത്തിലും ബേസിക്' തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങള്‍ ശോഭ കെടുത്തുന്ന തരം നിയന്ത്രിത ജനാധിപത്യങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യം. ഈശ്വരന്റെ സവിശേഷകരുണ ഭാരതത്തിന് ലഭ്യമാണ്. ഇന്ദിരയല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടും സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉത്തരവിട്ടതായി ചരിത്രത്തില്‍ ഉള്ളത്? അത് അവരുടെ കാരുണ്യം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഇന്റലിജന്‍സുകാര്‍ അവരെ പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. ദൈവം ഇടപെട്ടു എന്നാണ് എനിക്ക് എന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.

രണ്ടാമത്, ഈ എഴുപത് വര്‍ഷം നമ്മുടെ പ്രകടനം മോശമായില്ല. നമ്മുടെ ഘടനകളും ചട്ടക്കൂടും സുസ്ഥിരമായി തുടരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി അടക്കം ഉള്ള നീതിന്യായസംവിധാനം, ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിതമായ സിവില്‍ സര്‍വീസ്, യൂണിയന്‍ പബ്‌ളിക് സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ ഇത്യാദി. പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മയും ടെര്‍മിനേറ്റര്‍ അല്ല. കാര്‍ഷിക വ്യാവസായിക സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിലൊക്കെ എടുത്തുപറയാവുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍. ഒട്ടാകെ സംക്ഷേപിച്ചുപറഞ്ഞാല്‍ മോദിയെ കണ്ടാല്‍പോലും പുടിനും നെതന്യാഹുവും എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുന്ന അഭിമാനകരമായ അവസ്ഥ. നമോസ്തുതേ മമജന്മഭൂമി. വന്ദേ മാതരം

എന്നാല്‍ എല്ലാം ശുഭമാണോ? അല്ലേയല്ല.

ഒന്നാമത് അഴിമതി തന്നെ. അഴിമതി നമ്മുടെ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞത് പോലെ ആഗോളപ്രതിഭാസം ആണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാം. എന്നാല്‍ ഭാരതത്തില്‍ അതിന്റെ തോത് വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം.

കേരളത്തില്‍ ഒരു ഈട്ടിമരം ലേലം ചെയ്തതിലെ ക്രമക്കേട് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണം. മന്ത്രി അറിയാതെ നടന്നതാണ് സംഭവം. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിച്ചതും. എന്നിട്ടും ആ ലേലം മന്ത്രി കാന്‍സല്‍ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ കേസില്‍ മന്ത്രി രാജിവച്ച് മാനനഷ്ടക്കേസ് കൊടുത്ത് ജയിച്ച് നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ചശേഷം രാഷ്ട്രീയം വിട്ടു. ഇപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്ന കഥകള്‍വച്ച് നോക്കിയാല്‍ അന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അഴിമതിയേ ആയിരുന്നില്ല.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രത്തിലും ഇതിനെക്കാള്‍ മോശമാണ് സ്ഥിതി. ഒന്നേമുക്കാല്‍ ലക്ഷം കോടിയുടെ അഴിമതി എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത്? എത്ര പൂജ്യം വേണം ഈ തുക അക്കത്തിലെഴുതാന്‍ എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എത്ര വലിയ തുകയാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയാത്തത്. അങ്കഗണിതം പഠിച്ചവര്‍ക്കറിയാം

ആകെയുള്ള ഒരു രജതരേഖ മോദി അധികാരത്തില്‍ എത്തിയതിനുശേഷം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ്. എന്നാല്‍ മോദിയുടെ കക്ഷിയുടെ പേരില്‍ അധികാരമില്ലാത്ത ഈ കേരളത്തില്‍ പോലും കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നു എന്നത് രോഗം വ്യാപകമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.

അഴിമതി പെരുകി എന്നതിനെക്കാള്‍ സീരീയസായി ഞാന്‍ കാണുന്നത് അഴിമതി നാട്ടുനടപ്പാണ് എന്ന ചിന്താഗതിക്ക് സമൂഹത്തില്‍ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമാണ്. കൈക്കൂലി കൊടുക്കാന്‍ ആളുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അത് വാങ്ങാന്‍ സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം ഓര്‍ക്കാറില്ല. കാര്യം നടന്നുകിട്ടുമെങ്കില്‍ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാന്‍ നമുക്ക് വിരോധവുമില്ല.

അതായത് അഴിമതി കൂടുതല്‍ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ തോത് വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനോട് പൊതുജനം കാണിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയും വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അഴിമതിക്കെതിരെ ചില നിലപാടുകള്‍ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നത് ശരിതന്നെ. അവ കെ.ഇ.മാമ്മന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ പോലെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ലയിച്ചുപോവുന്നു. ഈയിടെ ആരോപണവിധേയനായ ഒരുദ്യോഗസ്ഥന്‍ പണി അറിയാത്ത തന്നെ ആ പണി ഏല്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തെറ്റിന് ഉത്തരവാദി എന്നുപറഞ്ഞതും വായിക്കാന്‍ നാം നിര്‍ബന്ധിതരായല്ലോ. ഏത് മുട്ടാപ്പോക്കും ഉത്തരമാവുന്ന അവസ്ഥ ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല.

വര്‍ഗീയതയും ജാതിചിന്തയും വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു ന്യൂനത. വര്‍ണ്ണാശ്രമത്തിന് മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത്. അത് ഒട്ടൊക്കെ മാറി. എങ്കിലും ജാതിചിന്ത വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.

ഇത്രയും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അന്‍സാരി ഭാരതത്തിലെ മുസ്‌ളിമുകളുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വാചാലനായതായി വായിച്ചത്. യു.പി.എയും എന്‍.ഡി.എയും യോജിച്ച ഒരു കാര്യം അന്‍സാരി രാഷ്ട്രപതിയാവാന്‍ യോഗ്യനല്ല എന്നതായിരുന്നു. ആ നിലപാട് സാധൂകരിക്കുന്നതായി ഈ പ്രസ്താവന. പാകിസ്ഥാനില്‍ ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ലഭിക്കുന്ന പരിരക്ഷയെക്കാള്‍ എത്രയോ മേലെയാണ് ഭാരതത്തില്‍ മുസ്‌ളിമിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പത്തുവര്‍ഷം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന വ്യക്തി തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നത്. കടുത്ത ഏതോ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. മുസ്‌ളിമുകള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ല എന്നല്ല. അതിന് മതം അല്ല പ്രധാനകാരണം. ജുനൈദിന്റെ ദാരുണാനുഭവം പോലെ പലപ്പോഴും മറ്റ് ചെറിയ കാരണങ്ങളില്‍ തുടങ്ങി മതത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് മാറി വഷളാവുന്ന സ്ഥിതിഗതികളാണ് ഉള്ളത്. അത് മുസ്‌ളിമുകള്‍ക്ക് മാത്രം അല്ല അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബംഗളൂരുവില്‍ ജോലിക്ക് വന്നവര്‍ പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്ന സന്ദര്‍ഭം നമുക്ക് മറന്നുകൂടാ. ദളിതരും ആദിവാസികളും ആയവര്‍ക്ക് തിക്താനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാറില്ലേ? ഇവയൊക്കെ സാമാന്യവല്‍ക്കരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷവും പ്രബലവിഭാഗങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ദുര്‍ബലവിഭാഗങ്ങളെയും സദാ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അതേസമയം ജുനൈദിന്റെ അനുഭവം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കണം. ഗോഭക്തന്മാര്‍ നിയമം കൈയിലെടുത്ത് അപരന്റെ അടുക്കളയില്‍ ഒളിഞ്ഞുനോക്കരുത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നിലധികം തവണ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതാണ്. അത് താഴെ തലത്തില്‍ നടപ്പാകാതിരിക്കുന്നത് ഖേദകരമാണ്.

സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനത്തില്‍ ഗുണപരമായ മാറ്റം ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും താണ്ടാന്‍ ദൂരം ബാക്കിയാണ്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഭൗതിക പുരോഗതി തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും സാംസ്കാരികമായി അപരനെ കരുതുന്ന മനസ് നമുക്ക് ശുഷ്കതരമായിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ബാക്കിപത്രം. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ മതത്തെയോ പ്രസ്ഥാനത്തെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നാം ഓരോരുത്തരും കണ്ണാടിയില്‍ നോക്കി അവരവരുടെ വൈരൂപ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്‌ളാസ്റ്റിക് സര്‍ജിക്ക് തയ്യാറാവുകയാണ് വേണ്ടത്.

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

ഭിക്ഷകൊടുക്കുമ്പോള്‍

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് 'മാതൃഭൂമി' വാരികയില്‍ ആദരണീയനായ എം.ടി.വാസുദേവന്‍ നായര്‍ 'കിളിവാതിലിലൂടെ' എന്നൊരു ലേഖന പരമ്പര എഴുതിയിരുന്നു.

സമ്പന്നര്‍ക്കായുള്ള ഒരു ക്ലബ് ഒരു ചാരിറ്റി സമ്മേളനം നടത്തിയതിനെ ക്കുറിച്ചു എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഇന്നും മനസ്സിന്റെ ഏതോ കോണില്‍ മായാതെ നില്‍ക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അമ്പത് സാധുവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു സൗജന്യ പുസ്തക വിതരണംമാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം 'സമ്മാനം' സ്വീകരിക്കുവാനെത്തിയ ഓരോ പിഞ്ചുപൈതലിനേയും ഒന്നൊന്നായി പേരു വിളിച്ച് സ്‌റ്റേജില്‍ കയറ്റി പുസ്തകം നല്‍കി. പത്രക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ഫല്‍ഷുകള്‍ രംഗം കൊഴുപ്പിച്ചു. അതു വാങ്ങുവാനെത്തിയ കുട്ടികളുടേയും മാതാപിതാക്കളുടേയും കണ്ണുനിറഞ്ഞത് സന്തോഷം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല നിസ്സഹായതയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം.

ആ സാധുകുട്ടികള്‍ക്കു നല്‍കിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിലയേക്കാള്‍ എത്രയോ അധികമാണ് അതിന്റെ പബ്ലിസിറ്റിക്കും, വിശിഷ്ടാതിഥികള്‍ക്കുള്ള സ്വീകരണച്ചിലവിനായും മറ്റും ചിലവാക്കിയത്മനസ്സില്‍ ഒരു നൊമ്പരമായി ആ വായനയുടെ ഓര്‍മ്മ ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു.

ഈയടുത്ത കാലത്ത് വെരി.റവ.പൗലോസ് പാറേക്കല്‍ കോര്‍ എപ്പിസ്‌ക്കോപ്പ ഡാളസില്‍ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടു വായിച്ചു.

വ്യക്തികളോ, സംഘടനകളോ, പള്ളികളോ നടത്തുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തികച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും, എന്നാല്‍ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ ദാനധര്‍മ്മങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ കൈനീട്ടുന്നവര്‍ നമ്മളേപ്പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരാണെന്നും, അവരുടെ മാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തും വിധം പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവീക പ്രമാണങ്ങളുടെ നഗ്‌നമായ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉല്‍ബോധിപ്പിച്ചു. നൂറു ഡോളര്‍ സംഭാവന നല്‍കുന്നതിന് അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ചിലവഴിച്ചു പ്രചരണങ്ങളും, സമ്മേളനങ്ങളുമെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നമ്മുടെ സംഘടനകള്‍ നാട്ടില്‍ നടത്തുന്ന ചെറിയ ചാരിറ്റി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വലിയ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളോടു കൂടിയാണു നടത്തുന്നത്‌നേതാക്കന്മാരുടെ ഡോളര്‍ ചിരിയുമായി നില്‍ക്കുന്ന ഫല്‍ക്‌സുകള്‍, വി.ഐ.പി.മാരുടെ നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങള്‍, വിവാഹ സഹായധനം സ്വീകരിക്കുന്ന സാധു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ, ണമഹസലൃ സ്വീകരിക്കുന്ന വികാലാംഗന്റെ ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള പത്ര/ടെലിവിഷന്‍ വാര്‍ത്തകള്‍.

ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുവെച്ചു നല്‍കിയിട്ട് അതിന് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതില്‍ വലിയ തെറ്റില്ല എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു പക്ഷേ അതു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു ഒരു പ്രചോദമായേക്കും.

മോര്‍ച്ചറി, ഡയലീസിസ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി സാധുകുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസചിലവു വരെ യാതൊരു പബ്ലിസിറ്റിയുമില്ലാതെ നടത്തുന്ന പല സ്‌നേഹിതരും, പരിചയക്കാരുമെനിക്കുണ്ട്. നൂറുകണക്കിനു വീടുകള്‍ സാധുക്കള്‍ക്കു യാതൊരു സംഘടനാ പിന്‍ബലവുമില്ലാതെ നിര്‍മ്മിച്ചു കൊടുത്ത അമേരിക്കന്‍ മലയാളികളുമുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഫണ്ടു പിരിക്കുകയല്ലാതെ, അവരുടെ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും പണമെടുത്തു സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടില്ലഅഴിമതിയില്‍ കൂടി നേടുന്ന കോടികള്‍ സ്വന്തക്കാര്‍ക്കും ബന്ധക്കാര്‍ക്കും മറ്റുമായി വീതിച്ചു നല്‍കും.

എന്നാല്‍ അവരുടെ പാര്‍ട്ടി അധികാരത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ ചില നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ സാധുക്കള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ചിലവില്‍ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ 'പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി' പബ്ലിസിറ്റിയോളം ഉയര്‍ന്നില്ലെങ്കിലും അതു കുറച്ചു പേര്‍ക്കൊക്കെ ഗുണം ചെയ്തു. അക്കാര്യത്തില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാരുമൊട്ടും പിന്നിലല്ല.
(കൈയേറ്റവും, കൈക്കൂലിയും, നീതി നിഷേധിക്കലുമെല്ലാം ആരു ഭരിച്ചാലുമുണ്ടാകും. അഞ്ചു ആശുപ്ത്രികളില്‍ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മരിച്ചു. മറുനാടന്‍ മലയാളികളുടെ കാര്യം മറക്കുന്നില്ല)

മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം ധാരാളം ചാരിറ്റി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയൊന്നായുമില്ലാതെ അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനരീതിയെപ്പറ്റി പലര്‍ക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാണും. ആരോടും അവര്‍ പണം പിരിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല.

ക്രിസ്ത്യന്‍ സഭകളും സമൂഹവിവാഹം പോലെയുള്ള കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പബ്ലിസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അവര്‍ക്കും താല്‍പര്യമുണ്ട്.

കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ചെയ്യണം. എന്നാല്‍ നാലുനക്കാപ്പിച്ച കാശു കൊടുത്തിട്ട്, അതു സ്വീകരിക്കുന്നവനെ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന, വേദനപ്പെടുത്തുന്ന വാര്‍ത്തകളുമായി നാടാകെ പാടി നടക്കരുത്.

ചിന്താവിഷയം: ആകയാല്‍ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോള്‍, മനുഷ്യരാല്‍ മാനം ലഭിപ്പാന്‍ പള്ളികളിലും വീഥികളിലും കപടഭക്തിക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിന്റെ മുമ്പില്‍ കാഹളം ഊതിക്കരുത്. തീയോ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോള്‍ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിനു വലംകൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇടംകൈ അറിയരുത്. രഹസ്യത്തില്‍ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്കു പ്രതിഫലം തരും(ബൈബിള്‍)

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

മ‌അ്ദനി പകപോക്കലിന്റെയും വ്യാജ അന്യായങ്ങളുടെയും ഇര

1947-ലെ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും പരസ്പ്പരം വിദ്വെഷത്തോടെയും പ്രതികാരേച്ഛയോടെയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെയിടയിൽ തന്നെ മത മൗലികത അടിസ്ഥാനമാക്കി തീവ്ര ഹിന്ദുക്കളും തീവ്ര മുസ്ലിമുകളുമായി രണ്ടു വിഭാഗക്കാരായി തിരിയുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുകൂട്ടരും  ദേശസ്നേഹികളായി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിലെ അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തിനുശേഷം മുസ്ലിം ജനതയെ ക്രൂരമായി പരിഹസിക്കുന്നതിൽ ലോകം മുഴുവനും തന്നെ ഇന്ന് ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ സിന്ധുനദി തീരത്തുനിന്നും ഒരേ സംസ്‌കാരമായി ഒരേമണ്ണിൽ ജീവിച്ച ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കലഹിക്കലും നിത്യ സംഭവങ്ങളായി തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

തീവ്രമായ മതപ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴു വർഷമായി പി.ഡി.പി നേതാവായ 'മ‌അ്ദനി' ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ളൂരിലെ പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽ വിചാരണയില്ലാതെ കഴിയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ അനേക സ്ഫോടന പരമ്പരകളുമായി അദ്ദേഹത്തിൻറെ പേരും ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പത്തുവർഷം കോയമ്പത്തൂർ സ്പോടനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് ജയിലിലായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് 2007 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു കുറ്റവിമുക്തനായി പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ 2008 ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിയതി വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹിന്ദുമൗലിക വാദികളുടെ കൂടിയാലോചനയിൽ കേസ്സുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചെതെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം മുസ്ലിമുകളും നിഷ്പ്പക്ഷരായവരും ചിന്തിക്കുന്നത്.

1966 ജനുവരി പതിനെട്ടാം തിയതി കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള മൈനാഗപ്പള്ളിയിൽ അബ്ദുസമദ് മാസ്റ്ററുടെയും അസ്മാ ബീവിയുടെയും മകനായി 'അബ്ദുന്നാസർ മ‌അ്ദനി' ജനിച്ചു. അറബികോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദമെടുത്ത ശേഷം ഒരു മതപ്രഭാഷകനായി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. കേരളം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളെ ലഭിച്ചിരുന്നു. 1992 ആഗസ്റ്റ് ആറാം തിയതി തീവ്രമായ മൗലിക മതപ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വധശ്രമം ഉണ്ടായി. കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെടുകയും വലത്തുകാൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1992-ൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം വികാരാധീനമായി നാടെങ്ങും പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ മ‌അ്ദനിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. പിന്നീട് സമുദായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.

1990-ൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക സേവക സംഘം (ISS)എന്ന സാമുദായിക സംഘടന ആരംഭിച്ചു. 1993 ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തിയതി പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയ്ക്ക് (പി.ഡി.പി.) രൂപം നൽകി. അവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിയും ദളിതരായ മുസ്ലിമുകൾക്കുവേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ നയം. മുസ്ലിമുകളുടെയിടയിൽ പി.ഡി.പി. അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി വളർന്നു. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത നാളുകളിൽ പിഡിപി നിരോധിച്ചിരുന്നു. 'മ‌അ്ദനി'  ന്യുനപക്ഷങ്ങളുടെയും ദളിതരുടെയും പാർട്ടിയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റുകളും സർക്കാരും മീഡിയാകളും 'മ‌അ്ദനി' യെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. 'സത്യമേവ ജയതേ' എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് 'മ‌അ്ദനി' കേരളം മുഴുവൻ പദയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുസ്ലിം ജനതയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഒരു നേതാവായും വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ച കോൺഗ്രസിനും ബി.ജെ.പി. യ്ക്കും ഒരു പോലെ ഭീഷണിയുമായിരുന്നു.

1990-വരെ 'മ‌അ്ദനി' ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒളിവു സങ്കേതങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രചരണം. അതുവരെ കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാതിരുന്ന മ‌അ്ദനി ബാബറി മസ്ജിദ് തല്ലി തകർത്തപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ രംഗത്ത് വന്നുവെന്നാണ് ചിലരുടെ കിംവദന്തികൾ. വർഗീയത ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് നാടിനെ ഇളക്കിയും മുസ്ലിമുകൾക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയും ആർ.എസ്.എസ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പി.ഡി.പി. എന്ന സംഘടനയുണ്ടാക്കിയും മലമ്പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പരിശീലനം നൽകിയും മ‌അ്ദനി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നു കുപ്രചരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം. മുസ്ലിം ന്യുനപക്ഷം മുഴുവനായും മ‌അ്ദനിക്ക് പിന്തുണ നല്കുന്നു. ഇയാൾ ഒരു തീവ്ര വാദിയായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിമുകൾ പിന്തുണ നല്കുമായിരുന്നോ? കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷങ്ങളും കോൺഗ്രസും വരെ മ‌അ്ദനിയുടെ വളർച്ചക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ മ‌അ്ദനി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികാര മനോഭാവമായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിലെ സംഭവത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും, മ‌അ്ദനിയെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയായി കണ്ടിരുന്നു. മുസ്ലിമുകൾക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം. ഭീകരവാദം ചുമത്തിക്കൊണ്ടു മ‌അ്ദനിയേയും ഭാര്യ സൂഫിയായെയും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 2009-ഡിസംബറിൽ തമിഴ്നാട് ബസിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ സൂഫിയായെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായാലും മ‌അ്ദനിയുടെ പേരായിരിക്കും ആദ്യം വരുക.

ആർ.എസ്.എസ് നെതിരായി ഒരു രാഷ്ട്രീയമറ സൃഷ്ടിക്കാനെ മ‌അ്ദനി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അച്യുതാനന്ദനെതിരെ പിണറായുമായി ഒരു ശക്തമായ കൂട്ടുകെട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പാർട്ടി ഇസ്‌ലാമിക ചിന്തകളുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മുസ്ലിം ദളിതരുടെ ക്ഷേമത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അച്യുതാനന്ദൻ മ‌അ്ദനിയും കമ്മ്യുണിസവുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതിൽ എതിർത്തിരുന്നു. ന്യുനപക്ഷമാണെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷമാണെങ്കിലും മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാർട്ടികൾ കമ്മ്യുണിസത്തിനെതിരെന്നായിരുന്നു അച്ചുതാനന്ദൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.

1998-ഫെബ്രുവരി പതിന്നാലാം തിയതി കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടനക്കേസിൽ മ‌അ്ദനിയെ പ്രതിചേർത്ത് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ബോംബിങ്ങിൽ 58 പേർ മരിക്കുകയും 200 പേർ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവം നടന്നത് അന്നത്തെ ബിജെപി നേതാവായ എൽ.കെ. അഡ്‌വാനി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നതിനു മുമ്പായിരുന്നു. മ‌അ്ദനിയ്ക്കെതിരായി  പത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ദുഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്തകളും കിംവദന്തികളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പിൽ ദേശീയ സുരക്ഷിതയുടെ പേരിൽ ഒരു വർഷം ജയിലിൽ അടച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് കേസിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായെങ്കിലും കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഇവിടെനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കോയമ്പത്തൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്ക് മാറ്റി. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പീഡനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരതന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ജാമ്യത്തിനായി നിരവധി തവണ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ കാരണം ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തള്ളിക്കളയുകയാണുണ്ടായത്. പ്രമേഹവും ഹൃദ്രോഗവും നട്ടെല്ലിന് തേയ്മാനവുമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ചീകിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒമ്പതു വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണ നടപടികൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ 2007 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തിയതി കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി വിട്ടയച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശമാണ് തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ അടച്ചതെന്ന് മ‌അ്ദനി പറയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ നല്ല പിന്തുണ കിട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. യുഡിഎഫ് മായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അത് വെറും നാമമാത്രമായിരുന്നു. 1998-മാർച്ചിൽ കോഴിക്കോട് മ‌അ്ദനി നടത്തിയ വിപ്ലവകരമായ ഒരു പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയുമുണ്ടായി. കോയമ്പത്തുർ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുതലായപ്പോൾ മറ്റെല്ലാവരെപ്പോലെ താൻ സ്വതന്ത്രനായെന്ന് മ‌അ്ദനി വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുകൾ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും വേട്ടയാടാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. കോയമ്പത്തുർ ജയിലിലെ കഠിന തടവിനുശേഷം കർണ്ണാട കോടതി ബാംഗ്ളൂർ ബോംബ് സ്പോടനമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നാരോപിച്ച്‌ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലഷ്കർ ഇ ടോയ്‌ബ പ്രവർത്തകനെന്നു സംശയിക്കുന്ന ടി.നാസറിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയും മ‌അ്ദനിയെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം പ്രതിയാക്കിയും പോലീസ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തു. ആ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഇരുപതുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 

രണ്ടു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാംഗളൂരിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റുമായി കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ബാംഗളൂരിലുണ്ടായ ബോംബിങ്ങിൽ മദനി പങ്കാളിയെന്ന് ഗവണ്മെന്റ്  ആരോപിച്ചിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലും സൂറത്തിലും ജയ്‌പ്പൂരിലും ഉണ്ടായ ബോംബിങ്ങിലും മദനിയുടെ പങ്കിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കർണ്ണാടക കോടതിയിൽ നിന്നും മുൻ‌കൂർ ജാമ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ സർക്കാരും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളും മീഡിയാകളും ഒന്നുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുടുക്കിൽ അകപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കാരണം മ‌അ്ദനിയും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്‌ലാമിക മതവികാരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒത്തു ചേർന്ന സങ്കരക്കളിയിൽ മ‌അ്ദനിയും തന്റെ ആശയങ്ങളെ കുരുതികഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. തികച്ചും ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മത മൂലസിദ്ധാന്ത വാദികൾക്ക് ഒരു ഭീക്ഷണിയായിരുന്നു.

2011 ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നാംതിയതി കർണ്ണാടക ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. മറ്റു കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മ‌അ്ദനി പോലീസിന് കീഴടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയ്ക്ക് സംശായാസ്പദമായ തെളിവുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജി.പ്രഭാകർ, കെ.ബി. റഫീഖ്, കെ.കെ. യോഗനന്ദ് എന്നിവരുടെ സാക്ഷിമൊഴികളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. വലിയൊരു ഗുഢാലോചന ഈ കേസിന്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പരിപാലനയിലുണ്ടായിരുന്ന അനാഥപ്പിള്ളേരുടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷം സ്ഥലത്തെ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുമെന്ന് മ‌അ്ദനി അന്ന് റിപ്പോർട്ടർമാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കോടതിയിൽ തനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. എട്ടു ദിവസത്തോളം കർണ്ണാടക പോലീസ് മ‌അ്ദനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊല്ലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലത്തെ പോലീസിന്റെ അനുവാദവും ആവശ്യമായിരുന്നു.

മ‌അ്ദനിയുടെ സ്വയം കീഴടങ്ങാമെന്ന തീരുമാനം കർണ്ണാടക പോലീസ് അംഗീകരിച്ചില്ല. കാരണം അവർ എട്ടുദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കൊല്ലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റിന്റെ അവസാന ദിവസവും ആയിരുന്നു. അവർക്ക് നിയമപരമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എട്ടാം ദിവസം കൊല്ലത്തുള്ള മ‌അ്ദനിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കർണ്ണാടക പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അനാഥശാലയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അന്തേവാസികളും സ്ത്രീകളും നിലവിളിച്ചു വാവിട്ടു കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മ‌അ്ദനിയെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ബാംഗളൂരിൽ വിമാനത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ആ സായാഹ്നത്തിൽ തന്നെ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. കർണ്ണാടക സർക്കാരിനോ, ഇന്ത്യ സർക്കാരിനോ, കേരള സർക്കാരിനോ മ‌അ്ദനി എന്തു തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ഒരു വിശകലനം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. സ്വന്തം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജോലി മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.

2010 ഒക്റ്റോബർ മുതൽ ബാംഗ്ളൂർ ജയിലിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനിടെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മകന്റെ കല്യാണത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനും കേരളത്തിൽ വരാനും അദ്ദേഹത്തിനവസരം ലഭിച്ചത് ഇത്തവണ (2017 August 6-19 ) ജാമ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ മാത്രമാണ്. ആരോഗ്യനില മോശമായപ്പോഴൊക്കെ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചീകത്സ നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും ബാംഗ്ളൂർ പട്ടണം വിട്ട് മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ജാമ്യം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഭീമമായ ജാമ്യത്തുക നൽകണമായിരുന്നു. ജയിലിനു പുറത്ത് കേസിനാസ്പദമായ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും നിയമ ലംഘനമോ പാടില്ലായെന്ന വ്യവസ്ഥയുമുണ്ടായിരുന്നു. നിയമ ലംഘനം നടത്തുന്നുവോയെന്ന് നിരീക്ഷണം നടത്താൻ സ്റ്റേറ്റ് സർക്കാരിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യജാമ്യത്തിൽ മകളുടെ വിവാഹം പങ്കുകൊള്ളാനും അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോവാനോ രാഷ്ട്രീയ മീറ്റിംഗ്കളിൽ പങ്കുകൊള്ളാനോ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ബാംഗ്ളൂരിൽ കേസുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുന്നതല്ലാതെ വേണ്ടത്ര വിചാരണ നൽകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻറെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മ‌അ്ദനി പുറത്തുവന്നാൽ രാജ്യത്ത് അപകടകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആരോപിച്ച് കീഴ്‌ക്കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോരാഞ്ഞു മീഡിയാകൾ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ സഹായം കൊടുക്കാൻ കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലപ്പുറത്തുള്ള കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാലയിൽ ചീകത്സിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം കോടതി നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചീകത്സ കൊടുക്കാനും ഭാര്യക്ക് മാത്രം സമീപത്തു നിൽക്കാമെന്നും കോടതി അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നു.

കർണാടക പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കള്ളസാക്ഷികളുടെ പ്രവാഹം തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു കേസ് മുഴുവൻ ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. 'യോഗാനന്ദ എന്ന ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകൻ മ‌അ്ദനിക്കേസിൽ തെളിവ് കൊടുക്കുകയും അയാൾ സാക്ഷിയായിരുന്ന വിവരം അയാൾക്കുപോലും അറിവില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ടെഹെല്ക (Tehelka) എന്ന രാഷ്ട്രീയ മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 'അപരിചിതരായവരെ താൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടെന്നും അവരിൽ തൊപ്പി വെച്ച ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ മനുഷ്യൻ മ‌അ്ദനിയായിരുന്നുവെന്നും അയാളെ താൻ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യോഗാനന്ദയുടെ പേരിൽ അയാളറിയാതെ പോലീസ് കള്ളസാക്ഷി പത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

മ‌അ്ദനിയെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് ഏതാനും ബിജെപി ക്കാരും ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകരും 'മ‌അ്ദനി' ആ പ്രദേശത്ത് പോലുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെക്കേരി എസ്റ്റേറ്റിൽ 2008-ൽ അറസ്റ്റു ചെയ്ത തൊഴിലാളിയായിരുന്ന 'റഫീക്ക്' സാക്ഷി പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട സാഹചര്യം വിവരിച്ചതിങ്ങനെ, "എന്നെ അവർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് തന്നു. മ‌അ്ദനിക്കെതിരെ തെളിവുകൾ നൽകാൻ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഭീകരതയ്ക്ക് തന്റെ പേരിലും കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി. ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ മ‌അ്ദനിയ്‌ക്കൊപ്പം സ്ഥിരമായി ജയിലിൽ ഇടുമെന്നും പിന്നീട് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും താക്കീത് തന്നു. തനിക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ജയിലിൽ കിടന്നാൽ എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാകും. അതുകൊണ്ടു താൻ മ‌അ്ദനിയ്ക്കെതിരെ കള്ളസാക്ഷിയിൽ ഒപ്പിട്ടു. അന്നുമുതൽ തന്റെ മനസ്സിൽ മനഃസാക്ഷിക്കെതിരായ തെറ്റുകൾ ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു." 'താൻ കാരണം ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു'വെന്നും റഫീക്ക് പറഞ്ഞു.

സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് മ‌അ്ദനിയെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. കട്ടവനെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ പിടിക്കുകയെന്ന നയമാണ് പൊലീസിനുണ്ടായിരുന്നത്. ബാംഗളൂർ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഇരുപതു പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയുമുണ്ടായി. അതിൽ 'നസീർ' എന്നയാളിനെയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നസീറിനെതിരെ സുരക്ഷിതാ പ്രവർത്തകർക്ക് ഗുഢമായ ആലോചനയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരായുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾ കെട്ടി ചമച്ചതായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള' മ‌അ്ദനിയുടെ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കുഴപ്പത്തിലാക്കി.

നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ ജയിലിൽ കിടന്നു നരകിക്കുന്ന മ‌അ്ദനിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള പഴുതുകൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ സർക്കാരും ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും അതെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ജയിലിൽ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും കൊടുക്കും. ജയിലിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്താവുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയോ ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടികളുടെയോ വോട്ടു ബാങ്കുകളിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരു പക്ഷെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. മ‌അ്ദനി പറഞ്ഞു, "ഞാൻ വളരെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലാണ്. നീതി എന്നിൽ നിന്നും വളരെയകലെ മാറി നിൽക്കുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ നിരാശനല്ല. ദുഖിതനുമല്ല. സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെത്തന്നെ ഇവിടെ ശുദ്ധികരിക്കുകയാണ്." അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കേസുകൾ നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ടു ഒരു ജയിലിൽനിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടിയാലും പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് കുറ്റാരോപണമായി വീണ്ടും വരും.

