ചലച്ചിത്രോത്സവം (IFFI)

48th IFFI 2017-International Competition -15 Films competing for Golden Peacock and other awards

A MeeraSahib 2017-11-16 02:46:25pm

All the international films in this section will be India Premieres.  The list of selected films under this category that will be screened at IFFI 2017:

1. Ana, mon amour
Dir.: Cãlin Peter Netzer
(Romania-Germany-France / 2017 / 125 / DCP)
BPM (120 battements par minute) Dir.: Robin Campillo എന്നതിനുള്ള ചിത്രം2. BPM (120 battements par minute)
Dir.: Robin Campillo
(France / 2017 / 144 / DCP)

3. Angels Wear White
Dir.: Vivian Qu
(China / 2017 / 107 / DCP)

Angels Wear White Dir.: Vivian Qu എന്നതിനുള്ള ചിത്രം4. Racer and the Jailbird (Le Fidèle)
Dir.: Michaël R. Roskam
(Belgium-Netherlands-France / 2017 / 130 / DCP)5. 5. 5. Dark Skull (Viejo Calavera)

Dir.: Kiro Russo

Dark Skull (Viejo Calavera) Dir.: Kiro Russo (Bolivia-Qatar / എന്നതിനുള്ള ചിത്രം(Bolivia-Qatar / 2017 / 80 / DCP)

6. Freedom (Freiheit)

Freiheit mit Johanna WokalekDir.: Jan Speckenbach
(Germany-Slovakia / 2017 / 100 / DCP)
7. The Great Buddha +
Dir.: Huang Hsin-Yao
(Taiwan / 2017 / 102/ DCP)
8. Blank 13
Dir.: Takumi Saito
(Japan / 2017 / 70 / DCP
)9. Marionette
Dir.: Lee Han-Uk
(South Korea / 2017 / ?? / DCP)
Blank 13 Dir.: Takumi Saito എന്നതിനുള്ള ചിത്രം10. Still Night Still Light (Mes Nuit Feront Echo)
Dir.: Sophie Goyette
(Canada-China-Mexico / 2017 / 98 / DCP)
11. Shuttle Life (Fen Bei Ren Sheng)Dir.: Tan Seng Kiat
(Malaysia / 2017 / 91 / DCP)
The Great Buddha + Dir.: Huang Hsin-Yao എന്നതിനുള്ള ചിത്രം12. A Man of Integrity (Lerd)

Dir.: Mohammad Rasoulof
(Iran / 2017 / 117 / DCP)

Marionette Dir.: Lee Han-Uk എന്നതിനുള്ള ചിത്രം13. Kachcha Limbu
Dir.: Prasad Oak
(India-Marathi / 2017 / 110 / DCP)
14. Take Off

Dir.: Mahesh Narayan
(India-Malayalam / 2017 / 139 / DCP)

15. Village Rockstars
Dir.: Rima Das
(India-Assamese / 2017 / 87 / DCP)

A Man of Integrity (Lerd) Dir.: Mohammad Rasoulof എന്നതിനുള്ള ചിത്രം

Shuttle Life (Fen Bei Ren Sheng)Dir.: Tan Seng Kiat (Malaysia / എന്നതിനുള്ള ചിത്രംKachcha Limbu Dir.: Prasad Oak എന്നതിനുള്ള ചിത്രംTake Off Dir.: Mahesh Narayan എന്നതിനുള്ള ചിത്രം
 

still-night-still-light-one
 

OUR SUPPORTERS
* BOOK O TRIP   * CEMAT AUTO SERVICES   * VINCENTEE DIAMONDS   * CROSS ISLAND REALTY ONE INC.   * BROOKHAVEN HEART   * EAST COST MORTGAGE   * FAMILY DENTAL CARE, Dr NINA PATEL   * GREEN POINT TRAVEL- SHAJI   * HEDGE BROKERAGE   * QUEENS NASSAU CARDIOLOGY & INTERNAL MEDICINE   * KERALA HOUSEBOAT   * LAKELAND CRUISES   * MODERN CABINETS   * PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAX CONSULTING.INC.   * KERALA KITCHEN   * US INSURANCE AGENCY   * CANYON MORTGAGE   * VINOD KEARKE   * BHAGAT AUTO   * RELIANCE TITLE AGENCY   * SANGHOM WORLD TRAVEL   * SHRADDHA ADHVARYU- DENTAL CLINIC