മ‌അ്ദനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിലാക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാശത്തിനും ജയിൽ വാസത്തിനും കാരണമായത്. കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ നിന്ന് 2007 ആഗസ്റ്റിൽ ഒമ്പതു വർഷത്തിനു ശേഷം മോചനമായപ്പോൾ കേരളം മുഴുവൻ മ‌അ്ദനി പ്രസിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ കമ്യുണിസ്റ്റ്കാരുൾപ്പടെ ഒരു രാജകീയ സ്വീകരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്കയത്. അത് ഹിന്ദുത്വവാദികളെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനയുടെ വളർച്ചയായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സും ബിജെപി യും മ‌അ്ദനിയുടെ ഉയർച്ചയെ കണ്ടത്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായ മ‌അ്ദനിയുടെ നേട്ടം അധികകാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. ബാംഗ്ളൂർ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതിയായപ്പോൾ ഒപ്പം നിന്നവർ പോലും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും അകന്നിരുന്നു.

പത്തു വർഷം കോയമ്പത്തുർ ജയിലിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡനമേറ്റ ശേഷം കോടതി വെറുതെ വിട്ടയുടൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു കേസുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിൽ ഗൂഢാലോചന കാണുമെന്നു വേണം ചിന്തിക്കാൻ. ദീർഘകാലമായി ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചു നരകിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം കാശ്മീരിലെ 'അഫ്സൽ ഗുരു'വിനെപ്പോലെ വധമാണ് ഭേദമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. മ‌അ്ദനി കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം മീഡിയാ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനൊപ്പമാണ്. അവർ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പതനം കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയേയുള്ളൂ.

ജയിലറകളിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മ‌അ്ദനി തെറ്റുകാരനാണോ? തെറ്റുകാരനെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കണം. തെറ്റുകാരനല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമെന്തിന് ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടന്നു? വിചാരണ കൂടാതെ തന്നെ പതിനേഴിൽപ്പരം വർഷങ്ങളായി ഇന്നും അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ്. കുറ്റാരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നീണ്ടകാലം ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് തികച്ചും മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയാണ്. ഇന്ത്യൻ നീതി പീഠത്തിന്റെ തന്നെ പരാജയമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കണം. ഒരാളെ വിധിക്കേണ്ടത് ജനകീയ കോടതിയല്ല. അത് ഒരു പരിഷ്കൃതരാജ്യത്തിനും ഭൂഷണമല്ല. ഭീകരതയുടെ പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ മുസ്ലിം നാമധാരികൾക്ക് പീഡനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടായിരുന്ന മഹാനായ അബ്ദുൾകലാമിനുവരെ അമേരിക്കൻ വിമാനത്താവളത്തിലെ അധികൃതർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊടുത്തു. മുസ്ലിം നാമം വഹിക്കുന്ന 'മ‌അ്ദനിയും' അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുതന്നെയാണ്.

മ‌അ്ദനിയുടെ മുൻകാല പ്രസംഗങ്ങൾ പലതും യൂട്യൂബിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശഭക്തി നിറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ. സ്വന്തം മതത്തെയും ഖുറാനെയും അമിതമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് തെറ്റോ? പശുവിന്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമുകളെയും ദളിതരെയും വർഗീയവാദികൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് തെറ്റോ? ബാബറി മസ്ജിത് തകർത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിമുകളെയും വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു. മ‌അ്ദനിയും അതിൽ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തീവ്ര പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ദേശദ്രോഹമാകും? മ‌അ്ദനിയെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പല ആരോപണങ്ങളും എതിരാളികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആരോപണങ്ങളല്ലാതെ തെളിവുകൾ നിരത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തതായി തെളിയിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല.

വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊപ്പം കള്ളക്കേസുകളും കള്ളസാക്ഷികളുമായി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി അമ്പതിൽപ്പരം കേസുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുണ്ട്. ഒരു കേസിൽ പോലും നീണ്ട ഈ വർഷക്കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെളിവുകൾ നിരത്തി ശിക്ഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മ‌അ്ദനിക്ക് ലഷ്കര്‍-ഇ-തോയ്ബ, എല്‍.ഇ.ടി, പാക്ക് ചാര സംഘടന, ഐ.എസ്.എസ് എന്നിവകളുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണിയുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ. അതിനു സാധിക്കാത്ത കാലത്തോളം അത് വെറും ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കുകൾക്കായി ഇന്ന് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ആർക്കും ആരുടെപേരിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ള സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. പണ്ട് ഒരുവൻ കമ്മ്യുണിസ്റ്റായാൽ നാടുമുഴുവൻ അവനെ നക്സൽബാരിയാക്കുമായിരുന്നു. മ‌അ്ദനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിചാരണയില്ലാതെ നീണ്ടകാലം അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്. മനുഷ്യത്വത്തോടുള്ള അവഹേളനവുമാണ്.

അദ്ദേഹത്തെ അന്തർദേശീയ കുറ്റവാളിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പതിനേഴു വർഷങ്ങളായി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഐ.എസ്.എസ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധം, കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടനം, അഹമ്മദ്ബാദ്, സൂറത്ത്, ജയ്പുർ സ്ഫോടന സൂത്രധാരകൻ, പാകിസ്ഥാൻ ഭീകര വാദികളുമായും ബന്ധം ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തൊടുത്തുവിടുന്നു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് തെളിയിക്കാൻ പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾ വേണോ? മദനി ഒരു മതപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു, "മുസ്ലിം പാക്കിസ്ഥാൻ വേറിട്ടുപോയതിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമുകൾ തന്നെയാണ്. കാഷ്മീർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറിടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വേണം. നിങ്ങൾക്കു വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹികളെന്നു പറയാം. കാഷ്മീരിൽ കുഴപ്പം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുഴപ്പക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം."

Read more

അതിർത്തിയിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധഭീതികളും അപഗ്രഥനങ്ങളും

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ചൈനയും ഭൂട്ടാനും സിക്കിമും.  കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളം അതിർത്തിയിൽ റോഡ് പണിയുന്നതിനെ ഹിമാലയ രാജ്യമായ ഭൂട്ടാൻ എതിർത്തിരുന്നു. അത് ഭൂട്ടാന്റെ പരമാധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൂപ്രദേശമെന്നായിരുന്നു വാദം.  ചൈനയുടെ ഈ അതിക്രമത്തെ തടയാൻ 'ഭൂട്ടാൻ' ഇന്ത്യയുടെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം അവിടെ എത്തുകയും 2012-ൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അതിർത്തി നിർണ്ണയം ചൈന ലംഘിച്ചെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ ബെയ്‌ജിങ്ങിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ബ്രിട്ടനും ചൈനയുമായുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂട്ടാന്റെ അധീനതയിലുള്ള ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ ചൈനയുടെ വകയെന്നു അവകാശമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയും ഭൂട്ടാൻ പട്ടാളവും ഒന്നിച്ച് സൈനികാഭ്യാസം നൽകുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അവിടം.

1962-നു ശേഷം ചൈനയും ഇന്ത്യയും നേർക്കുനേർ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുമ്പെടുന്നത് ആദ്യമാണ്. അതിർത്തിയിൽ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സൈന്യങ്ങളെ ശക്തമായി വിന്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സന്നാഹങ്ങളോടെ സൈനിക വ്യൂഹങ്ങളെ രണ്ടുകൂട്ടരുടെയും അതിർത്തികളിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതും ആശങ്കകൾ  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് ചൈന അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടു ബങ്കറുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുന്നതിന് കാരണമായി. ബങ്കറുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തങ്ങളുടേതെന്നും അത് ഇന്ത്യയുടേയോ ഭൂട്ടാന്റെതോ അല്ലെന്നും ചൈന അവകാശപ്പെട്ടു. 2012-ൽ ഇന്ത്യ ടോക്ലായിൽ നിർമ്മിച്ച രണ്ടു ബങ്കറുകളായിരുന്നു അത്. ചൈനീസ് ലിബറേഷൻ ആർമി ആ ബങ്കറുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യ നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് അതിർത്തിയിലുള്ളത്. ഏതു നിമിഷവും യുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെടാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ചൈന ഇന്ത്യ അതിർത്തികളിൽ നെടുനീളെ സംജാതമായിരിക്കുന്നു. 

വീണ്ടും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമത്തെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം  ചെറുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം മൂർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ഇരുസൈന്യങ്ങളും മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൈനികരെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. പ്രശ്ന മേഖലകളിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളം കയ്യേറുന്നതോടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും നിർബന്ധിതമായി.

ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തികൾ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലായി നിലകൊള്ളുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യയും പടിഞ്ഞാറേ ചൈനയും കൂടുന്ന അതിരുകളിലും  കിഴക്കേ ഇന്ത്യയും തെക്കേ ചൈനയും കൂടുന്ന അതിരുകളിലുമായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. 1962-ൽ ഈ രണ്ടു ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലും ചൈന ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു മാസം നീണ്ട ആ യുദ്ധത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. 2013-ലും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലഡാക്കിനു സമീപം ദുലാത്ത് ബാഗിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് കുതിച്ചു കയറിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചതുകൊണ്ടു ചൈനീസ് സംഘം പിന്മാറിയെങ്കിലും അന്നും സംഘർഷം മുപ്പത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു. ഈ മേഖല ചൈനയുടെ ഷിൻചിയാങ് പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമെന്നായിരുന്നു അന്ന് ചൈനയുടെ അവകാശവാദം. സിക്കിമിലുള്ള നാഥുല ചുരം വഴി കൈലാസത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടകരെ ചൈന തടഞ്ഞതു കാരണം അതുവഴിയുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ യാത്ര ഇന്ത്യ നിർത്തൽ ചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്ന് ഭൂട്ടാൻ ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് ജിഗ്മെ വാങ്‌ചക്ക് (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) ബിരുദമെടുത്തത് ഡൽഹി നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. രാജാവ് ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രേമി കൂടിയാണ്. മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽപ്പരം മരങ്ങൾ നട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ജിഗ്മെ ആഘോഷിച്ചത്. ഭൂട്ടാനുമായി മുഴുവനായ ഒരു നയതന്ത്രം ചൈന വർഷങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടു വൻ ശക്തികളുടെ നടുവിലുള്ള കെണിയിലാണ് ഭൂട്ടാൻ. ആയുധ മത്സരത്തിൽ ഏഷ്യയിൽ ആരു മുന്നിട്ടു നിൽക്കുമെന്ന പ്രേരണയാണ് ചൈനയെ നയിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള നാവിക പരിശീലനവും ചൈനയെ വെറുപ്പിക്കുകയും പരിഭ്രാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചൈനയുടെ സബ്മറൈൻ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ വന്നതും ഈ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ടിബറ്റ് കാര്യത്തിൽ ദലൈലാമായേ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ കൈവശമുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ദലൈലാമയെ സന്ദർശിക്കാൻ അനുവദിച്ചതും ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് ഉലച്ചിൽതട്ടിയിരുന്നു. ആ പ്രദേശം തങ്ങളുടെ അവകാശപരിധിയിലുള്ളതെന്നും ചൈന  വാദിക്കുന്നു.

1951-ൽ ചൈന ഹിമാലയൻ അതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമായ ടിബറ്റിനെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി. അന്ന് ടിബറ്റിലേയ്ക്ക് ചൈനീസ് പട്ടാളം നീങ്ങിയത് സിങ്കിയാങിൽ നിന്ന് കരക്കാഷ് നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെയായിരുന്നു. ചൈനക്കാർ കടന്നുപോയ അന്നത്തെ യുദ്ധതന്ത്രമായ വഴികളിൽക്കൂടി മദ്ധ്യചൈനയിൽനിന്ന് നെടുനീളെ ഒരു റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ മിലിട്ടറിയുടെ കാര്യക്ഷമത്തിനായി ഈ റോഡുനിർമ്മാണം ഉപകരിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകളും ചൈനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ചൈനീസ് പട്ടാളം വളരെ രഹസ്യമായി തന്നെ ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വാഹന ഗതാഗതാഗതത്തിനു അനുയോജ്യമുള്ളതാക്കി തീർത്തിരുന്നു. 1951-ൽ പണി തുടങ്ങിയ ഒരു റോഡ് ചൈന നിർമ്മിച്ചുവെന്ന വിവരം ഇന്ത്യ അറിഞ്ഞത് 1956-നു ശേഷമായിരുന്നു. അന്ന്  ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായി നല്ല സൗഹാർദ്ദ ബന്ധമുള്ള കാലവുമായിരുന്നു.

 'ഇന്ത്യ ചൈന ഭായി ഭായി' എന്നു പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക്  ചൈനയെ എന്തുകാര്യത്തിനും അമിത വിശ്വസമുണ്ടായിരുന്നു. 1959-ൽ ടിബറ്റിൽ ആഭ്യന്തര വിപ്ലവം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു. അതുമൂലം ദലൈലാമായും അനുയായികളും ടിബറ്റിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ചൈനാക്കാർ ലഡാക്കിൽക്കൂടി നിർമ്മിച്ച റോഡ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി ഭേദിച്ചായിരുന്നുവെന്ന കാര്യവും ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അതുമൂലം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളവും ചൈനീസ് പട്ടാളവും ലഡാക്കിലും ആസാമിന്റെ അതിർത്തി മേഖലകളിലും ഏറ്റു മുട്ടലുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇത് 1962-ലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു.

യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവുകയും ഇന്ത്യയുടെ വക 26000 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തൃതിയേറുന്ന സ്ഥലം ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ 'ഇന്ത്യ ചൈന' യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ചൈന ഏകപക്ഷീയമായി വെടി നിർത്തൽ ചെയ്യുകയും യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. 1962-ൽ ചൈനയുമായി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല. നെഹ്രുവിന്റെ നിരായുധികരണവും പഞ്ചശീലവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിൽ തോൽവി സംഭവിക്കാൻ കാരണമായി. കൂടാതെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പഞ്ചശീല പദ്ധതികളിൽ പരസ്പരം ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമാധാന സഹവർത്തിത്വത്തിൽ കഴിയുമെന്ന വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

1962-ലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം നെഹ്രുവിന്റെ നോട്ടക്കുറവു മൂലം സംഭവിച്ചതായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചിരുന്ന മാക്മോഹൻ രേഖ ചൈന അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ടിബറ്റിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഇന്ത്യ നിശബ്ദമായി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന ഒരു ധാരണയും ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടായി. ചൈനയെ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു ആക്രമണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണവും അതായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമെന്ന നിലയിൽ ടിബറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പിൽക്കാലത്തു ചൈന ആരോപിച്ച ചില രൂക്ഷവിമർശനങ്ങളിൽനിന്നും അവരുടെ ഈ ആശങ്ക പ്രകടമായിരുന്നു.

1954-ൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ബലഹീന രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു അമേരിക്ക കരുതിയിരുന്നത്. മാവോ സേതുങ്ങ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് നെഹ്‌റുവിനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമാണെങ്കിലും മനുഷ്യശക്തിയും മനുഷ്യാദ്ധ്വാനവും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമെന്ന് നെഹ്‌റു അന്ന് മാവോയെ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും യോജിച്ചു നിന്നാൽ പിന്നീട് ഏഷ്യയിൽ ഒരു ശക്തിയും ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കുമേലെ തലയുയർത്തില്ലെന്നും നേതാക്കന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ബില്യൻ കണക്കിനുള്ള ജനസംഖ്യയെയും വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

ആറു പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 36 ശതമാനം വസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെന്നും അറിയപ്പെട്ടു. ലോകത്തിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന രണ്ടു സാമ്പത്തിക ശക്തികളുമായി രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത കാലത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇന്ത്യ, ചൈനയുടെ മുമ്പിലുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരും ചൈനാക്കാരും സഹോദരന്മാരെന്ന അർത്ഥമുള്ള 'ഹിന്ദി ചീനി ഭായി ഭായി' എന്ന നെഹ്‌റുവിന്റെ ഉദ്ധരണി പിന്നീട് വെറും പാഴ്‍വാക്കുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു.

ചൈനയും ഇന്ത്യയും 1962-നു ശേഷം വീണ്ടും ഹിമാലയൻ രാജ്യമായ ഭൂട്ടാനിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നേർക്കുനേരെ പടയൊരുക്കങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്നു. ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ  'വാർത്താ മീഡിയ' ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലൊരു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായാൽ 1962 യുദ്ധത്തേക്കാളും നഷ്ടം ഭവിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് താക്കിത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധമന്ത്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റിലി ചൈനയുടെ ഈ അവകാശത്തിനു തക്ക മറുപടി കൊടുത്തു. '2017-ലെ ഇന്ത്യ 1962 ഇന്ത്യയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമെന്നും ഏഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണം ചൈനയുടെ അധീനതയിലല്ലെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ചൈനയോട് കൂട്ടുപിടിച്ച് പാക്കിസ്ഥാനും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഒച്ചപ്പാടുകളുണ്ടാവുമ്പോൾ ചൈന പാക്കിസ്ഥാനെയാണ് പിന്താങ്ങാറുള്ളത്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ അധീനതയിലുള്ള കാശ്മീർ അതിർത്തിയിലും ബെയ്ജിങ്ങിന് റോഡുകൾ പണിയാനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ ചൈന പാക്കിസ്ഥാനെ എക്കാലവും പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണ്. അത് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അസമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ചൈനയുടെ സഹായത്തോടെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ റോഡുകളും ഹൈവേകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ കൊളോണിയൽ അഭിലാഷമെന്നും ഇന്ത്യ കരുതുന്നു. ഇന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ആന്തരിക ഘടനകളിലും ചൈനയുടെ സഹായം കൂടിയേതീരൂ.

ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര രംഗത്തും പ്രതിരോധ രംഗത്തും ചൈനയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും ഭീക്ഷണികൾ  നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടേയും ചൈനയുടെയും അതിർത്തികളിൽ  ഒരു വെടി പോലും പൊട്ടിയില്ലെന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിയുമാണ്. 165 ബില്യൺ ഡോളർ മൂലധനം ചൈന ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യമുള്ള   വിഭവങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈന ആറാമതായി നിലകൊള്ളുന്നു. ചൈനീസ് വ്യവസായികൾ ഇന്ത്യയും ആയി വ്യവസായങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ചൈന ഇന്ത്യയുമായി ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുകയില്ലെന്നും നിരീക്ഷകർ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി നല്ല അടുപ്പത്തിലാവുന്നതും ചൈനയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അമേരിക്കയും തെക്കേ വിയറ്റ്നാമും ജപ്പാനുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചൈനയെയും ചൈനയുടെ വളർച്ചയെയും   സംശയത്തോടെയാണ് നോക്കുന്നത്. എങ്കിലും ചൈനയുമായി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെകിൽ അമേരിക്കയും പടിഞ്ഞാറേ രാജ്യങ്ങളും നിഷ്പക്ഷമായി നിൽക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഭൂട്ടാൻ പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പട്ടാളത്തെ പിൻവലിക്കുകയെന്നതാണ് ആ പ്രദേശത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മാർഗമെന്നും അന്തർദേശീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ രണ്ടാമതൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴുതാനുള്ള സാധ്യത കാരണം രാജ്യം വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടെയാണ്‌ ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തയ്യാറാവുകയില്ല. കാരണം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും അതു വൻതോതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. എന്നിരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളവും ആയുധങ്ങളും മിസൈലുകളും ചൈനയുടെ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും ഇസ്രായേലും ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചൈനക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഏറെയാണ്. ചൈനയുമായി അതിർത്തി തർക്കങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് നല്ല മൈത്രിയിലുമാണ്. തായ്‌വാനിലെയും സൗത്ത് കൊറിയായിലെയും മിലിട്ടറിയും ചൈനയിലെയും നോർത്ത് കോറിയായിലെയും പട്ടാളത്തെ നേരിടാൻ വളരെയധികം ജാഗ്രതയായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു.

സാമ്പത്തികമായി കുതിച്ചു കയറുന്ന ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും ജനങ്ങൾ   ഇന്ന് ഒരു യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധം മൂലം അതിഘോരമായി രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി തകരുകയും ചെയ്യും. അതുമൂലം  വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽനിന്നും ഇരു കൂട്ടരും പിന്മാറേണ്ടിയും വരും. യുദ്ധം തുടരുന്നുവെങ്കിൽ  അത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമായി മാറും.  ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾ ഇൻഡോ പെസിഫിക്ക് തീരത്ത് പൊലിഞ്ഞുപോകും. ആഗോള സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു തിരിച്ചടിയുമാകാം. ആർക്കും ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിൽ വിജയം അവകാശപ്പെടുവാനും സാധിക്കില്ല. രാജ്യം അരാജകത്വത്തിൽ വഴുതുമ്പോൾ ജനം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും.   യുദ്ധത്തെ ജനങ്ങൾ എതിർക്കും. ചൈനയിലെ മീഡിയാകൾക്ക് ആ രാജ്യത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് പരിമിതമായേ പ്രതികരിക്കാനും വാർത്തകൾ കൊടുക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ചൈനാക്കാർ യുദ്ധത്തിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധിക്കും. യുദ്ധം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമല്ലെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ബോധ്യവുമുണ്ട്.

ഒരു യുദ്ധം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയുടെയും ഇന്ത്യയുടേയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തകരും. അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെയും സ്വർണത്തിന്റെയും വിലകൂടും. യൂറോപ്പിലും തായ്‌വാനിലും സൗത്ത് കൊറിയായിലും ഇസ്രായിലിലും യുദ്ധോപകരണങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഷെയർ വില കൂടുകയും ചെയ്യും. അമേരിക്കയിലെയും ആസ്ട്രേലിയായിലെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും പ്രവഹിക്കും. ഓയിൽവില അനയിന്ത്രിതമായി വർദ്ധിക്കും. പെട്ടെന്ന് താഴുകയും ചെയ്യും. യുദ്ധംമൂലം ഏഷ്യയിലെ വ്യവസായങ്ങൾ മുഴുവനായി മന്ദീഭവിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയും ജാഗരൂകമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തായ്‌വാനെ ചൈന വൻകരയോട് ചേർക്കാൻ ചൈന ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. വടക്കൻ കൊറിയാ തെക്കേ കൊറിയായെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുമ്പട്ടേക്കാം. ചൈനയുടെയും ഇന്ത്യയുടേയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും സാറ്റലൈറ്റുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അമേരിക്കയ്ക്ക് വീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അമേരിക്കയുടെ കപ്പലുകൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന വഴികളും സുരക്ഷിതമാവാൻ വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യൻ നേവിയോടും ചൈനീസ് നേവിയോടും യാദൃശ്ചികമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് അസംബ്ലി സമ്മേളിക്കാം. റഷ്യയും അമേരിക്കയും നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കും.  യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് യൂഎന്നിൽ വോട്ടു ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ 'വീറ്റോ' അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അമേരിക്ക ഒരു പക്ഷെ യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെട്ടേക്കാം. തായ്‌വാനെ രക്ഷിക്കാൻ പുതിയതരം ആയുധങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അമേരിക്കയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ആദ്യം ന്യൂക്ലിയർ ആയുധം പ്രയോഗിക്കില്ലെന്നുള്ള നയമാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരു  രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്നേകാൽ ബില്യൺ വീതം ജനസംഖ്യയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഒരു രാജ്യത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി കീഴടക്കുക എന്നതും അസാധ്യമാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂപ്രകൃതി തടസമായതുകൊണ്ടു ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങളെത്തിക്കാനും പ്രയാസമാകും. ഭൂമി ശാസ്‌ത്രപരമായി കരവഴിയുള്ള യുദ്ധം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും.  ചില താഴ്വരകളും കുന്നുകൾ കടക്കാനുള്ള ദുർഘട വഴികളുമുണ്ട്.യുദ്ധം കരവഴിയും ആകാശം വഴിയും സമുദ്രം വഴിയുമൊരുപോലെ സംഭവിക്കാം. ഇരുകൂട്ടരുടെയും വിമാനങ്ങൾ പരസ്പ്പരം മിസെയിലുകൾ അടിച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

സമുദ്രത്തിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. അത് ചൈനയുടെ സാമ്പത്തികം തകർക്കാൻ കാരണമാകും. യുദ്ധമുണ്ടായാൽ 1962-ലെ യുദ്ധമായിരിക്കില്ല. രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും ശക്തമായ വൈമാനിക സേനയുണ്ട്. ചൈനീസ് എയർ ഫോഴ്സ് പഞ്ചാബിന്റെ മുകളിൽക്കൂടി പറന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശും, ഉത്തർഖണ്ഡും, അരുണാചല പ്രദേശവും ആക്രമിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈനയ്ക്ക് ശക്തിയേറിയ ബാലിസ്റ്റിക്ക് മിസൈലും ഉണ്ട്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യ നന്നേ പാടുപെടേണ്ടി വരും.  യൂറോപ്പും മിഡിൽ ഈസ്റ്റും ആഫ്രിക്കയുമായുള്ള ചൈനയുടെ വ്യാവസായികകപ്പലുകളെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ബ്ലോക്കേടിനെ നേരിടാൻ ചൈനീസ് നേവി പ്രാപ്തമല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് സ്‌ക്വയർ മൈലുകൾ വിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യ സമുദ്രം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നേവൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകാം.

പ്രതിരോധത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ എയർ ഫോഴ്സും ചൈനയുടെ എയർ ഫോഴ്‌സും തുല്യ ശക്തികളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മിഗ് 29, മിറാജ് 2000 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ചൈനീസ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങളെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തവുമാണ്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തിയിലും ചൈനയുടെ അതിർത്തിയിലും ഒരേ സമയം യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്.  ആകാശ്റേൻജ് മീഡിയം മിസൈലും രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ എയർ ഫോഴ്സ് ശക്തമാണെങ്കിലും ചൈനയുടെ ബാലിസ്റ്റിക്ക് മിസൈലിനെ തടയാനുള്ള കഴിവുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കില്ല. വടക്കേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചൈനയുടെ മിസൈലുകൾ നാശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ മിസൈലുകൾ ന്യുക്ലിയർ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പര്യാപ്തമെങ്കിലും പരമ്പരാഗതമായ ഒരു യുദ്ധത്തിന് യോജിച്ചതായിരിക്കില്ല.

പ്രകൃതി രമണീയത നിറഞ്ഞ സുന്ദരമായ ഒരു ഭൂമി നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ നാം എന്തിന് നാശത്തിന്റെ വിത്തു പാകുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തെ തീറ്റിപോറ്റി വളർത്തണം. മാതാപിതാക്കൾ മൂന്നു വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈകളിൽ കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതും കളിത്തോക്കാണ്. ആറു വയസുള്ളപ്പോൾ അവനെ ബോയ് സ്‌കൗട്ടിൽ ചേർക്കുന്നു. മാർച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരാണ്. അവർ പട്ടാള വേഷം ധരിക്കുന്നു. ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. പതിനെട്ടു വയസ്സാകുമ്പോൾ റിക്രൂട്ടർ സ്‌കൂളിൽ വരും. ഒരു പേനാ കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിക്കും. പിന്നീട് കൊല്ലും കൊലയുമായുള്ള ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയുടെ തുടക്കവും കുറിക്കും. മഞ്ഞു മലകളിലും ഇറാക്കിലും ഹിമാലയത്തിലും പീഠഭൂമികളിലും അവൻ പോരാടും. പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ വീര സാഹസികതയ്ക്കുള്ള പരമ ചക്രംപോലുള്ള മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നു. യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും വീരമൃത്യുയടഞ്ഞ ശവശരീരങ്ങൾ രക്തക്കറകൾ നിറഞ്ഞ ദേശീയ പതാകയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കേഴുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ രാഷ്ട്രം സമർപ്പിക്കുകയും നമിക്കുകയും ചെയ്യും. നശീകരണങ്ങളായ ന്യുക്ലിയറായുധങ്ങൾ  മനുഷ്യർ ശേഖരിക്കുന്നതെന്തിന്?യുദ്ധം നമുക്കു വേണ്ട. അത് മാനവ രാശിയെ നശിപ്പിക്കും. യുദ്ധമെന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ചട്ടുകമാണ്. നാം അതിനെ ത്യജിക്കണം. 

Read more

വീണ്ടുമൊരു വിളവെടുപ്പു കാലം: ആയിരം ഡോളര്‍ മുടക്കി, അഞ്ചു ഡോളറിന്റെ തക്കാളി കിട്ടി

ആദിയില്‍ നേഴ്‌സസിന്റെ സാരിത്തുമ്പില്‍ തൂങ്ങി അമേരിക്കയിലെത്തിയ പല പുരുക്ഷകേസരികളും അലസന്മാരും മടിയന്മാരുമായിരുന്നു. സ്ഥിരമായി രണ്ടു ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നഴ്‌സസിനു നല്ല ശമ്പളമുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഞെരിപ്പായി നടന്നു പോന്നു.

വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരാളുടെ അപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റില്‍കൂടി വെള്ളമടി, ചീട്ടുകളി തുടങ്ങിയ വിനോദപരിപാടികള്‍ ആണുങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഹരമായിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തില്‍ പലരും നല്ല കൊമ്പന്‍മീശക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പട്ടാള ജീവിതത്തിലെ വീരകഥകള്‍ അവര്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

'ഇതു വല്ലമാണോ വെള്ളമടി. പട്ടാളത്തിലെ 'റം' ആയിരുന്നു 'റം'. ഇതു വെറുതേ സോഡാ കുടിയ്ക്കുന്നതു പോലെ' അമേരിക്കന്‍ മദ്യങ്ങളോട് അവര്‍ക്കു പുച്ഛമായിരുന്നു.
കാലമറിയാതെ, കഥയറിയാതെ പലരും കുട്ടികള്‍ക്കു ജന്മം കൊടുത്തു. 79 സെന്റു കട(ഇന്നത്തെ 99 സെന്റു കടകള്‍), ഗാര്‍ഡ് ഡ്യൂട്ടി, ഗ്രോസറിക്കടകള്‍ അങ്ങിനെ പലയിടങ്ങളിലും അവര്‍ ജോലിക്കു കയറിപ്പറ്റി.

പലരും അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് വിട്ട് സ്വന്തമായി വീടുവാങ്ങി, കാറു വാങ്ങി
വീടിനു പുറകില്‍ കുറച്ചു സ്ഥലംവെറുതെ പുല്ലു പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഈ പുല്ലു പറിച്ചുകളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറച്ചു പച്ചക്കറികള്‍ നട്ടലോ എന്നൊരു ആശയം, പലരും പലരുമായി പങ്കുവെച്ചു.

പലരും ലാന്‍ഡു ചെയ്തത് ന്യൂയോര്‍ക്കിലായിരുന്നു. അവിടെയാണെങ്കില്‍ കഷ്ടിച്ചു നാലോ അഞ്ചോ മാസത്തെ ചൂടു കിട്ടും. ഇതിനോടകം ആരോ വിരുതന്മാര്‍ നാട്ടില്‍ നിന്നും കുറേ ചീരയരി കൊണ്ടുവന്നു ബാക്ക് യാര്‍ഡില്‍ വിതറി. അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ ചീരകാടു പോലെയങ്ങു വളര്‍ന്നു. നല്ല ഒന്നാന്തരം നാടന്‍ ചീര അമേരിക്കയില്‍.

പിന്നാലെ ദേ വരുന്നു വെണ്ട, വഴുതനങ്ങാ, പടവലങ്ങ തുടങ്ങിയവരുടെ വിത്തുകള്‍ പീറ്റ് മോസ്, എല്ലു പൊടി, മിറക്കിള്‍ ഗ്രോ തുടങ്ങിയ വളങ്ങളുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ കൃഷിയോടു കൃഷി. ഇതിനിടെ ചില ഭക്തന്മാര്‍ അവരുടെ വളവുകള്‍ പള്ളിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങി. അതു ലേലം ചെയ്തു പള്ളിക്ക് വരുമാനമുണ്ടാക്കി. അങ്ങിനെ അമേരിക്കയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ മലയാളി ചര്‍ച്ചുകളിലും, നാട്ടിലെപ്പോലെ തന്നെ 'ആദ്യഫലലേലം' എന്നൊരു ഏര്‍പ്പാടുണ്ടാക്കി. ഏതുവിധേനയും പത്തു പുത്തനുണ്ടാക്കുവാന്‍ പള്ളിക്കാര്‍ വിരുതരാണല്ലോ!

അത്ര വലിയ വിജയമൊന്നുമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഈയുള്ളവനും ഈ രംഗത്തു കുറച്ചു പയറ്റി.

കാലം കടന്നു പോയി. ജോലിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം കുറേക്കാലം നാട്ടില്‍ പോയി നില്‍ക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. മാര്‍ച്ചു മാസത്തോടു കൂടി എന്റെ പ്രിയതമ നാട്ടിലെത്തി എന്നെ തിരികെ ന്യൂയോര്‍ക്കിലേക്കു കൂട്ടി കൊണ്ടു വന്നു.
അവിടെ നിന്നും കുറേ പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ കൊണ്ടുവരുവാന്‍ അവള്‍ മറന്നില്ല. ഈ വിവരം എന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടില്ല.

ഏപ്രില്‍ അവസാനത്തോടു കൂടി അവള്‍ വിവരം എന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി.
ഈ വിത്തുകളെല്ലാം പാകികിളിപ്പിച്ച് വീണ്ടും കൃഷിതുടങ്ങണം. 'ഈ വയസുകാലത്ത് എന്നെക്കൊണ്ട് അതിനൊന്നും പറ്റുകയില്ല. അഞ്ചോ പത്തോ ഡോളറു കൊടുത്താല്‍, വിഷമയമില്ലാത്ത നല്ല ഒന്നാന്തരം പച്ചക്കറികള്‍ ഇവിടെ കിട്ടുമല്ലോ!
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലാണെങ്കില്‍ പട്ടേലന്മാരുടെ പച്ചക്കറികളുടെ ചന്തയാണ്'
എന്റെ ഈ ന്യായവാദങ്ങളൊന്നും അവളുടെ മുന്നില്‍ വിലപോയില്ല.

'ഇങ്ങേരുടെ ഒരു പരുവം നോക്കിക്കേ! നാട്ടില്‍പ്പോയി കണ്ടതെല്ലാം വാരിവലിച്ചു തിന്നും കുടിച്ചും കാട്ടുപന്നിയെപ്പോലെയായി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരുന്നാല്‍ വല്ല മഹാരോഗവും പിടിക്കും. അതുകൊണ്ടു മേലൊക്കെ ഒന്ന് അനങ്ങാനാ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്' പിറവത്ത് പിറന്ന ഇവള്‍ എന്നാണ് കാട്ടുപന്നിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാന്‍ ആലോചിച്ചു.
'ആരാ കാണാനാ ഇങ്ങനെ നാട്ടില്‍പ്പോയി തമ്പടിച്ചു താമസിക്കുന്നത് ആര്‍ക്കറിയാം അവിടെ വല്ല ബന്ധോം കാണുമോയെന്ന്?' ആ ചോദ്യത്തില്‍ സംശയത്തിന്റെ ചീനവല വിരിച്ചിരുന്നു.

വിശദീകരണത്തിനു നില്‍ക്കാതെ, കാര്‍ഷീക മേഖലയിലേക്കു കടക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എന്റെ എളിയ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു.

അമേരിക്കന്‍ ഷവല്‍, പിക്കാസ്, കൂന്താലി, കുന്തം കുടച്ചക്രം എല്ലാം അവിടെക്കിടപ്പുണ്ട്. എല്ലാം തുരുമ്പു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മള്‍ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങള്‍, കുറേനാള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാല്‍, അതു പിന്നീട് ഉപയോഗ ശൂന്യമായിപ്പോകുമെന്നു പണ്ടു ഡോ.റോയി തോമസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓര്‍മ്മയില്‍ വന്നു.

Head of the Departmentല്‍ നിന്നുള്ള ഓര്‍ഡറാണ്. വിധി നടപ്പാക്കിയേ പറ്റൂ.

ആദ്യത്തെ വെട്ടിനു തന്നെ കൂന്താലിയുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു എന്റെ നടുവും.

'അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേകുറച്ചുനാള്‍ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അനങ്ങാതെയിരുന്നതല്ലേ? അത് അത്ര കാര്യമാക്കാനൊന്നുമില്ല. കുറച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ അതങ്ങു മാറിക്കൊള്ളും' എന്റെ നടുവേദനയെ അവള്‍ നിസാരവല്‍ക്കരിച്ചു.

എതിര്‍ക്കാന്‍ നിന്നാല്‍ പിണറായി വിജയന്‍ പത്രക്കാരോടു പറഞ്ഞതു പോലെ 'കടക്കൂ പുറത്ത്' എന്നോ മറ്റോ അവള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ നാണക്കേടാവും.

പിന്നെ നിന്നില്ലവെച്ചു പിടിച്ചു. 'ഹോം ഡിപ്പോ'യിലേക്ക് വിവിധതരം മണ്ണുകള്‍, വളങ്ങള്‍, പണിയായുധങ്ങള്‍ എല്ലാം വാങ്ങി. വാലറ്റിന്റെ വലുപ്പം നല്ലതുപോലെ കുറഞ്ഞു.
വിത്തുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു അലുമിനിയം ട്രേയിലാണു പാകിയത്. കുറെയൊക്കെ കിളിച്ചു വന്നു. അവയുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ. തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. വരുന്നതു വരട്ടെ എന്നു കരുതി വിത്തുകള്‍ പലയിടത്തായി നട്ടു. എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിനു അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഒന്നുരണ്ടു പാവലും പടവലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യക്കു സന്തോഷമായി.

'പാവലും പടവലവും പടര്‍ത്തുവാന#് ഒരു പന്തലു വേണം' ഭാര്യയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം.
ഇവള്‍ക്കു പണ്ടു കൃഷിഭവനിലായിരുന്നോ ജോലി എന്നെനിക്കൊരു സംശയം.
കാക്കകൂടു കെട്ടുന്നതുപോലെ അവിടെനിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കുറേ കമ്പും, കമ്പിയും, കയറുമെല്ലാം കൊണ്ട് പന്തലുപോലെ ഒരു സാധനമുണ്ടാക്കി. ഇതിനിടയില്‍ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും മുറിവും, ഒടിവും, ചതവുമുണ്ടായി.

അങ്ങിനെ അവസാനം അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കായിച്ചു തുടങ്ങി. നൂലു കനത്തില്‍ രണ്ടു ഒണക്ക പടവലങ്ങാ അണ്ണാന്‍രെ നട്ടു പോലത്തെ മൂന്നാലു പാവയ്ക്കാ.

എന്റെ ഏദന്‍തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഭാര്യ അവളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുഎല്ലാം പ്രിന്റബിളല്ല.

'ഈ ഉണങ്ങിയ വഴുതനങ്ങാ കണ്ടിട്ട് ചില വല്യപ്പന്മാരുടെ ഏതാണ്ടു പോലിയിരിക്കുന്നു.'
ഇവളെന്നാണോ വല്ല്യപ്പന്മാരുടെ ഏതാണ്ടു കണ്ടത് എന്നെനിക്കൊരു സംശയം. അപ്പോഴാണ് അറുപതു കഴിഞ്ഞാല്‍ മിക്ക പുരുഷന്മാരും ഉണങ്ങിയ വഴുതനങ്ങാപ്പരുവത്തിലാകുമെന്ന സത്യം ഞാനോര്‍ത്തത്.

ദോഷം പറയരുതല്ലോ. ഏതാണ്ട് ആയിരം ഡോളര്‍ മുടക്കിയപ്പോള്‍, അഞ്ചു ഡോളറിന്റെ നല്ല ഒന്നാന്തരം തുടുത്തു പഴുത്ത തക്കാളി കിട്ടി.

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

ഹൃദയങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള മറയില്ലാത്ത വേഴ്ചയിലൂടെ സൗഹൃദങ്ങള്‍ വീണ്ടെടുക്കാം

ആഗസ്റ്റ് 6 സൗഹൃദ ദിനം... സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് ഗൗതമബുദ്ധന്‍ പറഞ്ഞു ആത്മാര്‍ത്ഥതയില്ലാത്ത സൗഹൃദം വന്യമൃഗങ്ങളെക്കാള്‍ ഭയാനകമാണ്.വന്യമൃഗത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഹനിക്കാം. എന്നാല്‍ ചീത്ത സുഹൃത്ത് ഹനിക്കുന്നത് നിങ്ങളൂടെ ആത്മാവിനെയായിരിക്കും മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് ഉത്തമനായ സുഹൃത്തിന്റെ ഉപമ കസ്തൂരി വാഹകനെ പോലെയാണ്. അവനില്‍ നിന്ന് നിനക്കത് വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ പരിമളം നിനക്കനുഭവിക്കാം. ചീത്തകൂട്ടുകാരന്റെ ഉപമ ഉലയില്‍ ഊതുന്നവനെ പോലെയാണ്. നിന്റെ വസ്ത്രം അവന്‍ കരിക്കും. അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ ദുര്‍ഗന്ധം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും.

ജീവിതത്തില്‍ എന്ത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടായാലും, കൂടെ നില്‍ക്കാന്‍ എന്നും നല്ല സൗഹൃദങ്ങള്‍ കാണും. വീട്ടുകാര്‍ പോലും, തള്ളിപ്പറയുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളിലും കൂടെനില്‍ക്കാന്‍ നല്ല സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഉണ്ടാകും. അതെ, സൗഹൃദങ്ങള്‍ എപ്പോഴും താങ്ങും തണലുമാണ്.എന്നാല്‍ സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ മാത്രം പോരാ, ഇഴ പിരിയാതെ അത് സംരക്ഷിക്കാനും നമുക്കാവണം.ഹൃദയങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള മറയില്ലാത്ത വേഴ്ചയിലൂടെയാണ് സൗഹൃദങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത്. സ്‌നേഹത്തില്‍ ചാലിച്ചെടുത്ത മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദ് ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലെങ്കില്‍ ഈ ഭൂമി വികൃതമാകുന്നു. സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ചെറുത്ത് നില്‍പ്പ് തന്നെ സാധ്യമാകുന്നത് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ, സ്‌നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും സൗഹൃദങ്ങളൂടെയും കരുത്തിലാണ്. സത്യത്തില്‍ ഹൃദയത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ അറകളും അപരനു മുന്നില്‍ തുറക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഉല്‍കൃഷ്ട ഭാവങ്ങള്‍ തുറക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ എവിടെ ബന്ധങ്ങളുടെ, സൗഹൃദങ്ങളുടെ പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ ഇല്ലാതാവുന്നുവോ അവിടെ ലോകം കറുത്തു തുടങ്ങുന്നു. പരിസരം സംഘര്‍ഷഭരിതമാകുന്നു. ജീവിതം അര്‍ത്ഥമില്ലാത്തതായി മാറുന്നു.

കൂട്ടായ്മയുടെയും ഭൗതീക സംഗമങ്ങളുടെയും ഇടങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞുവരുന്ന പുതിയ ലോകത്ത് സൗഹൃദങ്ങള്‍ പുതിയ നെറ്റ് വര്‍ക്കുകള്‍ തേടുകയാണ്. അതോടെ എല്ലാവരും തിരക്കിന്റെ ലോകത്തായിരിക്കുന്നു. സമയത്തിന്റെ കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകള്‍ക്കിടയില്‍ അങ്ങാടിയിലോ ബസ്സ്റ്റാന്റിലോ വെച്ചുള്ള ആകസ്മിക കാഴ്ചകള്‍ക്കിടയിലെ കൈവീശലുകളിലും ബൈക്ക് യാത്രക്കിടയിലെ ഹോര്‍ണുകളിലുമൊക്കെയായി പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങള്‍. ആര്‍ക്കും ആരെയും കാത്തുനില്‍ക്കാന്‍ നേരമില്ല. കൂട്ടിരിക്കാനോ കുശലം പറയാനോ നേരമില്ല. കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള്‍ വിഘടിച്ച് അണുകുടുംബങ്ങളായി പരിണമിച്ചപ്പോള്‍ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ വിളക്കിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ ഇല്ലാതായി. മക്കള്‍ക്ക് കുടുംബ ബന്ധുക്കളെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി. അവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ നെറ്റ് വര്‍ക്കുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന ബന്ധമെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെന്നതാണ് ആശ്വാസം. ഇല്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് പങ്കുവെയ്പിന്റെ ആസ്വാദ്യകരമായ, മധുരകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നുനല്‍കിയ അയല്‍ബന്ധങ്ങള്‍ അകലം പാലിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സൂചകങ്ങളാണ് പുതുതായി ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന വീടുകളും മതില്‍കെട്ടുകളും. അതോടൊപ്പം സഹോദരങ്ങളും മക്കളും അമ്മയും അമ്മുമയും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുടുംബകാര്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതും ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും കൈമാറുന്നതും ഇന്ന് ഓര്‍മ്മ മാത്രമായി. സൗഹൃദങ്ങളില്‍ നല്ല കേള്‍വിക്കാരാവുക എന്നത് വളരെപ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് അവന്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളോ, പ്രണയമോ, ജോലി ഭാരമോ എന്തും ആകട്ടെ, അത് ക്ഷമയോടെ കേട്ട് മറുപടി നല്‍കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ സൗഹൃദം ഏറെക്കാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കും. തന്റെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമായ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ സുഹൃത്താക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക . മദ്യപിയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കില്‍ കാര്‍ യാത്ര തരപ്പെടുത്തുവാനോ മാത്രമുള്ള സൗഹൃദങ്ങള്‍ നില നില്‍ക്കില്ല.നല്ല സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതില്‍ പരമ പ്രധാനമാണ്, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവിടുക എന്നത്. അത് നേരിട്ടോ, ഫോണിലോ ചാറ്റിലോ എങ്ങനെയുമാകാം കാര്യം സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഒക്കെതന്നെ, പക്ഷെ അവര്‍ക്ക് അവരുടെതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാനെന്നും അറിയുക. അവരുടെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് സൌഹൃടത്തിന്റെപെരും പറഞ്ഞ് ഇടിച്ചു കയറുന്നത് ശരിയല്ല. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുക എന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. സത്യം സുഹൃത്തുക്കളോട് എപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയുക. കള്ളം പറഞ്ഞത് ഭാവിയില്‍ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അറിയാനിടയായാല്‍ ഇതുമതി വിശ്വാസം പോകാന്‍. ഈഗോ സൗഹൃദത്തിന് മുറിവേല്‍പ്പിയ്ക്കുന്ന വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഈഗോ. നല്ല സൗഹൃദത്തില്‍ ഈഗോയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. കൂട്ടുക്കാരെ ആപത്തില്‍ സഹായിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും സഹായം ചെയ്യാന്‍ നില്‍ക്കരുത്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാല്‍ മാപ്പു പറയാന്‍ മടിക്കരുത്. അത് പോലെതന്നെ, കൂട്ടുകാരുടെ തെറ്റുകള്‍ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തിയാല്‍ സൗഹൃദം എന്നും നിലനില്‍ക്കും.......ഒരു പുഷ്പമുണ്ടെങ്കില്‍ എനിക്ക് പൂങ്കാവനമായി. ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കില്‍ ലോകവും.സൗഹൃദം നീണാള്‍ വാഴട്ടെ....... 

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

വഴികാട്ടി.

"എടാ...വഴി തെറ്റീന്ന് തോന്നുന്നു. വണ്ടി നിർത്ത്, നമ്മുക്കാരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട്‌ പോകാം"

"വേണ്ടന്നെ, വഴി ഒക്കെ എനിക്കറിയാം" ഡ്രൈവർ അപ്പുണ്ണി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കാതെ നിസ്സാരമട്ടിൽ മീശ തടവി പറഞ്ഞു.

"നമ്മളിപ്പൊ എവിടെയാ?" വഴി തെറ്റിയില്ലാ എന്നുറപ്പ് വരുത്താന്‍ ചേട്ടന്‍ തോമസ്‌ എടുത്തു ചോദിച്ചു.

"ആ"...അപ്പുണ്ണി ഇടതുകൈ മലർത്തി വാ പൊളിച്ചു കാണിച്ചു.

കൂടുതലൊന്നും പറയാത് മുന്നോട്ടു നോക്കി അവന്‍ വണ്ടിയോടിച്ചു.

മണിമല സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ പിടിച്ചോണ്ട് പോയ ടാസ്ക്കി 87 മോഡല്‍ ആണെങ്കിലും ഒരു കാറിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ആകാമോ അതെല്ലാം അപ്പുണ്ണിയുടെ കാറിലുണ്ട്. മൂത്രിക്കാം, ചർദ്ധിക്കാം, ചാരിയിരുന്ന് ഉറങ്ങാം, കുടിക്കാന്‍ സോഡയുണ്ട്, കൊറിക്കാന്‍ ചിപ്പ്സ് ഉണ്ട്, വലിക്കാന്‍ ബീഡിക്ക് ബീഡി, സിഗററ്റിന് സിഗരറ്റ്. കുളിമുറീം കക്കൂസും കണ്ടില്ല. ഡിക്കി തുറന്നാൽ അതും കാണുമാരിക്കും.

ഇന്നത്തെ ബെന്‍സിനെ വെല്ലുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍!

വഴി തെറ്റി എന്ന ബോദ്ധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും സൈഡ് ചേര്‍ത്ത് നിറുത്താനോ ആരോടെങ്കിലും വഴി ചോദിക്കാനോ ഡ്രൈവര്‍ അപ്പുണ്ണി തീരുമാനിച്ച ലക്ഷണമില്ല. ആരോടും വഴി ചോദിക്കാതെ മണിമലയില്‍ എത്തിപ്പെടാം എന്നൊരു തോന്നല്‍ അവനുണ്ടാവാം. അതിനാണ് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന്‍ പറയുന്നത്.

______________________________________

എന്‍റെ മകന്‍റെ മാമ്മോദീസ കൂടാന്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയ അളിയനെ തിരികെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ എത്തിച്ചിട്ട് ഞാനും എന്‍റെ ചേട്ടന്‍മാരായ വറുഗീസ്സും തോമസ്സും നെടുമ്പാശേരിയില്‍ നിന്നും തിരികെ മണിമലക്ക് പോകുന്നതാണ് കഥയിലെ ഈ രംഗം. ഞാന്‍ അമേരിക്കയില്‍ എത്തിയ കാലത്ത് ധാരാളം ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അളിയനാണ് ഈ അളിയന്‍.

അളിയന്‍ തിരികെ പോയത് ആഘോഷിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു.

കഴിഞ്ഞതവണ എയര്‍ പോര്‍ട്ടില്‍ പോയി തിരികെ വന്ന ഓര്‍മ്മവച്ച് തവളക്കുഴിയിലെ കുമാരേട്ടന്‍റെ ഷാപ്പിലാണ് ഞങ്ങള്‍ നങ്കൂരം അടിച്ചത്. അവിടെ താറാവിനെ നിറുത്തി പൊരിച്ചതും പാലപ്പവും കരിമീനും സരസുചേച്ചി കുടംപുളി ഇട്ടുവച്ച നല്ല ചെമ്മീന്‍ കറിയും കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സരസ്സു ചേച്ചി തന്നെ കൂടെ നിന്ന് വിളംബീം തരും.

സരസു ചേച്ചിയുടെ ചെമ്മീന്‍ കറിയുടെ ചാര്‍ ഒരു ലഹരിയായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ പടര്‍ന്ന്‍ കത്തി.

പിന്നീട് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ ആ കത്തല്‍ ഞങ്ങള്‍ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു.​ അങ്ങനെയാണ് വഴി തെറ്റിയത്.

_____________________________________-

"എടാ നീ ആരോടെങ്കിലും വഴി ചോദിക്ക്" തോമസ്‌ ചേട്ടന്‍ ഊന്നി പറഞ്ഞു.

വണ്ടി പിടിച്ച മുതലാളിയുടെ നിര്‍ദേശം സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒടുവില്‍ അപ്പുണ്ണി തീരുമാനിച്ചു.

അടുത്ത വളവില്‍, ഒരു കലുങ്കിന് സമീപം മൂന്നാല് പേര് നിന്നിരുന്നു.

അപ്പുണ്ണി വണ്ടി ഒതുക്കി നിറുത്തി.

കലുങ്കിന് സമീപം നിന്നവര്‍ അവിടെ തന്നെ നിന്നു, കാറില്‍ വന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാന്‍ അവര്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അഹങ്കാരികള്‍!

തല വെളിയിലേക്കിട്ട് അപ്പുണ്ണി ചോദിച്ചു..."ചേട്ടാ ഈ മണിമലക്ക് പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാ?"

നാലാളില്‍ മൂത്തയാള്‍ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കൈവെട്ടം പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് നോക്കി. വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് കാറിനുള്ളില്‍ ആരാ ഇരിക്കുന്നെ എന്നറിയണമല്ലോ. അനാശ്യാസ്സം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കില്‍ കണ്ട്രോള്‍ ടവറില്‍ വിളിച്ചു പറയണ്ടേ.

അങ്ങേര് നോക്കിയപ്പോ കാറിനുള്ളില്‍ കളരിവിളക്ക് തെളിച്ചപോലെ പ്രൌഡഗംഭീരരായ മൂന്ന്‍ യുവാക്കള്‍.

അനാശ്യാസ്സം ഒന്നുമില്ലാന്ന്‍ മനസ്സിലാക്കിയ അപ്പച്ചന്‍ ഡ്രൈവര്‍ അപ്പുണ്ണിയെ നോക്കി ചോദിച്ചു.

"നിങ്ങക്ക് എങ്ങോട്ടാടാ പോകണ്ടത്?" ​

അദ്ദേഹം നന്നായി ആടുന്നുണ്ട്. കക്ഷത്തില്‍ ഇരുന്ന കുട പലതവണ ഊര്‍ന്ന്‍ പോയി. കൂട്ടത്തില്‍ അഴിഞ്ഞുപോകുന്ന മുണ്ടും വാരിയെടുത്ത് ഉടുക്കുന്നുണ്ട്.

​"മണിമലക്ക്" നീരസ്സം പുറത്തുകാണിക്കാത് അപ്പുണ്ണി വീണ്ടും പറഞ്ഞു.

താന്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന്‍ ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ അദേഹം ചുറ്റിനും ഒന്ന് നോക്കി.

എന്നിട്ട് ഇടത്തോണ്ട് ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു...

"ഈ വഴി ഒരു ഒന്നര മൈല്‍ പോകുമ്പോ..." എന്നിട്ടദേഹം വലത്തോട്ട് ഒന്ന് പാളി നോക്കി.

"അല്ലേല്‍ വേണ്ട" എന്നിട്ട് വലത്തോട്ട് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു.

"ഈ വഴി ഒരു രണ്ടു മൈല്‍ പോകുമ്പോ കറുകച്ചാല്‍ എത്തും. അവിടുന്ന്‍ അങ്ങ് പോയാ മതി"

അങ്ങേര് തീരുമാനം മാറ്റുന്നതിന് മുന്‍പ് അപ്പുണ്ണി ഗീയര്‍ മാറി.

ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരത്തിന് നന്ദി പറയാന്‍ അമേരിക്കന്‍ ജീവിതം എന്നെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

തല വെളിയിലേക്കിട്ട്‌ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു

"താങ്ക്സ്"

അത് കേട്ട അദേഹം വളരെ മര്യാദക്ക് പ്രതിവചിച്ചു.

'ഭാ മൈ...അത് നിന്‍റെ അമ്മക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കടാ" [അതേ...അതേ തെറി തന്നെ. നാം ചെറുപ്പം മുതല്‍ കേട്ടുശീലിച്ച ആ തെറി]

ആ ആട്ടില്‍ അദേഹത്തിന്‍റെ വായിലിരുന്ന തെറുപ്പ് ബീഡി തെറിച്ച് പോയി.

അതെടുക്കാന്‍ റോഡില്‍ വീണ് പരതുന്ന തക്കം നോക്കി അപ്പുണ്ണി വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു. ​

ഒരു കൌതുകത്തിന് ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി. ബീഡി കിട്ടിയെങ്കിലും ഉടുതുണി നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഒരു വഴികാട്ടിയെ ആണ് എനിക്ക് കാണാന്‍ സാധിച്ചത്.

അദേഹം അപ്പോഴും കിടന്നിടത്ത് കിടന്ന്‍ ഞങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു

Read more

മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ വിപ്ലവങ്ങളും നവീകരണ ചിന്തകളും

ജർമ്മൻ പുരോഹിതനായിരുന്ന 'മാർട്ടിൻ ലൂഥർ' നവീകരണ മതങ്ങളുടെ (പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചർച്ച്) സ്ഥാപക പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നു.  ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ പാപമോചനം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാമെന്നുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.  അദ്ദേഹത്തിൻറെ  '95 വാദങ്ങളിൽ'ക്കൂടി (95 Thesis)മാർപ്പായ്ക്കെതിരെയും റോമൻ ചക്രവർത്തി ചാൾസ് അഞ്ചാമനെതിരെയും വെല്ലുവിളികളുയർത്തിയിരുന്നു.  ബൈബിൾ മാത്രം ക്രിസ്തിയതയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചു. പുരോഹിതരുടെ തെറ്റായ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിയമ സാധുതയുമില്ലെന്ന്  വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.  അദ്ദേത്തിന്റെ  വാദപ്രസ്താവങ്ങളിൽ (95 Theses) കേന്ദ്രീകൃതമായ രണ്ടു വിശ്വാസങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ബൈബിൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷയുടെ കവാടം വിശ്വാസത്തിൽക്കൂടിയാണ്, പ്രവർത്തികളിൽക്കൂടിയല്ല.  ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ലൂഥറിന്റെ '95 തീസിസ്' അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് 2017 ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തിയതി അഞ്ഞൂറു വർഷം തികയുന്നു.

ഇന്നു കാണുന്ന  ഭൂപടത്തിലുള്ള ആധുനിക ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗമായ 'സാക്സോണിയിൽ (Saxony) ഐസ്‌ലെബൻ' (Eisleben)എന്ന സ്ഥലത്ത് 1483 നവംബർ പത്താംതീയതി 'മാർട്ടിൻ ലൂഥർ'  ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പിതാവ് ധനികനായിരുന്നു.  മാതാപിതാക്കളായ 'ഹാൻസും മാർഗരേറ്റും' കൃഷി പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹാൻസിന് ലോഹം ഉരുക്കുന്ന വ്യവസായവും ഖനന വ്യവസായവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഖനനം വളരെയധികം കഠിനമായ പ്രയത്നമാവശ്യമുള്ള വ്യവസായമെന്നു ഹാൻസിനറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു മാർട്ടിനെ ഒരു നിയമജ്ഞൻ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. 1484-ൽ ഹാൻസിന്റെ കുടുംബം മാൻസ്‌ഫീൽഡിൽ താമസം മാറ്റി. അവിടെ അദ്ദേഹം സമ്മിശ്ര ലോഹങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യുന്ന വ്യവസായം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഏഴാം വയസിൽ മാൻസ്‌ഫീൽഡിൽ(Mansfeld) ഒരു സ്‌കൂളിൽ ചേർന്നു. പതിന്നാലാം വയസിൽ മാഗ്‌ഡെബർഗ് (Magdeburg) എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സ്‌കൂളിൽ പഠനം തുടർന്നു. 1498-ൽ താൻ ജനിച്ച സ്ഥലമായ ഐസ്‌ലബെൻ (Eisleben) എന്ന സ്ഥലത്ത് വരുകയും അവിടെ ഗ്രാമറും ലോജിക്കും ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും തത്ത്വ മീമാംസയും പഠിച്ചുകൊണ്ടുമിരുന്നു. 1501-ൽ ഇർഫർട് (Erfurt) യുണിവേസിറ്റിയിൽ ചേരുകയും ആർട്സിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്തു.  1501-ൽ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം എർഫെർട് യുണിവേഴിസിറ്റിയിൽ നിയമം പഠിക്കാനാരംഭിച്ചു. നിയമത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതു കൊണ്ട് തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പഠനം തുടങ്ങി. പ്രധാനമായും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ജ്ഞാന ദർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള പഠനമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം കുറയുകയും തന്മൂലം  ഒരു സന്യാസിയാകാനുള്ള മോഹമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

1505 ജൂലൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. ആകാശത്തിൽ വലിയൊരു ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അദ്ദേഹം പേടിച്ചരണ്ടു പോയിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ പുണ്യവതിയായ വിശുദ്ധ 'അന്ന'യോട് അത്യന്തം ഭയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും തുടങ്ങി. അന്നത്തെ ഭയത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടു "എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, ഞാനൊരു സന്യാസിയാകാമെന്ന്'  അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഇടിയും ഭീകര രൂപത്തിൽ വന്ന കൊടുങ്കാറ്റും പിന്നീട് ശാന്തമാവുകയും  അപകടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആത്മബോധം അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഉള്ളിൽ നിറയുകയും ചെയ്തു.

ഒരു പുരോഹിതനാകാനുള്ള തീരുമാനത്തോട് മാർട്ടിന്റെ  പിതാവിന് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റാരുടെയും സ്വാധീനത്തിനു കീഴ്‌വഴങ്ങാതെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ നരകവും ദൈവത്തിന്റെ ശാപവും കിട്ടുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. സന്യാസ മഠത്തിലെ ജീവിതം ആത്മീയ തലത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നും ചിന്തിച്ചു. സന്യാസ ജീവിതം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യത്തെ കുറെ വർഷങ്ങൾ മാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുളള കാലങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം, അദ്ദേഹം തേടി വന്ന, അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാവനയിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയത അവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിശ്വസ്ഥനായ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. അതനുസരിച്ച്  ഓരോ ദിവസവും മണിക്കൂറുകളോളം ധ്യാന നിരതനായും പ്രാർത്ഥനകളും ഉപവാസങ്ങളുമായും സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു.

സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളോടൊപ്പം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ അഴിഞ്ഞാടുന്ന അഴിമതികളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം വ്യാകുലനായിരുന്നു. ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾക്കെതിരെ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയേഴാം വയസിൽ  റോമിൽ ഒരു കോൺഫെറൻസിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ള അവസരം ലൂഥറിനു ലഭിച്ചു. അഗസ്റ്റിനിയൻ ആശ്രമത്തെ പ്രതിനിധികരിച്ച് അദ്ദേഹം 1510-ൽ റോമ്മാ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ കണ്ട പുരോഹിതരുടെ പേക്കൂത്തുകളിലും അസന്മാർഗികതകളിലും   അഴിമതികളിലും അദ്ദേഹം ഞെട്ടി പോയിരുന്നു. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആത്മാക്കളെ പണം നൽകി മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും  പാപമോചനത്തിനും പുരോഹിതർ പണം ഈടാക്കിയിരുന്നു.  റോമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നശേഷം അദ്ദേഹം 'വിറ്റൻബെർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ' തന്റെ ആളിക്കത്തുന്ന രോഷം ശമിക്കാനും ആത്മീയത തേടാനും വീണ്ടും പഠനം ആരംഭിച്ചു. അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ട്രേറ്റ് ബിരുദം ലഭിക്കുകയും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫസറായി നിയമിതനാവുകയും ചെയ്തു. ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ തീയോളജിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞാനിയായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

"റോമ്മാക്കാർക്കെഴുതിയ വചനം 1:17 വാക്യപ്രകാരം "അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിന്നായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു. 'നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും' എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ." ലൂഥറിനെ ഏറ്റവുമധികം വിവാദമാക്കിയ ഒരു വചനമാണിത്. ലൂഥർ പറഞ്ഞു, 'ദൈവത്തിന്റെ നീതിമാൻ എന്ന പദത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു, എല്ലാ ഗുരുക്കളും എന്നെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ദൈവം നീതിമാനും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.' വിശ്വാസം കൊണ്ട് യുവാവായ ലൂഥറിനു ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം നീതിമാനല്ലെന്നറിയാമായിരുന്നു. എങ്ങനെ നീതി ബോധത്തോടെ സ്വയം ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാമെന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നീതിമാനാകാനുള്ള മോഹങ്ങൾക്കും ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾക്കും ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും വിശ്വാസത്തിലധിഷ്ടിതമായുള്ള പരിഹാരം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ താൻ രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ ധ്യാന നിരതനായിരുന്നു. നീതിമാനായ ദൈവത്തിൽക്കൂടി വിശ്വാസമെന്ന നീതിയാലേ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു. ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചതുപോലെ, സ്വർഗ്ഗവാതിൽ എനിക്കുമുമ്പാകെ തുറക്കപ്പെട്ടപോലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി."

1513-ൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ബൈബിളിലെ ഗീതങ്ങൾ എന്ന അദ്ധ്യായം  (Psalm 22) അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. സ്വയം അദ്ദേഹത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശിതമായ ഒരു ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായതായുള്ള  തോന്നലുമുണ്ടായി. പോളിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ 'വിശ്വാസ'മെന്ന  സത്യമാണ് നീതിയുടെ ഉറവിടമെന്നതും മനസിലാക്കി.  ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതും മതത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങളിൽ അടിമപ്പെടുന്നതുമല്ല രക്ഷയുടെ അദ്ധ്യാത്മികതയെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.  സഭാനവീകരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴി തുറന്നുകിട്ടിയതു ബൈബിളിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നുമായിരുന്നു. മനസ്സിൽ പൊന്തി വന്ന പുത്തനായ നവീകരണ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവികമായ കാഴ്ചപ്പാടിനും ജീവിതത്തിനു തന്നെയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഒരു പുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ ലൂതറിന്റെ ജീവിതം മഹനീയവും ആദർശപൂർണ്ണവുമായിരുന്നു. സദാ സമയവും ധ്യാനനിമഗ്നനായും ഉപവാസം അനുഷ്ടിച്ചും ഒരു യോഗിയെപ്പോലെ കഠിന വ്രതങ്ങൾ പാലിച്ചും പുതപ്പു പുതക്കാതെ തണുപ്പ് സഹിച്ചും സ്വയം ശരീരത്തിൽ ചാട്ടകൊണ്ടടിച്ചും കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ടിച്ചു വന്നു. 'സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽക്കൂടി ആർക്കെങ്കിലും സ്വർഗം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അത് തനിക്കു മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും' ലൂഥർ പറയുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്‌തെങ്കിലും മനസമാധാനം ഒരിക്കലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ശാപത്തെയും ദൈവശിക്ഷയെയും എന്നും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. നിത്യ നരകശിക്ഷയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ മനസിനെ അനിയന്ത്രിതമാക്കിയിരുന്നു.

ഒരു സന്യാസിയെന്ന നിലയിൽ ലൂതറിന്റെ  ജീവിതം നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. സർവ്വ സുഖങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കഠിനമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. കൂടെ കൂടെ കുമ്പസാരിക്കലും നടത്തുമായിരുന്നു.  എന്നിട്ടും ആത്മീയതയിൽ എവിടെയോ ശൂന്യത അദ്ദേഹത്തിനനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. അതൃപ്തി നിറഞ്ഞ മനസെവിടെയോ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സമ്മിശ്രങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളും അസമാധാനവും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പാപബോധങ്ങളിൽ നിരാശനായിരുന്നു. ദുഃഖിതനായ അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായ നീർച്ചുഴിയിൽനിന്നും കരകയറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരു വേണ്ടവിധം സമയോചിതമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മനസിന്റെ സമനില കൈവരിക്കാൻ  സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

1517-ൽ ലിയോ പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പ 'സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക' പണിയാനായുള്ള ചെലവുകൾക്കായി വിശ്വസി സമൂഹത്തോട് പണം മേടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാപമോചന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. പോപ്പിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കുപിതനാവുകയും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.   'പാപപൊറുതിയ്ക്ക് വിശ്വസം മാത്രം പോരേ; അവിടെ സഭയ്ക്ക് എന്തിനു പണം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള വാദങ്ങളുമായി മാർട്ടിൻ ലൂഥർ രംഗത്തുവന്നു. 'രക്ഷയുടെ കവാടത്തിനായി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, അല്ലാതെ ധനം കൊടുത്താൽ മോക്ഷം ലഭിക്കില്ലെന്നും' അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

ലൂഥർ  സഭയ്‌ക്കെതിരെ 95 വാദങ്ങൾ  (95 Thesis) എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയും പള്ളികളുടെ മുമ്പിൽ പതിപ്പിച്ചു പരസ്യപ്പെടുത്തുകയുമുണ്ടായി. കാര്യകാരണ സഹിതമുള്ള ലൂഥറിന്റെ 'വാദങ്ങൾ'   വിവാദങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും അത് അന്നുവരെ പുലർത്തി വന്നിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടുവാൻ കാരണമായി. പാപമോചന വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലൂഥർ 'മൈൻസി'ലുള്ള ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൽബർട്ട് ആള്ബറിച്ചിനു (Archbishop Albert Albrecht) ഒരു കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ലൂഥർ തയ്യാറാക്കിയ '95 വാദങ്ങൾ'   രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജർമ്മനി മുഴുവനും രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളിൽ യൂറോപ്പ് മുഴുവനും  വ്യാപിച്ചിരുന്നു.

1517-ൽ സർവ്വ വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിനത്തിൽ 'ജൊഹാൻ റ്റെട്സൽ' (Johann Tetzel) എന്ന ഉപദേശി പാപമോചനം പണം മേടിച്ചു വിൽക്കുന്നതിൽ ലൂഥർ എതിർത്തു. ഇത് സഭയുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയോ വ്യക്തിയുടെ മരിച്ചുപോയവർക്കോ ഉള്ള പാപങ്ങൾ പണം കൊടുത്താൽ മാറുമെന്നായിരുന്നു പ്രചരണം. ഒരിക്കൽ ഭണ്‌ഡാരത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തുള്ള ആത്മാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു 'റ്റെട്സൽ' പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ലൂഥർ അത് തന്റെ '95 വാദങ്ങളിൽ'ക്കൂടി (95 Thesis) സഭയെ ചോദ്യം ചെയ്തു.

ലൂഥർ തൊടുത്തുവിട്ട ഈ അവഹേളനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഭ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1518- ഒക്ടോബറിൽ 'ഓഗ്സ്ബർഗിൽ' കർദ്ദിനാൾ തോമസ് ക്യാജേതൻ (Cardinal Thomas Cajetan) ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന '95 വാദങ്ങൾ'  പിൻവലിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.  പുറപ്പെടുവിച്ച 'വാദങ്ങൾ'  പിൻവലിക്കുകയില്ലെന്നും പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വചനങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്നും  വാദിച്ചു. ലൂഥറിനെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന ഭീഷണികളും സഭാ നേതൃത്വം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

1519-ൽ വിറ്റൻബെർഗിൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ സഭയുടെ അനീതികളെപ്പറ്റി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനു പുറമേ ലേഖനങ്ങളും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ വർഷം ജൂൺ-ജൂലൈ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു.  1519-ൽ ലെയ്‌പ്‌സിങ് (Leipzig) എന്ന സ്ഥലത്തു നടന്ന ഒരു പൊതുവിവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. " കൈകളിൽ ബൈബിൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വിശ്വാസി, മാർപ്പായേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടവ്യക്തിയാണെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും പുരോഹിതരാണ്. അതുകൊണ്ടു സഭ ഭരിക്കുന്നവർ ആവശ്യമേറിയ കാലോചിത പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നും'അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 1520-ജൂൺ പതിനഞ്ചാം തിയതി ലൂഥറിന്റെ വിമർശനങ്ങളിൽ സഹികെട്ട മാർപ്പാപ്പ ലൂഥറിനെ മതത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നുള്ള അന്ത്യശാസനം നൽകി. 1520 ഡിസംബർ പത്താംതീയതി മാര്‍പാപ്പയുടെ ഉത്തരവ്‌ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ  ലൂഥർ പരസ്യമായി കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു.

റോമൻ ചക്രവർത്തി 'ചാൾസ് അഞ്ചാമൻ' രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ 1521-ൽ ലൂഥറുമായി ഒരു വിവാദം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലൂതറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മടക്കിയെടുക്കാനുള്ള വിസ്താരമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസിലായി. 'വിശുദ്ധ വചനങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ തരാത്തിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ കാര്യ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബോധ്യമാക്കാത്തടത്തോളം തന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റിപ്പറയുകയില്ലെന്നു' ലൂഥർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിക്കെതിരെ യാതൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനും തയ്യാറല്ലെന്നും ഇതാണ് തന്റെ നിലപാട്, ദൈവം സഹായിക്കട്ടെയെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1521-ൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥറിനെ ഔദ്യോഗികമായി റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. ലൂഥറിനെ സഭാ വിരോധിയും കുറ്റക്കാരനായും പാഷണ്ഡിയായും വിധിച്ചു. നിയമപരമായി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി വിളംബരവും ചെയ്തു. അക്കാലത്തെ രാജകീയ വിളംബരത്തിൽ ലൂഥർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ചു. ലൂഥർ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും വാർട്ട്ബർഗിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ (Wartburg Castle)പത്തു മാസം ഒളിച്ചു താമസിക്കുകയും ചെയ്തു.  1522-ൽ അദ്ദേഹം വിറ്റൻബർഗിൽ എത്തുകയും അനുയായികളുടെ സഹായത്തോടെ നവീകരണ യജ്ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ലൂഥർ കൂടുതലും തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ശത്രുക്കളായും മാറപ്പെട്ടു.

അറസ്റ്റിന്റെ ഭീക്ഷണിയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന് 'ലൂതറ'നിസം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. ജർമ്മൻ രാജകുമാരനുൾപ്പടെ അനേകായിരം അനുയായികളെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.  1524-ൽ കാർഷിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ലൂഥർ കർഷകർക്കെതിരായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും ഭരണാധികാരികൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അത് ലൂഥറൻ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിലും ലൂതറിന്റെ സഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.  രാജഭരണത്തോടൊപ്പം ലൂഥറും അനുയായികളും ഒത്തുചേർന്ന് കൃഷിക്കാരുടെ വിപ്ലവം അടിച്ചമർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.  മറ്റുള്ള നവീകരണ വാദികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിസ് നവീകരണക്കാരനായ ഉൾറിച്ചു ശ്വിൻഗ്ലിയെയും (Ulrich Zwingli) ലൂഥർ വിമർശിക്കുമായിരുന്നു.

1525-ൽ അദ്ദേഹം കാതറീനാ വോൺ ബോറ (Katharina von Bora) എന്ന കന്യാസ്ത്രിയായിരുന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവരെ കോൺവെന്റിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ കാരണം വൈറ്റൻബർഗിൽ അഭയാർത്ഥിയായി കഴിയുകയായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളിൽ പുരോഹിതർക്കും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ള കീഴ്വഴക്കം കുറിച്ചു. കാലക്രമത്തിൽ ലൂഥർ-കാതറീനാ ദമ്പതികൾക്ക് ആറു മക്കൾ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ലൂഥറിനെ സംബന്ധിച്ച് സഭയെന്നാൽ അപ്പോസ്തോലിക പാരമ്പര്യമെന്ന അർത്ഥമാകുന്നില്ല. പകരം അത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചിന്തയിൽ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹമെന്നായിരുന്നു.   നിത്യരക്ഷയെന്നു പറയുന്നത് കൂദാശകൾ വഴിയല്ല പകരം വിശ്വാസത്തിൽക്കൂടിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രമാണമായിരുന്നു. 'സാമൂഹിക ജീവിയായ മനുഷ്യനിൽ നന്മകളുടെ സ്പുരണങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം, അതായത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ദൈവശാസ്ത്രം വിഡ്ഢികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിനയവും ശാലീനതയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കണം.'

ഒരാളിന്റെ നന്മതിന്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നിത്യരക്ഷയെന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. നിത്യ രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. നിത്യമായി രക്ഷപെടാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യേശുവിനെ നാഥനായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും  വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പാപമോചനത്തിനായി പള്ളിയ്ക്ക് സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കത്തെ  എതിർത്തിരുന്നു. ജർമ്മൻ ദേശീയ വാദിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നിന്നും സ്വന്തം മാതൃഭാഷയായ ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കും തർജ്ജിമ ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ 'കിംഗ് ജെയിംസ്' ബൈബിൾ രചിച്ചപ്പോഴും ലൂതറിന്റെ ജർമ്മൻ ബൈബിളിനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. ലൂഥർ രചിച്ച കീർത്തനങ്ങൾ പിന്നീട് പൊതു സമൂഹാരാധനയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്നു.

അദ്ദേഹം ഏഴു കൂദാശകളിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്കുള്ളത് രണ്ടു കൂദാശകളായി ചുരുക്കി. മാമ്മോദീസ്സായും ദിവ്യ അത്താഴവും മാത്രം കൂദാശകളായി അംഗീകരിച്ചു.  'സഭയുടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ ഇനിമേൽ സ്വതന്ത്രരെന്നും' പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'എങ്കിലും അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും' ലൂഥർ പറഞ്ഞു.

അവസാന കാലം ലൂഥറിന്റെ ഭാഷാശൈലികൾ വ്യത്യസ്തവും വേദനാജനകവുമായിരുന്നു. ലൂഥർ പ്രായം കൂടുംതോറും കൂടുതൽ കലഹപ്രിയനായും കാണപ്പെട്ടു. യഹൂദരും പോപ്പും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവ ശാസ്ത്ര ശത്രുക്കളായിരുന്നു. അവർക്കെതിരായ വാക്കുകൾകൊണ്ടുള്ള ശരങ്ങൾ അച്ചടിഭാഷയ്ക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല.  യഹൂദരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ശത്രുതാ മനോഭാവം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യഹൂദരുടെ വീടുകൾ നശിപ്പിക്കാനും അവരുടെ സിനഗോഗുകൾ കത്തിക്കാനും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെടുക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ നാസികൾ ലൂഥറിന്റ യഹൂദ വിരോധത്തെ മുതലാക്കുകയും ചെയ്തു.

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ളവരെപ്പോലെ  ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ രോഗിയാക്കിയത്. ആശ്രമത്തിൽ ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും നീണ്ട രാത്രികളും പകലുകളുമില്ലാതെയുള്ള മാനസിക ജോലികളും പിന്നീടുളള കാലങ്ങളിൽ സുലഭമായ ഭക്ഷണവും ആർഭാട ജീവിതവും ലൈംഗികതയും അദ്ദേഹത്തെ രോഗിയാക്കിയെന്ന് വേണം കരുതാൻ. വാർട്ട്ബർഗിൽ (Wartburg) നിന്ന് മാറി ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന നാളുകളിൽ ലൂഥറിനു വയറ്റിൽ വേദന കഠിനമായി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. 'ദൈവം  വയറ്റു വേദന കൊണ്ട് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്' 1521-ലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഒരു കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെയും സമാധാനമില്ലാതെയുമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അന്ത്യനാളുകളിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1526-ൽ കിഡ്നിയ്ക്ക് തകരാറു വരുകയും കഠിനമായ വേദന സഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്ടർമാരെ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു. നൈരാശ്യവും മാനസിക വിഭ്രാന്തിയും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു.

1546 ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തിയതി മാർട്ടിൻ ലൂഥർ മരണമടഞ്ഞു. ലൂഥറിനു ശേഷം വന്ന  നവീകരണക്കാരായ കാൽവിൻ, ശ്വിൻഗ്ലി, ക്‌നോക്സ്, ക്രാന്മർ (Calvin,Zwingli, Knox, and Cranmer) എന്നീ നവോത്ഥാനക്കാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന്  ആവേശഭരിതരായിരുന്നു. ഏതു ലൈബ്രറിയിൽ പോയാലും മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഷെൽവുകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു  ഉദ്ധരണി ഇങ്ങനെ, "എന്റെ കൈകൾ നിറയെ നിധികളുണ്ടായിരുന്നു...എനിക്കതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു...ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ചുവോ അത് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു... ലോകം നാളെ കഷണം കഷണങ്ങളായി പൊട്ടി ചിതറിയാലും ഞാൻ എന്റെ വാഗ്‌ദാനഭൂമിയിൽ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും."

Read more

ജനം കൂവുന്നു, ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ചിരിക്കുന്നു, ദിലീപ് പഴുതുകള്‍ നെയ്യുന്നു

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായികേരളത്തില്‍വന്ന മാറ്റങ്ങളും അധര്‍മ്മവാഴ്ചകളും കാണുകയുംകേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു പഴയബോധവത്ക്കരണമാണ് ഓര്‍മ്മ വരുന്നത്. ആ സാരോപദേശമിങ്ങനെ താന്തോന്നിയായ ഒരു മകന് പിതാവിന്റെസാരോപദേശം. എടാ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ കണ്ട അവളുമാരുടെഅടുത്ത്‌പോകരുത്. എന്തെന്നാല്‍വല്ലഅസുഖവുംനിനക്കു പിടിക്കും. നിനക്കു പിടിച്ചാല്‍അതു നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പിടിക്കും. അവള്‍ക്ക് പിടിച്ചാല്‍അതെനിക്കു പിടിക്കും. എനിക്കു പിിടിച്ചാല്‍അതു നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പിടിക്കും. അവള്‍ക്ക് പിടിച്ചാല്‍അത് ഈ നാട്ടില്‍എല്ലാവര്‍ക്കും പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട്‌മോനെ പരസംഗംഅരുത്. ഇതിലധികം ഒരു പിതാവ്എന്തു പറയണം. ഇതാണ്‌കേരളത്തിന്റെ നല്ലനടപ്പിന്റെവ്യക്ത്യാക്കളുടെമതഭേദമെന്യേ, രാഷ്ട്രീയവ്യത്യാസമില്ലാതെവിലസുന്ന കള്ളകാഫറുകളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ.

“വീണടിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള്‍” കാക്കനാടന്റെ ഒരു നോവല്‍.ഇന്ന്‌വീണടിഞ്ഞ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി ജനം കൂവുന്നു. വാര്‍ത്തകള്‍കേട്ട് ജനം ഞെട്ടുന്നു. പിടിക്കപ്പെട്ടവനെ നോക്കി പിടിക്കപ്പെടാത്തവന്‍ പരിഹസിക്കുന്നു. താനും പിടിക്കപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞ്ചിലര്‍മൂകരും ബധിരരുമാകുന്നു. ‘ഒടിക്കുഴിക്ക്‌സാക്ഷി കുറുക്കന്‍’ എന്നപോല്‍ചിലര്‍്,ആക്രോശിക്കുന്നു.
എതിര്‍ക്കുന്നവരെചവുട്ടി പുറത്താക്കുന്നവനെന്ന് ആഞ്ഞടിച്ച്ദിലീപിനാല്‍ചതിക്കപ്പെട്ടവര്‍, കിടക്ക പങ്കിട്ടെങ്കിലേ പടമുള്ളുവെന്ന്തുറന്നടിച്ച് നടികള്‍, നിത്യനാശമെന്ന്‌ജ്യോതിഷികള്‍,
ദീലീപിന്റെഎച്ചില്‍കാശ്‌കൈപറ്റിയചിലര്‍ക്ക്അയാള്‍ ഒരു നല്ല ജീവകാരുണ്യന്‍ , ‘ദേ പുട്ട്’ എന്നപോല്‍ ‘ദേകാശ് ‘ പിടിച്ചോ.സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍അലവലാതിമലയാളിയുടെഅവിയല്‍ പരുവത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്‍വായിച്ച്മലയാളിസമൂഹംതളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. മലയാളസിനിമശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മോക്ഷമില്ലാതെ.

അപ്പോഴുംഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ചിരിക്കുന്നു. 1990കളില്‍ ഒരു മിമിക്രി ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായിഅറിയപ്പെട്ട ഗോപാല കൃഷ്ണന്‍ 20 വര്‍ഷംകൊണ്ട് എങ്ങനെ 440 കോടിയുള്ളകോടീശ്വരനായി? ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനു കോള്‍മയിര്‍കൊള്ളുന്നു. മഹാനടന്മാരെ കാല്‍ക്കീഴാക്കി, കൊച്ചിയില്‍ മുപ്പത്തഞ്ചിടത്ത് വസ്തുക്കള്‍, റിസോര്‍ട്ട്,എന്നിങ്ങനെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങള്‍. സിനിമാലോകത്താണെങ്കില്‍, നിര്‍മ്മാണം, വിതരണം, തിയേറ്റര്‍എന്നിങ്ങനെ. ഒരു സിനിമയ്ക്കായിഏതാണ്ട്മുപ്പതോളം പേര്‍ ചേര്‍ന്നു നടത്തിയിരുന്നതെല്ലാം ഈ ഏകനടന്റെകൈകളില്‍. സിനിമാക്കഥകളിലെ നായകന്‍ നിത്യജീവിതത്തിലും നായകനായജീവിതം.
തന്നെ കരിങ്കൊടികാണിക്കുന്നവരോടെഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ചോദിക്കുന്നു. നൂറുശതമാനം സാക്ഷരതയുണ്ടെങ്കിലുംവിവരമില്ലാത്ത വിവരദോഷികളെ നിന്നെയെല്ലാംവിറ്റ കാശല്ലേ നാറികളേഎന്റെ ഈ നാനൂറ്റിനാല്‍പതുകോടി.. ഇന്നയോളം ഒരുത്തനുംഇരുപതുവര്‍ഷംകൊണ്ട് എന്നോളമായചരിത്രമില്ല. ഞാന്‍ ദീലീപ്.

ദിലീപ് പൊട്ടക്കരഞ്ഞെന്നും, വിതുമ്പിയെന്നും, കാവ്യയുംകരഞ്ഞുവെന്നുമൊക്കെ വാര്‍ത്ത പൊടിപൊടിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ജയിലറയില്‍ മീശമാധവന്‍ ചിലതൊക്കെ നെയ്‌തെടുക്കുന്നു.
അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായി ഒരു തോക്ക്എം.എല്‍.എയുംഅയാളുടെ അരക്രിസ്ത്യാനി മകനും ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വേറെചില പുതിയഅവതാരങ്ങളും. ഇവരൊക്കെയാണ്‌ഐ.പി. സിഎഴുതിയതെന്ന്‌തോന്നിപ്പോകുന്നു. പ്രിയസഹോദരങ്ങളെ ‘കൈയില്‍വിലങ്ങ് വീണവന്‍ കുറ്റവാളിയാണ്. ശിക്ഷ ഏതുവിധവുമാകാം. കുറ്റംതെളിയിക്കപ്പെടാത്തതാല്‍കോടതിഒരുവനെ വെറുതെവിടാം.അതുകൊണ്ടവന്‍ കുറ്റവാളിയല്ലാതാകുന്നില്ല.

അമേരിക്കയിലുംചിലതൊട്ടാവാടികള്‍ സിനിമാസ്‌റ്റൈലില്‍ ദീലീപിനെ ന്യായികരിക്കുന്നു. വല്ലപ്പോഴുംവല്ലതും വായിച്ചറിയുന്ന അളവകോല്‍കൊണ്ട്മലയാളിയെഅളക്കരുത്, പ്രിയസുഹൃത്തുക്കളെ. ,വാമനന്‍മാര്‍,ക്ക് എന്നുംവിജയമുള്ള നാടാണ്‌കേരളം.ദീലീപും പുറത്തുവരും. എന്തെന്നാല്‍ സ്വന്തഥാര്യയോട് നീതിപുലര്‍ത്താത്ത വക്കീലുമാരുംജഡ്ജിമാരും, എം.എല്‍.എമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടവിടെ.

വാല്‍ക്കഷണം: തെങ്ങുകയറ്റംആയാസകരമായ ഒരു തൊഴിലാണ്. അറിയാവുന്നവര്‍ക്കുമാതേ്രമ അതു ചെയ്യാന്‍ പറ്റുള്ളു. അവര്‍ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകശാരീരിക ഘടനയുണ്ട്. സിനിമ അഭിനയവും ഇങ്ങനെയെന്നുമലയാളി ഇനിയെങ്കിലും മനസിലാക്കുക. 

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

പാപം ചെയ്യാത്തവര്‍ കല്ലെറിയട്ടെ!

'ഗുരോ, ഈ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാരകര്‍മ്മത്തില്‍ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയേണം എന്നു മോശ ന്യായപ്രമാണത്തില്‍ ഞങ്ങളോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇവളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു' എന്നു ചോദിച്ചുയേശുവോ കുനിഞ്ഞു വിരല്‍കൊണ്ട് എഴുതികൊണ്ടിരുന്നു'നിങ്ങളില്‍ പാപമില്ലാത്തവന്‍ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ല് എറിയട്ടെ' എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. അവര്‍ അതു കേട്ടിട്ട് മനഃസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി(ഞാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ!).

അടുത്ത കാലത്തായി പുരോഹിതന്മാരുടെ ലൈംഗിക പീഡനത്തേക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നായി വരികയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം എത്തിയ വാര്‍ത്ത, ചോപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ഠാവായ കര്‍ഡിനാള്‍ ജോര്‍ജ് പെല്ലിനേക്കുറിച്ചാണ് നിഷേധിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത തെളിവുകളാണ് ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

'ദിലീപിന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങള്‍' രംഗം ഒന്ന്, രണ്ട് എന്ന രീതിയില്‍ നാട്ടില്‍ മുന്നേറുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സംഘടനകളുടെ ഹരമായ റിമി ടോമിയേയും, കാവ്യമാധവനേയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

ഇവരുമായും മറവും പണമിടപാടു ഉള്‍പ്പെടെ പല അമേരിക്കന്‍ മലയാളികളുടെ പേരും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും വരുന്നുണ്ട് ഒന്നു കരുതിയിരുന്നാല്‍ നന്ന് കുറേ നാളത്തേയ്ക്ക് എങ്കിലും ഇവറ്റകളെ അമേരിക്കയിലോട്ട് എഴുന്നെള്ളിച്ച് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കല്ലേ എന്ന് സംഘടനകളുടെ സംഘാടകരോട് ഒരു വിനീതമായ അഭ്യര്‍ത്ഥന!

അത് അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ! ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് ഉപദേശിയെ പീഢനകുറ്റത്തിനു പിടിച്ചു. കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതന്മാരെ നിരന്തരം പിടിക്കുന്നു. മാര്‍ത്തോമ്മ സഭയിലെ സ്ഥിതിയും അത്ര മെച്ചമൊന്നുമല്ല. പാത്രിയര്‍ക്കീസുകാരും ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ല സ്വാമിയുടെ ലിംഗം പോയി. എന്നാല്‍ ഞാനുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ഇങ്ങനെ ആണത്വം ഉള്ള പുരോഹിതന്മാര് ഇല്ലാത്തതില്‍ എനിക്കു ചെറിയ നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ സഭയുടെ മൊത്തം അഭിമാനം രക്ഷിക്കുവാന്‍ ഒരു 'മാന്യദേഹം' തന്നെ മുന്നോട്ടു വന്നു എന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയായില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍.

കുളികഴിഞ്ഞ് ഈറനുമുടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോള്‍, വികാരം അണ പൊട്ടിഅമേരിക്കയില്‍ വളരുന്ന നമ്മുടെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ എന്തിനും വഴങ്ങുന്നവരാണെന്ന വിചാരം ചില കിഴങ്ങന്മാര്‍ക്കുണ്ട്.

പെണ്‍കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിക്കുവാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. ഒരു പക്ഷേ 'സ്‌നാനം' കഴിഞ്ഞു വന്നതായിരിക്കും എന്നു കരുതി 'അനുഗ്രഹമാരി' ചൊരിയാന്‍ വേണ്ടി പിടിച്ചതായിരിക്കാം. കുടുംബത്തിന്റെ മാന്യത പോകുമെന്നു കരുതിയതുകൊണ്ടാവും, രക്ഷിതാക്കള്‍ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടില്ല. ഇതറിഞ്ഞ സഭാനേതൃത്വം ഈ കെട്ടുകഥ ഒതുക്കിത്തീര്‍ത്തു ഒരാളു പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യം കൂടി പുറത്തുവന്നാലോ?

ഏതായാലും ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരും, മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് ഓര്‍ത്ത് ഞാന്‍ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു. ഇവരെ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോള്‍ മുത്തുക്കുടകളുടെ എണ്ണം കുറയാതെയും കതിനാവെടികളുടെ ഒച്ച കുറയാതെയും നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

"എന്റെ ആലയം ദൈവാലയമാകുന്നുനിങ്ങളോ അതിനേ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിയിരിക്കുന്നു' എന്ന് പണ്ടു ഒരു ആശാരിയുടെ മകന്‍ പറഞ്ഞതായി എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read more

മലയാള ചെറുകഥ - ഇന്നിൽ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ

മുഖ്യ ധാരാ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന ചെറുകഥകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ സമൂഹത്തിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം കാണാം .ഏതു സമൂഹത്തിന്റെയും മുഖചിത്രം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് അക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളില്‍ നിന്നാണെന്നു പറയാറുണ്ട് .അതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം സര്‍ഗ്ഗവേദിയില്‍ വിശകലനം ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് .

ഒട്ടും ദുര്‍ഗ്രാഹ്യത ഇല്ലാതെ ,വിഷയത്തിന്റെ ചുവടുകളില്‍ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകാതെ ,ബോധപൂര്‍വമായ ഒരടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന രീതി പുതിയ തലമുറ ആര്‍ജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ പറയാം .ഈ മാറ്റം പുതുസമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളോട് ചേര്‍ന്ന് പോകുന്നു എന്ന് കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വിനോയ് തോമസിന്റെ " രാമച്ചി " ആയാലും ഫ്രാന്‍സിസ് നെറോനയുടെ " തൊട്ടപ്പന്‍ " ആയാലും വായിക്കുമ്പോള്‍ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഭൂമികയുടെ ചട്ടവട്ടത്തില്‍ നിന്ന് മറയാതെ കഥ ഒരടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു .അമിത വര്‍ണ്ണനകള്‍ ഒഴിവാക്കി ,പുഷ്പാങ്കിത ഭാഷയുടെ താളങ്ങളില്‍ പെടാതെ മാറിനിന്നും കഥ പറയുന്നു .

ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നു കയറ്റം കൊണ്ട് , " കവിത മരിച്ചു ,ചെറുകഥ മരിച്ചു , ഉത്തരാധുനികത എന്ന അവസ്ഥ മാറി " എന്നൊക്കെ പൊതുതലങ്ങള്‍ ഘോഷിക്കുമ്പോളും പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരായ എഴുത്തുകാരുടെ കൈകളില്‍ കഥകള്‍ ഭദ്രമായി നില്‍ക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണാം എന്ന് കെ .കെ ജോണ്‍സന്‍ തന്റെ പ്രബന്ധത്തില്‍ പറഞ്ഞു .പുതിയ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് , വായനയില്ല, അനുഭവങ്ങളില്ല ,ദാര്‍ശനികത പുറത്തു നിര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും മറ്റുമുള്ള പരിഭവങ്ങള്‍ക്കിടയിലും അവര്‍സ്വന്തം ഭാഷയും ശൈലിയും സൃഷ്ടിച്ചുമുന്നേറുന്നു .ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ " ബിരിയാണിയും " എസ്. ഹരീഷിന്റെ " മോദസ്ഥിതനായങ്ങു വസിപ്പൂ മലപോലെ " തുടങ്ങിയ കഥകള്‍ സംവേദിക്കുന്നത് അതാണ് .

ബാബു പാറക്കല്‍ പറഞ്ഞ " ഒരു കറമ്പന്റെ കഥയും "" വിത്തല്‍വാടി " എന്ന കഥയും കാലിക സാമൂഹ്യ തലങ്ങളില്‍ ഒട്ടി നില്‍ക്കുന്നു. ബീഫു വാങ്ങാന്‍ പോയ ഹിന്ദു മുസ്ലിമാണെന്ന് തെറ്റി ധരിച്ചു അക്രമിക്കപ്പെടുന്നതും , മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ സമയ ബദ്ധിതമായും കാല ബദ്ധിതമായും കുട്ടിവായിക്കാം .

വെള്ളക്കാരും ,സ്പാനിഷുകാരും ,കറുത്തവര്‍ഗക്കാരും മുപ്പതു കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ അവസ്ഥയിലെ നമ്മള്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളു എന്ന അഭിപ്രായമാണ് കെ. സി .ജയന്‍ പറഞ്ഞത് . അതിനായി അദ്ദേഹം ഷെര്‍മാന്‍ അലക്‌സി എന്ന റെഡ് ഇന്ത്യന്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ മുതല്‍ ഒരുപാട് ആംഗല കഥാകൃത്തുക്കളുടെ കൃതികള്‍ നിരത്തുകയുണ്ടായി .ഇത്‌റിയാലിറ്റി റൈറ്റിങ് നടമാടുന്ന കാലമാണ് . കഥ നല്ലതോ ചിത്തയോഎന്നതല്ല പ്രശ്‌നം .ആരുവായിക്കുന്നു അവന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് കഥ തെളിയുന്നത് .

ഡോ. നന്ദകുമാര്‍ ചെറുകഥ ഒരു ചെറു പ്രതലത്തില്‍ ഒതുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഊന്നി പറഞ്ഞു . തോമസ് മാന്‍ തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരുടെ കഥകള്‍ നോവലാണോ ,കഥയാണോ എന്ന സംശയം ഉളവാക്കും. അയ്യായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന "ഗുണാഢ്യനാണ് " ആദ്യമായി കഥകള്‍ ക്രോഡീകരിച്ചത് .

കഥകള്‍ ലിപിബദ്ധവും ,ശ്രുതിബദ്ധവും ആയിരിക്കണം എന്ന് ഡോ .ഷീല പറഞ്ഞു . ക്രിസ്തുവിനു രണ്ടായിരം വര്ഷം മുമ്പാണ് ആദ്യ കഥ ഉണ്ടായതു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു .പണ്ടുകാലത്തെ മനുഷ്യര്‍
ഗുണഗണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരും , ഗുണഗണങ്ങള്‍ ആദരിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടു അവരുടെ കഥകളും അതില്‍ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു . കഥയ്ക്ക് നിര്‍വചനം ഇല്ലെങ്കിലും ,ഇങ്ങനെ പറയാം : " മൗലികമാവണം ,ഉള്ള് ഇളക്കണം , ഉള്ളില്‍ തട്ടണം " സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹൃദയത്തിന്റെ പവിത്രീകരണമാണ് . സഹിത ഭാവമാണ് സാഹിത്യം .

ജോസ് ചെരിപുറം, പി .ടി. പൗലോസ് ,രാജു തോമസ് , മാമന്‍ മാത്യു തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു . 

Read more

ചതികൊണ്ടു പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവുകൾ (വാൽക്കണ്ണാടി)

മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ചതിയൻ ചന്തുവിനെപ്പറ്റി മത്സരിച്ചു കഥകൾ മെനയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ കടുത്ത ചതിയന്മാരുടെ നടുക്കുന്ന വീരകഥകൾ ആർക്കും അങ്ങനെ എളുപ്പം മറക്കാനാവില്ല. കാരണം, അവർ മറ്റു രൂപങ്ങളിലായി നമുക്കു ചുറ്റും ഇപ്പോഴും അവസരം പാർത്തു നിൽപ്പുണ്ട്. സുഹൃത് സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു സ്‌നേഹിതന് നേരിട്ട അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ജോർജിനെപ്പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ വന്നു ചാടി, വിസ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒളിച്ചു താമസിച്ച അയാളെ മാസങ്ങളോളം കൂടെതാമസിപ്പിച്ചു ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള പണവും സംഘടിപ്പിച്ചു വിസയുടെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു സഹായിച്ചു. അയാളെ സഹായിക്കാൻ കടം വാങ്ങി പണമിറക്കിയ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു, ഉള്ള പണമെല്ലാം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു. തന്റെ സാമ്പത്തീക പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കി ജോർജ്ജ് വേറെ എവിടേക്കോ പോയി. കുറെ കാലത്തിനു ശേഷമാണു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്, ആ ബിസിനസ് നീക്കം പൊളിച്ചത് ജോർജ്ജ് തന്നെ അറിഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു എന്നും, കൂടെ കൊണ്ടുനടന്ന സമയത്തുതന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ അയാൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നും, തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പരിചയങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും മുതലാക്കി ലോണും മറ്റും ശരിയാക്കി, തന്നെ അതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി, ആ ബിസിനസ് അയാൾ സ്വന്തമാക്കി. അവിവാഹിതനായിരുന്ന അയാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചു അവളെ വിവിഹം ചെയ്യാം എന്ന് മോഹിപ്പിച്ചു അവളിൽ നിന്നും കുറെ പണം തട്ടി. വിവാഹത്തിന് വാക്ക് കൊടുത്ത അയാൾ, അവൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത സൂട്ടും കൊണ്ട് നാട്ടിൽ പോയി മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു വളരെ സമ്പന്നനായി, അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനെസ്സ് കാരനായി മാറി. അങ്ങനെ എത്രയോ പേരെ ഇരയാക്കിയാണ് അയാൾ ഉന്നത നിലയിലും വിലയിലും എത്തിയത്.

സാം, സാമ്പത്തീകമായി ഭദ്രമായ കുടുംബത്തിലെ ഏക മകൻ, ഗൾഫിൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. തന്റെ ആടംബര ജീവിതം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ബിസിനസ് കടത്തിൽ കൂപ്പുകുത്തി, കുടുംബത്തെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു. താമസിയാതെ അച്ഛൻ മരിച്ചു, അമ്മ സംസാര ശേഷി നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു കിടപ്പിലുമായി. തന്റെ ബിസിനസ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമിത്തിനിടയിൽ ഗൾഫിൽ ജയിലിൽ ആയ സാം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ജീവിക്കൊമ്പോഴും സുന്ദരിയായ ഭാര്യ അടിച്ചുപൊളിച്ചു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയോ ആൾക്കാരുമായി അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അവർ സാമിന്റെ സംസാര ശേഷി നഷ്ട്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ മുൻപിൽ വച്ചുപോലും അവിഹിത ബന്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാട്ടിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു. ഏറെ താമസിയാതെ സാമിന്റെ മരണവാർത്തയാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, താമസിയാതെ അമ്മയും കടന്നുപോയി. കൂട്ടുകാരെ അളവിലേറെ സ്‌നേഹിച്ചിരുന്ന സാമിന്റെ ഓർമ്മകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കടന്നുവരുണ്ട്, അപ്പോഴൊക്കെ ചതിയുടെ വികൃത മുഖങ്ങളും.

സഭയുടെ പണിക്കായി എന്നുപറഞ്ഞു ആളുകളിൽ നിന്നും സംഭാവന വാങ്ങി സ്വന്തമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നടത്തിയ സഭാനേതാവ്, ആളുകളിൽ നിന്നും പലതരം കഥകൾ പറഞ്ഞു ചിട്ടി നടത്തി മുങ്ങിയ വിദഗ്ധൻ, റോൾസ്‌റോയ്‌സ് കാറിൽ നടന്നു ബാങ്ക് ലോൺ കരസ്ഥമാക്കി സ്ഥലം കാലിയാക്കിയ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ്കാരൻ, പുറം കാണാത്ത പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ പേരിൽ പരസ്യം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ച ചെറുകിട തരികിടകൾ, ആദ്യമായി വീട് വാങ്ങുന്നവരെ പറ്റിച്ചു ഭവനവായ്‌പ്പ സംഘടിപ്പിച്ചു കുളത്തിലാക്കി കമ്മീഷൻ അടിക്കുന്ന ചെറുകിട ബാങ്കിങ് ഏജന്റുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി തട്ടിപ്പുവീരന്മാരുടെ കഥകൾ അമേരിക്കയിലെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ചതിക്കഥകൾ കൂട്ടിയതാണ് ജീവിതം.

മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ജനപ്രിയനടൻ ഒരുക്കി എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ചതിക്കഥകളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ചർച്ചകളും, മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലെ നിർണായകമായ ചതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വെളിവാക്കുകയാണ്. ഒരുതരത്തിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ചതിയുടെ പരിണാമ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജന്മം പോലും. ഒരു മിമിക്രി കലാകാരൻ അഭിനേതാവായി കഴിയുമ്പോഴും ഒപ്പം കൂട്ടിയ വാസന ജീവിതത്തിൽ പകർന്നുചേരുന്നോ എന്ന് ഇനിയും കണ്ടു പിടിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ രാജാവായാൽ അവന്റെ ഇഷ്ട്ട വിനോദം കൊണ്ടുനടന്നേക്കാം. ആട്ടിൻതോലിട്ട ചെന്നായ് എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതല്ലേ.

മിമിക്രി എന്ന കലാശാഖ മലയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടില്ല. ജന്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം, വേട്ടയാടാനും ഇരക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും ഉള്ള ഒരു ജനിതക കൃത്രിമ ഏർപ്പാടാണ് മിമിക്രി. ഓന്തിന്റെ നിറംമാറ്റവും, നീരാളിയുടെ മഷിപകർത്തലും പക്ഷികളുടെ ചില പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ചില രക്ഷപെടാനുള്ള അടവുകളാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് ലയിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു കലയായി മാറി. അത് മുഴുവൻ കൃത്രിമമാണെന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം കൈയടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഉഗ്രപ്രതാപശാലിയായി വാണ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെയും, മലയാളം നടൻ കലാഭവന്മണിയുടെയും മരണത്തിന്റെ ദുരൂഹത, ഒരു പക്ഷെ അവർക്കറിയാമെങ്കിൽ കൂടി ഒഴിവാക്കാൻ മേലാത്ത ചതികൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. കാറുവാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴോ, ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ മാത്രമല്ല, വെറുതെ ടി. വി. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ പോലും അറിയാതെ നാമെല്ലാം പെട്ട് പോകുന്ന അനവധി ചതിക്കുഴികൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാമെങ്കിലും നാം അറിയാതെ ഇരയായിത്തീരുന്ന ഈ ചതിയുടെ യുഗം എന്ന് അവസാനിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല.

ബൈബിളിലിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെപുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്നു കണ്ടിട്ടു തങ്ങൾക്കു ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായിഎടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അക്കാലത്തു ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന്റെ ശേഷവുംദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ടു അവർ മക്കളെപ്രസവിച്ചു; ഇവരാകുന്നു പുരാതനകാലത്തെ വീരന്മാർ, കീർത്തിപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ. ഇത് ഒരുവൻ ചതിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നോഹയുടെ കാലത്തു ഒരു മഹാ പ്രളയത്തിന് ദൈവത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവപുത്രമാരും മനുഷ്യരുടെപുത്രിമാരും കൂടി ഉത്പാദിപ്പിച്ച സങ്കരവർഗ്ഗത്തെ പൂർണമായി ദൈവം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി.

ചതിയുടെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ പോലും മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്യാനമായ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽനിന്നു തന്നെയാണ്. ദൈവത്തെപോലെതന്നെ സർവ്വശക്തൻ ആകാനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉരുവായതും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതും, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു ആട്ടി പുറത്താക്കപ്പെട്ടതും ഒക്കെ ഈ ദേവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സ്വന്തം എന്ന് കരുതി സ്‌നേഹിച്ചു കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുനടന്ന ജൂദാസ് മഹാ പുരോഹിതന്മാർക്കൊപ്പം ഒരുക്കിയ മഹാചതിയിൽപെട്ട് രക്തം വിയർപ്പാക്കിയ ജീസസ്, മറ്റൊരു ദൈവീക ഉദ്യാനമായ ഗത്സമനയിൽ ഇരുന്നാണ്, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ എന്ന് വിലപിച്ചത്. വീണ്ടും ബൈബിളിലെ അവസാന ഭാഗമായ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും എന്ന മറ്റൊരു ഉദ്യാനത്തിൽ, ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ വെണ്ണീറിന്റെ അസഹനീയ ചൂടിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മോഹവലയങ്ങളിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ ആക്കിത്തീർക്കാം എന്ന് പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽക്കൂടി.

സത്യം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന അസത്യങ്ങളുടെ ബോധപൂർവമുള്ള പ്രചാരണനം, പൊതുതാല്പര്യം എന്ന് ജനത്തെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അസത്യങ്ങളുടെനുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു.അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റഷ്യൻ ഇടപെടൽ, വിക്കി ലീക്‌സ് പുറത്തുവിടുന്ന പരാമശങ്ങൾഒക്കെ ഒരു വലിയ ജന കൂട്ടത്തെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ ഉള്ള ചെറിയ നമ്പറുകളാണെന്നു എന്ന് വളരെ കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നികുതി കൊടുക്കാത്ത, വായിതോന്നുന്ന എന്തും പറയുന്ന, നിമിഷങ്ങൾ തോറും മാറി മാറി അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു ശുദ്ധബിംബത്തെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വികസിതമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലേ?. ഇരകളുടെ അജ്ഞത മുതലെടുത്തു, വർഗീയമസാലപ്രചാരണം ചേർത്ത് വിളമ്പിയാൽ ഏതു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യരാജ്യത്തെയും ജന്മിത്തസമ്പ്രദായത്തിൽതളച്ചിടാമെന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യത്തും പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചു.

ഒരു ജനതതിയെ തന്നെ ഒരിക്കലും അഴിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത നൂലാമാലകടക്കെണിയിൽപെടുത്താൻ ബാങ്കുകളുടെ ഉദാര വായ്‌പ്പകളുടെ നീരാളിഹസ്തങ്ങൾ ശക്തമാണ്. ആവശ്യാനുസരണം സൗജന്യമായ വിവരങ്ങൾ, വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിവിന്റെ നിലവറ, ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ്ങ് സിസ്റ്റം, ജിറ്റൽ കറൻസി, ഏക നികുതി, സംരക്ഷണം കേന്ദ്രമാക്കിയ ഉടമ്പടികൾ, റേഡിയോതരംഗ ദൈര്ഘ്യംഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുകൾ, പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽസംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ആശ്വാസവും സൗകര്യവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകുന്നു എന്ന്‌നമ്മെ ഭരണകൂടം ധരിപ്പിക്കയാണ്. ഇത് ജനത്തെ ഒന്നായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വൻ പദ്ധതിയുടെഭാഗമാണ്. ' വൈകാരികത വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേരെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, വിവേകംഞാൻ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിനായി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലർ പറഞ്ഞു.സത്യമേത് കള്ളമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്മേലാത്ത അവസ്ഥ എത്ര ദുഷ്‌കരമാണ്.

നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും, അഭിലാഷങ്ങളെയും, ശീലങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും, ഒരു ചെറിയ പ്രഭുകൂട്ടത്തിനു ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ജനതയെ അടിമപ്പെടുത്താനുമുള്ള വീരന്മാരും കീർത്തിപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരുടെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കത്തിലെ ഇരകളും കരുക്കളുമാണ് നമ്മൾ ഒക്കെയും. മോഹിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ, ഭോഗസുഖങ്ങൾ, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഒക്കെ കാലാകാലങ്ങളായി ഈ കപട തന്ത്രങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങള് മാത്രം. ഓരോ രണ്ടു വർഷവും മാറേണ്ടിവരുന്ന കൈയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഫോൺ എന്ന കെണിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപെടാനാവും? അനസ്യൂതം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളിൽനിന്നും പിറകിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ ജീവിതം പിടിച്ചുനിർത്താനാവും? ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിക്കുവാനും, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുവാനും എത്രപേർക്കാവും? മോഹിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ മനോഹാരിതക്കു മുൻപിൽ സത്യത്തിനും നേരിനും വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം ആർക്കു താങ്ങാനാവും?

ഏദൻതോട്ടത്തിലെ തിരിച്ചറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നിഷേധ്യമായിരുന്നു മനുഷ്യന്, അത് അവനു താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ദൈവം കണക്കുകൂട്ടിയത്. അറിവിന്റെ വൃക്ഷം കൈയെത്താദൂരത്തു ഉണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടിയിട്ടു, തൊടരുത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ദൈവം എന്തേ അപ്രത്യക്ഷ്യമായത് എന്ന് ചോദിക്കരുത്. അത് ഒരു ചതിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് സമ്മാനിച്ചത് പാവം സാത്താനായിരുന്നു. മരണം അതുവരെ കാണാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യനോട് മരണത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കാതെ, ചതിയുടെ പുതിയ മാനങ്ങൾ തേടി ക്ലേശപൂര്ണമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സാത്താൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ചതിക്കപ്പെട്ടു. വീണ്ടും വീണ്ടുമവൻ ചതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ എളിയ നിർദ്ദേശം അവനു മണ്ടത്തരമായി തോന്നി. എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല; അതു അവന്നു ഭോഷത്വം ആകുന്നു. ആത്മികമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകയാൽ അതു അവന്നു ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ( 1 കൊരിന്ത്യർ 2 : 14 ).

പൊയ്മുഖങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല. മുഖംമൂടിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ക്രൂരമായ ഒറ്റപ്പെടലും ഊരു വിലക്കുകളുമാണ് മറുപടി കിട്ടുന്നത്, അത് അസഹനീയമാണ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപായത്തിലും ഇരയെപ്പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ന്യായങ്ങൾ കിട്ടും. ഉപദ്രവിക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ പ്രയാസമാണ് ജീവിതം, ചിലതൊക്കെ വെട്ടിനിരത്താതെ മുന്നേറാനാവില്ല. കാലാവസ്ഥയെപ്പോലും നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കാനുള്ള വൈഭവമാണ് പ്രധാനം. അതിനു ആരെയും എന്തിനെയും കൂട്ടുപിടിക്കുക, തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുക, തോൽവി ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് മാത്രം കരുതുക, അടിച്ചൊതുക്കി മുന്നേറാനുള്ള അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. എന്റെ നില എപ്പോഴും ഭദ്രമാക്കുക അതിനായി എന്ത് വിലകൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും. ചിലപ്പോൾ പതുങ്ങി കിടക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം, എന്നാലും ചാടിവീഴ്‌ത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പു കൂടിയേ കഴിയൂ, ആദ്രമായി സംസാരിക്കുക, എന്നിട്ടു പുറങ്കാലുകൊണ്ടു അടിക്കുക, ഭക്തി നിറച്ച സംസാരത്തിൽ, സ്‌നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ കരുതലിൽ ഓരോ ഇരയേയും ചവിട്ടി താഴ്‌ത്തുക. തനിക്കു പ്രയോജനമുള്ളവരെ പൊക്കി പറയുക, ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ പൊക്കി എറിയുക. പരസ്പരം സ്പർദ്ധ ജനിപ്പിച്ചു ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക, ഇരയുടെ വീഴ്ചകളെ മനോഹരമായി ആഘോഷിക്കുക. ലോകത്തുള്ള എല്ലാം നല്ലതും തനിക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും, അതിനായി എന്തും ചെയ്യാമെന്നും ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക. വെള്ളം പൊതിഞ്ഞു തണുപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടി ഒഴുകാനുള്ള തിളച്ച ലാവ കരുതുക. മേഘം കുടപിടിച്ച പച്ചപുതപ്പിട്ട ഭൂമിയൊന്നും അത്ര ശാശ്വതമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകട്ടെ, ഇതൊക്കെയാണ് ആധുനിക ചാണക്യ പുരാണം.

ഇത്തരം ചതികളുടെ വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറുകയാണ്. ഒരിക്കലും രക്ഷപെട്ടു പുറത്താകുവാൻകഴിയാതെ പ്രകൃതിയുടെ വെറും ഇരകളായി മാത്രം നാം ആക്കപ്പെടുന്നു.  

Read more

രാഷ്‌ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയും രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വിവരണങ്ങളും

2012 ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിയതി പ്രണബ് മുഖർജി ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാം പ്രസിഡന്റായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആചാര്യനും അനുഭവ സമ്പന്നനുമായ അദ്ദേഹം  വിദേശം, ധനകാര്യം, വ്യവസായം, പ്രതിരോധം വകുപ്പുകളിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായി തനതായ വ്യക്തി മുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ കർമ്മോന്മുഖനായി പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടികൾ നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജൈത്രയാത്രകൾ നയിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവായിരുന്ന 'മുഖർജി' പാർട്ടിയുടെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള  പ്രവർത്തകനായി നീണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്നു വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പദം വരെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഒരു ജൈത്ര യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു. അഞ്ചു വർഷത്തേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസിഡന്റ് മുഖർജി, കോൺഗ്രസിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ദൃക്‌സാക്ഷിയായിരുന്നു. രണ്ടുപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നു. 2004-ലും 2009-ലും അദ്ദേഹത്തെ ലോകസഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

പ്രണബ് മുഖർജി 1935 ഡിസംബർ പതിനൊന്നാം തിയതി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ബിർബും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ 'മിരതി' എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റേത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയായ ശ്രീ കാമദാ കിങ്കർ മുക്കർജിയുടെയും രാജലക്ഷ്മിയുടെയും മകനായി ജനിച്ച അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പട പൊരുതിയിരുന്ന സ്വന്തം പിതാവിൽ ആവേശഭരിതനായിട്ടായിരുന്നു വളർന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പിതാവും കോൺഗ്രസിലെ നീണ്ടകാല പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്  പിതാവ് അനേക തവണകൾ ജയിൽ വാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൂരിയിലുള്ള സൂരി വിദ്യാസാഗർ കോളേജിൽ നിന്ന് ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയ മീമാംസയും ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങളായി എടുത്ത് എം എ ബിരുദങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു. കൽക്കട്ടാ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എൽ.എൽ.ബി. ബിരുദവും ലഭിച്ചു.പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് ഡിവിഷനിൽ അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കായി കൽക്കട്ടായിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗമാരംഭിച്ചു.1963-ൽ വിജയ നാഗർ കോളേജിൽ രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. പിന്നീട് 'ദേശാർ ഡാക്' (Motherland) എന്ന പത്രത്തിൽ പത്രാധിപരായും ജോലി ചെയ്തു. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാരംഭിച്ചു.

1957 ജൂലൈ പതിമൂന്നാം തിയതി പ്രണബ് മുഖർജി 'സുവ്‌റ' മുക്കർജിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. പത്തു വയസുവരെ 'സുവ്‌റ' വളർന്നത് ബംഗ്ളാദേശിലായിരുന്നു. ഈ ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ടു പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയുമുണ്ട്. മകൻ 'അഭിജിത് മുക്കർജി' പാർലമെന്റ് അംഗമാണ്. മകൾ 'ഷർമിസ്ത' ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ പ്രവർത്തകയും 'കഥക്' നർത്തകിയുമാണ്. മുഖർജി ജനിച്ചു വളർന്ന സ്വന്തം ഗ്രാമമായ മീരതിയിൽ ദുർഗ പൂജകളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറുണ്ട്. നാലു ദിവസങ്ങളോളം ദുർഗ്ഗപൂജയുടെ ആചാരങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുമായി ഇടപെഴുകാനുള്ള അവസരമായി ദുർഗ്ഗപൂജയെ അദ്ദേഹം കാണുന്നു. 2015 ആഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തിയതി അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാര്യ 'സുഹ്‌റ' ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണമടഞ്ഞു. മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് 74 വയസുണ്ടായിരുന്നു

1969-ൽ കോൺഗ്രസ്സ് ടിക്കറ്റിൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കാലം മുതൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭീമാചാര്യനായി വളർന്ന്‌ ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി ഔദ്യോഗിക പദവികൾ അലങ്കരിച്ചു. മഹാനായ ഒരു പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതി  ഭവനിൽനിന്നും പടിയിറങ്ങിയത്. ആദ്യകാലങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുംവരെ മുഖർജി ഇന്ദിരയുടെ ആരാധകനായിരുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അമൂല്യങ്ങളായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്നുതന്നെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ക്യാബിനറ്റിൽ വ്യവസായ സഹമന്ത്രിയായി നിയമിതനായി. 1975–77 കാലങ്ങളിൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തിരാവസ്ഥക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു.

ഭരണഘടനയെക്കാൾ ഉപരിയായി അടിയന്തിരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഭരണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണം മുഖർജിയുടെ പേരിലുമുണ്ടായിരുന്നു. 1977-ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്സ് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പുതിയ ജനതാ പാർട്ടി നിയമിച്ച ഷാ കമ്മീഷൻ മുഖർജിയെ കുറ്റക്കാരനെന്നു വിധിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും മുഖർജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവിധം തിളങ്ങുന്ന ഒരു നേതാവായി ഉയർന്നു വന്നു. 1979-ൽ രാജ്യസഭയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഡെപ്യുട്ടി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1980-ൽ രാജ്യസഭയുടെ നേതാവായും നിയമിച്ചു. 1982 മുതൽ 1984 വരെ ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിപദം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ധനകാര്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ദീർഘവീക്ഷണങ്ങൾ രാജ്യതാല്പര്യങ്ങൾക്ക്  എക്കാലവും പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായുള്ള പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. അതുമൂലം ഐ.എം.എഫ്-നു അടയ്ക്കാനുള്ള അവസാന ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കുടിശിഖയില്ലാതെ കൃത്യമായി അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തവരുമാനവും വർദ്ധിച്ചു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പേരിൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. മൻമോഹൻ സിംഗിനെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണറായി നിയമിക്കാനുള്ള ഓർഡർ ഒപ്പിട്ടതും മുഖർജിയായിരുന്നു. മന്ത്രി സഭയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ അംഗമെന്ന നിലയിൽ പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ അഭാവത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗുകളിൽ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചിരുന്നതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. സാമൂഹിക പദ്ധതികൾക്കായി അനേക ഫണ്ടുകളും മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമീണ പദ്ധതികൾക്കും ഫണ്ടുകൾ നൽകി ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

1984-ൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കൊലചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം അവരുടെ പിൻഗാമിയായി മകൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകിയതിൽ അസ്വസ്ഥനായ മുഖർജി കോൺഗ്രസ്സ് വിട്ടിരുന്നു. പരിചയ സമ്പന്നനല്ലാത്ത ഒരാളിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയതിൽ അദ്ദേഹം അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം പാർട്ടിയിൽനിന്നു വേറിട്ട് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത രാജീവ് ഗാന്ധി ആ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനല്ലെന്നായിരുന്നു മുഖർജിയുടെ വാദം. പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള അധികാര വടംവലിയിൽ മുഖർജിയുടെ കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തെറിച്ചിരുന്നു. 'രാഷ്ട്രീയ സമാജ്‌വാദി' എന്ന പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു.

രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1989-ൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചു.1991-ൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ നരസിംഹ റാവു പ്രധാന മന്ത്രിയായി. അദ്ദേഹത്തിൻറെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി വീണ്ടും ഉയർച്ചയിലേയ്ക്ക് കുതിച്ചു. 1991 -ൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ തലവനായി നിയമിച്ചു. 1995 മുതൽ1996 വരെ അദ്ദേഹം റാവു മന്ത്രി സഭയിലെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെയുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാനങ്ങളായ അനേക പോസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. 1998-ൽ മുഖർജി കോൺഗ്രസ്സ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്നവനായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ  സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. 2004-ൽ കോൺഗ്രസ്സ് ഐക്യ പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുഖർജിയെ പാർലിയമെന്റിൽ സാമാജികനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അന്നുമുതൽ മൻമോഹൻ മന്ത്രിസഭയിലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരിൽ രണ്ടാമനായി ഭരണ നിർവഹണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

2004 മുതൽ 2006 വരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നു.  ഒരിക്കൽക്കൂടി 2006 മുതൽ 2009 വരെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായും കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. പിന്നീട് 2009 മുതൽ 2012 വരെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായും സേവനം ചെയ്തു. 2009, 2010, 2011 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. 2004 മുതൽ തുടർച്ചയായി 2012 വരെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ നേതാവുകൂടിയായിരുന്നു. നയതന്ത്ര രംഗങ്ങളിലും വിദേശകാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പരിചയ സമ്പന്നമായ വ്യക്തിപ്രഭ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഐ.എം എഫ്. ന്റെ ബോർഡ് ഗവർണ്ണർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. കൂടാതെ വേൾഡ് ബാങ്ക്, ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്  ബാങ്ക്, ആഫ്രിക്കൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എന്നീ ബാങ്കുകളുടെ ഭരണ സമിതികളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 1982,1983,1984 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ കോമൺ വെൽത്ത് ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിന് പ്രതിനിധികളെ നയിച്ചിരുന്നത് മുഖർജിയായിരുന്നു.

2012 ജൂണിൽ പ്രണബ് മുഖർജിയെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായി യു.പി.എ സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റായി മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹം മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെച്ചു. പി.എ.സംഗമയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു 2012 ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിയതി ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 2013 -ൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്ന അനേക നിയമങ്ങളിലും ഉടമ്പടികളിലും ഒപ്പു വെച്ചു.

ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഓഫീസ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാലത്തായിരുന്നു. ഒരു ഫയൽ പോലും  അവിടെ കെട്ടി കിടന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ ഫയലുകളും അതാത് സമയത്തുതന്നെ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഗുണദോഷ വശങ്ങളെപ്പറ്റി സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും ഭരണഘടനയുടെ നിയമത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഗൗനിക്കുമായിരുന്നില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ആരെയും വകവെക്കാത്ത ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻറെ മാനസിക നേതാവായിരുന്നെങ്കിലും നെഹ്‌റുവിനെ അദ്ദേഹം ആരാധ്യനായും കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ  ഓഫീസ് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെയും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റേത് പസിഡണ്ടുമാരുടെ കാലത്തേക്കാളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോടെയും ഭരണ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും സാമൂഹിക തലങ്ങളിലായാലും എന്തുതന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായാലും അതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അസാമാന്യമായ കഴിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയുടെ കുത്തഴിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിലും എന്നും നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭരണകാലത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ നവീകരിക്കാനും അതിന്റെ പൂർവകാല ഗാംഭീര്യം വീണ്ടെടുക്കാനും സാധിച്ചു. പൊതു ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകത്തക്ക വണ്ണം ഒരു മ്യൂസിയവും സ്ഥാപിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ പൗരാണിക കാലം മുതലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ കലാരൂപങ്ങൾ മുഴുവനായും നവീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അതിന്റെ പഴങ്കാല മഹിമ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ കലാകാരന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും ഗവേഷകർക്കും സർവ്വവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. അവരെ പ്രസിഡന്റ് ഹൌസിൽ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളും കൊടുത്തിരുന്നു. കലാമൂല്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചിരുന്നു. 'അമിതാവ് ഘോഷ്' എന്ന എഴുത്തുകാരൻ മുതൽ 'സുബോധ് ഗുപ്ത', 'ഭാർതിഘർ' മുതലായ കലാകാരന്മാരും രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിഭവനെ ജനകീയമാക്കിയ ക്രെഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ താമസക്കാർക്കായി വായനശാലകളും തുടങ്ങി. ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്ദർശകർക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനും മുഗൾ ഗാർഡനും സന്ദർശിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹമാണ്. 340-ൽപ്പരം മുറികളുള്ള രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ഉപയോഗിക്കാത്ത മുറികൾ അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തു.

ദയാഹർജി കേസുകൾ ഏറ്റവുമധികം തള്ളിക്കളയുന്ന രാഷ്ട്രപതി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷകൾ വേണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. തൂക്കിക്കൊലയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നവർക്ക് ദയാഹർജി പരിഗണിക്കാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല. തന്റെ പദവി ഒഴിയുംമുമ്പ് കുറ്റക്കാരായി വിധിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചുപേരുടെ ദയാഹര്‍ജികള്‍കൂടി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. നാലുവയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് പേരുടെയും 22വയസ്സുകാരിയെ ബലാൽസംഗം ചെയ്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ രണ്ടുപേരുടെയും ദയാഹർജികളാണ് രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാലയത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ശുപാർശയുണ്ടായിട്ടും  അദ്ദേഹം ദയാഹർജി സ്വീകരിച്ചില്ല. പാർലമെന്റ് ആക്രമിച്ച അപ്സൽ ഗുരുവിന്റെയും മുബൈ ഭീകര ആക്രമണ കേസ് പ്രതി അജ്മല് കസബിന്റെയും ദയാ ഹർജികൾ ഉൾപ്പടെ മുപ്പതിൽപ്പരം ഹർജികളാണ് അദ്ദേഹം തള്ളി കളഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയിൽ ഇരുന്നൂറിൽപ്പരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാഷ്ട്രപതി ഭവനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയൊരു ബംഗാളാവാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനം. ഇനി അബുദുൾക്കലാം 2015-ൽ മരിക്കുന്നവരെ താമസിച്ച ചെറു ഭവനത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ടതായുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ജീവിതചര്യകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. ഔദ്യോഗിക വാഹനമായ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് മെഴ്സിഡസ് കാറും ഉപേക്ഷിക്കണം. നിലവിലുള്ള ആർഭാടങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം. ചെല്ലുന്നേടത്തെല്ലാം പട്ടു പരവതാനികൾ വിരിച്ചെന്നിരിക്കില്ല. രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരോടൊപ്പം സീറ്റുകളുണ്ടായിരിക്കില്ല.

ഇന്ത്യയുടെ വിരമിച്ച പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയിലും ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടർന്നും കിട്ടും.  1951-ൽ പാസ്സാക്കിയ നിയമമനുസരിച്ച് വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടുമാർക്ക് വാടകയില്ലാതെയുള്ള വീടുകൾ നല്കണമെന്നുണ്ട്. കൂടാതെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ മേശ, കസേര, കിടക്കകൾ, മറ്റു വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മുതലായവകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കണം. ടെലഫോണുകൾ, മോട്ടോർ കാർ, ഇന്റർനെറ്റ്, എന്നിവകളും സൗജന്യമായി നൽകണം. വീടിന്റെ മരാമത്ത് പണികളും സർക്കാർ ചെലവിൽ നടത്തി കൊടുക്കണം. സെക്രട്ടറിമാരുടെ ശമ്പളവും സർക്കാർ നൽകണം. മുൻകാല പ്രസിഡണ്ടെന്ന നിലയിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, സഹായിയായി മറ്റൊരു സെക്രട്ടറി, വ്യക്തിപരമായ ഒരു സഹായി, രണ്ടു പ്യൂൺമാർ എന്നിവർ അടങ്ങിയ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അറുപതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരു വർഷം ഓഫിസ് ചെലവുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായ മെഡിക്കൽ ചെലവുകളും ചീകത്സകളും ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും വിമാനത്തിലും ട്രെയിനിലും, കപ്പലിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യാത്രക്കൊപ്പം മറ്റൊരാളെയും ഒന്നാം ക്ലാസ് ടിക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോവാം. പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി കിട്ടും. മുൻകാല പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അലവൻസ് മാസം എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും. 2008 വരെ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ശമ്പളം അമ്പതിനായിരം ആയിരുന്നത് മാസം ഒന്നര ലക്ഷമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ അടിയുറച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടും യാതൊരു പക്ഷാപാതവുമില്ലാതെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചു മാത്രം രാഷ്ട്രപതിയെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി രാഷ്ട്രപതിഭവനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങി. ജനാധിപത്യത്തോടും ഭരണഘടനയോടും കൂറു പുലർത്തിയിരുന്ന നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ടായിരിക്കും ഭാവി തലമുറകൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ രാഷ്ട്രപതി കാലങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രപതിയെന്ന നിലയിലും കറയില്ലാത്ത സംശുദ്ധമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. യു.പി.എ സർക്കാർ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും അഴിമതിയാരോപണങ്ങളിൽ ആടിയുലഞ്ഞപ്പോഴും ധനകാര്യ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തസ്സ് അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭരിക്കുന്ന യു.പി.എ സർക്കാരിന്റെ കാലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യേയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ ഭരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റ നീതിപൂർവമായ കാര്യ നിർവഹണങ്ങൾക്കും   ശൈലികൾക്കും യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അനാവശ്യമായി പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ സഭാനടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയാണെങ്കിലും അവരെ കർശനമായി ശാസിച്ചിരുന്നു.

പ്രണബ് മുഖർജി വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.നല്ലയൊരു വാഗ്മിയും എഴുത്തുകാരനുമാണ്.1987-ലെ ഓഫ് ദി ട്രാക്ക് (Off the Track’), 1992-ൽ രചിച്ച സാഗ ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് (‘Saga of Struggle and Sacrifice’ 1992), ദി ഡ്രമാറ്റിക്ക് ഡീക്കേഡ് (The Dramatic Decade) ചലഞ്ചസ് ബിഫോർ ദി നേഷൻ (‘Challenges before the Nation’) ദി ഡേയ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ദിര ഗാന്ധി യീയേഴ്സ്‌ (The Days Of Indira Gandhi years’ (2014) ഏന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽപ്പെട്ടതാണ്.

പ്രസിഡന്റ് പദം ഒഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രണാം മുഖർജിയുടെ പ്രസംഗം ആരെയും വൈകാരികമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രാഷ്ട്രപതി പദം ഞാൻ ഒഴിയും. എനിക്കുള്ള എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിത്വങ്ങളും അന്ന് അവസാനിക്കും. അതിനു ശേഷം ഈ രാജ്യത്തിലെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഒരു സാധാരണ പൗരനായിരിക്കും." തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചയുടെയും വളർച്ചയുടെയും കാരണം അന്തരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉപദേശങ്ങളും സഹകരണവും എന്നുമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യവും മുഖർജി വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചു.

നോട്ടുനിരോധനം നടത്തിയപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്നും മുഖർജി  മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തിരുന്നു. ദളിതരുടെ പേരിലുള്ള ആക്രമങ്ങളിലും ഗോഹിത്യയിൽ നടന്ന മനുഷ്യക്കുരുതിയിലും അതൃപ്തനായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും തമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി അവർ തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. പല വേദികളിലും ഇരുവരും പരസ്പ്പരം പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന മന്ത്രിയായി ചുമതലയെടുത്ത നാളുമുതൽ മോദിജി അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഗുരു സ്ഥാനത്തു കണ്ടിരുന്നു. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ സഹായിച്ചിരുന്ന കാര്യവും മോദിജി അനുസ്മരിച്ചു. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നും വിരമിച്ചശേഷം പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ വന്നെത്തി വീണ്ടും വിരമിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇനി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ സാധ്യതയില്ല. എങ്കിലും നാഥനില്ലാത്ത അധപധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻറെ നേതൃത്വം കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

'സ്വയം നീതികരണത്തെക്കാളും സ്വയം തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയെന്ന ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ ആപ്ത വാക്യം' പാർലമെന്റ് നൽകിയ യാത്രയയപ്പു വേളയിൽ മുഖർജി  ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.  വർത്തമാന കാലത്തിലെ അസമത്വങ്ങളും പകപോക്കലുകളും അഴിമതികളും കുതികാൽ വെട്ടുകളും  നടമാടുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പാകതയും സത്യസന്ധതയും കർമ്മ നിരതനുമായിരുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങിയത്. പക്ഷാപാത രഹിതവും കർമ്മോന്മുഖവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച പ്രണബ് മുഖർജിയെന്ന രാഷ്ട്രപതി കോടാനുകോടി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. കളങ്കമറ്റ ഒരു നേതാവെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ അതുല്യ സ്ഥാനവും കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

Read more

പ്രസ്‌ക്ലബ് കണ്‍വന്‍ഷന്‍ കൊണ്ട് ജനത്തിന് എന്തു ഗുണം?

പ്രസ്‌ക്ലബ് കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക്  വന്ന കമന്റില്‍ ചോദിക്കുന്നു: 'പ്രസ്‌ക്ലബ് സമ്മേളനത്തിന് കാര്യപ്പെട്ടവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സമ്മേളനം കൊണ്ട് ജനത്തിന് എന്താണ് ഗുണം?. ഈ കമന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.'

അതെ പ്രസ്‌ക്ലബ് കണ്‍വന്‍ഷന്‍ കൊണ്ട് ജനത്തിന് എന്താണ് ഗുണം?

ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ സൈദ്ധാന്തികനായ മാര്‍ഷല്‍ മക് ലൂഹന്‍ പറയുന്നു: 'നാം അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.' ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിലോ പ്ലൂട്ടോയിലോ നടക്കുന്നതൊന്നും നാം അറിയുന്നില്ല. അതിനാല്‍ അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ സ്ഥാനമില്ല. അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇതിനര്‍ഥമില്ല.

അറിവ് അഥവാ വിവരം എവിടെനിന്നു കിട്ടുന്നു? മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. അറിവു പകരുന്ന ഏതും മാധ്യമം തന്നെ.

മക് ലൂഹന്‍ ഒരുപടികൂടി കടന്നു പറയുന്നു: 'മീഡിയ ഈസ് ദി മെസേജ്.' മാധ്യമം തന്നെയാണ് സന്ദേശം. അഥവാ വിവരം. അതിനദ്ദേഹം ഒരുദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാല്‍ ബള്‍ബ് കത്തുന്നു. ആ ബള്‍ബിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു വിവരവും കിട്ടുന്നില്ല (കണ്ടന്റ്). പക്ഷെ ആ മാധ്യമം തന്നെ ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അച്ചടി യന്ത്രം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ നമ്മുടെ ലോകം മാറിപ്പോയി. വായിക്കാനറിയാത്ത ആളുടെ ലോകം പോലും മാറി. അതുവരെ ബൈബിള്‍ പാതിരിമാരുടേയും, വേദോപനിഷത്തുക്കള്‍ ബ്രഹ്മണരുടേയും കുത്തകയായിരുന്നു. അച്ചടി യന്ത്രം അതില്ലാതാക്കി. അച്ചടിയന്ത്രത്തിലൂടെ പടര്‍ന്ന അറിവാണ് പിന്നീട് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനും മറ്റും വഴിതെളിച്ചത്.

ആധുനിക കാലത്തേക്ക് വന്നാല്‍ റേഡിയോയും ടിവിയും വന്നതോടെ ജീവിതം പിന്നെയും മാറി. ഒരിക്കല്‍പോലും ടിവി കാണാത്തവരുടെ ജീവിതത്തെക്കൂടി അതു ബാധിച്ചു.

കംപ്യൂട്ടറും ഇന്റര്‍നെറ്റും വന്നതോടൂകൂടി അതു പരമകാഷ്ഠയിലെത്തി. കംപ്യൂട്ടറും ഇന്റര്‍നെറ്റും ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തില്‍ പത്രങ്ങള്‍ വായിക്കുകയോ, ടിവി കാണുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

അമേരിക്കയില്‍ മലയാളം പത്രങ്ങളോ, ടിവി ചാനലുകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ആലോചിച്ചു നോക്കുക. നാട്ടിലെ വാര്‍ത്ത അറിയാന്‍ ഫോണ്‍ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നു വയ്ക്കുക. നാം എത്ര ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകും? മലയാളം പത്രം വായിക്കാറില്ല. മലയാളം ടിവി പരിപാടികള്‍ കാണാറില്ല എന്നൊക്കെ വീമ്പു പറയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തെ പോലും ഈ മാധ്യമങ്ങള്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒരു ചരമ വാര്‍ത്ത വായിക്കാന്‍, ഒരു വിവാഹ പരസ്യം നല്‍കാന്‍ ഒക്കെ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങള്‍ തന്നെ ശരണം.

ഇത്ര സുപ്രധാനമായ മാധ്യമങ്ങള്‍ പടച്ചു വിടുന്ന വിവരങ്ങള്‍ (കണ്ടന്റ്) എത്ര പ്രധാനമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ആന കരിമ്പിന്‍ കാട്ടില്‍ കയറിയതുപോലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ വിവരം നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങിയാലോ?. കേരളത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ്. ദിലീപ് ജയിലിലായ കേസില്‍ കേരളത്തിലെ ഒരു പത്രവും അമേരിക്കയിലെ ഒരു പത്രവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുക. കേരളത്തില്‍ വരുന്നതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നു പോലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണം ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല.

ബോക്‌സിംഗ് താരവും സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മില്‍ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയതിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ച 'ഗോക്കര്‍' (ഏമംസലൃ) വെബ്‌സൈറ്റിന് 134 മില്യനാണ് പിഴ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. അതോടെ സൈറ്റ് പൂട്ടിപ്പോയി.

അഭയ കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോഴും ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ മദമിളകിയപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു കണ്ടു. അമേരിക്കയിലായിരുന്നെങ്കില്‍ അതില്‍ പലതും ഇപ്പോള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയേനേ. അതയധികം കെസ് ഉണ്ടായേനെ.

മാധ്യമ ലോകം ഇത്ര പ്രധാനമാണെങ്കില്‍ അതു സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളു സെമിനാറുകളുമെല്ലാം പ്രധാന്യമില്ലാത്തതാകുമോ? മാധ്യമ രംഗത്തിന് മികവ് കൈവരുമ്പോള്‍ പൊതുജനത്തിന് മികവുറ്റ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അതവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും. നേരേമറിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍ ഫെയ്ക് ന്യൂസ് അഥവാ വ്യാജ വാര്‍ത്തയുടെ ഉറവിടമായാലോ?

മികവിനു വേണ്ടിയുള്ള എളിയ ശ്രമമായാണ് പ്രസ്‌ക്ലബ് രുപംകൊള്ളുന്നത്. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഒത്തുകൂടാന്‍ വേദി. അതുപോലെ പ്രൊഫഷണലായി മെച്ചപ്പെടാനും അറിവുകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാനുമുള്ള അവസരം. കാല്‍ക്രമേണ അതില്‍ നിന്നു വ്യതിചലിച്ച് മറ്റൊരു മലയാളി അസോസിയേഷനായി പ്രസ്‌ക്ലബ് മാറിയോ എന്നു സംശയിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

എന്തായാലും അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണര്‍വ് പകരാന്‍ പ്രസ്‌ക്ലബിനായി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രസ്‌ക്ലബ് അംഗമാകാന്‍ ജനം ആവേശപൂര്‍വ്വം രംഗത്തു വരുന്നത്. അംഗത്വം കിട്ടാത്തവരില്‍ ഒരു വിഭാഗം എതിര്‍ പ്രസ്‌ക്ലബ് വരെ ഉണ്ടാക്കി.

നാട്ടില്‍ നിന്നു വിദഗ്ധരായ പത്രക്കാരെ കൊണ്ടുവരികയും അവരിലൂടെ അറിവിന്റെ ചക്രവാളങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രസ്‌ക്ലബിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ശൈലി. ക്രമേണ നാട്ടിലെ മികച്ച പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അവാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കി നാട്ടിലും മികവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പ്രസ്‌ക്ലബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി.

അതിനു പുറമെ നാട്ടിലെ ഒട്ടേറെ പത്രക്കാര്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ വരാന്‍ അവസരമുണ്ടായി. അമേരിക്കയെപ്പറ്റി നേരിട്ടറിയാനും ഇവിടെ ബന്ധങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാനും നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കായി. അത് ഇവിടെയുള്ളവര്‍ക്കും നാട്ടിലുള്ളവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഗുണപ്രദമായി.

കണ്‍വന്‍ഷനിലെ ഈടുറ്റ സെമിനാറുകള്‍ മറ്റൊരു സംഘടനയിലും കാണാത്ത പ്രവര്‍ത്തന നേട്ടമാണ്. അതില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം. കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരില്‍ നിന്നു ഒരു ഫീസും പ്രസ്‌ക്ലബ് ഒരിക്കലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ആര്‍ക്കും മാധ്യമ ലോകവുമായി സംവദിക്കാം. അതുപോലെ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം.

ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസ്‌ക്ലബ് സമ്മേളനം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍. ഇതൊക്കെ നിസാരമാണോ? 

Read more

ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനോ? വിധിക്കു മുമ്പ് ജനവിധി

സദാചാരമൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കാത്തവര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കേരളത്തില്‍ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീപീഡന സംഭവങ്ങള്‍. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളൂടെ സാംസ്കാരികാധഃപതനം നമ്മുടെ നാടിന്റെ തേജോമയമായ മുഖത്തിന് മങ്ങലേല്‍പ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ദേവതയായാണ് എന്ന ഭാരതീയ സങ്കല്‍പവും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വവും അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ര്തീകള്‍ പരസ്യമായി അപഹസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തില്‍ സ്ര്തീകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന സുരക്ഷിതത്വവും അവരോട് സമൂഹം കാണിച്ചിരുന്ന ആദരവും മണ്‍മറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം മക്കളെ പോലും ലൈഗീകമായി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ മടിക്കാത്ത കാപാലികന്മാരും സമൂഹത്തിന് നിത്യശാപമാണ്.

ഈയ്യിടെ പ്രശസ്ത നടിയെ ലൈഗീകമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവവും അതിനെത്തുടര്‍ുന്നുണ്ടായ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറിന്റെ അറസ്റ്റും കേരളത്തില്‍ ഒച്ചപ്പാടുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാര്‍ത്താമാധ്യമങ്ങള്‍ അവരുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആര്‍ക്കും അവരുടെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറിന്റെ അറസ്റ്റ് തെളിയിക്കുന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ മുഴുവന്‍ ഉത്തരവാദിത്വവും ഒന്നാം പ്രതിയില്‍ ഒതുക്കി നിര്‍ത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വകുപ്പു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ കേസന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീപീഡനം മൃഗീയമാണ്, സസ്കാരധഃപതനമാണ്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതില്‍ അതിയായ ഖേദമുണ്ട്. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ് സംഭവിച്ചത്. സ്ത്രീകള്‍ ലൈഗീകമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍, അവരുടെ പാതിവൃത്യവൃതം പിച്ചിച്ചിന്തിയെറിയപ്പെടുമ്പോള്‍ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വിവരിക്കാന്‍ വാക്കുകള്‍ പോരാ. സ്ത്രീകളുടെ വികാരങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു വിലയും കല്‍പിക്കാത്ത പുരുഷമേധവിത്വത്തിന്റെ വികൃതമായ വശമാണ് ബലാത്സംഗം. സ്ത്രീശാക്തീകരണം അനിവാര്യം, സ്ത്രീനീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം അഭിനന്ദനീയം. താനല്ല തല കുനിക്കേണ്ടത്, തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചവരാണെന്നും തനിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും ഉള്ള നടിയുടെ നിലപാട് ഒരു മാതൃകയാകണം. സ്ര്തീകള്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാണുള്ള സാഹചര്യം സംജാതമാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ആര്‍ഷസംസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി പുകഴ്ത്തു പാട്ടുകള്‍ പാടുകയും അതേ സമയം തന്നെ ഒരു വിഭാഗം കേരളീയ ജനത സംസ്കാരാധഃപതനത്തിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറിന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടന്നുര്‍ണ്ടായ പ്രത്യാഘാതം. മഗ്ദളന മറിയത്തെ കല്ലെറിയാന്‍ തയ്യാറെടുത്തു നിന്ന ജനക്കുട്ടത്തോട് നിങ്ങളില്‍ പാപം ചെയ്യാത്തവര്‍ കല്ലെറിയൂ എന്ന് യേശുദേവന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവരുടെ കൈകള്‍ പൊങ്ങാതിരുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായി ആരുമില്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്നു. ആ ജനക്കൂട്ടം തങ്ങളിലേക്കു തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു ആത്മപരിശോധനക്ക് തയ്യാറായി. അതു പോലെ ഒരു ആത്മപരിശോധന സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറിനെ പിച്ചി ചീന്താന്‍ വെമ്പല്‍ കൊള്ളുന്ന ജനങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുറ്റം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും കുറ്റവാളികളായി വിധിയെഴുതി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരില്‍ സംശയത്തിന്റെ നിഴല്‍ പരന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോടതി കുറ്റവാളിയെന്നു വിധിക്കും വരെ അവരെ നിരപരാധികളായി വേണം കാണാന്‍ എന്നാണല്ലൊ. വിധിക്കു മുമ്പ് ജനങ്ങള്‍ വിധി കല്‍പിച്ച് സൂപ്പര്‍ സ്്റ്റാറിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ എല്ലാം പിന്തുടര്‍ന്ന് കൂക്കു വിളിച്ച് അപമാനിച്ചത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരശൂന്യതയാണ്. സംസ്കാര സമ്പന്നരെന്നഭിമാനിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ സംസ്കാരമില്ലായ്മയാണ് ഈ കൂക്കുവിളികളിലൂടെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത്. ഒരിക്കല്‍ അനുമോദനങ്ങളുടെ പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തിയവര്‍ ഇപ്പോള്‍ അപഹാസത്തിന്റെ മുള്ളകള്‍ എറിയുന്നു. ജീവിതം കുമിളപോലെ പൊട്ടിപ്പൊകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വമോര്‍ത്ത് വിലപിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യന് ആശ്വാസത്തിന്റെ ശ്രോതസ്സുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കണം. ആ ശ്രോതസ്സുകള്‍ ഒഴുകി വരുന്നത് ഈശ്വരനില്‍ നിന്നാണ്. 'ഉണ്ണിക്കണ്ണന്‍ മനസ്സില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ണികള്‍ മറ്റു വേണമോ മക്കളായ്' എന്ന് പൂന്താനം ആശ്വസിച്ചതു പോലെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ ആഘാതത്തില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടാന്‍ ഈശരനില്‍ അഭയം പ്രാപിക്കണം.

സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ ശിക്ഷ അദ്ദേഹം തന്നെ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളും. കുറ്റവാളിയെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹീനമായ ആക്രോശം അദ്ദേഹം സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ ആയതിന്റെ അസൂയയില്‍ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് യുക്തി. കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമല്ല പ്രവാസികളില്‍ പലരും വിധിക്ക് മുമ്പ് സുപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ കുറ്റക്കാരെനെന്ന് മുദ്രകുത്തി ആക്ഷേപിക്കുന്നതും അത്ഭുതാവഹമാണ്. അഭയകേസ് തുടങ്ങി എത്രയോ കേസ്സുകള്‍ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അവിടെയൊന്നും കൂക്കുവിളികള്‍ ഉയര്‍ന്നില്ലല്ലോ. സുപ്പര്‍ സ്റ്റാറായതുകൊണ്ടും പ്രശസ്തനായതും കൊണ്ടും ആയിരക്കണം അദ്ദേഹത്തെ കശക്കിയെറിയാന്‍ ജനം ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. കുറ്റക്കരനെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളെ കുറ്റക്കാനനെന്ന് മുദ്ര കുത്തി അപമാനിക്കുന്നത് ലജ്ജാവഹകമാണ്. കൈക്കൂലി വാങ്ങി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന എത്രയോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് റിട്ടയര്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിച്ചു കിട്ടാന്‍ 25000 രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അഴിമതിക്കാരെ വേണം കൂക്കു വിളിച്ച് നാണം കെടുത്താന്‍. എല്ലാവരേയും ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഒരു വാര്‍ത്ത നിങ്ങള്‍ വായിച്ചു കാണും. ഒരാള്‍ കരമടക്കാന്‍ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ അയാളെ കരമടക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. അയാള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

അഴിമതിക്കാരേയും കൈക്കൂുലി വാങ്ങുന്നവരേയും കൂക്കുവിളിക്കാന്‍, അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ആര്‍ക്കും താല്‍പര്യമില്ല. ഒരു പ്രശസ്ത നടനെ കൂക്കുവിളിക്കുന്നതിനു കാരണം തങ്ങള്‍ക്ക് എത്താന്‍ കഴിയാത്ത ഉയരത്തില്‍ എത്തിയ ഒരാളോടുള്ള അസൂയ അല്ലാതെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട നടിയോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയൊന്നുമല്ല. എങ്കില്‍ നാട്ടില്‍ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില്‍ കൂക്കുവിളിയും മാധ്യമവിചാരണയുമൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ. അവിടെയൊക്കെ ജനത തല താഴ്ത്തുന്നു. അവരുടെ ശബ്ദം ഉയരുന്നില്ല, പരിഹാസങ്ങളില്ല. അമേരിക്കന്‍ മലയാളികളില്‍ പലരും നടനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ചില സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന കേട്ടാല്‍ നടന്‍ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതു പോലെ തോന്നും. അതൊക്കെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍. എല്ലാവരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഒന്നായിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇത് നടനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമല്ല. കോടതിവിധി വരും മുമ്പേ എന്തിനാണ് ജനം വിധിക്കുന്നത് എന്ന സംശയം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും എഴുതി എന്നു മാത്രം. ചിന്തിക്കുകയും അതിനനുസരണമായി ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മനുഷ്യര്‍. ഈ സവിശേഷതയാണ് മൃഗലോകത്തില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യലോകത്തെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. സംസ്കാരശൂന്യരാകാതെ വിവേകപൂര്‍വം പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കട്ടെ.

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

പ്രവീണിന്റെ മരണവും ദുരൂഹതകളും ഒരു അമ്മയുടെ പോരാട്ടങ്ങളും

ഒരു മകന്റെ മരണത്തിൽ മൂന്നു വർഷത്തിൽപ്പരം നിയമ യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലവ്'ലി-വർഗീസ് കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ കോടതി വിധി ആ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസകരമായിരുന്നു. നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽക്കൂടി പൊൻതൂവൽ വിരിച്ച 'ലവ്'ലി'യും വർഗീസ് കുടുംബവും ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സതേൺ ഇല്ലിനോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രവീൺ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ 2014-ൽ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കുറ്റമാരോപിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'ഗാജ് ബേത്തൂനെ' (Gaege Bethune) എന്ന വെളുത്തവനായ യുവാവിനെ കൊലപാതകത്തിനും മോഷണത്തിനും അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസ് ശബ്ദമുയർത്തി പ്രതിയെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ലവ്'ലി യുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തായ 'മോനിക്കാ സുക്കാ' എന്ന റേഡിയോ ഹോസ്റ്റസായിരുന്നു.  എത്രമാത്രം അവരെ പുകഴ്ത്തിയാലും മതിയാവില്ല.

പ്രോസിക്യൂട്ടറിൽനിന്നും കുറ്റാരോപിതനായവനെ ജയിലിലടച്ച വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട്  ലവ്'ലി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഒരു നിയമ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭമായും ഈ വിധിയെ വിലയിരുത്തി. നീതി അവസാനം അനുകൂലമായപ്പോൾ വികാരങ്ങളെ അവർക്ക് അടക്കി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കൈ വളരുന്നു, കാലു വളരുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കി വളർത്തിയ ഒരു പൊന്നോമന മകന്റെ ആത്മാവുപോലും അന്ന് തുള്ളി ചാടിയെന്നു അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം  തോന്നിക്കാണും. പ്രവീണിനെ പ്രസവിച്ച വയറിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ച ആ 'അമ്മ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് ഈ വാർത്ത ഉടൻതന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രവീൺ 2014-ൽ  ഒരു കാട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച്  മരവിച്ച തണുപ്പിൽ മരിച്ചുവെന്ന വാദത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ  അമ്മ നീണ്ട മൂന്നു വർഷത്തോളം നിയമയുദ്ധം നടത്തിയതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റ്. പ്രവീണിന്റെ മരണത്തിന് ഒരാഴ്ചശേഷം മൃതദേഹം കോളേജ് ക്യാമ്പസ്സിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. അതിഘോരമായ ശൈത്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസത്തിലായിരുന്നു പ്രവീൺ മരിച്ചത്.

പ്രവീണിന്റെ സ്വാഭാവിക മരണമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഓട്ടോപ്‌സിയിൽ (മൃതശരീര പരിശോധന) ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ പലതും മൂടി വെച്ചിരുന്നു. പ്രവീണിനുണ്ടായിരുന്ന മുറിവുകളൊന്നും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.  ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൈവറ്റായി വർഗീസ് കുടുംബം ഓട്ടോപ്സി വീണ്ടും നടത്തിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന പല വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നത്. പ്രവീൺ കാട്ടിനുള്ളിൽ തണുപ്പുകൊണ്ടല്ല മരിച്ചതെന്നും വ്യക്തമായി. നെറ്റിത്തടത്തിൽ അടിയേറ്റ മരണകരമായ ഒരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു. കൈകളിൽ എല്ലുവരെയും കാലിലും ഗുരുതരമായ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ മുറിവുകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ കപടതയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും കളി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു.  

 ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും. മെഡിക്കൽ എത്തിക്ക്സ് (Ethics)  പാലിക്കാഞ്ഞ അയാളുടെ മനുഷ്യത്വം എവിടെയായിരുന്നു? എങ്ങനെ പ്രവീണിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ മുറിവുകളെ അയാൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധിച്ചു? ദുരൂഹതകളാണ് ഈ കേസിന്റെ തുടക്കം മുതലുണ്ടായിരുന്നത്.  മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രവീണിന്റെ മുഖം മാത്രമേ കാണിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി കഴുത്തുവരെ കവർ ചെയ്തിരുന്നു. അവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ മുറിവുകൾ കണ്ടു. മുഖത്ത് അടിച്ച പാടുണ്ടായിരുന്നു. മുറിവുകൾ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് കമിഴ്ന്നു വീണതുകൊണ്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം.  പതോളജിസ്റ്റ് യാതൊരു മെഡിക്കൽ എത്തിൿസും പാലിച്ചില്ല. ഒരു മൃഗത്തിനെപ്പോലും  ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവനെ കറുത്തവനായും വെളുത്തവനായും മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തൊരു അസംബന്ധം.  ഒരു വലിയ കാപട്യം നിറഞ്ഞ കളി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കള്ളക്കളിയിൽ പതോളജിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണിയും ഒത്തു കൂടിയിരുന്നു.

'പ്രവീൺ'  മാത്യു വർഗീസിന്റെയും ലവ്‌ലിയുടെയും മകനായി 1994 ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊമ്പാതാം തിയതി ഇല്ലിനോയിൽ ജനിച്ചു. പ്രിയയും പ്രീതിയും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു സഹോദരിമാരുമുണ്ട്. പ്രവീൺ, നൈല്സ് വെസ്റ്റ് ഹൈസ്‌കൂളിൽ നിന്ന് 2012-ൽ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും ഗ്രാഡുവേറ്റ് ചെയ്തു. പാട്ട്, ഡാൻസ്, പ്രസംഗം എന്നിങ്ങനെ സർവ്വ കലകളിലും അവൻ കലാവല്ലഭനായിരുന്നു. ഹൈസ്‌കൂൾ കാലങ്ങളിലെ നാല് വർഷങ്ങളും ട്രാക്ക് ടീമിൽ (track teams) ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബാൾ, ഓട്ടം, ചാട്ടം എന്നിവകളിലും  പ്രവീണനായിരുന്നു. കൂടാതെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങും മസ്സിൽ വിപുലമാക്കുന്നതും അവന്റെ ഹോബിയായിരുന്നു. 

പ്രവീൺ, ഹൈസ്‌കൂൾ പഠനശേഷം കാർബൺ ഡയിലുള്ള സതേൺ ഇല്ലിനോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാനാരംഭിച്ചു. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വപ്നം ഒരു 'പോലീസുദ്യോഗസ്ഥൻ' ആവണമെന്നായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഗാംഭീര്യം തികഞ്ഞ വ്യക്തിത്വവും അവനുണ്ടായിരുന്നു. ആരെയും ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ കഴിവുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവീണിനെ ഒരിക്കൽ കണ്ടുമുട്ടിയവർ പിന്നീടൊരിക്കലും അവനെ മറക്കില്ലായിരുന്നു. അവനിലെ കുടികൊണ്ടിരുന്ന വാസനകളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാൻ കാണും. അവൻ തൊടുത്തുവിടുന്ന തമാശകളിൽ പരസ്പ്പരമോർത്ത് ചിരിക്കാനും കാണും.

ലവ്'ലിയുടെയും വർഗീസിന്റെയും കുടുംബം കൂടുതൽ കാലവും ഷിക്കാഗോയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടുപേരും മെഡിക്കൽ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പത്തൊമ്പത് വയസുണ്ടായിരുന്ന മകൻ അവന്റെ സമപ്രായക്കാരുടെയിടയിലും മുതിർന്നവരുടെയിടയിലും ഒരു പോലെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. ഷിക്കാഗോയിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പരിപാടികളിലും അവൻ സംബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. സദാ പ്രസന്നമായ പ്രകൃതത്തോടെയുള്ള ഒരു ചെറുക്കാനായിരുന്നു അവൻ. മാതാപിതാക്കളെന്നും   പെങ്ങന്മാരെന്നും വെച്ചാൽ അവനു ജീവനു തുല്യമായിരുന്നു. കോളേജ് ഡോർമിറ്ററിൽ (Dormitry) ചെന്നാൽ ഒരു ദിവസം പോലും അവിടെനിന്നും അവരെ വിളിക്കാതിരിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നും സാഹസിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിലും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും പെങ്ങന്മാരുടെയും നടുവിലിരുന്ന് കൊഞ്ചുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു.

പ്രവീണിന് മസിലു കാണിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അമ്മയുടെ സമീപം കൊഞ്ചാൻ ചെല്ലുന്ന സമയമെല്ലാം 'അമ്മേ നോക്കൂ എന്റെ മസിലെന്നു' പറഞ്ഞു അഭ്യാസം കാണിക്കുമായിരുന്നു. പ്രവീണും അവന്റെ രണ്ടു സഹോദരികളായ പ്രിയയും പ്രീതിയും എന്നും വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു.  'പ്രിയ' അവന്റെ മൂത്ത ചേച്ചി, അവർ തമ്മിൽ ഒന്നര വയസു വിത്യാസത്തിൽ വളർന്നു.  അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവന്റെ ഈ കുഞ്ഞേച്ചിയായിരുന്നു. കൂടാതെ അവന്റെ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയും. അവനു സ്‌കൂളിൽ 'സി' കിട്ടിയാൽ ആദ്യം അറിയുന്നത് പ്രിയയായിരുന്നു. മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ വഴക്കു പറയുമെന്ന ഭയമായിരുന്നു കാരണം! അവന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പരാതികൾക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കുന്നതും പ്രിയതന്നെയായിരുന്നു. പ്രീതി, ഇളയവൾ, അവൾക്കെപ്പോഴും പ്രവീണിന്റേയും പ്രിയയുടെയും ലാളന വേണമായിരുന്നു. അമ്മ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് ഉമ്മ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ കരയുമായിരുന്നു.

പ്രവീൺ നല്ല പാട്ടുകാരനായിരുന്നു. പാട്ടിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് അവൻ ഡാൻസും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒപ്പം പ്രിയയും അവനോടൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നും അവന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും അദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്നും ലവ്'ലിയ്ക്ക് കത്തുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. അവൻ എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവനും ഏവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നുവെന്നും മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളുമായി നടക്കുന്ന അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അവനെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളൂ.

പ്രവീൺ മരിച്ചുവെന്ന വിവരം ആ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അവന്റെ മൃത ശരീരം കണ്ടെത്തിയത്. മരണം അധികാര സ്ഥാനത്തുള്ളവർ ആരും ഗൗരവമായി എടുക്കില്ലായിരുന്നു. അവനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന സമയമെല്ലാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ  യാതൊരു ഗൗരവും കാണിക്കാതെ വളരെ നിസാരമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. 'എല്ലാ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അവൻ മടങ്ങി വരുമെന്ന' അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറയുമായിരുന്നു. അന്വേഷണവും നടത്തില്ലായിരുന്നു. അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുമില്ലായിരുന്നു. മാദ്ധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിലും പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് അവരുടെ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രവീണിന്റെ അവസാന ടെലിഫോൺ ശബ്ദം പോലും അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വർഗീസ്-ലവ്'ലി കുടുംബത്തെ പണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. 'പണത്തിനു തങ്ങളുടെ മകനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും'  ലവ്'ലി അതിനുത്തരം കൊടുത്തിരുന്നു.  പ്രവീൺ മരിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലത്തെപ്പറ്റിയും സമ്മിശ്രങ്ങളായ വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. അവർ എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവീണിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നു പറയുന്നു?  വെറും അനുമാനത്തിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അന്വേഷകർക്കും അതിനുത്തരമില്ലായിരുന്നു.

കുറ്റാരോപിതനായ 'ഗാജ് ബേത്തൂനെ' ഒരു കോടി ഡോളർ ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജയിലറകളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുപത്തി രണ്ടു വയസുകാരനായ അയാളെ 2014-ൽ പ്രവീണിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രവീൺ അപ്രത്യക്ഷമായ ദിവസം ഒരു രാത്രിയിൽ അയാളുടെ കാറിലായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ മടങ്ങിപ്പോയത്. ബേത്തൂനെ അന്ന് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2015-ലെ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വഴിക്കു വെച്ച് രണ്ടുപേരും വഴക്കുണ്ടാക്കിയെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രവീൺ 'ഹൈപോതെർമിയ' വന്നു മരിച്ചെന്നും ബേത്തൂനിയായുടെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രവീൺ മദ്യം കഴിച്ചിരിക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അവന്റെ ടോക്സിക്കോളജി (Toxicology) റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ നിശബ്ദരായി. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ മദ്യത്തിൻറെ അംശംപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ലവ്'ലി പറഞ്ഞു " ലോകത്തിൽ മറ്റാരേക്കാളും അവനെ എനിക്കറിയാം, അവനൊരു കാരിരുമ്പുപോലെ ദൃഢമായ മനസിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു! മരിച്ച ദിനത്തിലെ അന്നത്തെ ഘോര രാത്രിയിലെ തണുപ്പിൽ കാട്ടിൽക്കൂടി ഇഴഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽപ്പോലും അവൻ ഫോണിൽക്കൂടി ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടുമായിരുന്നു."   ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി മൈക്കിൾ കാർ (Michael Carr) 2015-ൽ വിരമിച്ച ശേഷം ഇല്ലിനോയി 'സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി' കേസിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

പ്രവീണിനു നീതി ലഭിക്കാത്തതിൽ ലവ്'ലി കുടുംബം കടുത്ത നിരാശയിലായിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്ത് നടമാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റു മരണമടഞ്ഞ ഒരു മകന്റെ മരണത്തിൽ ബലിയാടായ ഒരു കുടുംബം നീതിക്കായി പൊരുതുമ്പോൾ നീതിയും നിയമവും അവിടെ നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടവർ കാറ്റിൽ പറപ്പിച്ചു. ഇനി ഒരിക്കലും ഈ നാട്ടിലെ അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഇതുപോലെയുള്ള മാനസിക പീഡനം അനുഭവിക്കരുതെന്നും ലവ്‌'ലീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടീലുണ്ട്‌.

നെഞ്ചു നിറയെ ദുഃഖങ്ങളും പേറി 'ലവ്'ലി' ഈ നാട്ടിലെ വിവേചനം നിറഞ്ഞ നിയമത്തെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, "ഒരു വെളുത്തവൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മരണപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഏഴുദിവസവും ദിവസത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പോലീസും അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥരും അവിടമൊരു കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു." ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ വെളുത്തവനെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൊലയ്ക്കു ശേഷം കാട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലീസ് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമെല്ലാം അന്വേഷിക്കുകയും ഉടൻതന്നെ മരിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കറുത്തവൻ ജയിലിലുമാകുമായിരുന്നു. നോക്കൂ, പ്രവീണിനെ കൊന്നയാൾ ഇത്രമാത്രം തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി അയാൾ സ്വതന്ത്രമായി നടന്നു. ഇന്ന് ആ ഘാതകന് ഒരു കൊച്ചുമുണ്ട്. അവനെതിരായുള്ള സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകൾ പകൽപോലെ സത്യമെങ്കിലും ആരു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു!  എന്നിട്ടും, ഇന്നലെ വരെയും നിയമം പാലിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നില്ലായിരുന്നു. പ്രവീണിനുമേൽ നീതിയുറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു. നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ നിയമം പാലിക്കുന്നവർ കേസുകൾ മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം അവന്റെ നിറമോ വംശീയതയോ എന്തെന്നറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു.

പ്രവീൺ കൊലചെയ്യപ്പെട്ട സമയം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരുവൻ അവൻ മരിച്ചുകിടന്ന കാട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നു. അത് സംശയിക്കേണ്ടതല്ലേ? കൊലയാളിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ നാടിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു തന്നെ കളങ്കമല്ലെ? രക്ഷിക്കുന്നവനും കുറ്റവാളിയും ഒരുപോലെ തെറ്റുകാരാണ്. പ്രവീണിന്റെ കൊലയാളിയായ 'ഗാജ് ബേത്തൂനെ' ഒരിക്കലും സംശയിക്കാതിരുന്നത് തികച്ചും നിയമത്തോടുള്ള ഒരു അവഹേളനമായിരുന്നു. ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവീൺ കൊലചെയ്യപ്പെട്ട സമയം മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുന്നതായി കണ്ടെന്നും പറയുന്നു.

ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സർവ്വവിധ തെളിവുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം  യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായവർ ജയിലിലും പോവുന്നു. കാരണം, പ്രവീണിനെ കൊലചെയ്‌തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിലെ അറ്റോർണി മുതൽ നിയമം കളിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. നിയമം കൈപ്പത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുള്ളടത്തോളം കാലം ഇരയായവർക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടും.സകല സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റവാളി ജയിലിൽ പോകാതിരിക്കാൻ അയാളുടെ അപ്പനു കഴിഞ്ഞു. ഇല്ലിനോയ് ജാക്സൺ കൗണ്ടി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പക്ഷാപാതം അങ്ങേയറ്റം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അഴിമതി നിറഞ്ഞ പോലീസുകാരായിരുന്നു അന്ന് ആ കൗണ്ടി ഭരിച്ചിരുന്നത്. കേസുകൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായവർക്ക് തിരിക്കാൻ എന്ത് ഹീനകൃത്യവും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നീതി പുലർത്തുന്ന പോലീസുകാർ അവിടെയില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും സമൂഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ലവ്'ലി കുടുംബത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലും നിയമവും നിയമപാലകരും അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവീൺ മദ്യം സേവിച്ചിരുന്നു, മയക്കുമരുന്നിനടിമ, മയക്കു മരുന്ന് വിൽക്കുന്നവൻ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ ചാർത്തിയിരുന്നു. നിഷ്കളങ്കനായവനും നല്ലയൊരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചും പള്ളിയും ആത്മീയതയുമായ നടന്ന അവന്റെ   പേരിലാണ് ക്രൂരവും നിന്ദ്യവുമായ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ വധാന്വേഷണവുമായി നടന്നവർ നടത്തിയത്. പ്രവീണിന്റെ കുടുംബത്തിന് അന്വേഷണവുമായി നടന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാതൊരു മാനുഷിക പരിഗണനയും നല്കിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയ ഒരു ചെറുക്കന്റെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ തേജോവധം ചെയ്യാനായിരുന്നു പോലീസുകാർ ശ്രമിച്ചത്. നിന്ദ്യവും ക്രൂരവുമായ അധികൃതരുടെ കള്ളങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മീതെ ഹൃദയം പൊട്ടിയായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മയും അപ്പനും സഹോദരികളും മൃതദേഹത്തിനുമുമ്പിൽ മൂകമായി നിന്നതും മൃതദേഹം മറവു ചെയ്തതും. അവനെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം അവൻ ഒരു കുഞ്ഞനുജനോ, സഹോദരനോ മകനോ, കൊച്ചുമകനോ ആയിരുന്നു. അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അഭിലാക്ഷം എഫ്.ബി.ഐ. യിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫിസർ ആകണമെന്നായിരുന്നു. എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അവിടെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ മരണം എഫ്.ബി.ഐ ഏജൻസിയ്ക്ക് വെറും ദുരൂഹത മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു.

പ്രവീൺ എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്നറിയാൻ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അനേക തവണകൾ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അധികാരികൾ നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.  പതിനെട്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിനു പകരം കിട്ടിയ പായ്ക്കറ്റ് വെറും പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നു. ആ കെട്ടിനുള്ളിൽ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പൗരനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.  ലവ്'ലിയ്ക്കറിയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേയുള്ളൂ,  'മദ്യത്തിനടിമയല്ലാതിരുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള തന്റെ മകൻ ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ മരിച്ചെന്നു' അറിയണം.

നാൽപ്പതിനായിരം പേരുടെ ഒപ്പു ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവീണിന്റെ മരണത്തിനുത്തരവാദിയായവർക്കെതിരെ നീതിപൂർവമായ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുൻ മേയറിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉദ്ദേശ്യം പ്രതികാരം ചെയ്യുകയെന്നതല്ലായിരുന്നു. അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ മുട്ടാവുന്ന വാതിലുകൾ മുഴുവൻ മുട്ടിയിരുന്നു. പലപ്പോഴും നിരാശയായി മടങ്ങണമെന്നും തോന്നി. അപ്പോഴെല്ലാം ഇളയ മകൾ പ്രീതി അടുത്തുവന്ന് 'മമ്മി പിന്തിരിയരുതെന്നു' വന്നു പറയുമായിരുന്നു.

തന്റെ മകന്റെ മരണത്തിനുത്തരവാദി ആരെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടെന്ന ലക്ഷ്യവും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഉറച്ച തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും കുറ്റവാളിയിൽ കുറ്റം ചാർത്താത്തത് ഒന്നുകിൽ ഇത് മനഃപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെന്നും ഓർത്തു. ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കേസുകൾ ആരുമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിരിക്കണം. ആർക്കും ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. വായനക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും,  നാളെ ഈ നീതിനിഷേധം നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ സംഭവിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ! സുരക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കിടന്നുറങ്ങണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മറ്റു പൗരന്മാർക്കൊപ്പം തുല്യ നീതിയും  വേണം. ഒരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ,  ഈ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം.

അമേരിക്കയുടെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ലവ്'ലിയ്ക്ക് കത്തുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. അവരുടെയെല്ലാം  സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലും സ്വാന്തനവാക്കുകളിലും അവർ വികാരാധീനയാകാറുണ്ട്.  മകന്റെ നീതിക്കുവേണ്ടി ധീരതയോടെ പട പൊരുതുന്ന ലവ്'ലിയേ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയാക്കണമെന്ന കത്തുകളും വരാറുണ്ട്. പ്രവീണിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അവന്റെ അമ്മയിൽ ആവേശഭരിതരാണ്. ഒരു ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്രമാത്രം അവർ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്. കുറ്റാരോപിതനായവനെ താൽക്കാലികമായിയെങ്കിലും ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോൾ അവർ സന്തോഷംകൊണ്ട് മതിമറന്നിരുന്നു. മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ ഒത്തൊരുമയും സഹവർത്തിത്വവും ഈ വിജയത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്നുള്ളതും അഭിമാനകരമാണ്. ലവ്'ലിയുടെ കുട്ടികൾക്കും മലയാളി ഐക്യമത്യത്തിന്റെ ബലം മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ 'മലയാളി ആദ്യം, പിന്നീട് മതവും രാഷ്ട്രീയവും' എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ലവ്'ലിക്കുള്ളത്. പ്രവീണിന്റെ നീതി തേടിയുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ, ഇതവസാനമല്ലെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. സമൂഹത്തിന്റെ വിലയെന്തെന്നു പ്രവീണിന്റെ മരണത്തോടെ സമൂഹത്തിനുതന്നെ  ബോദ്ധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  അവന്റെ ചൈതന്യം ഇന്നും ആ കുടുംബത്തു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവന്റെ 'അമ്മ' വിശ്വസിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രശലഭം പറന്ന് അവിടെ വരാറുണ്ട്. നിറമാർന്ന ആ ശലഭത്തിലും ഓമനത്വമുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ പ്രവീൺ എന്ന മകനെയാണ് ലവ്'ലി കാണുന്നത്. അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല! ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രവീണിനെപ്പറ്റി അമേരിക്ക മുഴുവൻ വാർത്തകളായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ പറയുമായിരുന്നു, "അമ്മേ ഞാൻ പ്രസിദ്ധനാകുന്നതിനൊപ്പം അമ്മയെയും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പ്രസിദ്ധരാക്കും." അത് സത്യമായിരുന്നു! ഷിക്കാഗോ ട്രിബുണിന്റെ പ്രധാന പേജിലാണ് പ്രവീണിന്റെ അമ്മയുടെ നീതി തേടിയുള്ള ഈ  വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രവീണിനുള്ള മരണാനന്തര ബഹുമതി തന്നെയാണ്.

അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന പ്രവീണിന്റെ കേസ് രണ്ടാമതും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുകയെന്നുള്ളത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. മകൻ മരിച്ച ഹൃദയ വേദനയോടെ നടന്ന ഒരു അമ്മയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് നീതിയുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ കാരണമായത്. നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഈ പോരാട്ടം ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതും പ്രവീൺ കേസിന് ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് തുറന്നു കിട്ടുകയായിരുന്നു. ഇത്രമാത്രം മലയാളി സമൂഹത്തെ യോജിപ്പിച്ച ഒരു കേസ് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. ലവ്‌'ലിയുടെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.  "എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നവൻ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി അയാളെ ശിക്ഷിച്ചേക്കാം, ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാം. കുറ്റം ചെയ്തവന്റെ കുടുംബത്തെയോ പ്രതിയെയോ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും പറയുന്നില്ല. സത്യം പുറത്തു വരണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം.  അത് സംഭവിച്ചു."

"ബേത്തൂന ,  കുറ്റക്കാരനെന്നു വിധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനതിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എന്റെ മകനെ കൊന്നത് ആരെന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയെന്നും ഭാവിയിൽ എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും അവർക്കത് പ്രശ്നമല്ലെന്നും ജൂറി അവനെ മോചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലത് തന്നെയെന്നും " ലവ്‌'ലി പറഞ്ഞു,  "ഗുണികൾ ഊഴിയിൽ നീണ്ട് വാഴാറില്ല" എന്ന് മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. കൗമാരം മാറിയിട്ടില്ലാത്ത ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവൻ തന്റെ ജീവിതം അർത്ഥമുള്ളതാക്കി തീർത്തു.  അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരികളും കുടുംബമൊന്നാകെയും പവിത്രമായ അവന്റെ ആത്മാവിൽ ഇന്ന് ആത്മാഭിമാനം കൊള്ളുന്നതും ദൃശ്യമാണ്. സത്യവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ സരള ഹൃദയനായ പ്രവീണെന്ന യുവാവ് ഇന്ന് ആയിരങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവനുചുറ്റുമുള്ള അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർക്ക് തോരാത്ത കണ്ണുനീരും നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അന്നവൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത്. പ്രവീണിന്റെ ആത്മാവ്  സത്യം കണ്ടെത്തലിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നു അവന്റെ 'അമ്മ പറയുന്നു.

Read more

മിഷന്‍ മറക്കുന്ന മിഷനാസ്പത്രികള്‍

പല പ്രാവശ്യം പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ശ്രീയേശുവിന്റെ സ്‌നേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താന്‍ ആശുപത്രികള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ?
ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചപ്പോള്‍ ധാരാളം രോഗികള്‍ക്ക് സൗഖ്യം നല്‍കി. ആരോടും ഫീസ് വാങ്ങിച്ചില്ല ശ്രീയേശു. ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളില്‍ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുന്നതും വിശന്നിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ഒരു സാധാരണ മീന്‍പിടുത്തക്കാരനെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രഭാഷകനാക്കുന്നതും ആയി ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യവും ആയിരുന്നു ഓരോ സംഭവത്തിലും പരിഗണിച്ചത്. വാട്ടീസിന്നിറ്റ് ഫോര്‍ മീ- എനിക്കെന്ത് ഗുണം എന്ന് ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.

മിഷണറിമാര്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം നല്‍കി. ആദ്യകാലത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്‌നേഹം അറിയാത്തവരെ ആ ഉദാത്തഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നത് മാത്രം ആയിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം. സഭകളിലെ സംഖ്യ കൂട്ടാന്‍ അല്ല അവര്‍ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയതും മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തിയതും. തോമാശ്ലീഹാ മുതല്‍ ആരും മതപരിവര്‍ത്തനം പ്രാഥമികലക്ഷ്യമായി കണ്ടില്ല. തോമാശ്ലീഹാ ഭാരതത്തില്‍ വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് യഹൂദരല്ലാത്തവരെ ക്രിസ്തുമതത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദുര്‍ലഭമായിരുന്നു. ക്രി.സി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുന്‍പ് കേരളത്തില്‍ നമ്പൂതിരിമാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ കുരിശ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ചിഹ്നം ആയിരുന്നില്ല; അത് മത്സ്യം ആയിരുന്നു. അത്ഭുതങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മനുഷ്യരെ ആകര്‍ഷിക്കുകയില്ല എന്ന്‌തോമസിനെ ശിഷ്യനാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് നിശ്ചയിച്ച ഗുരുവിനെ പ്രഘോഷിക്കാന്‍ അമ്പലക്കുളത്തിലിറങ്ങി ജലതര്‍പ്പണം നടത്തി പുഷ്പസൃഷ്ടി-സൃഷ്ടി, വൃഷ്ടിയല്ല നടത്തി എന്നത് സത്യമാണെങ്കില്‍ തോമാശ്ലീഹാ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചതിനെ തിരസ്ക്കരിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് തോമാശ്ലീഹാ വന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചാല്‍ തന്നെ ശേഷം കഥകളൊക്കെ പില്‍ക്കാലത്ത് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് യുക്തിബോധം ഉള്ള ആര്‍ക്കും കാണാന്‍ കഴിയും. അതിരിക്കട്ടെ. തോമാശ്ലീഹാ വന്നുവോ എന്നതല്ല എന്റെ പ്രശ്‌നം. 1964 ഫെബ്രുവരിയില്‍ യു.പി.എസ്.സി.യുടെ വാചാപ്പരീക്ഷയില്‍ അരഡസന്‍ ഐ.സി.എസ്.കാരോട് പറഞ്ഞതാണ് അക്കാര്യത്തില്‍ എന്റെ ഉത്തരം. അത് വിന്‍സന്റ് സ്മിത്ത് പണ്ടേ പറഞ്ഞതാണ്. തോമാശ്ലീഹാ വന്നതിന് തെളിവ് തേടിയോ, തെളിവില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടോ സമയം കളയാതെ ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസത്തെ ആദരവോടെ കാണുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. തോമാശ്ലീഹാ വന്നുവെങ്കില്‍ തന്നെ അത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാന്‍ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാന്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതും മതം മാറ്റുന്നതും ഒന്നല്ല. സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണ് ശ്ലീഹാ വന്നത്.

ബലപ്രയോഗം നടത്തി മതം മാറ്റിയത് പോര്‍ച്ചുഗീസുകാരും ഈശോസഭക്കാരും മാത്രം ആയിരുന്നു. ഗോവയില്‍ മാത്രം അല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒട്ടാകെ ഫ്രാന്‍സിസ് സേവ്യര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മിഷണറിമാര്‍ ചെയ്ത വീരകൃത്യങ്ങള്‍ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല. എന്നാല്‍ അവിടെയും അജ്ഞാനികളെ വല്ല വിധത്തിലും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അംഗസംഖ്യ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം. ലിവിങ്സ്റ്റണെയും വില്യം കേരിയെയും റിങ്കിള്‍ടൊബെയെയും പോലെ ഉള്ള മിഷണറിമാരും തങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ സന്തോഷം പകര്‍ന്നുകൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. മതംമാറ്റം ആനുഷ്ങ്ഗികവും സാന്ദര്‍ഭികവും ആയിരുന്നു.

അതിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിലാണ് ആതുരസേവനരംഗത്തേയ്ക്ക് മിഷണറിമാര്‍ കടന്നത്. പോര്‍ച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് പാതിരികള്‍ കുഷ്ഠരോഗികള്‍ക്കായി ഇപ്പോള്‍ കൊവിയില്‍ നേവല്‍ബേസിനടുത്ത് ആ പഴയ പള്ളി ഇരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ദ്വീപിനെ കേരളത്തിലെ മൊളോക്കോ ആക്കി. വെല്ലൂര്‍ ആശുപത്രിയും (കോളേജല്ല; അത് അടുത്ത ഘട്ടം) ഡോക്ടര്‍ സോമര്‍വെല്ലും നെയ്യൂരും ഒക്കെ രോഗീസൗഖ്യം നല്‍കിയ ഗലീലക്കാരന്റ പാദപതനങ്ങള്‍ പിന്‍പറ്റുകയായിരുന്നു.

ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയോ? ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി കേരളത്തിലുണ്ടോ സൗജന്യചികിത്സ നല്‍കുന്നതായി?

തിരുവനന്തപുരം ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് ആയിരുന്ന ബനഡിക്ട് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ ഒരു ബനഡിക്ട് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ ഒരു മള്‍ട്ടി സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കാന്‍ പലരും പ്രേരിപ്പിച്ചതാണ്. ആ മഹര്‍ഷി വഴങ്ങിയില്ല. പകരം അദ്ദേഹം ഒരു കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രി തുടങ്ങി. തെണ്ടിപ്പിരിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കി അത് നടത്തി. ബിഷപ്പ് കുണ്ടുകുളം എയ്ഡ്‌സ് രോഗികള്‍ക്കായി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങള്‍ വേറെയും ഉണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ അതിവരിളം. ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ആശുപത്രി നടത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കായി ഒരു ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് വേണം എന്നതാണ് സ്ഥിതി.

സായിബാബ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ രണ്ട് ആശുപത്രികള്‍ തുടങ്ങാന്‍ അനുയായികളെ അനുവദിച്ചു. ചികിത്സ തീര്‍ത്തും സൗജന്യമായിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വച്ച നിബന്ധന. ആ രണ്ട് ആശുപത്രികളും ഇന്നും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് ക്യാഷ് ഇന്‍ കൗണ്ടര്‍ ഇല്ല. എത്രയാണ് ഫീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ “ഇവിടെ ഫീസില്ല” എന്നാണ് മറുപടി. നിങ്ങള്‍ക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കണമെങ്കില്‍ സംഭാവന ഇടാന്‍ ഒരു പെട്ടി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം. നിങ്ങള്‍ കുറെ സമയം അവിടെ സൗജന്യമായി ജോലി ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അങ്ങനെ കടം വീട്ടാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയും പ്രവൃത്തിപരിചയവും കണക്കിലെടുത്ത് തൂപ്പുജോലി മുതല്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറുടേത് വരെ ആവാം ജോലി. കേരളത്തില്‍ കാസര്‍കോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുടങ്ങാന്‍ സത്യസായി അനാഥമന്ദിരം ട്രസ്റ്റ് (അതിന്റെ ഉപദേശകസമിതി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ഞാനാണ്) നടപടി എടുത്തുവരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അനുവദിക്കുകയും പിണറായി വിജയന്‍ ഉത്തരവാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

ഇവിടെ രണ്ട് സംഗതികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, മനുഷ്യനിലും ഈശ്വരനിലും ഉള്ള വിശ്വാസം. മനുഷ്യന്റെ നന്മയിലും ഈശ്വരന്റെ കഴിവിലും ഉള്ള വിശ്വാസം. മഴയ്ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ പോകുന്നവര്‍ തിരിച്ചുവരുമ്പോള്‍ മഴ നനയാതിരിക്കാന്‍ കുട കരുതുന്ന വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്, മാനവസേവയാണ് മാധവസേവ എന്ന ദര്‍ശനത്തിന്റെ പ്രയുകത ഭാവം.

സായിബാബയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് നസറായന്റെ അനുയായികള്‍ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ അവന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ അനുയായികള്‍ അല്ല എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയോ മെത്രാനോ ഒരാശുപത്രിയില്‍ പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥമെങ്കിലും ഈ പരിപാടി നടപ്പാക്കുമോയവി പലപ്രാവശ്യം പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആവര്‍ത്തിക്കട്ടെ. യേശുക്രിസ്തുവിന് ജനറല്‍മാനേജരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ആശുപത്രികള്‍ നമുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടാം. കോര്‍പറേറ്റ് ശൈലിയില്‍ വിളക്കുകാലുകള്‍ തോറും ഫ്‌ളക്‌സ് വച്ച് നാം ആശുപത്രികള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ? സാധാരണക്കാരനിലേയ്ക്ക് നളുന്ന ആശ്വാസകരങ്ങള്‍ എവിടെ? ഇടമലക്കുടിയിലും വട്ടവടയിലും കാത്തിരിക്കുന്ന രോഗികളെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്ന സോമര്‍സെല്ലുമാരും ബഞ്ചമിന്‍ പുളിമൂടുമാരും എവിടെ?

ഇപ്പോള്‍ നഴ്‌സുമാര്‍ സമരത്തിലാണ്. അവര്‍ക്ക് ന്യായമായ വേതനം നല്‍കണം എന്ന് കര്‍ദ്ദിനാള്‍ പറഞ്ഞു. നല്ല കാര്യം. അവരുടെ ആവശ്യം പഠിക്കാന്‍ കെ.സി.ബി.സി. ഉപസമിതിയെ വച്ചും നല്ല കാര്യം. സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്; അത് അത്ര നല്ല കാര്യം അല്ല. ഉപസമിതി പഠിച്ച് പറയട്ടെ. അതിന് മുന്‍പ് ക്രിസ്ത്യന്‍ ആശുത്രികള്‍ നഴ്‌സുമാരുടെ ശമ്പളം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണം. പ്രതിമാസം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപാ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേതനമായി നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരു പഠനവും വേണ്ട. അവരുടെ വ്യദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലദൈര്‍ഘ്യം പരിഗണിച്ച് ഒരു സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റും (മിനിമം യോഗ്യത ബിരുദം; കണ്ടുവരുന്നത് ബിരുദാനന്തരബിരുദങ്ങള്‍; ഓം.ഏ.യോ എല്‍.എല്‍.ബി.യോ ഇല്ലാത്ത അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ ബി.ടെക്. കാര്‍ ആയിരിക്കും) ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപികയ്ക്കും കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എങ്കിലും നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് നല്‍കണം എന്ന് പറയാന്‍ ഒരു സമിതിയും വേണ്ട. സമിതിയോ സര്‍ക്കാരോ ശമ്പളം കൂട്ടാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അപ്പോള്‍ കൂട്ടിക്കൊള്ളാം എന്ന ധാരണയില്‍ അടിയന്തിരമായി ക്രിസ്തീയസഭകള്‍ നടത്തുന്ന ആശുപത്രികള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തണം. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തണം. ഓഗസ്റ്റ് 1 ജീവിത വിശുദ്ധ കാക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ പിറന്നാളാണ്; എനിക്ക് ഓര്‍മ്മയുണ്ട്. അന്ന് നമ്മുടെ നഴ്‌സുമാര്‍ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപാ ആയിരിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കില്‍ അന്ന് മുതല്‍ എങ്കിലും ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ന മിനിമം നിലവില്‍ വരട്ടെ; ഓണത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ. ഏത് ആശുപത്രി ആദ്യം മണി കെട്ടും? കറ്റാനം? കോതമംഗലം? ബിലീവേഴ്‌സ്? ലിസി?

ക്രൈസ്തവസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂല്യങ്ങളും ശൈലിയും വെള്ളം ചേര്‍ക്കാതെയും ഒഴികഴിവുകള്‍ തേടാതെയും സ്വാംശീകരിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നവ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ പ്രതിസാക്ഷ്യത്തിന്റെ നോബേല്‍ഗോപുരങ്ങള്‍ ഉടച്ചെറിയാനുള്ള ധീരതയെങ്കിലും സഭ കാണിക്കണം. 

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച 28 വിധി തീർപ്പുകൾ മലങ്കര സഭ പുതിയ വഴിതിരിവിലേക്ക്...?

സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസക്തമായ  28 വിധി തീർപ്പുകൾ മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ സ്ഥാനികൾക്കും, ഭദ്രാസനങ്ങൾക്കും, ഇടവക പള്ളികൾക്കും, സെമിത്തേരികൾക്കും, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, ഒപ്പം സഭയുടെയും ഇടവകകളയുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുവകകൾക്കും  ബാധകമാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കികൊണ്ടോ, മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ടോ ഉള്ള യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പു വ്യവസ്ഥകളോ, സ്ഥാനങ്ങളോ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുകയുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കോടതി അലക്ഷ്യമാവുകയും ചെയ്യും. പരമോന്നത നീതി പീഠത്തിന്റെ ഈ അന്തിമ വിധി അംഗീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇനിയും തർക്ക-വിതർക്കങ്ങൾക്കു യാതൊരു പ്രസക്‌തയുമില്ല. മുട്ടാത്തർക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ അധികകാലം കബളിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ ശാശ്വതമായ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉരുത്തിരിയേണ്ടത്. 

മലങ്കര സഭയിലെ ഇടവക പള്ളികൾ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടത് പൂർണമായും 1934 -ലെ ഭരണ ഘടനപ്രകാരമാണ്. അതിനു വിരുദ്ധമായി ഒരു സ്ഥാനികൾക്കും സ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. അത് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാകാത്തതാണ്. ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട കക്ഷികളായ മൂന്നു ഇടവകൾക്കു  മാത്രമല്ല മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ തൽപരകക്ഷികൾക്കും, നേരത്തേയുള്ള സമുദായക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇടവകകൾക്കും ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. 1934 ലെ ഭരണഘടന എല്ലാ ഇടവകപ്പള്ളികൾക്കും ബാധകമാകയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടവകപള്ളിക്ക് 2002 ലേതു പോലെ പുതിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ആധ്യാത്മിക പരമാധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ നിലവിലുള്ള പള്ളികളിൽ സമാന്തര ഭരണസംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനും അനുമതിയില്ല.

പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധികാരി പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കായാണ്. ആധ്യാത്മിക അധികാരത്തോടൊപ്പം തന്നെ മലങ്കര മെത്രാപ്പെലീത്തയുടെ അധികാരവും കാതോലിക്കായ്ക്കുണ്ട്. 1934 ലെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതനുസരിച്ചു മലങ്കര സഭയുടെ ഭൗതികവും പൗരോഹിത്യപരവും ആധ്യാത്മികവുമായ പരമാധികാരം മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തയ്ക്കാണ്. ഇതിലൂടെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ സമന്മാരിൽ മുമ്പൻ മാത്രമാണ് എന്ന വാദവും അസ്ഥാനത്തായി. 

1934 ലെ ഭരണഘടനക്കു വിരുദ്ധമായി അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ആധ്യാത്മിക അധികാരം മലങ്കര സഭയിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല  പാത്രിയർക്കീസിന് മേൽപ്പട്ടക്കാർ, വികാരിമാർ, വൈദികർ, ഡീക്കന്മാർ,  എന്നിവരെ വാഴിക്കുവാനോ, നിയമിച്ച് ഇടവകപ്പള്ളികളുടെ ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാനോ കഴിയില്ല. ഇതുവഴി ഒരു സമാന്തര ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പാത്രിയർക്കീസിനും കാതോലിക്കോസിനും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന നിലയിൽ ഒരു സഭവിട്ടു പോകാൻ എല്ലാ അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്, 1934 ലെ ഭരണഘടന പ്രകാരം, ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കു പള്ളി വിട്ടുപോകാം. പക്ഷേ, മലങ്കരസഭയുടെ സ്ഥാവര, ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നും മലങ്കരസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും ആർക്കും പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതല്ല. അത് ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ അവകാശമായി തുടരണം. മലങ്കര സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇവിടെ അന്തസ്സോടെ സംസ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ഇടവകാംഗത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ, ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. മലങ്കര സഭയുടെയും ഇടവകപ്പള്ളികളുടെയും വസ്തുവകകൾ ട്രസ്റ്റിന്റേതാണ്. കാലാകാലങ്ങളായി അത് ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് എന്നു കരുതി, അവ ആർക്കും കയ്യേറാനുള്ളതല്ല.

ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കു പാത്രിയാർക്കീസിൻറ പരമാധികാരത്തിലും അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചയിലും വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്യ്രമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സ്വാതന്ത്യം ഉപയോഗിച്ച് വികാരിമാർ, വൈദികർ, ഡീക്കന്മാർ, മേൽപ്പട്ടക്കാർ എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുവാദമില്ല, മാത്രമല്ല അത് 1934 ലെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാണ്. ആധ്യാത്മിക പരമാധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പാത്രിയർക്കീസിന് അധികാരമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1934 ലെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യണം. ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മലങ്കരസഭയുടെ വസ്തുവകകൾ ഉൾപ്പെടെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിനു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെയോ, വസ്തുക്കളുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല, അതു ഭരണത്തിൽ അനധികൃതമായ ഇടപെടലാണ്, വസ്തുവകകൾ അന്യായമായി പിടിച്ചെടുക്കലാണ്. ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, സഭയുടെ ഭരണമോ വസ്തുക്കളോ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഭരണം മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായി 1934 ലെ ഭരണ ഘടന ഭേദഗതി വരുത്തി ചെയ്യണം. 1934 ലെ ഭരണ ഘടനയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി ഇടവകപ്പള്ളികൾക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല.

2002 -ൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയതു നിയമവിരുദ്ധവും അനാവശ്യവുമാണ്. അതിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. മലങ്കര സഭയിലെ പള്ളികളുടെ സമാന്തര ഭരണത്തിനുള്ള സംവിധാനമായി, അതിനെ കണക്കാക്കാനാവില്ല. 1934 ലെ ഭരണഘടന പ്രകാരമാണ് മലങ്കര സഭയിലെ ഇടവകപള്ളികൾ ഭരണം നടത്തേണ്ടത്.  ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും രണ്ടു വികാരിമാർക്ക്, ആരാധന നടത്താൻ അവസരം നൽകണം എന്ന അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനാവില്ല. അതു സമാന്തര സംവിധാനത്തിനും ഭരണത്തിനും വഴിയൊരുക്കും.

 1934 -ലെ ഭരണ ഘടന, നിയമ പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്ത്, ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ, അത് ഒരിക്കലും സമാന്തര സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനോ, പള്ളികളിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനോ, പള്ളികൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്ന നിലയിൽ എത്തിക്കാനോ ആവരുത്. അത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

Read more

നഴ്‌സുമാരും അവകാശങ്ങളും

നഴ്‌സുമാര്‍ സമരത്തില്‍. ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ നഴ്‌സുമാരും നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാന്‍ എന്നും ഒരുമിക്കുകയും, സമരം നടത്തുകയും ആ അവകാശങ്ങള്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രയില്‍ നിന്നും നഴ്‌സിംഗ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ലേഖിക പഠനശേഷം അഞ്ചുമാസം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ അഞ്ചുമാസംകൊണ്ട് സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ചൂഷണം നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അതിന് ഏതു മതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനം ആയാലും വ്യത്യാസമില്ല.

ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് റൗണ്ട്‌സ് എടുക്കുമ്പോള്‍ ടൗവ്വലും വെള്ളവുമായി കൂടെ നടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ ഉപകരണവുമായി മാറിനില്‍ക്കുന്ന ചാര്‍ജ് നഴ്‌സുമാര്‍, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇരിക്കുന്ന ഒ.പികളില്‍ ചാര്‍ട്ടുമായി ഓടിനടക്കുന്ന നഴ്‌സുമാര്‍, ഇതില്‍ ഒന്നുപോലും ചെയ്യാതെ ഈ ലേഖിക മാറി നിന്നപ്പോള്‍ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, നഴ്‌സുമാരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ലേഖികയുടെ മറുപടി വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധമുള്ള ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗമായിരുന്നു എന്നതുതന്നെ.

സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ നഴ്‌സുമാര്‍ സംഘടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠനശേഷം ഗവണ്‍മെന്റില്‍ താത്കാലിക ഒഴിവില്‍ ജോലിക്കു കയറിയ ലേഖിക ആദ്യം വാങ്ങിയ ശമ്പളം അയ്യായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു. അതും പതിനെട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും അതേ ശമ്പളം സ്വകാര്യമേഖലയിലെ നമ്മുടെ സഹോദിരമാരായ നഴ്‌സുമാര്‍ വാങ്ങുന്നു! എന്തൊരു അനീതി. ഒരേ ജോലിക്കു വ്യത്യസ്ത വേതനം. ലോകം മുഴുവനും പോയി ഏറ്റവും മാന്യമായ രീതിയില്‍ ഏറ്റവു ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളം നേടി കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗമാണ് നഴ്‌സുമാര്‍. അമേരിക്ക പോലുള്ള പാശ്ചാത്യരാജ്യത്ത് തങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് നഴ്‌സിംഗ് പഠനത്തിന് അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടണേ, അവര്‍ക്ക് നഴ്‌സിംഗ് ജോലി ഇഷ്ടമാകണേ എന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ തുറന്ന് എഴുതുകയാണ്. ജോലിയിലെ മാന്യത, അത് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രം കാണുന്ന പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ ലേഖിക കേരളത്തില്‍ വച്ച് നഴ്‌സിംഗ് എന്ന പ്രൊഫഷനെ എതിര്‍ത്തിരുന്നതും. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് പറിച്ച നട്ടപ്പോള്‍ ഒരു നഴ്‌സ് ആണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നതും.

ഇപ്പോള്‍ സമരം ചെയ്യുന്ന നഴ്‌സിംഗ് സമൂഹമേ, ഉറച്ച കാല്‍വെയ്പുകളോടെ മുന്നോട്ട്. ബുദ്ധിയും ചിന്തയും നിറയ്ക്കുന്ന തലച്ചോറുകളും, സുഷുമ്‌നകളും ഉള്ള യുവത്വം. തളരരത്. തളരുമ്പോള്‍ താങ്ങാന്‍ ചുറ്റും സുമനസ്സുകളുണ്ട്. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറക്കാനായി സധൈര്യം മുന്നേറുക. ഈ ലേഖിക പണ്ട് വിളിച്ച ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഓര്‍മ്മവരുന്നു. 'ഫയലുകള്‍ അല്ലിത് സര്‍ക്കാരേ, ആതുര സേവന സേനാനികളാം നഴ്‌സുമാരെന്നോര്‍ത്തോളൂ...'

മലയാളി നഴ്‌സിംഗ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഷിക്കാഗോയില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നു.

(റിപ്പോര്‍ട്ട്: ബെന്നി പരിമണം) 

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

സിനിമാതാരങ്ങള്‍ അമ്മയെന്ന പദത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തി

അമ്മയെന്ന പദത്തിന് അനേകം അര്‍ത്ഥങ്ങളുണ്ട്. സ്‌നേഹത്തിന്റെ നിറകുടമാണമ്മ. കരുണയുടെ വറ്റാത്ത നീരുറവയാണ് അമ്മ.

"അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ...
അതിലും വലിയൊരു കോവിലുണ്ടോ' (ശ്രീകുമാരന്‍തമ്പി)

ആ അമ്മയെന്ന പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഒരു സിനിമാ സംഘടനയ്ക്ക് നല്‍കി കളങ്കപ്പെടുത്തിയവരാണ് കേരളത്തിലെ താര രാജാക്കന്മാര്‍. കോമഡി കാട്ടുന്ന കുറെ താരങ്ങളെ എം.പിയാക്കിയും എം.എല്‍.എ ആക്കിയും കേരള ജനത സംസ്കാര ശൂന്യരായിരിക്കുന്നു. ഒരു സഹപ്രവര്‍ത്തകയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് കൂട്ടുനില്‍ക്കുന്ന കാപാലികന്മാര്‍. വേട്ടക്കാരനേയും ഇരയേയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന വെറും നീചന്മാര്‍ തന്നെ.

മിമിക്രിയില്‍ തുടങ്ങി, നായകനായി, ജനപ്രിയ നടനായി അവസാനം യഥാര്‍ത്ഥ വില്ലനായിത്തീര്‍ന്ന അഭിനയ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ജീവിതം താമസിയാതെ അഴിക്കുള്ളിലാകും.കുറ്റം പൂര്‍ണ്ണമായി തെളിഞ്ഞാല്‍ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം ഉറപ്പായിരിക്കും. 90 ദിവസത്തിനകം കുറ്റം തെളിയണം. ഇതിനകം പല കളികളും അമ്മ നടത്തിയിരിക്കും. കാരണം വമ്പന്‍ സ്രാവുകളാണ് വലയില്‍ കുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത "ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തംനാട്'. ഈ പേര് നല്‍കിയ വിദ്വാന് ഒരു അവാര്‍ഡ് കൊടുക്കണം.

കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയം മാത്രമല്ല. ഒരു പീഢനാലയം കൂടിയായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുമ്പോള്‍ മൂക്കത്ത് വിരല്‍വെയ്‌ക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഒരു പ്രശസ്തയായ നടിയുടെ ഗതി ഈവിധത്തിലായെങ്കില്‍ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും?

ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവളുടെ ശരീരത്ത് സ്പര്‍ശിക്കുവാന്‍ അവളുടെ അമ്മയ്ക്കുപോലും അവകാശമില്ല. ഇത്തരമൊരു ഹീനകൃത്യത്തിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് ഒരു ചലച്ചിത്ര താരമാകുന്നുവെന്നു വരുമ്പോള്‍ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ മലയാള സിനിമയ്ക്കു ഒരു വലിയ അപമാനം തന്നെയാണ്. കേരള പോലീസ് കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ പേരിലാണ് ഈ അറസ്റ്റ് എങ്കില്‍ അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം. പീഡനക്കാരേയും ബലാത്സംഗവീരന്മാരേയും പിന്താങ്ങുകയും, മലയാള സിനിമയിലെ ചില നടിമാര്‍ വേണമെങ്കില്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചാല്‍ കിടക്കപങ്കിടാനും തയാറാണെന്നും പുലമ്പിയ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമാന്‍ ഇന്നസെന്റ് എം.പിസ്ഥാനവും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും രാജിവെയ്ക്കണം. നിങ്ങള്‍ക്ക് കോമഡി കാണിക്കാനുള്ളതല്ല ലോക് സഭയും നിയമസഭയും. അതുപോലെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിലെ ബഡായി പറയുന്നതുപോലെയല്ല നിയമസഭ എന്നു ശ്രീമാന്‍ മുകേഷും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സ്വന്തം സഹപ്രവര്‍ത്തകയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ കൂട്ടുനിന്ന നിങ്ങള്‍ നാലു കാലുള്ള മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളാണ്. കേരളമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിനെ ഒരു പീഡന കേരളമാക്കി ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ തരംതാഴ്ത്താന്‍ കൂട്ടുനിന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത് കല്‍ത്തുറുങ്ക് തന്നെയായിരിക്കും.

കേരളാ പോലീസിന് അഭിനന്ദനം നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്കന്‍ മലയാളികളുടെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്. 

Credits to joychenputhukulam.com

Read more

ജി.എസ്.റ്റിയും ഒരു നിയമവും ഒരു രാഷ്ട്രവും ഒരു മാർക്കറ്റും

ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റും രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കിയ ജി.എസ്.റ്റി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നിയമം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സാമ്പത്തിക പുനഃക്രമീകരണമായിരുന്നു.  2017 ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രണാബ് മുക്കർജി ഈ ബിൽ ഒപ്പിട്ടതോടെ അത് ഇന്ത്യ മുഴുവനായി നടപ്പാവുകയും ചെയ്തു.  ജി.എസ്.റ്റി  ('ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്' )യെന്നത് പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു നികുതിയല്ലാത്തതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാനും പ്രയാസമായിരിക്കും. മലയാളത്തിൽ ജി.എസ്.റ്റി യ്ക്ക് പകരമായി ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാനും പ്രയാസമാണ്.  ഉപഭോക്താക്കളിൽ മാത്രം നികുതി ചുമത്തുന്ന ഏകീകൃത നിയമ സംഹിതയെ ജി.എസ്.റ്റി യെന്നു പറയുന്നു.  ഇന്ത്യ മുഴുവനായി ഒരു ഏകീകൃത നികുതി നയം നടപ്പാക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യമാണ് ജി.എസ്.റ്റി അഥവാ ചരക്ക് സേവന നികുതി (Goods and ServiceTax) കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.   തൊണ്ണൂറുകളിലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കരണത്തിനു ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ളവകരമായ സാമ്പത്തിക മാറ്റമായിട്ടാണ് ജി.എസ്.റ്റി.യെ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആഗസ്റ്റുമാസം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രപരമായ ഒരു മാസമാണ്. 1947 ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തിയതി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുത്തനായ ഒരു നവ ഭാരതത്തിനായി നാം മുന്നേറണമെന്ന് നെഹ്രുവിന്റെ പാതിരായ്ക്കുള്ള പ്രസംഗം പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. 1972 ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാംതീയതി ഇന്ത്യയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു. 1992 ആഗസ്റ്റ് പത്താം തിയതി ക്യുറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു. 1997 ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയും ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. 2016 ആഗസ്റ്റ് മാസം  ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലായ ജി.എസ്.റ്റി ബിൽ രാജ്യസഭയിലും പാസ്സായി.   ജി.എസ്.റ്റി ബിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര സംഭവമായി മാറുകയും ചെയ്തു. 

ഗുഡ്‌സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് (GST) എന്നത് പരോക്ഷമായ  നികുതിയെന്നു പറയാം. പുതിയതായി പാസാക്കിയ ഈ നിയമം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ന് ബാധകമാണ്. പല ഘട്ടങ്ങളായി കേന്ദ്ര സർക്കാരും സ്റ്റേറ്റ് സർക്കാരും പിരിച്ചിരുന്ന നികുതികളെ ഏകീകൃതമാക്കി  പിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ജി.എസ്.റ്റി.  2017-ൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി വരുത്തിയ നൂറ്റിയൊന്നാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചാണ് ജി.എസ്.റ്റി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ  ഭരണാലയത്തിന്റെ  കീഴിലായിരിക്കും ജി.എസ്.റ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ എഴുപതു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതി പരിഷ്‌ക്കരണമായി ജി.എസ്.റ്റി യെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജി.എസ്.റ്റി   നിരക്കുകൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു മുന്നും നാലും ഇരട്ടി നികുതി  ഇവിടെ നൽകേണ്ടതായുണ്ട്.

 ജി.എസ്.റ്റി  നിയമമനുസരിച്ച്  ഒരു വ്യവസായ ഫാക്റ്ററിയിൽ നിന്നും മൊത്ത വ്യാപാരിയിൽ നിന്നും ചില്ലറ വ്യാപാരിയിൽ നിന്നും കൈമറിഞ്ഞു വരുന്ന ക്രയവിക്രയ വസ്തുക്കൾ ഉപഭോക്താവ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നികുതി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നത്. ഇതിനെ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത നികുതിയെന്നു (Indirect tax) പറയും. ബിസിനസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് (Indirect tax) എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാം. ആദായ നികുതി നേരിട്ട് നാം സർക്കാരിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സെന്നും (Direct Tax)  വിൽപ്പന നികുതിയെ  ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സെന്നും (Indirect tax) പറയും. വിൽപ്പന നികുതി നാം നേരിട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിനുത്തരവാദിത്വം  ഉപഭോക്താക്കൾക്കു കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർക്കാണ്.

ജി.എസ്.റ്റി നിയമമനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിലുള്ള കച്ചവട സാധനങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃതമായ  നികുതി പിരിക്കണം. ആ നികുതി ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഒരേ നിരക്കിലായിരിക്കണം. അതിന്റെയർത്ഥം ഇന്ത്യയുടെ  എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരേ ജി.എസ്. റ്റി. നികുതിയായിരിക്കണമെന്നാണ്. മുമ്പ് അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ യുക്തംപോലെ നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാമായിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ  ജി.എസ്.റ്റി നിയമമനുസരിച്ച്   കേന്ദ്രം നികുതി പിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി വീതം കേന്ദ്രം പങ്കു വെക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനു പകരമായി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം നികുതി പങ്കുവെക്കുന്നതിന്റെ ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ഉൽപ്പാദകനും വിതരണം ചെയ്യുന്നവനും മദ്ധ്യത്തിലുള്ള നികുതിയായ അപ്രത്യക്ഷ നികുതിയുടെ (ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്‌) ഭാരം അവസാനം ഉപഭോക്താവിന്റെ ചുമതലയിലെത്തും . അതായത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും അതിന് നികുതി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉദാഹരണമായി ഒരു കാറിനുള്ള ആഭ്യന്തര നികുതിയുൾപ്പടെ കാർ നിർമ്മിക്കുന്നവർ വിലയിടും.  അവസാനം അതിന്റെ ആഭ്യന്തര നികുതിയും വിലയുമുൾപ്പടെ കാർ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താവ് നൽകുകയും വേണം. ജി.എസ്‌.റ്റി യുടെ മറ്റൊരു വ്യാവസായിക പദമാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് (Value added tax) എന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ വിലയോടുകൂടി ഉൽപ്പാദകൻ മുതൽ മൊത്തവ്യാപാരി, ചില്ലറവ്യാപാരികൾ നൽകേണ്ട നികുതികളെ വാല്യൂ അഡഡ് ടാക്സ് (VAT) എന്നും പറയും.  ജി.എസ്.റ്റി വിഭാവന ചെയ്ത നിയമമനുസരിച്ച്  ഈ നികുതികൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിനോട് കൂട്ടിയാണ് വിതരണക്കാർ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കച്ചവട വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നത്.         

ഫാക്റ്ററികളിലേയ്ക്കായി ഉൽപ്പാദകർ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ  (Raw materials) വാങ്ങുന്നമുതൽ ഉപഭോക്താവ് വാങ്ങുന്ന വരെയുള്ള ക്രയവിക്രയ സാധനങ്ങളിൽ  ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റുകളും (Tax Credit) ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായി അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായി ഒരു കമ്പനി അമ്പതു ലക്ഷം രൂപ നികുതി കൊടുത്തുവെന്നു കരുതുക. അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ  മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദകൻ എഴുപതു ലക്ഷം രൂപാ കൂടി നികുതി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരും.  മൊത്തം 1.2 കോടി രൂപാ  നികുതി വരുന്നു. ഈ നികുതിയിൽ അമ്പതു ലക്ഷം രൂപ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളുടെ നികുതിയെന്നതിനാൽ  ആ തുക ഇളവ് (Tax Credit)നൽകുന്നു. അവസാനം ഉപഭോക്താവിന് എഴുപതുലക്ഷം രൂപായുടെ നികുതി ബാദ്ധ്യതയേ   ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ.

ഉല്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള നികുതികൾ  വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നാശമാകുന്ന കച്ചവട വസ്തുക്കൾക്ക് (Perishable Commodities) നികുതി കൂടുതൽ കാണാം. നികുതി നിരക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളും (Demand) പരിഗണിക്കും. വില കൂടിയ കാറുകൾ, പുകയില, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് 28 ശതമാനമായിരിക്കും നികുതി. ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ജനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പുകയില. അതിൽനിന്ന് സർക്കാരിന് നല്ലൊരു വരുമാനവുമുണ്ട്. കൂടാതെ അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്ന (Perishable commodity) ഒരു ക്രയവിക്രയ സാധനവുമാണ്. അതിനാൽ പുകയിലയുടെ വിലയും കൂടിയിരിക്കും. അതിനൊപ്പം നികുതിയും കൂട്ടും. സിഗരറ്റിന്റെ നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നതും  പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന  (Perishable commodity) വിൽപ്പനയ്ക്കായുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമെന്ന നിലയിലാണ്.

രണ്ടായിരമാണ്ടുമുതൽ ജി.എസ്.റ്റി നിയമം പ്രാബല്യമാക്കാനുള്ള  ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും  സാധിച്ചിരുന്നില്ല.  കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയാണ് ഈ ബില്ലിന് ആദ്യം തുടക്കമിട്ടതെങ്കിലും സമയമായപ്പോൾ സഹകരിക്കാതെ അവർ സഭയിൽനിന്ന് ഒന്നടങ്കം മാറി നിന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സും ഡിഎംകെയും കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചില്ല. പുതിയ നികുതി നിയമം കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുമെന്നായിരുന്നു വാദഗതി. നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂടുമെന്നും പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ വാദിച്ചു. ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്ക് വിലകുറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണപ്രദമാവില്ലെന്നു പ്രതിപക്ഷ ഭാഗത്തുനിന്നും വാദഗതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. കൂടാതെ  നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുകയും ചെയ്യാം. ഈ നിയമം മൂലം സാധാരണ ജനത്തിനും പാവങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാമെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

അടൽ ബിഹാരി വാജ്പയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ജി.എസ്.റ്റി ബില്ലിനെപ്പറ്റി സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾ വന്നിരുന്നു. ഏകീകൃത ടാക്സ് നിയമം നടപ്പാക്കാനായി  വാജ്പയി  ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർമാരായ ഐ.ജി. പട്ടേൽ, ബിമൽ ജലാൽ, സി. രംഗരാജൻ എന്നിവരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. വെസ്റ്റ്ബംഗാൾ ധനകാര്യ മന്ത്രി അസിം ദാസ് ഗുപ്തായുടെ കീഴിൽ ജി.എസ്.റ്റി യെന്ന  പേരിൽ ഒരു കരടുപ്രമാണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുതന്നെയാണ് 2017- ൽ പാസാക്കിയ ജി.എസ്,റ്റി. 2005-ൽ പന്ത്രണ്ടാം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനിൽ ഏകീകൃത നിയമമായ ജി.എസ്.റ്റി യുടെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

2004-ൽ ബി.ജെ.പി യുടെ നേതൃത്വമുള്ള എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ രാജിവെച്ച ശേഷം 2006 -ൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ പി.ചിദംബരം ജി.എസ്‌.റ്റി നടപ്പാക്കാനായി ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. 2010 ഏപ്രിൽ മാസം ഇന്ത്യയൊന്നാകെ ഏകീകൃതമായ ഒരു ടാക്സ് നയം നടപ്പാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷങ്ങളിലുള്ളവരുടെ എതിർപ്പും  വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ അസിം ദാസ്ഗുപ്തയുടെ  ജി.എസ്.റ്റി. കമ്മറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള രാജിമൂലവും  അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എൺപതു ശതമാനത്തോളം അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീ ദാസ് ഗുപ്ത സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

2014-ൽ എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏഴു മാസ ഭരണത്തിനു ശേഷം ധനകാര്യമന്ത്രി അരുൺ ജാറ്റലി വീണ്ടും പാർലമെൻറിൽ ജി.എസ്.റ്റി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ബി.ജെ.പി യ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം  ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ബിൽ 2015 മെയ്മാസം ലോക സഭയ്ക്ക് പാസ്സാക്കാൻ സാധിച്ചു. 2016 ഏപ്രിൽ ഒന്നാംതീയതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ജി.എസ്.റ്റി ബില്ലിൽ പ്രായോഗിക തടസങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടു രാജ്യസഭയുടെ തീരുമാനത്തിനു വിടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാരണം, ആ ബില്ലിനുള്ളിൽ പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരായ വസ്തുതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളും നിയമം പാസാക്കിയെങ്കിലും  പ്രതിപക്ഷം നിയമം പാസാക്കാൻ സഹകരിക്കാതെ സഭ ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

2016 ആഗസ്റ്റിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ജി.എസ്.റ്റി. ബിൽ രാജ്യസഭയിലും പാസ്സാക്കി.  2017 ജൂൺ മാസത്തിൽ  പ്രസിഡന്റ് പ്രണാബ് മുക്കർജി ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു. ജി.എസ്.റ്റി. നിയമങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഇരുപത്തിയൊന്നംഗ കമ്മറ്റിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഒഴിച്ച് ഈ ബിൽ പ്രാവർത്തികമാവുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റോക്കുകളും സെക്യൂരിറ്റികളും സംബന്ധിച്ച വാങ്ങൽ വിൽപ്പന കാര്യത്തിൽ ജി.എസ്.റ്റി. നിയമങ്ങൾ ബാധകമായിരിക്കില്ല. അത്തരം ക്രയവിക്രയങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ  (Securities and Transactions) നിയമപ്രകാരമായിരിക്കും.

ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ജി.എസ്.റ്റി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച സമയം വ്യവസായിക രംഗത്തെ വമ്പന്മാരായ വിശിഷ്ടാഥിതികളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വൻ വ്യവസായിയായ രതൻ ടാറ്റായും പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരെയും പാവങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുമെന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ബില്ല് പാസാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധിച്ചിരുന്നു. പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ കാര്യഗൗരവത്തോടെ  രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽക്കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഓരോ ക്രയവിക്രയ വസ്തുക്കൾക്കും ജി.എസ്.റ്റി നിയമം പല നിരക്കുകളിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്‌റ്റേറ്റും ഫെഡറലും രണ്ടായി ചാർജ് ചെയ്തിരുന്ന സോപ്പിന്റെ നികുതി പതിനെട്ടു ശതമാനമായും വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജെൻസ് നികുതി 28 ശതമാനമായും  ഏകീകൃത നികുതിയിൽ തീരുമാനിച്ചു. നൂറു രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സിനിമാ ടിക്കറ്റിന്റെ നികുതി പതിനെട്ടു ശതമാനമായും നൂറു രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള ടിക്കറ്റിന് 28 ശതമാനമായും  നികുതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.  കേന്ദ്ര എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, വ്യവസായ നികുതി, വസ്തുക്കൾക്ക് വില കൂടുമ്പോൾ അധിക നികുതി, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി, വിൽപ്പന നികുതി, ലോക്കൽ വെഹിക്കിൾ രെജിസ്ട്രേഷൻ നികുതി, വിനോദം, കലാ പ്രകടനം നികുതി, ആഡംബര നികുതി, പരസ്യങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി, സേവന നികുതി, കസ്റ്റംസ് നികുതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നികുതികളെല്ലാം  ജി.എസ്‌.റ്റി. യുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും.

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിൽ പഴയ നിയമങ്ങൾ തന്നെ പിന്തുടരും. ജി.എസ്.റ്റി നിയമങ്ങൾ  ബാധകമായിരിക്കില്ല. വിൽപ്പനകളിലും വാങ്ങലുകളിലും ബാർട്ടർ സമ്പ്രാദായങ്ങളിലും പണയം ഇടപാടുകളിലും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കുന്നത് ജി.എസ്.റ്റി നിയമമനുസരിച്ചായിരിക്കും. രണ്ടു സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ.ജി.എസ്.റ്റി അനുസരിച്ച് (ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം) നികുതി കൊടുക്കണം.

ജി.എസ്.റ്റി യുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ചു തരം നികുതികൾ ഏകീകൃതമായ ഒരേ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ്  പ്രത്യേകത. ഒരു ഉൽപ്പന്നം  ഫാക്റ്ററികളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായുള്ള പ്രത്യേക തരം നികുതികൾ പാടില്ലാന്നും ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് നികുതി ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചുമത്താവൂയെന്നും ജി.എസ്‌.റ്റി. നിയമം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു വിലയിടിവുണ്ടാവുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും.  ജി.എസ്.റ്റി നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംഭവിക്കുമെങ്കിലും കാലക്രമേണ വിലപ്പെരുപ്പം തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നു ജി.എസ്.റ്റി ബില്ലിന് രൂപകൽപ്പന നൽകിയവർ ചിന്തിക്കുന്നു.  എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരേ നിരക്കിലുള്ള നികുതി വരുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വാണിജ്യത്തിനും വ്യവസായത്തിനും ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. ജി.എസ്.റ്റി യുടെ പ്രയോജനം ഉടൻ നേടിയില്ലെങ്കിലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ ഉത്‌പാദിതവസ്‌തുക്കൾക്കെല്ലാം  ഒരേ നികുതിയായതിനാൽ  വിലവിത്യാസം സംഭവിക്കില്ല. നേരിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന നികുതി  സാധ്യമല്ലാതാകും. ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത വിലകളും ചുമത്താൻ കഴിയില്ല. വിനോദ നികുതി, ലോട്ടറി നികുതി, തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാതാകും. ജി.എസ്‌.റ്റി നിലവില്‍വന്നാലും ആദായ നികുതി, കസ്റ്റംസ് തീരുവ, പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി, സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി, രജിസ്ട്രേഷന്‍ ടാക്സ്,മോട്ടോര്‍ വാഹന നികുതി, മദ്യത്തിന്മേലുള്ള നികുതി, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടിട, തൊഴില്‍, വിനോദ നികുതികള്‍ തുടങ്ങിയവ തുടരും. ജിഎസ്‌ടി വരുന്നതോടെ വിമാന ടിക്കറ്റ്, ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങള്‍, മദ്യം, സിഗററ്റ്, മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ ബില്ല്, തുണിത്തരങ്ങള്‍, ബ്രാന്‍ഡഡ് ആഭരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു വില കൂടും. എന്‍ട്രി ലെവല്‍ കാറുകള്‍, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍, എസ്‌യുവി, കാര്‍ ബാറ്ററി, പെയിന്റ്, സിമന്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു വില കുറയും.

ജി.എസ്.റ്റി യ്ക്ക് ദോഷകരങ്ങളായ  വശങ്ങളുമുണ്ട്. നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കുത്തകയായി മാറും. സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ മേൽ കേന്ദ്രത്തിനു സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട നികുതിയുടെ വീതം എത്രമാത്രമെന്നു കേന്ദ്രം നിശ്ചയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരത്തെ കേന്ദ്രത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു.  സ്റ്റേറ്റുമായി സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുകയും യോജിച്ചു പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വരുമാനവും കുറയാം. ഉൽപ്പാദനം കൂടുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾ കുറയും. അതുമൂലം സ്റ്റേറ്റിന് നഷ്ടവുമുണ്ടാകാം. കേന്ദ്രം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു നിയമം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സ്റ്റേറ്റിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ കേന്ദ്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനും പ്രയാസമായിരിക്കും. അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വഴി ഉൽപ്പാദകന് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ബാധിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താവിനെയായിരിക്കും. വലിയ വില കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും.

ജി.എസ്.റ്റി നിയമം നിലവിൽ വന്നതോടെ അത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ പലതിന്റേയും വില കൂടിയിരുന്നു. ഭക്ഷണം, ഹോട്ടൽ ചാർജ്, സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾ എന്നിവകൾക്ക് വില വർദ്ധിച്ചു. അതുമൂലം വ്യാവസായിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തന്നെ പ്രതിക്ഷേധങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈനം ദിനം മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കൂടിയെന്നതാണ് വാസ്തവം. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 1100 തീയേറ്ററുകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജി.എസ്.റ്റി മൂലം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്‌ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. ‍ ഉൽപ്പാദന സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്‌നാട് മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ജി.എസ്.റ്റി ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം കേന്ദ്രം നികത്തുമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. പക്ഷെ അതിനായി പ്രത്യേക നിയമം ഒന്നും പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. ഒന്നാമത്തെ വർഷം നൂറു ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ വർഷം എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും മൂന്നാമത്തെ വർഷം അമ്പത് ശതമാനവും തുകയായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിഹിതമായി നൽകുക.

വൻകിട ഉൽപ്പാദകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും നേട്ടങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എതിർപ്പുകൾ കാണുന്നുമുണ്ട്.വിൽപ്പന നികുതി പിരിവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലും പ്രതിക്ഷേധങ്ങളുയരുന്നു.  ഉല്‍പാദന മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് തമിഴ്‌നാട് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാദം. ഉൽപ്പാദന മേഖലകളിലും കൂടുതൽ ഫാക്ടറികൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയുമാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്.  ഉൽപ്പാദകന്റെ മേൽ നികുതി ചുമത്താൻ സാധിക്കാത്തതാണ് കാരണം. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറയുകയും വിതരണക്കാർക്ക് വരുമാനം കൂടുകയും ചെയ്യും. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കേരളം കൂടുതലും ഒരു വിതരണ മേഖലയുടെ സംസ്ഥാനമാണ്.

ജി.എസ്.റ്റി നിയമമായതു മൂലം ദോഷവശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ  വൻ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു  വിദഗ്ദ്ധർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരങ